Procedurefout door gemeente

A.Demeirsman
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Procedurefout door gemeente

#1 , 7 maand 2 weken geleden (03 nov 2018 18:59)

Onderwerp: Procedurefout die niet aanvaard wordt door gemeentebestuur Hamme

Geachte Heer,
In het voorjaar 2014 had ik dakwerken gepland. Hiervoor moesten de oude leien op een reglementaire manier afgevoerd worden. Op 10 maart 2014 belde de aannemer dat er een droge week verwacht werd en dat hij op 17 maart zou starten.
Ik vroeg op 11 maart 2014 aan de gemeente een vergunning voor het plaatsen van een container op 17 maart. Ik had een (verplicht) plan mee waar de afvalcontainer zou komen.
De ambtenaar zei mij: “dat moet 14 dagen op voorhand aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dus kan ik die vergunning maar opmaken vanaf 25 maart.”
Volgens het plan zou er geen verkeershinder zijn op deze plaats; dat was dus geen probleem.
Ik antwoordde dat ik pas op 10 maart bericht gekregen heb en dat de dakwerken wegens voorspelde droog weer beginnen op 17 maart. Ik was meer dan een week te laat en hij wilde geen vergunning geven voor 17 maart.
De werken beginnen op 17 maart 2014 en de container stond er op maandag 17 en dinsdag 18 maart.
Op woensdag 19 maart belde de gemeentelijke dienst: “Moet je nu nog een vergunning hebben voor 25 maart ?” Ik antwoordde dat de container al weg was, en er geen vergunning meer nodig was voor 25 maart.
Op 6 mei krijg ik een gewoon schrijven per post met een belasting. Er was GEEN aangetekend schrijven op voorhand.
“Ander gebruik van de openbare weg.” Belasting op de laattijdige vraag voor de inname van openbaar domein. Thv Hollandshof 6 voor de periode van 17/3/2014 tot 18/3/2014 voor een oppervlakte van 15m². Totaal voor deze faktuur: €90
Bij dat schrijven zat een copy van het reglement van 18/12/2013, waarop men zich baseert voor het bepalen van de aanslag.
€6 x 15m² is juist berekend, maar de procedure was foutief !

Volgende procedure is niet gevolgd zoals letterlijk in het gemeentereglement staat:
“Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.”

Ik heb dus bezwaar ingediend en gevraagd naar een creditnota voor de ongeldige faktuur. Ik heb meteen vermeld dat het reglement niet meer voldoet aan de normen en behoeften van vandaag waar snelle beslissingen genomen worden.

In het college van Burgemeester en schepenen wordt mijn bezwaar behandeld maar men houdt zich niet aan de procedures van het wettelijk vastgelegde reglement. Ik kan wel beroep aantekenen bij de Rb van 1e aanleg in Gent. Daarop heb ik geantwoord dat ik dit beroep niet wil, omdat ik voor €90 geen advocaat kan inschakelen: het rolrecht bedraagt immers €100.

Ik heb daarna nog een administratief beroep ingesteld, maar volgens een plaatselijke schepen brengt dat niets meer op.
Ik heb de toezichthoudende overheid (de gouverneur) op de hoogte gebracht van deze feiten. Het uitgebreide antwoord dat ik van de Gouverneur ontving :
De toezichthoudende overheid, de gouverneur waakt over de wettelijkheid van reglementen uitgevaardigd door de gemeente. Dit toezicht heeft betrekking heeft op de wettelijkheid van het opstellen van zo’n reglement. Echter, voor de uitvoering is het gemeentebestuur zelf verantwoordelijk: met name het CBS.
Uit het uitgebreide antwoord dat ik van de Gouverneur ontving citeer ik enkel:
“Uw bezwaar wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hamme. Ik zal er bij het college van burgemeester en schepenen van Hamme wel op aandringen de in het reglement voorgeschreven procedures strikt na te leven. Het belastingreglement strekt het gemeentebestuur immers tot wet.”
Dit was volledig het antwoord dat ik had verwacht.
Eens te meer is dit een bewijs, dat ik al sinds een jaar geleden steeds in mijn recht was en gelijk had.
Ik hoop dat het CBS onmiddellijk het nodige doet om de foutief uitgevoerde vordering te annuleren.
Deze fout heeft aan iedereen al te veel geld gekost. Ik vind dat het hoog tijd wordt voor een rechtzetting.
De huidige CBS van Hamme legt de wet naast zich neer en trekt zich van het antwoord van de gouverneur blijkbaar niks aan !

Mijn vraag: Waarom weigert het schepencollege de wet na te leven ?

NOTA: In de Gemeenteraad van 10 september 2014 is dit reglement trouwens aangepast aan mijn raadgevingen en tips: Men heeft de aanvraag tijd herleid tot 5 werkdagen voorafgaand aan de inname van de openbare ruimte. En in deze gevallen is enkel een beslissing van de gemachtigd ambtenaar nodig. Men is was er dus van overtuigd dat het vigerend reglement van 2013 verouderd was.

Ik vraag dus een creditnota voor de onterecht gevestigde belasting van €90.
Hierop is het vervolg :
De brief van 5-5-2015 van het schepencollege met de bijgevoegde creditnota nr VK1/2015/1499 van 7/5/2015 vernietigt de oorspronkelijke factuur VK1/2014/2089 van 6/5/2014.
Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar dat ik binnen de gestelde termijn heb ingediend. Ik word dus vrijgesteld van het betalen van deze factuur.
Groot is mijn verbazing als ik zie dat nu een belasting opgelegd wordt voor hetzelfde feit waarvoor bovenvermelde brief letterlijk vermeldt dat een verkeerdelijk belasting werd aangerekend. €90 + 50% = €135.
Dit is strijdig met het beginsel: “Non bis in idem”. Niemand mag voor een tweede keer gestraft of belast worden voor een feit waarvoor hij reeds vrijgesproken of vrijgesteld is.
Dit beginsel is terug te vinden in het internationaal en Europees recht onder resp. artikel 14 zevende lid van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 4 Zevende Aanvullend Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens krachtens hetwelk niemand voor een tweede keer mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken. “Non bis in idem” is een rechtsbeginsel dat met name in het strafrecht en het belastingrecht toepassing vindt. Dit beginsel geldt dus ook na een beslissing van het College van burgemeester en schepenen.
Mijn bezwaar: Rekening houdend met het beginsel “Non bis in idem” kan de bovenvermelde nieuwe belastingsaanslag van €135 niet op een wettelijke wijze worden ingekohierd. Ik heb uiteindelijk toch maar betaald want ik vertrouw het CBS voor geen cent meer !
Ik voel het aan als pestgedrag van het gemeentebestuur en vraag aan de vrederechter om tot een verzoening te komen. De burgemeester wordt uitgenodigd tot een verzoeningsgesprek maar die stuurt zijn kat !
Is dit nu onbekwaamheid of is dit pestgedrag van het schepencollege? Als we kijken naar het begin, de essentie van deze discussie: het was een nagenoeg nutteloze vergunning die niet tijdig kon afgeleverd worden, omdat het reglement niet efficiënt was opgesteld. Bovendien volgt de gemeente haar eigen procedures niet.
Ik voel mij regelrecht bestolen door het College van B&S voor €135 + de kosten. Met een dergelijk gemeentebestuur wil ik niets meer te maken hebben. Ik heb dan ook op 31/12/2017 ontslag genomen als stichter-voorzitter van de Wijkraad Hamme-Sint-Anna. Tot eind okt 2018 was er nog steeds geen opvolger gevonden voor deze functie. Heel ons dorp weet nochtans dat er een zeer goede werking was, maar niemand durft het aan, allicht wegens de houding van het CBS. De burgemeester heeft 12% minder stemmen gehaald bij de laatste verkiezingen; terecht !!!
MIJN VRAAG:
Ik dacht dat voor kleine bedragen de Vrederechter bevoegd was.
Heb ik de fout gemaakt om niet in beroep te gaan bij de Rb van 1e aanleg in Gent ? Of was mijn beslissing om een verzoening bij de vrederechter aan te vragen toch correct ?
Kan ik na 4 jaar toch nog terecht bij de vrederechter ? Voor €135 heb ik altijd hard moeten werken; ik kreeg het niet cadeau …
Dit is een vraag waar ik geen antwoord op weet.
Met vriendelijke groeten
Antoine De Meirsman
Hamme

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
mava105
Berichten: 17573
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 7 maand 2 weken geleden (03 nov 2018 19:48)

En dat allemaal initieel voor slechts 90€. Betaal gewoon en zwijg erover. Uw container heeft er toch gestaan zeker. En met alle kosten erbij van aangetekende brieven en telefoons zal je ruimschoots boven de 250 € komen (zonder advocaat) en uiteindelijk zal je toch nog moeten betalen, want de straat werd ingenomen.

scorpioen
Berichten: 8273
Juridisch actief: Nee

#3 , 7 maand 2 weken geleden (04 nov 2018 11:13)

Als u een aanslag ontvangt staat daarop vermeld binnen welke termijn en waar u bezwaar kan indienen.
Als u de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen ontvangt staat daarbij vermeld dat u in beroep kan gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.
Als dat niet het geval zou zijn, loopt de termijn om beroep aan te tekenen niet en kan u dit nog doen. Anders bent u te laat en zit er niets anders op dan te betalen. Anders komt de deurwaarder en heb je dus nog meer kosten.

Als een aanslag vernietigd wordt kan een nieuwe aanslag gevestigd worden. Het beginsel non bis in idem is daarop niet van toepassing. Enkel in strafzaken geldt dat eenmaal vervolgd en vrijgesproken of veroordeeld, u geen tweede maal kan vervolgd worden voor hetzelfde.

Reclame

Terug naar “Administratief recht”