Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
kopertje
Topic Starter
Berichten: 5

over de middag werken-->overuren ?

#1 , 6 jaar 10 maand geleden (16 jan 2012 00:50)

Ik werk voltijds als bediende in een 40-uren stelsel.
Soms gebeurt het dat we over de middag vergaderen.
Hiervoor kregen we dan ook 1u inhaalrust toegekent.

Nu heeft de werkgever beslist dit enkel toe te kennen aan mensen die halftijds werken.
Kan dit zomaar ?

Moeten voor overuren die na het werk zijn gemaakt zowel inhaalrust (compensatiedagen) en overloon gegeven worden ?

Mariette
Berichten: 2518

#2 , 6 jaar 10 maand geleden (16 jan 2012 01:54)

Uit ervaring: elk uur boven de 8 urendag werd bij ons per kwartier doorgerekend. Vier dagen één kwartier overwerken telde dan voor één uur. Eén uur tussen de middag overwerken gaf dan recht op één uur inhaalrust + 50% uitbetaald. Men moet die dag dan wel 9 uur gewerkt hebben.
Dit kon gecompenseerd worden, waarbij dan de 50% overtime werd uitbetaald, of anders werd het volledig aan 150% uitbetaald.

eylis
Berichten: 7258

#3 , 6 jaar 10 maand geleden (16 jan 2012 09:30)

als de werkgever beslist deze compensatie voor middagvergadering enkel toe te kennen aan de halftijdsen, stelt u dat als de vergadering valt tussen 12 en 14, u tussen 14 en 15 of tussen 11 en 12 uw middagpauze neemt :-)

Reclame

xena

#4 , 6 jaar 10 maand geleden (16 jan 2012 20:06)

kopertje schreef:Ik werk voltijds als bediende in een 40-uren stelsel.
Soms gebeurt het dat we over de middag vergaderen.
Hiervoor kregen we dan ook 1u inhaalrust toegekent.

Nu heeft de werkgever beslist dit enkel toe te kennen aan mensen die halftijds werken.
Kan dit zomaar ?

Moeten voor overuren die na het werk zijn gemaakt zowel inhaalrust (compensatiedagen) en overloon gegeven worden ?


de vraag is of u wel mag werken tijdens de middagpauze ,
krijgen de deeltijdse werknemers een bijpassing van de rva ?

arbeidswet 16/3/1971
Art. 38bis. Het is verboden arbeid te doen of te laten verrichten buiten de arbeidstijd vastgesteld in het arbeidsreglement

Art. 38quater. § 1. De werknemers mogen niet zonder onderbreking werken gedurende meer dan zes uren.

staat uw functie vermeld in het art 2 ?

10 FEBRUARI 1965. _ Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur.

Art. 2. Als personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed, worden beschouwd:
I. In alle sectors:
1. de directeurs, de onderdirecteurs, de zeevaartkapiteins, alsmede de personen die werkelijk gezag uitoefenen en die verantwoordelijkheid dragen voor de gehele onderneming of een belangrijke onderafdeling ervan;
2. de privé-secretarissen, alsmede één stenotypist, verbonden aan de dienst van de werkgever, van de directeur, van de onderdirecteur of van de zeevaartkapitein;
3. de personen die onder hun verantwoordelijkheid de onderneming tegenover derden kunnen verbinden;
4. de filiaalhouders die al of niet personeel onder hun gezag hebben;
5. de ingenieurs en de technische personeelsleden voor zover hun persoonlijke aanwezigheid voor de veiligheid van de werknemers en voor de veilige werking van de onderneming noodzakelijk is;
6. de personen belast met controle- of inspectieopdrachten, welke geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren uitgeoefend moeten worden;
7. de hoofdmeestergasten en de conducteurs van werken, voor zover zij met de hoofdmeestergasten gelijkgesteld kunnen worden;
8. de fabricage- en atelierschefs, die werkelijk gezag uitoefenen of verantwoordelijkheid dragen;
9. de magazijnmeesters van nijverheids- of handelsondernemingen, voor zover zij rekenplichtig zijn over de stocks, verantwoordelijk voor de inventaris en personeel onder hun rechtstreeks en blijvend gezag hebben;
10. de stalmeesters;
11. de hoofdmachinisten, de hoofdmecaniciens, de hoofdstokers, de meestergasten-elektriciens, de hoofdmonteurs, de chefs van de mechanografie en de garagechefs, voor zover deze functies gezag en toezicht inhouden die op een geheel van personen en van machines betrekking hebben;
12. de chefs van de herstel- of onderhoudsdiensten, van de laad-, los-, klarings- en tractiediensten, de chefs van de ontvangdiensten, de chefs van de gasgeneratordiensten die voor de werking en de herstelling van de gasgeneratoren instaan;
13. de in de zeehavens tewerkgestelde waterklerken;
14. de huisbewaarders in een handels- of nijverheidsonderneming;
(15. doctors in de diergeneeskunde) <KB 10-07-1970>
II. In het mijnbedrijf:
1. de chefs-porions en porions;
2. de voorarbeiders en werkleiders bovengronds;
3. de meestergast-mijnwerkers;
4. de opzichters ondergronds;
5. de schietmeesters;
6. de chef-lampenisten.
III. In de ceramieknijverheid:
1. de hoofdgieters;
2. de hoofdovenisten.
IV. In de metaal- en glasnijverheid:
de hoofdraffineerders.
V. (In de hotels, spijshuizen en drankslijterijen :
1. de zaaldirecteurs, de oberkelners, de hofmeesters, de oberkelners/hofmeesters roomservice of maîtres d'hôtel, voor zover zij bij de fooiverdeling niet in aanmerking komen en geen kelnerdienst verrichten, dat wil zeggen voor zover zij niet werkelijk en regelmatig deelnemen aan de dienst voor het opnemen van de bestelling, het samenstellen van het eetmaal, het bereiden of het doorsnijden van gerechten, het aanbevelen van wijn, en zij het recht hebben zonder tussenkomst van de werkgever personeel in dienst te nemen of te ontslaan;
2. de keukenverantwoordelijke of keukenchef, de restaurantmanager of de restaurantdirecteur, de gerant of de chef-gerant, die het bevel heeft over een ploeg van ten minste drie personen, leerlingen uitgezonderd;
3. de econoom, de aankoper of manager purchasing/purchaser;
4. het hoofd huishouding of executieve housekeeping;
5. de hoofdboekhouder of de boekhouder die de bedienden van de boekhouding leidt;
6. de gouvernante/huisdame/huismeester, gouvernante d'étage of verantwoordelijke kamermeisjes/jongens, van de verdieping die door de werkgever betaald wordt, geen kamermeisjesdienst verricht en het bevel heeft over ten minste zeven kamermeisjes of een dienst van ten minste dertig kamers;
7. de hoteldirecteur, op voorwaarde dat deze persoon het werkelijk gezag uitoefent en de verantwoordelijkheid draagt over ten minste negen werknemers in de onderneming, leerlingen uitgezonderd.) <KB 2001-10-09/33, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 27-10-2001>
VI. In de elektriciteitsnijverheid:
1. de netoversten;
2. de postwachters.
VII. In de banken:
de incasseerders, voor zover er niet meer dan twee officieel aangestelde incasseerders zijn, per zetel, kantoor of agentschap.
VIII. In de koopvaardijvloot:
1. de eerste officieren, de hoofdwerktuigkundigen, de eerste hofmeesters en de eerste scheepscommissarissen;
2. de wachtoversten.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Andere”