Foto's van privaatplaats zonder toestemming bij controle voedselagentschap

Donald Duck
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Foto's van privaatplaats zonder toestemming bij controle voedselagentschap

#1 , 30 mar 2019 16:02

Tijdens een controle van het voedselagentschap in mijn winkel, hebben de 2 controleurs verschillende foto's genomen van een privaat stuk dat grenst aan mijn winkel omdat ze vonden dat het er rommelig bij lag. Het betreft een tafel waar ik mijn papierwerk doe en ook mijn maaltijden eet. Ze hebben me echter niet op voorhand gezegd dat ze foto's zouden nemen. Dat zag ik pas achteraf toen er mij een verslag werd toegstuurd.
Bij vorige controles werden er nooit foto's genomen.
Mogen controleurs zonder toestemming zomaar foto's nemen?
Is dat verslag dan wel geldig?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
LeenW
Berichten: 9720

#2 , 30 mar 2019 16:10

U doet er uw papierwerk dus het is deel van de zaak. Dan mogen ze daar binnengaan en desgewenst foto's nemen.

Franciscus
Berichten: 34544

#3 , 30 mar 2019 19:46

Zonder enig probleem...en weigeren van toegang kan duur in de papieren komen.
Controleurs kunnen uiteraard foto's maken een foto zegt meer dan een geschreven blz.
Tegenwoordig hebben de meeste diensten zelfs personeelsleden die officier van gerechtelijke politie zijn dus dezelfde bevoegdheid als een officier van politie of een hoofdinspecteur van politie.
Ze kunnen dat trouwens ook in de privé vertrekken zoals een normale huiszoeking tss 5 en 21 uur.

24 JANUARI 1977. - Wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-10-1989 en tekstbijwerking tot 16-11-2018)

Art. 11.§ 1. [2 § 1. Onverminderd de ambtsbevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, zien de daartoe door de Koning aangewezen statutaire of contractuele personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu toe op de uitvoering van de bepalingen van deze wet en van zijn uitvoeringsbesluiten evenals van de verordeningen van de Europese Unie en die behoren tot de bevoegdheden van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu door, voorzien van behoorlijke legitimatiebewijzen die door de Koning verder worden uitgewerkt, onaangekondigde inspecties uit te voeren.
De contractuele personeelsleden leggen voorafgaand aan de uitoefening van hun functie, de eed af in handen van de minister of van zijn aangestelde.
De door de Koning aangewezen statutaire of contractuele personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu belast met het toezicht op de toepassing van deze wet en op de ter uitvoering ervan getroffen besluiten hebben, binnen de perken van de uitoefening van hun bevoegdheid, zonder voorafgaande verwittiging, toegang tot alle plaatsen die worden gebruikt voor de handel van voedingsmiddelen of andere in deze wet bedoelde producten en tot de daaraan grenzende opslagplaatsen en tot andere plaatsen die aan hun toezicht onderworpen zijn of waarvan zij redelijkerwijze vermoeden dat er inbreuken gepleegd worden op de bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen. Zij kunnen deze doorzoeken, zelfs indien deze voor het publiek niet toegankelijk zijn.
Zij hebben zonder voorafgaande verwittiging te allen tijde toegang tot de plaatsen die dienen voor de fabricage van voedingsmiddelen of andere in deze wet bedoelde producten die voor de handel bestemd zijn, alsook tot de plaatsen waar deze zijn opgeslagen.
Het bezoek aan plaatsen die uitsluitend als woning dienen is slechts toegestaan tussen 5 uur `s ochtends en 9 uur `s avonds en kan slechts gebeuren met verlof van de rechter.
Zij mogen de overlegging eisen van alle handelsdocumenten en bescheiden betreffende voedingsmiddelen en andere bij deze wet bedoelde producten en van alle documenten verplicht gesteld bij de krachtens deze wet uitgevaardigde besluiten.
Zij mogen overgaan tot de controle van transporten, openbaar vervoer en vervoermiddelen.]2
§ 2. (Zij stellen de overtredingen van de desbetreffende wetten en besluiten vast in processen-verbaal die gelden tot het tegendeel bewezen is.
[1 Ze kunnen overgaan tot het verhoor van de overtreder en tot elk ander nuttig verhoor.]1
Een afschrift van het proces-verbaal wordt binnen [2 dertig dagen]2 na de vaststelling van de overtreding aan de geverbaliseerde overgezonden.) <W 1994-02-09/36, art. 2, 2°, 003; Inwerkingtreding : 1994-06-05>
[1 Ze kunnen, bij de uitoefening van hun opdrachten, de hulp van de politiemacht inroepen.]1
[2 Zij kunnen overgaan tot de verzegeling van automatische distributieapparaten die niet voldoen aan artikel 6, §§ 4 en 6. [3 De voorwaarden hiervoor worden uitgewerkt door de minister.]3
Zij kunnen overgaan tot elk onderzoek, controle en verhoor en alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, werkelijk worden nageleefd, en inzonderheid de identiteit opnemen van gelijk welke persoon, wiens verhoor zij nodig achten voor de uitoefening van het toezicht.]2
(§ 3. Het proces-verbaal houdende vaststelling van de overtredingen bedoeld in artikel 19 en opgesteld door de door de Koning aangestelde toezichthoudende (personen, bedoeld in § 1), wordt overgemaakt aan de krachtens artikel 19 aangestelde ambtenaar. Indien dit proces-verbaal is opgemaakt door de burgemeester of diens gemachtigde kan het eveneens aan deze ambtenaar worden toegezonden. <W 2003-12-22/42, art. 231, 010; Inwerkingtreding : 10-01-2004>
Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 11bis, wordt het proces-verbaal aan de procureur des Konings pas toegezonden, wanneer aan de waarschuwing geen gevolg is gegeven.) <W 1989-03-22/41, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 05-11-1989>
(§ 4. De Koning kan andere regelen voor de inspectie en controle vaststellen, ten einde te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de internationale verdragen en de krachtens die verdragen tot stand gekomen internationale akten.) <W 1994-02-09/36, art. 2, 3°, 003; Inwerkingtreding : 1994-06-05>
(§ 5. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de controles die worden verricht met toepassing van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.) <KB 2001-02-22/33, art. 17, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2003>
----------
(1)<W 2012-12-27/15, art. 36, 018; Inwerkingtreding : 10-01-2013>
(2)<W 2014-04-10/23, art. 189, 019; Inwerkingtreding : 10-05-2014>
(3)<W 2016-12-18/02, art. 117, 021; Inwerkingtreding : 06-01-2017>

Reclame

denlowie
Berichten: 15328
Juridisch actief: Nee

#4 , 30 mar 2019 19:50

Enkel in lokalen waar 100% privaat is mogen ze niet komen, waar je boekhouding en papieren doet is niet 100% privaat !
En helaas zij mogen fotos nemen !

Zorg ervoor dat waar je u papieren doet totaal apart van je privaat is, en papieren genoeg in de voeding.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Donald Duck
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 01 apr 2019 17:51

Als ik de wettekst goed begrijp, gaat die over politiediensten. De controleurs waar ik het over had, zijn van FAVV, die regelmatig langs komen om te inspecteren. Dus niet van de politie.
Is dat dan niet anders? Die controleurs van FAVV hebben toch geen zeggenschap over mijn verzendlijsten en facturen?

LeenW
Berichten: 9720

#6 , 01 apr 2019 18:30

Waarom zou FAVV niet mogen controleren waar u uw aankopen hebt gedaan?

puttemanp
Berichten: 554

#7 , 01 apr 2019 19:27

Die controleurs van FAVV hebben toch geen zeggenschap over mijn verzendlijsten en facturen?
Toch wel! Voor bepaalde goederen is het zelfs verplicht dat op de verzendlijst EN de factuur erkenningsnummers/toelatingsnummers staan (bv. bij biociden/pesticiden), batch nummers (bij bepaalde (dier)voedingswaren)), vervaldata (bij bepaalde voedingswaren).
Dit zijn net de dingen waar het FAVV over waakt.

P.

denlowie
Berichten: 15328
Juridisch actief: Nee

#8 , 01 apr 2019 19:59

FAVV heeft meer bevoegdheden dan je denkt.
Als zij een PV opmaken kan dit aankomen, dit is geen 50€ maar honderden euro(s voor een overtreding .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Franciscus
Berichten: 34544

#9 , 01 apr 2019 21:34

Tekst eens goed lezen daar staat onverminderd de bevoegdheden van.....zijn OOK bevoegd lijkt me duidelijk.

denlowie
Berichten: 15328
Juridisch actief: Nee

#10 , 02 apr 2019 07:38

De FAVV heeft het recht al de inkomende en uitgaande facturen te bekijken en zelfs kopijen van nemen.

Hoe zou men anders bepaalde voedingswaren bv. vlees kunnen traceren ??
En je facturen van de labo's etc..
Ik heb gans mijn leven in de voeding gewerd als werknemer en als zelfstandigen, het is natuurlijk niet verbeterd sedert de invoering van de FAVV, ondanks we ook controles hadden toen , één van de stad en één van volksgezondheid, dan hadden we er twee die ons kwamen inspecteren .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Donald Duck
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#11 , 02 apr 2019 12:40

Hartelijk dank voor de reacties op mijn vraag.
Ik ben blij dat ik dit forum ontdekt heb, want ik heb hier al interessante dingen gelezen die hier in de loop van de jaren gepost zijn.

Terug naar “Privacy-bescherming”