Bezwaarschrift indienen belastingen

Davy1977
Topic Starter
Berichten: 15

Bezwaarschrift indienen belastingen

#1 , 4 jaar 7 maand geleden (26 jan 2015 19:01)

Ik ben niet akkoord met mijn aanslagbiljet personenbelasting 2014 en zou bezwaar willen indienen.
Waar moet ik hierbij opletten.
Moet ik de aanslag dan betalen voor het verstrijken van de termijn , indien het bezwaar nog niet (on)gegrond verklaard is ?

Alvast bedankt voor jullie reacties !

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
VDG2
Berichten: 785

#2 , 4 jaar 7 maand geleden (26 jan 2015 19:25)

In principe staat alle info op uw aanslagbiljet (keerzijde). U dient sowieso te betalen en dan bezwaar in te dienen.

scorpioen
Berichten: 8330
Juridisch actief: Nee

#3 , 4 jaar 7 maand geleden (26 jan 2015 23:39)

Artikel 410, WIB 92
Evenwel wordt in geval van bezwaar, van een in artikel 376 bedoelde aanvraag om ontheffing of
van een vordering in rechte, de betwiste aanslag in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen,
vermeerderd met de daarop betrekking hebbende interesten, beschouwd als zekere en
vaststaande schuld en kan, evenals de kosten van alle aard, door middelen van
tenuitvoerlegging worden ingevorderd, in de mate dat zij overeenstemt met het bedrag van de
aangegeven inkomsten
of, wanneer zij ambtshalve werd gevestigd bij niet-aangifte, voor zover
zij niet meer bedraagt dan de laatste aanslag welke, voor een vorig aanslagjaar, definitief
gevestigd werd ten laste van de belastingschuldige.
Voor de toepassing van het eerste lid worden de inkomsten waaraan de belastingschuldige
tijdens de procedure van vestiging van de belasting zijn goedkeuring heeft gehecht,
gelijkgesteld met de aangegeven inkomsten.
In bijzondere gevallen kan de directeur der belastingen de invordering doen uitstellen, in zover
en onder de voorwaarden door hem te bepalen


Enkel de belasting op het "onbetwist gedeelte" moet betaald worden. Vraag aan de ontvanger wat u al moet betalen.
Verder aangetekende brief naar de gewestelijke directeur sturen waarin u duidelijk uitlegt waarom u niet akkoord gaat met de aanslag.

Reclame

wanton
Berichten: 9179
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 4 jaar 7 maand geleden (27 jan 2015 14:20)

Davy, wat is de reden dat u niet akkoord bent ? Is er een duidelijke rekenfout , verkeerd bedrag, foutief aantal kinderen : bel gewoon naar uw controlebureau. Zelfs bij oute toepassing woonbonus of zo.
Een bezwaarschrift doe ik pas als er over een interpretatie gediscussieerd kan worden.
Ik was ook niet akkoord met mijn afrekening. Met een simpel telefoontje is de fout rechtgezet binnen de week.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Davy1977
Topic Starter
Berichten: 15

#5 , 4 jaar 7 maand geleden (28 jan 2015 18:43)

Er word betwist dat ik fungeer als gezinshoofd waar door ik mijn ouders 65+ niet ten laste kan nemen ondanks een bewijs van gezinstoestand waarbij ik als vertegenwoordiger op de eerst plaats sta en een briefwisseling tussen de gemeente en mezelf. De bewijzen waren niet voldoende om aan te tonen dat ik weldegelijk gezinshoofd ben. Als er geen andere bewijzen zijn kan ik ni meer indienen ... waar is hun bewijs dat dit niet zo is ? ik heb er ten minste 2.
Moet ik dan bij dit bezwaarschrift alle bewijzen nogmaals toevoegen ?

Bedankt voor jullie tips ! mvg

scorpioen
Berichten: 8330
Juridisch actief: Nee

#6 , 4 jaar 7 maand geleden (28 jan 2015 19:28)

Stukken die u al aan de fiscus bezorgde samen met uw aangifte of samen met een antwoord op een bericht van wijziging moet u niet meer opsturen. Die zitten in het dossier. Nieuwe stukken moet u we mee opsturen.

Waarom betwist de fiscus dat uw ouders ten uwe laste zijn? Omdat u niet bewijst dat ze bij u wonen? Of omdat ze inkomsten hebben?

Davy1977
Topic Starter
Berichten: 15

#7 , 4 jaar 7 maand geleden (28 jan 2015 20:00)

Alle voorwaarden zijn voldaan behalve ik kan niet bewijzen dat ik de verantwoordelijke van het gezin ben ( gezinshoofd ).
1. Ze moeten deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar. OK
2. Beperkt inkomen: de nettobestaansmiddelen mogen een bepaald bedrag niet overschrijden. OK
3. De bedoelde personen moeten ouder zijn dan 65 jaar op 1 januari van het aanslagjaar. OK
4. u staat aan het hoofd van het gezin

Buiten een attest van de gemeente " gezinstoestand " en briefwisseling tussen de gemeente kan ik geen bewijzen naar hen sturen die aantonen dat ik de verantwoordelijke / referentie persoon / ... van het gezin ben.
Zij vinden deze bewijzen niet genoeg ... Tja , zo heb je als fiscus altijd gelijk.

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#8 , 4 jaar 7 maand geleden (28 jan 2015 20:04)

Vraag aan de gemeente dat ze u als "referentiepersoon" aanduiden.
De "referentiepersoon" werd vroeger "gezinshoofd" genoemd.

zie: http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/1329.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Na deze wijziging is er geen enkele discussie meer mogelijk.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#9 , 4 jaar 7 maand geleden (28 jan 2015 20:52)

hoofd van het gezin betekent volgens mij in deze dat u ook effectief een voldoende inkomen kan bewijzen. Is dat het geval?

scorpioen
Berichten: 8330
Juridisch actief: Nee

#10 , 4 jaar 7 maand geleden (28 jan 2015 23:28)

Wie is volgens de fiscus hoofd van het gezin?

jefke007
Berichten: 1531

#11 , 4 jaar 7 maand geleden (29 jan 2015 13:11)

Indien er nog broer en/of zusters van je, samen met de ouders op hetzelfde adres wonen dan kan er inderdaad een probleem zijn.
Ik heb hier oa ook op dit forum gelezen dat de fiscus soms moeilijk doet over ouders als persoon ten laste te zetten. Mogelijk werkt men soms met 2 maten en 2 gewichten

"Overeenkomstig art. 140, eerste lid, WIB 92, worden, wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichten deel uitmaken van hetzelfde gezin, de in art. 136, WIB 92, vermelde personen die eveneens van dat gezin deel uitmaken, beschouwd als ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd van dat gezin staat. De in de wet bedoelde belastingplichtige is dus diegene die de verantwoordelijkheid en de last van het gezin draagt, diegene die gezinshoofd is."
Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010


http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu ... ighlighted" onclick="window.open(this.href);return false;


Er zijn mensen die reeds lang nattigheid voelden en oa de rekeningen van gas-elecitriciteit en telefoon op hun naam ipv op naam van de ouders lieten zetten. Dikwijls wordt zonder enig bewijs aanvaard dat ouders plus 65 jaar als persoon ten laste kunnen komen indien hun bestaansmiddelen niet te groot zijn. Blijbkaar zouden er een 7000 mensen in belgie in dergelijke situatie zijn,en af en toe doet de fiscus eens moeilijk om ' te bewijzen dat je aan het hofd van het gezin staat, in het merendeel van de gevallen aanvaard men dit echter zonder bewijs.

jefke007
Berichten: 1531

#12 , 4 jaar 7 maand geleden (29 jan 2015 13:50)

Indien er nog broer en/of zusters van je, samen met de ouders op hetzelfde adres wonen dan kan er inderdaad ( veel makkelijker nog ) een probleem zijn.
Ik heb hier oa ook op dit forum gelezen dat de fiscus soms moeilijk doet over ouders als persoon ten laste te zetten. Mogelijk werkt men soms met 2 maten en 2 gewichten

"Overeenkomstig art. 140, eerste lid, WIB 92, worden, wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichten deel uitmaken van hetzelfde gezin, de in art. 136, WIB 92, vermelde personen die eveneens van dat gezin deel uitmaken, beschouwd als ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd van dat gezin staat. De in de wet bedoelde belastingplichtige is dus diegene die de verantwoordelijkheid en de last van het gezin draagt, diegene die gezinshoofd is."Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 De volledige omzendbrief is ook op de wipsite van de FOD te raadplegen, en die omzendbrief gaat voornamelijk over kinderen die hun ouders ten laste nemen

hieronder een andere link
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu ... ighlighted" onclick="window.open(this.href);return false;


Er zijn mensen die reeds lang nattigheid voelden en oa de rekeningen van gas-elecitriciteit en telefoon op hun naam ipv op naam van de ouders lieten zetten. Dikwijls wordt zonder enig bewijs aanvaard dat ouders plus 65 jaar als persoon ten laste kunnen komen indien hun bestaansmiddelen niet te groot zijn. Blijbkaar zouden er een 7000 mensen in belgie in dergelijke situatie zijn,en af en toe doet de fiscus eens moeilijk om ' te bewijzen dat je aan het hofd van het gezin staat, in het merendeel van de gevallen aanvaart men dit echter zonder bewijs.

polk
Berichten: 398

#13 , 4 jaar 7 maand geleden (29 jan 2015 15:15)

Volgens mij handelt de belastingsambtenaar cfr de hierboven geciteerde circulaire en verlangt hetvolgende bewijs van Davy1997:

Zoals ik reeds in uw vorige thread (http://www.juridischforum.be/forum/view ... hp?t=58297" onclick="window.open(this.href);return false;) gesteld heb:

Om ten laste te kunnen zijn moeten uw ouders daadwerkelijk in realiteit een 'financiële last' voor u vormen. In die financiële last komt de overheid u voor een stuk tegemoet door u via de belastingbrief een fiscaal voordeel te laten genieten.

Met de lasten van het gezin worden de kosten die een gezin doorgaans heeft bedoeld, zoals daar zijn: huur, elektriciteit, verwarming, water, boodschappen, aankoop van huishoudtoestellen, onderhoud, herstellingen, ... U kan, bijvoorbeeld aan de hand van rekeninguittreksels, trachten aan te tonen dat u in 2013 een groot deel van deze kosten droeg.


Blijkbaar hebt u uw belastingcontroleur geen dergelijke stukken bezorgd?

jef007
Berichten: 1166

#14 , 4 jaar 7 maand geleden (29 jan 2015 15:20)

ik heb stellig de indruk dat we hier weer niet het volledige verhaal van TS kennen.
wat stond er in hun bericht van wijziging van aangifte??

jefke007
Berichten: 1531

#15 , 4 jaar 7 maand geleden (29 jan 2015 16:30)

Ik vind het allemaal ver gezocht van de fiscus. Meestal aanvaard men zonder enig bewijs : indien aan de inkomstenvoorwaarden en bestaansmiddelenvoorwaarden is voldaan en indien ouders op het zelfde adres wonen

Om hoge uitgaven zowel voor de belgische staat als de ouders voor rusthuizen te vermijden, heeft de wetgever dit vanaf 2005 zitten aanmoedigen om de ouders bij hun kinderen te laten wonen, en nu begint men blijkbaar met 2 maten en 2 gewichten te werken, want er zijn mensen genoeg die het "gezinshoofd" zijn blijkbaar niet moeten bewijzen, behalve de inkomstenvoorwaarden dan natuurlijk

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”