Beroepsprocedure bij de Provinciegouverneur

Vanderslagmole
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Beroepsprocedure bij de Provinciegouverneur

#1 , 09 nov 2019 16:24

Beste mede forumgenoten,

In het kader van schoolactiviteiten moest ik een casus behandelen in verband met een vergunning voor taxidiensten. De vergunning was namelijk ingetrokken door een besluit van het College van Burgemeester en Schepenen. De eigenaar van de vergunning heeft hiertegen beroep ingesteld bij de provinciegouverneur in het kader van een georganiseerd bestuurlijk beroep volgens art. 37 decreet 2001 van de Vlaamse Overheid betreffende het personenvervoer over de weg.

Mijn vraag is hoe deze procedure er concreet uitziet bij de provinciegouverneur? In het decreet wordt enkel gewag gemaakt van een beroepstermijn en een beslissingstermijn, maar niet van procedureregels.

Een tweede vraag: Kan de gemeente ( het College van burgemeester en Schepenen) nog enige vorm van verweer bieden? Of moet zij via andere manieren een verweer proberen opbouwen door bv. aan de provinciegouverneur te vragen om een conclusie/nota neer te leggen, of door bv. stukken toe te voegen aan het administratief dossier zoals een verklarende nota?

Alvast bedankt!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Marcus Aurelius
Berichten: 1715
Juridisch actief: Nee

#2 , 09 nov 2019 19:40

TS, ik denk dat je in eerste instantie de juiste wetgeving en de juiste rechtsregels moet opzoeken.

Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
bron vlaamse overheid
numac 2019012097
pub. 14/05/2019
prom. 29/03/2019
staatsbladhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_b ... guage=nl&c(...)

Klacht indienen tegen een beslissing
Lokale besturen staan onder administratief toezicht van andere overheden.


Het administratief toezicht op de gemeenten en OCMW’s is opgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur. We spreken in dat opzicht over 'bestuurlijk toezicht'.

De artikelen 326 tot en met 341 (deel 2, Titel 7) van het Decreet Lokaal Bestuur treden op 1 januari 2019 in werking. Deze regels vervangen de bepalingen van het Gemeente- en OCMW- decreet rond het bestuurlijk toezicht.

Bent u het niet eens met een beslissing van het stads-, districts- of OCMW-bestuur?
Lokale besturen worden vanaf 1 januari 2019 verplicht een lijst met beslissingen en een aantal inhoudelijke beslissingen op hun webtoepassing bekend te maken.

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid

Als een klacht wordt ingediend tegen een besluit van de stad, het district of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dan brengt de toezichthoudende overheid de indiener van de klacht op de hoogte van:

de ontvangst van de klacht, binnen tien dagen nadat ze ontvangen werd;
het verzoek van de toezichthoudende overheid aan de gemeenteoverheid of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om het besluit en het bijbehorende dossier te bezorgen, binnen tien dagen na dat verzoek;
het besluit van de toezichthoudende overheid over de ingediende klacht met vermelding van de motieven waarop het besluit is gebaseerd.
De toezichthoudende overheid kan aldus beslissen het betrokken besluit al dan niet te vernietigen. Als de toezichthoudende overheid beslist te vernietigen dan verdwijnt de betrokken beslissing uit het rechtsverkeer.

Hoe een klacht indienen?
U kan een klacht indienen bij de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur, bij de provinciegouverneur of bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zij onderzoeken de klacht. De minister en de gouverneur kunnen binnen bepaalde termijnen optreden tegen besluiten van het bestuur. Op basis van het onderzoek beslist de minister of de gouverneur om al dan niet op te treden tegen het bestuur.

Een klacht bij de toezichthoudende overheid wordt ingediend via één uniek adres, digitaal of op papier:

via het digitaal formulier dat ter beschikking gesteld wordt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Bij het indienen van dit digitaal formulier krijgt de klager automatisch een registratiemelding;
via aangetekende mail;
op papier, via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs.
Contact
de toezichthoudende overheid
p/a Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC herman Terilinck Brussel, Thurn & Taxis-site
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
binnenland@vlaanderen.be

Hier zou je toch al een heel eind op weg moeten kunnen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Vanderslagmole
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 10 nov 2019 19:09

Bedankt voor de informatie
Ik heb de nodige wetgeving opgezocht en ik kan enkel maar tot de conclusie komen dat ofwel de procedure gevolgd wordt zoals die gold ten tijde dat het georganiseerd beroep aanhangig gemaakt moesten worden bij de Bestendige Deputatie ( procedure op tegenspraak) ofwel dat er geen vormvereisten zijn van de procedure waarbij ik denk dat er toch een tegenspraak mogelijk moet zijn door de overheid ( in casu de gemeente) want anders zou er duidelijk vermeld zijnd at het een eenzijdige procedure is. De betrokken wetgeving is immers stilzwijgend over de te volgen procedure.

Wat betreft de regelgeving die vermeld is:
- Het decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer is volgens mij nog niet in werking getreden gelet op het feit dat de Vlaamse Regering nog geen inwerkingtreding bepaalt heeft waardoor de verwachte inwerkingtredingsdatum 1 januari 2020 is
- De bepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur handelen over het bestuurlijk toezicht en de klachtenbehandeling, maar de situatie in casu in een georganiseerd bestuurlijk beroep bij de toezichthoudende overheid waardoor deze bepalingen volgens mij niet van toepassing zijn.

Zie ik echt iets overduidelijks over het hoofd?

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1715
Juridisch actief: Nee

#4 , 10 nov 2019 22:29

U heeft gelijk het uitvoeringsbesluit is nog niet verschenen. Het werd wel na advies van de Raad van State, door Minister Lydia Peeters behandeld op 08.11.2019. Ik verwacht dan ook dat het eerstdaags zal verschijnen.

Voor wat de door u aangehaalde procedure betreft, dient u het reglement terzake te raadplegen van de gemeente waar de vergunning werd geweigerd.

In een voorbeeld van reglement heb ik het volgende kunnen lezen:

Artikel 15. Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan de machtiging ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden of kan de hernieuwing van de machtiging worden geweigerd:
1° indien de exploitant de machtigingsvoorwaarden van dit reglement niet naleeft;
2° indien de exploitant om om het even welke reden (schorsing, intrekking, vrijwillige stopzetting…) niet langer over een taxivergunning beschikt.


Artikel 16. Tegen de in artikel 15 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstentenis van beslissing binnen de termijnen bepaald artikel 8, kan een herzieningsaanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. De herzieningsaanvraag moet worden ingediend met een beveiligde zending binnen vijftien dagen na de betekening van de weigering of binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijnen bepaald in artikel 8 verstrijken die op de indiening van de aanvraag volgt.
Daarop organiseert de gemeente binnen de dertig dagen [= bijvoorbeeld] een hoorzitting.
Als daarna de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt bevestigd, kan een beroep ingesteld worden bij de Raad van State.

Er kan m.i. dan ook geen antwoord gegeven worden op uw topic en zal u zich moeten baseren op het reglement zoals dit voorligt in de desbetreffende gemeente.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

BrainTrain
Berichten: 376

#5 , 13 nov 2019 21:07

Hoe zeker die 30 dagen in het oog. Bij ons duurt het al 3 weken vooraleer een beslissing (officiële notulen) van de GR publiek wordt gemaakt .

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”