Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
tasja
Topic Starter
Berichten: 4

Verhuurder wil waarborg niet terug betalen

#1 , 7 jaar 11 maand geleden (15 feb 2010 10:29)

In augustus 2009 ben ik(20) met mijn vriend (21) voor het eerst gaan samen wonen, na een tijdje zoeken hadden we een betaalbaar huisje gevonden, wel een beetje van de oude tijd maar waren er direct verliefd op. Naarmate de winter eraan kwam, ontdekte we dat de verwarming (mazout kachel ) niet brandde zoals zou moeten. Hij stootte veel roet uit, en viel soms zomaar uit. Ik en mij vriend hebben nog nooit met zo een verwarming gewerkt en hebben er dus geen verstand van. We belden naar de verhuurder en zij stuurde iemand om er eens naar te kijken. Toen die man geweest was zei dat alles in orde was. Wij geloofde hem en bleven de kachel gebruiken. Beetje later bleek dat de kachel er toch niet op verbeterde, dus belden we opnieuw. Toen hij kwam zei hij dat hij niet echt wist wat er juist het probleem was, hij belde naar de vorige huurder, die de eigenaar was van de kachel en hij zei dat hij geen problemen heeft gehad. Op een avond waren we wakker geworden door een luide knal, de kacheldeur was opengevlogen en er was overal roet. Ik en mijn vriend waren het beu, samen door nog wat kwaaltjes hebben we beslist iets anders te zoeken. En gevonden. 1 Januari konden we erin. We zijn overeengekomen met de verhuurder, als we andere huurders vonden we de waarborg gingen terug krijgen. Die hebben we gevonden. Ik had haar laten weten dat ik de muren ging herverven omdat door al dat roet de pas geverfde muren zwart waren. Zij zei dat het niet nodig was ze dat op de verzekering kan zetten. Paar dagen later belde ze mij op om te vragen om het op mijn verzekering te zetten blijkbaar moest dat op die van de huurder. Ik dom en naïef heb dat gedaan. Na het over handelen van de sleutels is er overeengekomen dat alles in goede staat is (beter zelf) en ze de borg ging terug betalen. Nu zijn we februari en heb ik nog niets ontvangen. Ze zegt de uitslag van de verzekering af te wachten. Mijn vraag ik of ze dit mag, als de verzekering zegt het ons verantwoordelijkheid is dan wordt dat via hun betaald, en indien het haar verandwoordelijkheid is, is er geen discusie. Wat mij tot mijn 2de vraag breng: Kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van een kachel van de vorige huurder, die de eigenares overgenomen heeft.


bartvdv
Berichten: 1916

#2 , 7 jaar 11 maand geleden (15 feb 2010 10:43)

Los van de oplossing die anderen wel zullen aanbieden, vraag ik mij af of de schouw wel ooit werd geveegd en niet verstopt heeft gezeten.

tasja
Topic Starter
Berichten: 4

#3 , 7 jaar 11 maand geleden (15 feb 2010 10:45)

Ja blijkbaar heeft de vorige huurder daar een nieuwe pot ingestoken bij zijn vertrek maar daar zijn geen bewijzen van.

Vandebos
Berichten: 16152

#4 , 7 jaar 11 maand geleden (15 feb 2010 11:51)

Art. 1719. De verhuurder is, uit de aard van het contract, en zonder dat daartoe enig bijzonder beding nodig is, verplicht :
1° Het verhuurde goed aan de huurder te leveren;
2° Dat goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is;
3° De huurder het rustig genot daarvan te doen hebben zolang de duur duurt.

Art. 1720. De verhuurder is verplicht het goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud te leveren.
Hij moet daaraan gedurende de huurtijd alle herstellingen doen, die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de huurder.

Art. 1721. Vrijwaring is verschuldigd aan de huurder voor alle gebreken van het verhuurde goed, die het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend.
Indien door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, is de verhuurder verplicht hem daarvoor schadeloos te stellen.


De uittredende huurder had op verzoek van de verhuurder de schouw moeten laten nakijken en indien nodig reinigen. U heeft als nieuwe huurder de plicht ervoor te zorgen dat deze schouw gekuist wordt zoals de verzekering u oplegt, ttz. jaarlijks. Normaliter zou het eerste onderhoud op uw kosten dus hebben moeten plaatsvinden omstreeks augustus 2010.

Een kachel die bijna explodeert gedurende de eerste zes maanden van de huur kan niet op u gewenteld worden.

Schrijf de huurder aangetekend aan waarbij u hem in gebreke stelt wegens het niet vrijgeven van de huurwaarborg. Refereer hem vriendelijk naar de hierboven vermelde artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en verzoek hem binnen de tien werkdagen na kennisname van dit schrijven
de nodige stappen te ondernemen om de vrijgave van de huurwaarborg te bewerkstelligen. Sluit op een vriendelijke doch kordate wijze af met de mededeling dat niet vrijgave binnen de gestelde periode u zal noodzaken om op zijn kosten een geding middels een verzoekschrift 1334 bis/e.v. Ger. W. bij het lokale vredegerecht op te starten om de vrijgave te bekomen.

tasja
Topic Starter
Berichten: 4

#5 , 7 jaar 11 maand geleden (15 feb 2010 12:02)

Bedankt voor u reactie!

Kan ik in problemen geraken als ik de waarborg op haar rekening gestort heb en niet op een geblokkeerde rekening?

Ik wist daarniet van heb dat nu ontdekt met opnieuw te huren.

Vandebos
Berichten: 16152

#6 , 7 jaar 11 maand geleden (15 feb 2010 12:12)

Neen, in dat geval ook niet aarzelen art 10 van de huurwet voor hoofdbewoning aan te halen:

Art. 10. Waarborg. <W>
§ 1. Indien, behoudens de zekerheden voorzien in artikel 1752 van het Burgerlijk Wetboek, de huurder om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een van de in het volgende lid bepaalde vormen van waarborgen verstrekt, mag die niet meer bedragen dan het bedrag dat gelijk is aan 2 of 3 maanden huur, afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg.
De in het vorige lid vermelde waarborgen kunnen naar keuze van de huurder drie vormen aannemen : ofwel een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling, ofwel een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de waarborg progressief samen te stellen, ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.
Wanneer de huurder kiest voor een geïndividualiseerde rekening, mag de huurwaarborg niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan 2 maanden huur. De opgebrachte rente wordt gekapitaliseerd ten bate van de huurder en de verhuurder verwerft voorrecht op de activa van de rekening voor elke schuldvordering ten gevolge van het volledig of gedeeltelijk niet nakomen van de verplichtingen van de huurder.
Wanneer de huurder kiest voor een bankwaarborg, waarbij hij zich verbindt die volledig samen te stellen middels constante maandelijkse afbetalingen gedurende de duur van de huurovereenkomst, met een maximumduur van drie jaar, is deze gelijk aan een bedrag van maximaal drie maanden huur. De financiële instelling moet die zijn waar de huurder in voorkomend geval zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort. Indien de huurder stopt met het storten van zijn beroeps- of vervangingsinkomens bij de desbetreffende instelling, is die gerechtigd om de integrale en onmiddellijke samenstelling van de waarborg te eisen, onverminderd de mogelijkheid om die over te brengen naar een andere financiële instelling. Niettegenstaande de wet op het statuut van en het besluit op de kredietinstellingen van 22 maart 1993, kan een financiële instelling deze waarborg niet weigeren om redenen in verband met de kredietwaardigheid van de huurder. De wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet is niet van toepassing. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels bepalen inzake de verplichting voor de financiële instelling om een huurwaarborg samen te stellen in het geval dat een kandidaat-huurder, op het moment van zijn aanvraag, gebonden is door meer dan één andere samenstellingsverplichting voor huurwaarborgen die voorheen toegekend werden. Na een evaluatie die zal plaatsvinden één jaar na het van kracht worden van dit systeem, zal de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een openbare waarborg kunnen organiseren om de waarborgen te dekken die door de financiële instellingen toegekend werden aan bepaalde categorieën huurders die Hij vaststelt, volgens de financieringsmodaliteiten die Hij vaststelt. De huurder zal geen enkele debetrente verschuldigd zijn aan de financiële instelling, die hem rente zal uitkeren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld. De financiële instelling beschikt over de voorrechten van het gemeen recht ten overstaande van de huurder in geval hij zijn verplichting om de waarborg progressief samen te stellen, niet naleeft.
Wanneer de huurder kiest voor een bankwaarborg die gelijk is aan een bedrag van maximaal drie maanden huur ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling, is het dat OCMW dat daar om verzoekt bij de financiële instelling, die de waarborg toestaat ten gunste van de verhuurder.
De Koning legt het formulier vast waarmee de financiële instellingen ten aanzien van de verhuurders zullen bevestigen dat de huurwaarborg toegekend is, ongeacht de manier waarop deze waarborg wordt gevormd.
§ 2. Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en nalaat die te plaatsen op de manier bepaald in § 1, derde lid, is hij ertoe gehouden om aan de huurder rente te betalen aan de gemiddelde rentevoet van de financiële markt op het bedrag van de waarborg, vanaf het moment dat die overhandigd wordt.
Deze rente wordt gekapitaliseerd. Vanaf de dag dat de huurder de verhuurder in gebreke stelt om te voldoen aan de verplichting hem opgelegd door § 1, derde lid, is de verschuldigde rente echter de wettelijke interesten op het bedrag van de waarborg.

§ 3. Er mag niet beschikt worden over de bankrekening, noch in hoofdsom, noch in rente, noch van de bankwaarborg, noch van de rekening waarop de waarborg opnieuw werd samengesteld, dan ten voordele van een van beide partijen, mits voorleggen van ofwel een schriftelijk akkoord, dat ten vroegste opgesteld wordt bij het beëindigen van de huurovereenkomst, ofwel van een kopie van een rechterlijke beslissing. Deze beslissing is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet of voorziening en zonder borgstelling of kantonnement.


U heeft dus recht op de gemiddelde bankrente. (2%)

tasja
Topic Starter
Berichten: 4

#7 , 7 jaar 11 maand geleden (15 feb 2010 14:29)

Nog 1 vraagje, u heeft mij al goed geholpen.

Het gaat er nu om wie de eigenaar is van de kachel. De vorige huurder heeft de kachel laten staan in het huurhuis.
Na het vertrek van de vorige huurder waren een aantal herstellingswerken nodig. Die zijn gebeurd voor wij zijn ingetrokken. En volgens de eigenares is de schouwpot door de vorige huurder vernieuwd.
Bij problemen met de kachel heeft de verhuurder iemand gestuurd en betaald voor herstellingen.
Is het niet zo als zij het instaat voor de herstellingen en onderhoud dat zij verandwoordelijk is daarvoor.
ik heb wel geen factuur om dit te bewijzen dat zij hem ook betaald heeft het was namelijk een goede kennis van haar.

Vandebos
Berichten: 16152

#8 , 7 jaar 11 maand geleden (15 feb 2010 16:43)

U huurt het pand van de eigenaar met daarin een kachel aangesloten op een schouw als verwarming aanwezig. Als huurder zal u ter goeder trouw dienen aan te nemen dat deze schouw correct werkt, correct gerepareerd en geveegd is voordat u het pand betreedt, dat is immers de wettelijke verplichting van de verhuurder.

Verder hoeft u zich van niets wat aan te trekken, u huurt het pand inclusief kachel of deze daar nu geplaatst is door de eigenaar, een vorige huurder of God zelf... Doordat de de verhuurder de kachel mee verhuurt neemt hij ook de verantwoording erover op zich.

Als dan na nauwelijks enige maanden blijkt dat deze schouw absoluut niet in orde is valt de verantwoordelijkheid ook bij de verhuurder. U dient hem enkel te verwittigen van het probleem, eens u zich van deze plicht hebt gekweten is het verhaal af.

De bijkomende schade die door dit gebrek is ontstaan kan niet op u afgewenteld worden, deze is immers ontstaan door overmacht. Het inhouden, zelfs preventief, van uw waarborg is bijgevolg niet gewettigd.

Terug naar “Huren”