Onverdeeldheid verhuren aan ex partner

Willem04
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Onverdeeldheid verhuren aan ex partner

#1 , 1 jaar 4 maand geleden (27 okt 2017 10:50)

Beste,
Is het mogelijk om in onverdeeldheid te blijven voor een periode van 6 jaar en in deze periode 1 van beide ex partners de vroegere gezinswoning te laten bewonen in ruil voor een huursom? Zijn er hieraan risico's verbonden, voor- en nadelen?
Bv kan de niet in de woning verblijvende partij gedurende de overeengekomen periode dat de woning in onverdeeldheid is toch de uit onverdeeldheid treding vorderen? Of kan die partner, met behoud van onverdeeldheid, op een bepaald moment tijdens die periode van vrijwillige onverdeeldheid eisen om mee het genot van die woning te krijgen (maw te eisen de woning terug te betrekken, hetzij voltijds, hetzij de helft van de tijd, ...)? Ik meen dat wel kan vastgelegd worden dat onverdeelheid vast blijft gedurende een overeengekomen periode, maar vermoed dat degene die het goed dan zogezegd huurt of bezet hiervoor moet blijven rekenen op goodwill van de andere partij en hiervoor weinig juridische zekerheden kunnen gelden.
Alvast bedankt!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Jabbe
Berichten: 586

#2 , 1 jaar 4 maand geleden (27 okt 2017 14:13)

Artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat niemand verplicht is in onverdeeldheid te blijven. De onverdeeldheid kan bezwaarlijk als een gunstige toestand bestempeld worden: zij bemoeilijkt de vrije beschikking van de goederen en belet er het goede beheer van. Inderdaad, elke beslissing betreffende het onverdeeld goed, vergt de toestemming van alle mede-eigenaars. Daarom ook bepaalde de wetgever dat deze ongunstige toestand aan niemand kan opgelegd worden. Indien de toestand van mede-eigendom gewild is, dus dat de mede-eigenaars de wil hadden om samen iets te bezitten, is de situatie helemaal anders. Met het arrest van 20 september 2013 besliste het Hof van Cassatie dat artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op de vrijwillige mede-eigendom. Aangezien er hier sprake is van een gewilde situatie, kunnen de mede-eigenaars de verdeling niet eisen.

Zoals gezegd is dit bij toevallige onverdeeldheid geen probleem.

Een verzoek om uit onverdeeldheid te treden zal dan ook zonder veel moeilijkheden door de rechtbank ingewilligd worden.

2. Overeenkomst om in onverdeeldheid te blijven

Om bepaalde redenen kunnen de deelgenoten het nuttig achten in onverdeeldheid te blijven. Het kan gebeuren dat er niet uit onverdeeldheid kan getreden worden zonder verkoop van het goed en dat men, omwille van de economische toestand, niet de verhoopte prijs kan verwachten; of nog, één der onverdeelde eigenaars is minderjarig en men wenst te wachten tot diens meerderjarigheid om vrij en zonder formaliteiten te verkopen.

De wet laat dan toe dat zij zich verbinden tijdelijk in onverdeeldheid te blijven: zij gaan dan een verbintenis aan tot onverdeeldheid.

Een dergelijke overeenkomst geldt slechts voor vijf jaar, maar kan ten alle tijde, voor een zelfde maximumduur, verlengd worden. Verbintenissen voor een langere termijn aangegaan kunnen door de rechtbank herleid worden tot de wettelijk voorziene duurtijd van vijf jaar.

Zo de onverdeeldheid onroerende goederen omvat, dan zal de overeenkomst het voorwerp moeten uitmaken van een notariële akte, moeten overgeschreven worden op het hypotheekkantoor. Schuldeisers van een mede-eigenaar zullen dan ook in principe de verdeling niet kunnen vorderen, tenzij de overeenkomst werd gesloten om hen te bedriegen.

[bron: notaris.be]

Willem04
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 4 maand geleden (27 okt 2017 16:08)

Bedankt voor de reactie. Dus op zich is de onverdeeldheid geen probleem, als dat overeengekomen is kan dat binnen die periode niet eenzijdig veranderd worden.
Dan rest de vraag ivm genot van de eigendom. Want onverdeeldheid die blijft wil niet zeggen dat ook gegarandeerd is dat 1 partner voor die periode het exclusieve genot kan behouden. Is het op dat vlak even waterdicht of is daar de goodwill van de andere partner nog van belang? M.a.w. kan de andere partner op een bepaald moment tijdens die onverdeeldheid het genot van de eigendom terug opeisen en zonder veel problemen terug intrek nemen in de woning?

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 1 jaar 4 maand geleden (28 okt 2017 13:09)

“Art.1430.De ontbinding van het stelsel heeft vereffening en verdeling ten gevolge. Vooraf wordt voor elke echtgenoot een rekening opgemaakt van de vergoedingen tussen het gemeenschappelijk vermogen en zijn eigen vermogen. Vervolgens wordt overgegaan tot de verrekening van de lasten en de verdeling van de netto-baten. De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verdeling en veiling en die van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verdeling van nalatenschappen zijn van overeenkomstige toepassing.”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).

“Art.815. Niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven;en de verdeling kan te allen tijde worden gevorderd,niettegenstaande enige hiermee strijdige verbodsbepaling of overeenkomst...“(B.W.);

Art.815 B.W. is niet van toepassing op de vrijwillige onverdeeldheid in hoofdzaak,Cass. 20 september 2013,R.W.2014-15,618-624,Noot DE KEYSER,L.,Hoe vrijwillig zijn vrijwillige onverdeeldheden?

VERHEYE,B.,De slangenkuil van art.815 BW,R.W.2016-17,860-867,Noot onder Gent 29 oktober 2015.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Willem04
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 4 maand geleden (08 nov 2017 15:38)

Bij vrijwillige onverdeeldheid kan dus niet gevorderd worden uit onverdeeldheid te treden, maar genotsrecht staat daar toch los van of vergis ik mij? Er is indien er onverdeeldheid blijft bestaan toch geen vereffening of verdeling, want het blijft in onverdeeldheid. Wat dan met het genotsrecht van die eigendom in onverdeeldheid?

j.demoor
Berichten: 10362

#6 , 1 jaar 4 maand geleden (09 nov 2017 11:29)

Bij vrijwillige onverdeeldheid wordt het genot gezamenlijk geregeld door de onverdeelde eigenaars
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Willem04
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 4 maand geleden (09 nov 2017 13:04)

Ja, dat begrijp ik. Maar indien je bv overeenkomt dat iets voor de komende 5 jaar in onverdeeldheid blijft en dat partner X er die tijd verblijft, kan part,ner Y dan terugkomen op de overeenkomst mbt het bgenotsrecht (onverdeeldheid is vrijwillig en dus niet opzegbaar) en er bv zelf terug intrekken. In principe is toch elke overeenkomst opzegbaar, behoudens specifieke gevallen, desnoods mits schadevergoeding?

j.demoor
Berichten: 10362

#8 , 1 jaar 4 maand geleden (10 nov 2017 11:18)

“Art.1134.Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.”(Burgerlijk Wetboek)
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

j.demoor
Berichten: 10362

#9 , 1 jaar 4 maand geleden (10 nov 2017 11:19)

“Art.1134.Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.”(Burgerlijk Wetboek)
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Jabbe
Berichten: 586

#10 , 1 jaar 4 maand geleden (10 nov 2017 11:52)

Artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek
Inderdaad bij vrijwillige of conventionele mede-eigendom onstaat de vrijwillige onverdeeldheid door een overeenkomst tussen partijen.
Dergelijke onverdeeldheid is gewild en georganiseerd. Hierop is artikel 815 B.W. niet van toepassing.

Ik ga ervan uit dat TS de vraag gesteld heeft om de mogelijkheden van een overeenkomst te bekijken en dat een schriftelijke overeenkomst of een akte inzake vereffening-verdeling nog niet is opgemaakt.

Een notaris kan dit eventueel als volgt oplossen (vet gedeelte):
Persoonlijk gebruiken wij in alle akten waarin partijen (via aankoop, schenking of anderszins) in een vrijwillige mede-eigendom stappen (bv. 2 personen kopen ieder voor de helft of krijgen ieder via schenking de helft van een onroerend goed) de volgende clausule, behalve als het een aankoop betreft met een beding van aanwas (die we voor 2 jaar laten afsluiten, met automatische verlenging met opeenvolgende periodes van 2 jaar bij gebrek aan opzeg minstens 3 maanden voor het einde van de lopende periode) :

Artikel 815 B.W.
Partijen zijn door ondergetekende notaris ingelicht over het feit dat zij zich in een vrijwillige mede-eigendom of onverdeeldheid bevinden (voor zover zij rechten van dezelfde aard in het goed bezitten), waarop artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek (dat bepaalt dat niemand kan gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven) niet van toepassing is.
Hierop verklaren zij dit artikel, op contractuele basis, van overeenkomstige toepassing zodat iedere mede-eigenaar, bij gebrek aan akkoord tussen partijen, de gerechtelijke verdeling kan vorderen overeenkomstig de artikelen 1207 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Zij komen evenwel overeen niet uit onverdeeldheid te treden gedurende een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden (dit kan in principe langer dan 5 jaar zijn vermits art. 815 B.W. niet van toepassing is en dus evenmin de daarin bepaalde maximumtermijn van 5 jaar,
maar er moet wel een maximumtermijn in staan om rechtsgeldig te zijn, maximum de levensduur van partijen).
[bron: Dirk Michiels, notaris]

Voor wat betreft artikel 1207 G.W.:
Art. 1207. Indien niet alle mede-eigenaars met een minnelijke verdeling instemmen, alsook in de gevallen bedoeld in artikel 1206, zesde lid, geschiedt de verdeling gerechtelijk op vordering van de meest gerede partij ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg.

Art. 1208. § 1. Indien betreffende dezelfde onverdeeldheid meerdere eisers afzonderlijk de verdeling vorderen, worden de vorderingen op de eerste nuttige zitting, in voorkomend geval ambtshalve, samengevoegd.
§ 2. Indien tussen partijen een andere onverdeeldheid bestaat waarbij geen derden zijn betrokken en waarvan de voorafgaande vereffening noodzakelijk is om de gevorderde verdeling te voltrekken, strekt de vordering zich van rechtswege uit tot de vereffening van die onverdeeldheid.
§ 3. In het geval bedoeld in § 2 heeft het vonnis dat met toepassing van artikel 1209 wordt gewezen, van rechtswege tot gevolg dat dient te worden overgegaan tot de vereffening van de onverdeeldheid, waarvan de voorafgaande vereffening noodzakelijk is om de bevolen verdeling te voltrekken.
§ 4. Op verzoek van een van de partijen kan de rechtbank, bij een met redenen omklede beslissing, de afzonderlijke verdeling bevelen voor de in het buitenland gelegen goederen die ze aanwijst. Ze houdt rekening met de aard en de ligging van die goederen. De termijnen bedoeld in de artikelen 1214, § 2, en 1218 zijn in dat geval niet van toepassing op deze afzonderlijke verdeling. De rechtbank kan, indien dit verzoek overeenkomstig artikel 1216 bij haar aanhangig wordt gemaakt door de notaris-vereffenaar, in dezelfde zin bevelen in de loop van de procedure.

Art. 1209. § 1. De rechtbank beslist over alle geschillen die bij haar aanhangig worden gemaakt, met dien verstande dat zij de oplossing kan uitstellen tot het vonnis van homologatie wordt gewezen, en verleent de partijen akte van hun eventuele akkoorden.
§ 2. De door de rechtbank vastgestelde akkoorden gelden als vonnis bedoeld in artikel 1043.
§ 3. Het vonnis waarin het akkoord van de partijen over de verkoop, openbaar of uit de hand, van alle of een deel van de goederen wordt vastgesteld, machtigt de notaris-vereffenaar ertoe over te gaan tot deze verkoop, indien hij daartoe door ten minste een partij wordt verzocht. Dit vonnis verleent aan de notaris-vereffenaar de bevoegdheden bedoeld in artikel 1224, § 4, tweede, derde en vierde lid, waarvan het de tekst overneemt in het beschikkende gedeelte.

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”