Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
flets
Topic Starter
Berichten: 37

kosten plaatsbeschrijving

#1 , 8 jaar 3 maand geleden (02 okt 2009 16:29)

Ik heb even een vraagje ivm de kosten voor de plaatsbeschrijving door een expert. Ik heb vernomen dat er een maximum bedrag opstaat van hoeveel een expert mag vragen. Is er iemand die mij kan vertellen hoeveel dit zou zijn. Het is namelijk zo dat wij bij de intredende plaatsbeschrijving meer dan 200 euro moesten betalen (9 jaar geleden). Nu vraagt de expert 150 euro voor de uittredende plaatsbeschrijving.


DUFLOU
Berichten: 12

#2 , 8 jaar 3 maand geleden (02 okt 2009 19:59)

Oei oei dat is veel !
Bij het een tweede maal lezen amay amay dat is weinig.
De door U vermelde bedragen moeten gedeeld worden door 2 , dat had U er moeten bijschrijven
Niettemin is Uw bericht de moeite waard voor veel lezers , alleszins toch voor mij. want ik verhuur studio´s en 1 kamer appartementen en ik moet meer betalen.
mag ik U vragen via privé bericht naam & adres van expert over te maken , hij werkt bijzonder goedkoop.
Als uw bedragen BTW inbegrepen zijn dan werkt hij sowieso onder de marktprijs

flets
Topic Starter
Berichten: 37

#3 , 8 jaar 3 maand geleden (02 okt 2009 20:55)

Sorry maar deze bedragen zijn niet door twee te delen. Dit zijn de bedragen die wij als huurder moeten betalen. De eigenaar moet ook nog eens zoveel betalen. Dit word althans beweerd.

Vandebos
Berichten: 16152

#4 , 8 jaar 3 maand geleden (02 okt 2009 21:43)

Er zijn geen maximale bedragen vastgelegd. U hebt wel het recht een bewijs te vragen dat zowel huurder als verhuurder deze kosten hebben betaald en op een faktuur voor het gedeelte dat u heeft betaald.

flets
Topic Starter
Berichten: 37

#5 , 8 jaar 3 maand geleden (02 okt 2009 22:28)

Oh bij de huurdersbond zeiden ze ons dat we de eerste keer teveel betaald hadden. We hebben toen per post de rekening gekregen en er staat wel niet bij dat de verhuurder ook zoveel heeft betaald. Wat we niet goed kunnen begrijpen is dat hij 9 jaar geleden meer dan 8000 BEF (200 €) vroeg en nu maar 150.

DUFLOU
Berichten: 12

#6 , 8 jaar 3 maand geleden (02 okt 2009 23:01)

U schrijft wel degelijk :
"Dit zijn de bedragen die wij als huurder moeten betalen"

Awel dan worden jullie serieus opgelicht.
Datgene wat ik hier boven schreef was i.v.m jullie bedragen
en daaraan plakte ik de minste oppervlakte ´n studio.

Ik verhuur ook prachtige villa´s in residentiële wijken , maar aan
TOTAAL factuur bedragen voor uitgaande plaatsbeschrijving inclusief
totale gedetailleerde afrekening van 150 , max. 175 geraak ik uitzonderlijk.
Maar nooit aan 200 laat staan aan 2 x 175 of 350 euro

In tegenstelling tot wat vandebos schrijft bestaan er gedetailleerde
wettelijk vastgelegde bedragen vastgelegd in wetgevende Koninklijke
besluiten . Ik heb ze ooit opgevraagd , na 2 pagina´s ben ik ermee gestopt
Het bedrag wordt bepaald , per m2 , per verdiep , ligging , afstand tot etc..etc.

Afhankelijk van waar jullie huren zijn de bedragen van de expert voor 100 % correct.
DE hamvraag is wat staat er in uw contract , maar zelfs als in contract staat
elk de helft , ook dan riskeert je dat de rechter zal beslissen dat je x2 moet betalen,
dit omdat je akkoord was om bij de ingaande x2 of 100% te betalen.

Echter wanneer je als EERSTE naar het vredegerecht stapt zal je zowel de 50%
van de ingaande als de 50% van de uitgaande winnen.
Opgelet een advocaat kost ook centen , tenzij ge via internet en zelfstudie zoals
ik geen procedure fouten begaat (zo weinig mogelijk) , dan kan je prachtige vonnissen
bekomen , want elke Rechter heeft een enorme bewondering voor de "eiser"
die persoonlijk komt opdagen

En al bij al , datgene wat een advocaat doet is niet zo indrukwekkend.

Indien je toch 100% van uitgaande plaatsbeschrijving moet betalen , neem dan
een expert dewelke de verhuurder van kop noch staart kent en maakt er afspraken mee.
Deze afspraken kan ik niet detailleren . De eigenaar is dan ook verplicht een expert
op 100% van zijn kosten te nemen of te wel niemand , maar dan is de eigenaar
wel verplicht het verslag van Uw expert te accepteren.

Deze laatste alinea is de minst stresserende.

Alvast succes

DUFLOU
Berichten: 12

#7 , 8 jaar 3 maand geleden (03 okt 2009 00:14)

Dag flets

De ingaande koste 200 , nu misschien 300 a 350 afhankelijk appartement , woning met zonder tuin etc..etc..
Een uitgaande slechts 150 , U vraagt waarom dit verschil !

Bij een ingaande moet alles tot in de details worden genotuleerd
Bij een uitgaande moet NIETS of slechts ´n wijziging worden genotuleerd

In feite zijn de 150 extravagant , te wijten en te verrechtvaardigen door mogelijke en onverwachte filles !
Voor een verplaatsing afspraak met exact uur moet je minstens 3 manuren rekenen plus autokosten dan
ben je al aan 100 euro

Ik ben gepensioneerd maar voor minder dan 100 euro maak ik geen exact "uur" afspraak ,
i.v.m. oei oei ... ... vanzelfsprekend afhankelijk van de regio.
Echter een afspraak b.v. tussen 08:00 en 14:00 uur is gratis.

Fabriekswaarborgen chauffage rekenen 25 euro voor 15 minuten exclusief btw
voor verplaatsingsonkosten heen en weer , in het beste geval dus al minimum 181,5 netto

Vandebos
Berichten: 16152

#8 , 8 jaar 3 maand geleden (03 okt 2009 00:16)

Geef dan maar eens door welke KB's het zijn die de minimum/maximum prijs van een plaats beschrijving bepalen.

Zelfs indien dergelijke artikels zouden bestaan (en dit zou me dan toch ten hoogste verwonderen) lijkt het me op zijn minst ongerijmd om zonder het pand in kwestie te kennen, zonder de locatie te kennen zomaar te kunnen oordelen dat de prijs correct is.

Het verdelen van de kosten van de plaatsbeschrijving is bij wet vastgelegd in artikel 1730 BW. Het artikel in kwestie zelf stipuleert zelf zeer duidelijk dat andere contractuele bedingen nietig zijn en stipuleert tevens de enige wettige wijze waarop bij betwisting van diegene die de plaatsbeschrijving mag opmaken dient omgegaan te worden, namelijk de zaak aanhangig maken en via eenvoudig verzoekschrift de vrederechter verzoeken een opsteller van die plaatsbeschrijving aan te duiden. ALLE aangehaalde punten zijn door §3 van het zelfde artikel door de wetgever van dwingend recht gemaakt.

Art. 1730. <W> § 1. (De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.) <W>
Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift ingediend voor het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep.
§ 2. Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.
Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in paragraaf 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen betreft.
§ 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig.
§ 4. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.


Gelieve posters niet zomaar de verkeerde weg op te sturen.

DUFLOU
Berichten: 12

#9 , 8 jaar 3 maand geleden (03 okt 2009 01:09)

Amay Mr. Vandebos !

Ik wil die mensen de werkelijkheid vertellen.

En jij begint in mijn neus te peuteren.
Mr. Vandebos bent U er voor 100% van overtuigd dat ´n Vrederechter
25 boeken van 1750 blz wetteksten in zijn hoofd vanbuiten kent.

Plus dat de meeste vrederechters zowat 65 a 75 jaar oud zijn.
Een vrederechter oordeelt en velt een vonnis naar “eer en geweten”

Mr. Vandebos ooit al naar 1ste hoger beroep en Laatste hoger beroep
in verband met huur geschillen te Brussel justitiepaleis geweest !
Ik wel en als je wil geef ik U al mijn rolnummers.
Daar 3 Rechters , eene van 65 en meestal 2 van 40 a 50.
Wanneer je daar één wettekst of artikel citeert , begint hij meteen te geeuwen,
of hetgeen betekent dat je geen tweede artikel moet citeren
Een rechter wil concrete feiten ! En terecht !
Zo niet zijn huurder en verhuurder overleden noch vóór het eindvonnis

Oei oei Mr. Vandebos mijn excuses , wie weet misschien bent u ´n Rechter.

Vandebos
Berichten: 16152

#10 , 8 jaar 3 maand geleden (03 okt 2009 06:26)

Wat me buiten een aantal insinuaties nog altijd geen KB's oplevert waarin die prijsberekening besproken wordt.

Huurgeschillen zijn het meest voorkomende geschil voor een vrederechter. Bijna elke zittingsdag passeren meerdere dosssiers zijn balie. De kern van de huurwetgeving centreert zich rond een kleine 50-75 wetsartikels en een 100tal vonnissen met jurisprudentierecht. Niet zo moeilijk te onthouden dus...

En dan nog zal een vrederechter geen vonnis uitspreken zonder dit te omkleden met die betreffende wetsartikels en eerdere vonnissen. Hetgeen ook de reden is waarom hij meestal zijn vonnis pas velt nadat de zitting is gehouden. (uitgenomen voor de heel eenvoudige gevallen die kunnen gevonnist worden op het einde van de debatten en dan nog, van een vrederechter mag wel verwacht worden dat hij in eer en geweten oordeelt doch ver daarboven staat artikel 149 van de grondwet
" Art. 149. Elk vonnis is met redenen omkleed. Het wordt in openbare terechtzitting uitgesproken."
)

En ja, zowel de rechtbank van eerste aanleg, raad van state, als het hof van cassatie hebben mijn naam ergens op hun rollen uit het verleden staan.

En neen, zoals u reeds per pb meegedeeld, ik ben geen rechter of deurwaarder, slechts een it'r met een eigen patrimonium dat ik verhuur en heb buiten het beschermen hiervan niets met de rechterlijke macht in België te maken...

Gelieve niet op de man te spelen, de posters zijn daar absoluut niet mee geholpen. Het is de intentie van alle reguliere posters hier dit forum zo objectief mogelijk te houden, dit juist om diegenen die hulp nodig hebben deze zo adequaat mogelijk te kunnen geven. Discussies worden dus verwacht discussies over de kern van de zaak te blijven en niet af te dwalen naar persoonlijke vendettas-'s of scheldpartijen.

srobin
Berichten: 1

#11 , 7 jaar 6 maand geleden (14 jul 2010 11:41)

Sinds wanneer bestaan die wettelijke maximumprijzen? Wij moesten in mei 2009 €450 betalen... niks aan te doen zei onze raadsman toen.

Vandebos
Berichten: 16152

#12 , 7 jaar 6 maand geleden (14 jul 2010 14:07)

Er bestaan geen maximumprijzen. De enige beperking die de wet oplegt is dat zowel huurder als verhuurder eenzelfde deel van de kosten van de plaatsbeschrijving dienen te betalen.

Indien men u meer dan € 200 aanrekent als huurder zou ik uitkijken om via een ander immokantoor te huren, dergelijke prijzen zeggen immers meer over de hebzucht van de makelaar dan over de kwaliteit van zijn werk. Algemeen kan je echter wel stellen dat hoe groter de hebzucht is des te lager de kwaliteit van het geleverde werk zal zijn...

mava105
Berichten: 14129
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#13 , 7 jaar 6 maand geleden (14 jul 2010 16:10)

Een goede expert zal zijn PB per bladzijde aanrekenen, en dan nog een prijs voor eventele foto's.
Als richtlijn in Vlaams Brabant is voor een PB van 15 bladzijden een prijs van 365 € normùaal (BTW in) en dan 12.10 € per bladzijde meer.
Voor regio Antwerpen ken ik iemand die profecioneel PB maakt aan 400 € (onbeperkt aantal blz met foto's en BTW in)
Als huurder moet je daar natuurlijk maar 50 % van dragen.

Vandebos
Berichten: 16152

#14 , 7 jaar 6 maand geleden (14 jul 2010 16:32)

Vandaar de richtprijs van €200. Een jaar geleden zou ik bij prijzen hoger dan €80 nog de wenkbrauwen gefronst hebben doch de inflatie in de immosector stijgt blijkbaar schrikbarend veel sneller dan het nationale gemiddelde. (Hopelijk neemt men binnenkort deze prijs mee op in de gezondheidsindex, kan alleen maar interessant zijn voor de lonen... :mrgreen: )

BlackPanther
Berichten: 2

#15 , 6 jaar 1 week geleden (05 jan 2012 10:55)

Mijn vriendin en ik zijn van plan een huis te huren.
We zijn bij het immokantoor inlichtingen gaan vragen en zij zeiden dat de totale kosten van de plaatsbeschrijving de huurprijs zou bedragen, waarvan huurder en verhuurder elk zijn deel zou moeten betalen. Zijnde 425 euro ieder.
Als ik dit hier boven lees willen ze ons dus goed in het zak zetten? :roll:

Terug naar “Huren”