privacybescherming voor mede-eigenaars met achterstallen

marc mortier
Topic Starter
Berichten: 659
Locatie: koksijde

privacybescherming voor mede-eigenaars met achterstallen

#1 , 6 jaar 11 maand geleden (25 feb 2012 19:41)

Tijdens een AV rapporteert de syndicus dat voor vier mede-eigenaars achterstallige betalingen werden genoteerd voor een totaal bedrag van 50.000 euro. Hierdoor komt de liquiditeit van de VME in het gedrang en dient een bijkomende opvraging te worden gedaan. Een mede-eigenaar vraagt naar de naam van de betrokken mede-eigenaars met achterstallige betalingen. De syndicus weigert de naam mede te delen en verwijst naar de "wet of de privacy".
Mogen de mede-eigenaars niet weten wie er achterstallen heeft bij de betaling van de deelname in de kosten van de VME ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#2 , 6 jaar 11 maand geleden (25 feb 2012 20:29)

Tijdens een AV rapporteert de syndicus dat voor vier mede-eigenaars achterstallige betalingen werden genoteerd voor een totaal bedrag van 50.000 euro. Hierdoor komt de liquiditeit van de VME in het gedrang en dient een bijkomende opvraging te worden gedaan. Een mede-eigenaar vraagt naar de naam van de betrokken mede-eigenaars met achterstallige betalingen. De syndicus weigert de naam mede te delen en verwijst naar de "wet of de privacy".
Mogen de mede-eigenaars niet weten wie er achterstallen heeft bij de betaling van de deelname in de kosten van de VME ?
De syndicus dient jaarlijks de volledige lijst mee te delen van de ME, die tegenover de VME schuldeiser of schuldenaar zijn, zonder dan ook één ME te discrimeneren of te bevoordeligen. Deze lijst dient afgesloten op de laatste dag van vorige boekjaar.

De syndicus is in persoon aansprakelijk voor de uitvoering van die wettelijke bepaling (zie hierna), die bij gebrek aan KB ook van toepassing si op elke VME (het komende KB zal strenger zijn zo het BIV geen gelijk krijgt).
Art. 577-8 §4 ...
17° de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11, § 5, tweede en derde lid, van de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars;

Franciscus
Berichten: 31973

#3 , 6 jaar 11 maand geleden (25 feb 2012 22:47)

Is er al een procedure opgestart om de appartementen openbaar te verkopen??

Reclame

marc mortier
Topic Starter
Berichten: 659
Locatie: koksijde

#4 , 6 jaar 11 maand geleden (26 feb 2012 08:42)

De syndicus heeft de procedure gestart bij de vrederechter ( via een dagvaarding ) maar deze procedure neemt tijd in beslag ( men is nu toe aan de uitwisseling van de "conclusies" tussen de advocaten ). Zoals vermeld dienen de andere mede-eigenaars nu in te staan om het "deficit" te dekken. Uiteraard zal worden aangedrongen op de recuperatie bij de in gebreke blijvende mede-eigenaars. Dit zou uiteindelijk tot de gedwongen verkoop van de appartementen kunnen leiden.
Mijn vraag was of de andere mede-eigenaars de identiteit mogen kennen ( via de syndicus ) van de in gebreke gebleven mede-eigenaars. Dank aan Luc voor de verstrekte informatie. Zijn er op het "forum" mensen die met een dergelijk probleem zijn geconfronteerd en waarbij de syndicus weigert de identiteit bekend te maken ? Graag jullie inbreng die velen zal interesseren want met de "crisis" zal het probleem van "achterstallen" zich meer en meer voordoen.

float
Berichten: 2456
Juridisch actief: Ja

#5 , 6 jaar 11 maand geleden (26 feb 2012 11:19)

Is er al een procedure opgestart om de appartementen openbaar te verkopen??
Daar zitten we nog lang niet.

float
Berichten: 2456
Juridisch actief: Ja

#6 , 6 jaar 11 maand geleden (26 feb 2012 11:29)

Dat is dezelfde eindeloze discussie die ik al met een syndicus gehad heb over de privacywetgeving (maar dan specifiek voor art. 577-6, §3, derde lid BW). Ze kennen totaal niet de finesses van die wetgeving en toch gebruiken ze dat afschermmiddel, geheel ten onrechte.

In het advies van de privacycommissie staat duidelijk vermeld dat er geen enkel wettelijk beletsel bestaat om die informatie te verstrekken. (http://privacycommission.be/nl/docs/Com ... 2_2008.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;)
"De Commissie vertrekt vanuit het principe dat het recht van de algemene vergadering inzake goedkeuring van en controle over het bestuur en het vermogensbeheer absoluut ten volle moet worden uitgeoefend met inbegrip van het recht op inzage in de financiële staat van iedere mede-eigenaar ten aanzien van de mede-eigendom.
Aangezien :
- de syndicus persoonlijk aansprakelijk is voor zijn beheer en daarvan rekenschap moet afleggen aan de algemene vergadering om wiens goedkeuring hij verzoekt,
- bepaalde mede-eigenaars verdenkingen uiten aan het adres van de syndicus en zelfs de andere mede-eigenaars, een zo transparant mogelijke boekhouding gerechtvaardigd is,
- elke mede-eigenaar de rechter kan verzoeken de verdeelsleutel van de kosten te wijzigen omdat hij daardoor schade lijdt, en ook de berekeningswijze ervan ingeval deze onjuist zou zijn of geworden zijn ten gevolge aanpassingen aan het gebouw,
- bepaalde beslissingen over het inleiden van een gerechtelijke procedure voor schuldvordering tegen bepaalde mede-eigenaars met kennis van zaken moeten worden genomen,
is de Commissie van oordeel dat het voorleggen door de syndicus van een tabel van de kosten- en uitgavenverdeling per kavel met inbegrip van de privatieve uitgaven en een schuldenstaat van elk lid op zich, niet disproportioneel is ten aanzien van de WVP."

De syndicus is verplicht om die financiële informatie mee te delen aan de AV. Bovendien staat die informatie sowieso in de boekhouding zodat die van niet-privatieve aard is. Waardoor elke mede-eigenaar ook inzage daarin kan hebben.

Franciscus
Berichten: 31973

#7 , 6 jaar 11 maand geleden (26 feb 2012 22:41)

Mijn vraag over appartementen ..... het moet ook voorzien zijn in de basisakte / beslissingen AV/ huishoudelijk reglement dat kosten kunnen doorgerekend worden. Wilde daar ook eventjes de aandacht op vestigen :D

Ook tgo mij heeft de privacy een gelijklopend antwoord gegeven. Syndicus moet naam voornaam en adres van eigenaars geven.
Geen mail adres ... dat kan vb via de AV

Lousia
Berichten: 114

#8 , 6 jaar 11 maand geleden (27 feb 2012 00:13)

Bij ons maakt men jaarlijks de lijst bekend met achterstallige betalers bi het opmaken van het verslag van de AV.
Dus ik veronderstel dat dit wel wettelijk is .
Dan worden de eigenaars die in gebreke zijnper schrijen van de advocaat aangemaand te betalen en de meeste betalen dan wel.
Er worden ook interesten en kosten aangerekend bij de aanmaning alsook de kosten van de advokaat . Dit hangt af van de satuten van de syndic wat er bepaald is in dit geval.

float
Berichten: 2456
Juridisch actief: Ja

#9 , 6 jaar 11 maand geleden (27 feb 2012 09:55)

Mijn vraag over appartementen ..... het moet ook voorzien zijn in de basisakte / beslissingen AV/ huishoudelijk reglement dat kosten kunnen doorgerekend worden. Wilde daar ook eventjes de aandacht op vestigen :D

Ook tgo mij heeft de privacy een gelijklopend antwoord gegeven. Syndicus moet naam voornaam en adres van eigenaars geven.
Geen mail adres ... dat kan vb via de AV
Het niet vrijgeven van de noodzakelijke gegevens (specifiek de gegevens van het gekozen middel) in het raam van art. 577-6, §3, derde lid BW is problemtisch.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”