Factuur geprotesteerd en pas 2 jaar later reactie ontvangen

Ellen_1234
Topic Starter
Berichten: 16
Juridisch actief: Nee

Re: Factuur geprotesteerd en pas 2 jaar later reactie ontvangen

#31 , 13 aug 2021 14:36

Eigenlijk zijn we wat naast de kwestie beland. De essentie van mijn vraag was of het feit dat de advocaat 2 jaar heeft gewacht om op mijn factuurprotest te reageren, beschouwd kan worden als het stilzwijgend instemmen met dit protest? Gelden er voor advocaten andere wetten /regels dan voor particulieren? Of zijn beide partijen gelijk voor de wet?

En: als ik het niet betwiste gedeelte van de factuur betaal, kan dit dan - mits een creatieve uitleg door een al even creatieve advocaat - niet geïnterpreteerd worden als het aanvaarden van de inhoud van de factuur? Op de duur weet je gewoon niet meer wat je wel en niet mag/moet doen. Al die regels zijn zo vaag en dubbelzinnig dat de interpretatie ervan verandert naargelang de windrichting.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Thomas Morus
Berichten: 4812
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#32 , 13 aug 2021 15:13

U hebt het antwoord toch reeds veel eerder gekregen?
De termijn is vijf jaar. De advocaat had dus nog veel langer kunnen wachten. Dat is geen voordeel voor advocaten want diezelfde termijn geldt voor iedereen.
Er is dus geen probleem. Alleen dat u die rekening niet graag betaalt...
WIJSHEID IS EEN VERHEFFENDE VORM VAN INTELLIGENTIE

Ellen_1234
Topic Starter
Berichten: 16
Juridisch actief: Nee

#33 , 13 aug 2021 15:42

De factuur factuur heeft een verjaringstermijn van 5 jaar. Dat staat toch los van het protest? De advocaat kan dus kiezen wanneer hij reageert op het protest. Dus dat zou betekenen dat je ook rustig 2j mag wachten vooraleer je een factuur protesteert als particulier?
Dit bedoel ik dus. Uiteindelijk wordt alles zo gedraaid en gekeerd dat je als particulier met de rug tegen de muur staat. Het is maar hoe je de zaken uitlegt.

Reclame

Ellen_1234
Topic Starter
Berichten: 16
Juridisch actief: Nee

#34 , 13 aug 2021 15:43

De factuur heeft een verjaringstermijn van 5 jaar. Dat staat toch los van het protest? De advocaat kan dus kiezen wanneer hij reageert op het protest. Dus dat zou betekenen dat je ook rustig 2j mag wachten vooraleer je een factuur protesteert als particulier?
Dit bedoel ik dus. Uiteindelijk wordt alles zo gedraaid en gekeerd dat je als particulier met de rug tegen de muur staat. Het is maar hoe je de zaken uitlegt.

Thomas Morus
Berichten: 4812
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#35 , 13 aug 2021 15:49

U blijft koppig.
De termijn geldt voor het dagvaarden en NIET VOOR HET PROTESTEREN.
art. 2276bis, § 2 BW bevoordeligt advocaten niet

Simpel voorgesteld:
A stuurt B een factuur.
B betaalt niet (om eender welke reden en protesteert al of niet die factuur)
>>>>A heeft 5 jaar (te rekenen van betaaldatum FACTUUR) om B te dagvaarden.
WIJSHEID IS EEN VERHEFFENDE VORM VAN INTELLIGENTIE

mava105
Berichten: 20847
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#36 , 13 aug 2021 16:14

Hoe kan men een factuur protesteren alvorens men de factuur heeft gekregen.
Je kan dus pas protesteren NADAT je de factuur hebt ontvangen, al is dat na 5 jaar min 1 dag.

scorpioen
Berichten: 9355
Juridisch actief: Nee

#37 , 13 aug 2021 18:46

De wet:
Behoudens tegenbewijs, levert een door een onderneming aanvaarde of niet binnen een redelijke termijn betwiste factuur tegen deze onderneming bewijs op van de aangevoerde rechtshandeling.
Het gebrek aan betwisting van een factuur door een persoon die geen onderneming is, kan niet worden beschouwd als een aanvaarding van die factuur, behalve wanneer deze afwezigheid van betwisting een omstandig stilzwijgen uitmaakt. De uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van een factuur door een persoon die geen onderneming is, maakt een feitelijk vermoeden uit. Iedere overeenkomst die afwijkt van de regels in dit lid en afgesloten is voor het ontstaan van het geschil, is nietig.
Het is dus niet zo dat een particulier die de factuur niet protesteert altijd geacht wordt deze te aanvaarden. Het moet gaan om een omstandig stilzwijgen, dit is een stilzwijgen dat, gelet op de omstandigheden, niet anders kan geïnterpreteerd worden.
Dit principe van het omstandig stilzwijgen wordt ook toegepast bij de afwezigheid van een reactie bij de ontvangst van een schrijven. En dit zowel voor de onderneming als de particulier, al zal de rechter het omstandig stilzwijgen van de onderneming vlugger aanvaarden dan van een particulier.
U schreef: "De advocaat heeft toen nog gereageerd dat hij de facturatie opnieuw zou bekijken,". Er kan dan ook moeilijk sprake zijn van een omstandig stilzwijgen bij de ontvangst van uw protest, waaruit een vermoeden kan afgeleid worden dat de advocaat uw protest aanvaard heeft.

De betaling van het niet betwiste gedeelte van de factuur is geen aanvaarding van de factuur. Op het ogenblik dat u betaalt licht u de advocaat in waarom u dat bedrag betaalt, en niet meer.
Deze betaling heeft het voordeel dat de advocaat zal twijfelen of hij voor het saldo nog verder moet gaan en u dagvaarden.
Daarbij heeft de niet betaling van het niet betwiste gedeelte tot gevolg dat de kans groot is dat u veroordeeld wordt tot een gedeelte van de gerechtskosten, ook al veroordeelt de rechter u enkel tot de betaling van dit niet betwiste gedeelte.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Ellen_1234
Topic Starter
Berichten: 16
Juridisch actief: Nee

#38 , 14 aug 2021 00:52

Bedankt iedereen voor de input. Dankzij de reacties kan ik de dingen vanuit een andere inval bekijken en begrijp ik het ook allemaal net iets beter. Dank jullie dus voor jullie reacties.

Ellen_1234
Topic Starter
Berichten: 16
Juridisch actief: Nee

#39 , 17 aug 2021 00:56

Dag leden van dit forum,

Zou ik nog even jullie advies/mening mogen vragen op het aangetekend schrijven dat ik voorbereid heb? Ik wil graag zeker zijn dat ik niets zeg wat tegen mij gebruikt zou kunnen worden of wat ik beter niet of anders kan formuleren. Iedere vorm van feedback is welkom en wordt geapprecieerd.


AANGETEKEND
Betreft: betwisten van factuur met het nummer XXX en met datum 7 mei 2019
Geachte heer XXX,
Op 9 augustus 2021 ontving ik van u, in reactie op mijn formeel protest van 8 mei 2019, een e-mail waarin u mij de desbetreffende factuur (met nummer XXX en met datum 7 mei 2019) nogmaals toestuurt. In antwoord op mijn brief van 8 mei 2019 waarin ik een detailoverzicht en uitleg over de berekeningswijze vraag en die sindsdien onbeantwoord bleef, voegt u ook een overzicht van de ventilatie der kosten toe aan uw e-mail dd. 9 augustus 2021. Tevens informeert u mij dat u eventueel bereid bent om 25% van het factuurbedrag te laten vallen, indien er een onmiddellijke finale betaling (tot slot van alle rekening) komt van 1281,84 €.

Met dit schrijven laat ik u nogmaals uitdrukkelijk weten dat ik uw factuur (met nummer XXXX en met datum 7 mei 2019) protesteer. Ik wens hierbij de volgende opmerkingen te formuleren. Ik heb hierbij niet de bedoeling volledig te willen zijn en maak voorbehoud om bijkomende opmerkingen te formuleren waar en wanneer het zal behoren.

- De aangerekende prestaties komen niet overeen met de elementen waarover ik beschik. Ik verwijs hierbij naar mijn protest van 8 mei 2019 waarin ik een chronologisch relaas geef van de situatie dat niet in overeenstemming is met de door u aangerekende prestaties.
- Er worden prestaties aangerekend die niet hebben plaatsgevonden, alsook prestaties waarvoor ik nooit de opdracht heb gegeven en waarover men mij nooit geïnformeerd heeft, noch mijn akkoord heeft gevraagd.
- De bedragen vermeld op de factuur komen niet overeen met de bedragen vermeld op het detailoverzicht.
- Ik ben op geen enkele wijze vooraf door u ingelicht over de manier waarop u uw ereloon zou bepalen. Ik heb schriftelijk te kennen gegeven dat er geen enkele stap gezet werd vooraleer heel duidelijk op papier stond wat de kosten zouden zijn waaraan ik mij kon verwachten en een geschatte termijn. Ik heb u ook expliciet laten weten dat ik graag een overeenkomst tussen advocaat en private cliënt wenste vooraleer er eventuele actie ondernomen werd. Hier werd door u geen enkel gevolg aan gegeven.
- Tegelijk protesteer ik de factuurvoorwaarden, dewelke ik niet aanvaard.

Ik betaal u nu een bedrag van 417,86 euro, hetgeen overeenkomt met het door mij niet betwiste gedeelte van de factuur. Hopend op een minnelijke regeling en uw akkoord met het bedrag van 417,86 euro tot slot van alle rekening, zal ik verder afzien van mijn intentie om een klacht in te dienen bij de Stafhouder.

Ingesloten zend ik U de originele factuur, alsook een kopie van het protest dat ik u op 8 mei 2019 heb bezorgd.

Dit schrijven is opgemaakt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis of verzaking.

Deze brief wordt U zowel per aangetekend schrijven, als per gewone post, bezorgd.

Hoogachtend,

BrainTrain
Berichten: 425

#40 , 20 aug 2021 09:22

Uit een webpagina van Elfri:
https://www.elfri.be/artikel/de-stilzwi ... uurprotest

"Het niet protesteren van een factuur binnen een redelijke termijn resulteert in de stilzwijgende aanvaarding van de factuur en is gesteund op de vertrouwensleer. Door de begeleidende omstandigheden wordt het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat het stilzwijgen als een toestemming moet worden opgevat en dit vertrouwen mag niet worden beschaamd.

Maar uit deze zelfde vertrouwensleer dient te worden afgeleid dat een gebrek aan reactie op een factuurprotest evenzeer als een aanvaarding van het factuurprotest dient aanzien te worden."

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”