Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
VADAVAT
Topic Starter
Berichten: 3
Locatie: Melsele

'Langst leeft, 't al heeft'

#1 , 1 decennium 11 maand geleden (10 feb 2007 17:02)

?Langst leeft, ?t al heeft?

Wij zijn als ouders gehuwd zonder huwelijkscontract en hebben twee gehuwde kinderen, kunnen wij met het opstellen van een contract met boven vermelde formule bij het overlijden van een van ons in volle eigendom blijven beschikken over al de goederen, zowel roerende als onroerende. Er zijn geen persoonlijke bezittingen , zijn hiervoor dan successierechten te betalen en hoeveel.
Kan men zulk contract met een eigenhandig testament opstellen of moet dat via de notaris gebeuren en wat zijn hiervoor dan de kosten.

Bedankt voor wat meer verduidelijking?. :wink:


koen999
Berichten: 712

#2 , 1 decennium 11 maand geleden (10 feb 2007 18:47)

je laat best de notaris een huwelijkscontract opstellen.
qua successierechten is deze formule duurder
ELK een eigen testament opstellen kan,

Om geldig te zijn dient elk testament :
- op een afzonderlijk blad papier,
- eigenhandig geschreven worden,
- met datum, en
- ondertekend te worden door de erflater

en je laat het best voor alle zekerheid je notaris nog eens nakijken of het voldoet
de kosten hiervan hangen af van notaris tot notaris maar je kan gratis informeren hoeveel het gaat kosten

wolf2
Berichten: 2071

#3 , 1 decennium 11 maand geleden (10 feb 2007 20:04)

Met een testament alleen zal het absoluut niet gaan.
In een testament kan u alleen beschikken over de goederen van de nalatenschap; dat is in uw geval de 1/2 van de gemeenschap (u zegt dat er geen eigen goederen zijn; alles zit dus in de gemeenschap);
Aangezien u 2 kinderen heeft, moet u hun voorbehouden deel respecteren en kunt u van de nalatenschap slechts aan uw partner geven: 1/3 in volle eigendom van de 1/2 van de gemeenschap.

Ik geef een voorbeeld: stel dat u samen bezit: een huis ter waarde van 12.000.000 frank en geld voor 1.200.000 frank (voor de jongeren onder u: de frank was de munteenheid in dit land voor de euro).

U heeft een testament gemaakt: ?ik geef zoveel mogelijk aan mijn partner? (u mag ook schrijven: ?ik geef alles aan mijn partner?, maar dan volstaat het dat de kinderen vragen "ik wil mijn deel" en dan krijgt de partner maar zoveel als de wet toelaat; dus dat komt op hetzelfde neer als het eerste).

Eerst verdelen we de gemeenschap (stel dat de man eerst het bijltje legt):
de vrouw krijgt 6.000.000 onroerend en 600.000 roerend uit de gemeenschap.
De andere helft gaat naar de nalatenschap.
Uit die nalatenschap krijgt de vrouw dan
1/3 in volle eigendom
+ het vruchtgebruik (VG) van de rest: dus
2.000.000 onroerend en 200.000 roerend
+ het VG van 4.000.000 onroerend en van 400.000 roerend.
Elk kind krijgt de blote eigendom van 200.000.

Op de onderlijnde cijfers zijn geen successierechten verschuldigd.

Di is het maximum dat u kan doen per testament (tenzij uw kinderen hun deel niet zouden vragen; maar die hebben ook een partner en kinderen die er misschien anders (zullen) over denken)

************************************************

Kan u nog m??r geven aan de langstlevende partner?
De meesten zullen zeggen: ?men kan zijn kinderen niet onterven? en gelijk hebben ze .
Maar men kan er wel voor zorgen dat er niets in de nalatenschap zit en dan erven de kinderen elk de ? van niets en nul gedeeld door 2 is nog altijd nul.
Hoe kan dat?
Zoals u zelf al aanhaalt: een overeenkomst ?langst leeft, al heeft?. Daar is een notarieel huwelijkscontract voor nodig. U bepaalt daarin dat de langstlevende de ganse gemeenschap krijgt.

De vrouw krijgt dan 12.000.000 onroerend en 1.200.000 roerend.

Wat gaat er naar de nalatenschap? Uit de gemeenschap: NIETS.
Zijn er eigen goederen? U zegt van niet, maar de wet stelt dat volgende goederen altijd eigen zijn: persoonlijke kledij, juwelen, medailles, diploma?s. Wat is dat waard? Meestal geeft men dit aan voor een waarde van 50 euro.
De nalatenschap is dan: 50 euro actief en bvb. 3.000 begrafeniskosten passief. De kinderen krijgen dus de blote eigendom van de oude pulls van hun pa + van zijn trouwring.

Is dat wettig? Ja, 200%.


Ondertussen zijn er ook nog nieuwe formules opgedoken. Als het u interesseert, laat u dan informeren over een ?verblijvingsbeding met last? en over een ?keuzebeding met last?. Op deze formules is dan al weer sleet gekomen door de vrijstelling van de langstlevende wat de gezinswoning betreft, voor zover u in Vlaanderen woont; ik bedoel het Vlaams Gewest. U kon eventueel immers een Nederlandstalige Brusselaar zijn; naar het schijnt bestaan die ook nog.

Conclusie: maximale bevoordeling van de langstlevende partner vereist een huwelijkscontract bij notaris.

Bibendum
Berichten: 94

#4 , 1 decennium 11 maand geleden (11 feb 2007 11:33)

VADAVAT schreef:?Langst leeft, ?t al heeft?

Wij zijn als ouders gehuwd zonder huwelijkscontract en hebben twee gehuwde kinderen, kunnen wij met het opstellen van een contract met boven vermelde formule bij het overlijden van een van ons in volle eigendom blijven beschikken over al de goederen, zowel roerende als onroerende. Er zijn geen persoonlijke bezittingen , zijn hiervoor dan successierechten te betalen en hoeveel.
Kan men zulk contract met een eigenhandig testament opstellen of moet dat via de notaris gebeuren en wat zijn hiervoor dan de kosten.

Bedankt voor wat meer verduidelijking?. :wink:


Antwoord is NEEN, onmogelijk. U moet bij de notaris langsgaan om een huwelijkcontract te laten opstellen vragende naar de door u gekozen formule. Dit kost ongeveer 300 euro.
De consequenties voor de successierechten vrij relevant maar hangen sterk af van de samenstelling van uw vermogen.
Wil u daar speciffiek uitleg over, stuur me dan een pm.

bosser
Berichten: 44
Locatie: Sint-Pieters-Leeuw

#5 , 1 decennium 11 maand geleden (11 feb 2007 12:18)

Hou wel voor ogen dat je ingesteld door de jaren heen kan veranderen en zoals dino mooi heeft uiteengezet biedt een clausule van schenking aan de langstlevende van de helft van het gemeeschappelijk vermogen in een huwelijkscontract een mooie oplossing vandaag om er voor te zorgen dat uw kinderen niets erven .... u betaald alle successierechten op de helft van het gemeenschappelijk vermogen dat u werd geschonken...
Maar in de loop van een leven verwerft men soms wel meer eigendommen en roerende goederen en dan is deze oplossing niet altijd mooi, fiscaal dan tenminste, daarom laat je best een keuzebeding in je huwelijkscontract zetten, met vele mogelijkheden...

hieronder een voorbeeld van wijziging huwelijkscontract, maar je kan de clausules ook onmiddellijk in het huwelijkscontract voorzien natuurlijk ...

WIJZIGING HUWELIJKSCONTRACT
ARTIKEL 2
De comparanten komen overeen, ten titel van huwelijksovereenkomst, dat in geval hun gemeenschap wordt ontbonden door het overlijden van ??n der echtgenoten en mits zij niet feitelijk gescheiden zijn of een echtscheidingsprocedure bezig is, en ongeacht of er kinderen uit het huwelijk geboren zijn of niet, het gemeenschappelijk vermogen, naar
keuze van de langstlevende der echtgenoten zal verdeeld worden als volgt:
1? ofwel : zullen alle gemeenschapsgoederen, zowel roerende als onroerende verblijven voor de geheelheid in volle eigendom aan de langstlevende der echtgenoten.
2? ofwel : zullen alle gemeenschapsgoederen, zowel roerende als onroerende, aan de langstlevende der echtgenoten toebehoren voor de helft in vruchtgebruik en voor de overige helft in volle eigendom.
3? ofwel : zullen de gemeenschapsgoederen aan de langstlevende der echtgenoten toebehoren als volgt :
a) de roerende goederen, geen uitgezonderd noch voorbehouden : voor de geheelheid in volle eigendom.
b) de onroerende goederen : voor de helft in volle eigendom en voor de overige helft in vruchtgebrijk;
4? ofwel : zullen de gemeenschapsgoederen aan de langstlevende der echtgenoten toebehoren als volgt :
a) de roerende goederen en de gezinswoning : in volle eigendom.
b) de overige onroerende goederen : voor de helft in vruchtgebruik en de helf? in volle eigendom.
5? ofwel : de langstlevende echtgenoot heek de keuze om - v??r de verdeling van de huwelijksgemeenschap - de gezinswoning vooraf te nemen in volle eigendom, alsmede het huisraad dat zich daar bevindt, alsmede elk ander roerend goed van de huwelijksgemeenschap, of slechts ??n of m??r van deze goederen zoals hij of zij zal wensen. Zo zal dit keuzebeding kunnen omvatten, ten titel van voorbeeld : "de
gezinswoning in volle eigendom en/of het huisraad dat zich daar bevindt en/of de personenwagen in volle eigendom en/of de banktegoeden in volle eigendom, enz...".
6? ofwel : zal de gemeenschap worden verdeeld volgens de regels die in het Burgerlijk Wetboek zijn voorzien volgens artikel 1445 en 1446, inhoudende de preferenti?le toewijzing tegen opleg van de gezinswoning met de huisraad, edof het qnroerend goed dat dient voor de uitoefening van zijdhaar beroep samen met de roerende beroepsvoorwerpen die zich aldaar bevinden. Onderhavige keuzemogelijkheid beperkt zich evenwel niet tot de gezinswoning en/of het professioneel onroerend goed. De
langstlevende echtgenoot heeft het keuzerecht om op schatting elk gemeenschappelijk onroerend goed over te nemen volgens dezelfde regels als in artikel 1445 en 1446 B.W.
7? ofwel : zullen alle gemeenschapsgoederen, zowel roerende als onroerende verblijven voor de geheelheid in vruchtgebruik aan de langstlevende der echtgenoten.
8? ofwel : zullen de gemeenschapsgoederen aande langstlevende der echtgenotentoebehoren als volgt :
a) de roerende goederen, geen uitgezonderd noch voorbehohden : voor de geheelheid in volle eigendom.
b) de onroerende goederen : voor de geheelheid in vruchtgebruik;
9? ofwel : zullen de gemeenschapsgoederen aan de langstlevende der echtgenoten toebehoren als volgt :
a) de roerende goederen, geen uitgezonderd noch voorbehouden : voor de helft in volle eigendom en de wederhelft in vruchtgebruik.
b) de onroerende goederen : voor de geheelheid in vruchtgebruik;
10? ofwel : zal de langstlevende het recht hebben om, overeenkomstig artikel 1457 van het Burgerlijk Wetboek, en als huwelijksovereenkomst, voor de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, vooraf te nemen, naar keuze, de gezinswoning, het huisraad dat zich daarin bevindt, de liggende gelden, de tegoeden op bank- en spaarrekeningen, de effecten en waardepapieren, of slechts ??n of meer van deze
goederen zoals hij of zij zal wensen. Deze vooruitmaking, hoewel ten bijzondere titel bedongen, houdt evenwel de verplichting van de langstlevende in om in het passief vande bij te dragen op een wijze die strict evenredig is met het actief dat hij of zij uit de gemeenschap verkrijgt. Nadat de langstlevende van voormeld recht op vooruitmaking gebruik gemaakt heeft, worden de overige gemeenschapsgoederen als
volgt toebedeeld : de langstlevende verkrijgt hiervan het vruchtgebruik, terwijl de bloot-eigendom van deze goederen aan de nalatenschap van de eerstoverledene wordt toegekend.
11? ofwel : keuzebeding onder last. De langstlevende zal het recht hebben om die gerneenschapsgoederen en gemeenschapsschulden aan te wijzen die hij of zij in zijn of haar kavel wenst op te nemen bij de verdeling, en dit ongeacht hun waarde. Indien de aldus aan de langstlevende toegewezen kavel zijn of haar gerechtigdheden in het gemeenschappelijk vermogen overtreft, zal de langstlevende aan de nalatenschap van de
eerststervende een opleg verschuldigd zijn overeenstemmend met hetgeen de langstlevende w teveel heeft ontvangen. De betaling van deze opleg kan op ieder ogenblik dat de langstlevende geschikt acht plaatsvinden, ook in gedeelten, hetzij in geld, hetzij door afstand van gemeenschapsgoederen aan de erfgenamen. De betaling kan evenwel niet gevorderd worden zolang de langstlevende in leven is, noch kan voor
deze betaling enige zekerheid worden ge?ist. Opeisbaarheid van de vordering of zekerheidsstelling kan echter welworden gevorderd in volgende gevallen :
a) als de langstlevende niet meer in staat is zijn of haar vermogen zelfstandig te beheren;
b) of als de langstlevende in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen verkeert of
c) als de langstlevende een nieuw huwelijk aangaat.
De vordering tot opleg is niet rentedragend.
12? ofwel : verblijvingsbeding onder last. De langstlevende zal het recht hebben om alle gemeenschapsgoederen en gemeenschapsschulden in zijn of haar kavel op te nemen bij de verdeling van de huwgemeenschap, en dit ongeacht hun waarde. De langstlevende is in zulk geval- aan de nalatenschap van de eerststervende een opleg verschuldigd overeenstemmend met hetgeen de langstlevende m??r heeft ontvangen dan zijn of haar gerechtigdheden in de huwelijksgemeenschap. Voor de opeisbaarheid en de betaling van deze opleg gelden dezelfde regels als onder keuze 11? hierboven. De vordering tot opleg is niet rentedragend.
De langstlevende echtgenoot zal een keuze moeten maken tussen bovengemelde opties van 1? tot en met 12? naar aanleiding van de aangifte van nalatenschap van de eerststervende. Wanneer geen aangifte- van nalatenschap wordt ingediend moet deze keuze gebeuren door middel van een verklaring te registreren op het Registratiekantoor van het ambtsgebied waar de nalatenschap is opengevallen en dit binnen het jaar na het overlijden van de eerststervende.
Bij gebrek aan aangifte van nalatenschap of aan bedoelde geregistreerde verklaring is automatisch hoger gemelde optie 2? gekozen.
De overlevende echtgenoot is ontslagen borg te stellen en belegging te doen om van zijn vruchtgebruik te genieten; het vruchtgebruik is niet omzetbaar zonder toestemming van de langstlevende echtgenoot.
2. Indien huidig stelsel eindigt om een andere reden dan door het overlijden van ??n van beide echtgenoten of wanneer beide echtgenoten gelijktijdig of bij een zelfde gebeurtenis overlijden, wordt het gemeenschappelijk vermogen verdeeld in twee gelijke
delen.

wanton
Berichten: 8217
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 1 decennium 11 maand geleden (12 feb 2007 15:39)

Beste Vadavat,
van mijn kant kan ik U alleen maar zeggen : ga eens met een notaris praten over uw concrete situatie. Hou daarbij in gedachten dat in de literatuur en door veel notarissen de zuivere formule ' langst leeft , al heeft' wordt afgeraden indien er kinderen aanwezig zijn. De voornaamste reden hiervoor is de kostprijs : de langst levende echtgenoot (LLE) erft de ganse nalatenschap , maar de successierechten worden berekend op ??n hoofd. Bovendien wordt , bij het tweede overlijden , alles -ook wat de eerste keer werd belast - nog eens getaxeerd. Zelfs bij vrijstelling van de gezinswoning tussen de echtgenoten , kan bij deze procedure de totale prijs aan successierechten , meer dan het dubbele bedragen dan bij het wettelijk stelsel.
Het is dus niet zo dat bij de formule 'langst leeft , al heeft ' de LLE geen successierechten zou moeten betalen. Art 5 van het wetboek der successierechten zegt dat alles wat de LLE bekomt uit de gemeenschap boven de helft , belast wordt aan de van kracht zijnde tarieven.
Effen vermelden : 0 - 50.000 ? : 3 %
50 - 250000 ? : 9 %
boven 250000 ? : 27 %
dit is per erfgenaam en voor roerend en onroerend afzonderlijk. Ik vind het niet verantwoord om 27 % te betalen als er andere mogelijkheden zijn , vb gewoon het wettelijk stelsel toepassen.
Waarschijnlijk zal de notaris u voorstellen een keuzebeding in te lassen in uw contract : zie de mooie opsomming in de tussenkomst van 'bosser'. Hierdoor noemen jullie zelf een aantal mogelijkheden van verdeling waartussen de LLE kan kiezen bij het eerste overlijden. Op dat ogenblik kan die de beslissing laten afhangen van de actuele toestand : leeftijd van de LLE , relatie met de kinderen , eigen gezondheidstoestand , verblijf al dan niet in rusthuis ,totaliteit van de nalatenschap , enzomeer. Het is toch altijd raadzaam , al was het maar om de successierechten te minderen , om ook bij het eerste overlijden reeds een deel over te maken aan de kinderen , vb. blote eigendom van (de helft) van het onroerend goed.
Er is veel om over na te denken : dus hulp van een notaris is aangewezen.

Groeten.

VADAVAT
Topic Starter
Berichten: 3
Locatie: Melsele

#7 , 1 decennium 11 maand geleden (12 feb 2007 20:55)

VADAVAT schreef:?Langst leeft, ?t al heeft?

Wij zijn als ouders gehuwd zonder huwelijkscontract en hebben twee gehuwde kinderen, kunnen wij met het opstellen van een contract met boven vermelde formule bij het overlijden van een van ons in volle eigendom blijven beschikken over al de goederen, zowel roerende als onroerende. Er zijn geen persoonlijke bezittingen , zijn hiervoor dan successierechten te betalen en hoeveel.
Kan men zulk contract met een eigenhandig testament opstellen of moet dat via de notaris gebeuren en wat zijn hiervoor dan de kosten.

Bedankt voor wat meer verduidelijking?. :wink:


Met dank aan allen:
Die mij geholpen hebben om een duidelijker inzicht te krijgen van een te simplistich voorgestelde contractformule, het was absoluut niet de bedoeling van de kinderen te onterven maar wel dat de LLE vrij over het opgebouwde vermogen zou kunnen beschikken.
Uit al de gekregen inlichtingen en raadgevingen kan ik mij nu met een goed geformuleerde vraag tot een notaris wenden.

Waarvoor mijn dank en groetjes :) [/quote]

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”