GAS boete

LauraStevens
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

GAS boete

#1 , 24 jun 2019 17:52

Ik heb een GAS boete ontvangen en heb hiertegen bezwaar aangetekend.
Het heeft twee maanden geduurd, maar uiteindelijk is mijn bezwaar afgekeurd.

Nu lees ik overal dat deze beslissing via een aangetekend schrijven moet worden overgemaakt. Klopt dit? Moet ik deze GAS boete nu betalen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Torenhoge juridische kosten vermijden? Kies dan voor de online juridische dienstverlening van Jureca. Je bespaart er tijd en geld dankzij telefonisch advies, automatische documenten en vele andere juridische diensten aan een vaste prijs. Gratis bijstand voor alle verkeersovertredingen en misdaden. Op zoek naar een advocaat? Ontvang vrijblijvend een offerte voor jouw juridische situatie – zowel ondernemers als particulieren. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 33790

#2 , 24 jun 2019 19:40

Kennisgeving van de beslissing
De sanctionerende ambtenaar brengt de overtreder per aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.

De overtreder kan beroep instellen tegen de beslissing van de ambtenaar: -Binnen één maand te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing tot administratieve geldboete -Bij de politierechtbank via een eenvoudig verzoekschrift.

volledige tekst
http://www.gasboetes.be/wp-content/uplo ... dboete.pdf

Inazuma
Berichten: 5888
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#3 , 26 jun 2019 23:36

Waarvoor was uw GAS-boete :?:

Even opmerken dat juridische dienst achter sommige steden / VVSG van oordeel is dat o.a. de termijn van 6 maanden NIET geldt bij GAS-PVs inzake parkeren
(itt àlle andere GAS-PVs)
Die zouden volgens deze theorie via een aparte procedure verlopen waarvoor ineens ook al de bepalingen buiten deze procedure niet zouden gelden.
Parkeer PVs hebben ook hun "eigen" stukje wettekst in de verre van ideale GAS-wet ... daar is de aangetekende melding van de beslissing van de GAS ambtenaar niet voorzien.


IMO een zéér vreemde stelling, die vooral moet dienen om te intimideren & hopeloos achterlopende administratie toch nog te laten oipbrengen.
Er zouden dan nog een hoop bepalingen niet gelden, terwijl men die nodig heeft om de sanctie op te leggen , bvb de GAS-amlbtenaar zelf :lol:

Als ze tegen dan nog niet weerlegd is, probeer ik dat wel even uit als ik een geschikt GAS-PV krijg 8_)

Reclame

Ghentian
Berichten: 671
Juridisch actief: Ja

#4 , 29 jun 2019 14:06

Hoe is de kennisgeving dan wel gebeurd?
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#5 , 29 jun 2019 15:19

De primordiale vraag hier is:
- bij welke rechtbank heeft u hoger beroep ingesteld?
- het feit dat u bezwaar heeft aangetekend wil zeggen dat u aangeeft het bewuste document ontvangen te hebben en kennis genomen te hebben van de inhoud ervan.
- Indien u geen beroep heeft aangetekend bij de politierechtbank is er geen verhaal ingesteld.
- in geval van beroep, werd uw beroepschrift ontvankelijk verklaard?

Thieu Rutten


Afdeling 4. - Beroep

Art. 30. De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken van één maand vanaf de dag van de kennisgeving, behoudens wanneer hoger beroep wordt aangetekend overeenkomstig artikel 31.

Art. 31. § 1. De gemeente of de overtreder, in geval van een administratieve geldboete, kan een beroep instellen bij geschreven verzoekschrift bij de politierechtbank, volgens de burgerlijke procedure, binnen een maand na kennisgeving van de beslissing.
Wanneer de beslissing van de sanctionerend ambtenaar betrekking heeft op minderjarigen, wordt het beroep ingediend via kosteloos verzoekschrift bij de jeugdrechtbank. In dat geval kan het beroep eveneens worden ingesteld door de vader en moeder, voogden of personen die er de hoede over hebben. De jeugdrechtbank blijft bevoegd indien de overtreder meerderjarig is geworden op het moment van de uitspraak.
De politierechtbank of de jeugdrechtbank beslissen in het kader van een tegensprekelijk en openbaar debat, over het beroep ingesteld tegen de administratieve sanctie zoals bedoeld in artikel 4, § 1, 1°. Zij oordelen over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde geldboete.
Zij kunnen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar ofwel bevestigen ofwel herzien.
De jeugdrechtbank kan, wanneer hij gevat wordt door een beroep tegen de administratieve geldboete, in de plaats hiervan een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding opleggen, bepaald bij artikel 37 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. In dit geval is artikel 60 van dezelfde wet van toepassing.
De beslissing van de politierechtbank of van de jeugdrechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.
Wanneer de jeugdrechtbank echter beslist om de administratieve sanctie te vervangen door een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding zoals bedoeld in artikel 37 van de voormelde wet, is zijn beslissing wel vatbaar voor hoger beroep. In dit geval zijn de procedures bedoeld in de voormelde wet van toepassing.
Onverminderd het eerste tot het zevende lid en de voormelde wet van 8 april 1965, zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij de politierechtbank en de jeugdrechtbank.
§ 2. Wanneer een beroep wordt ingesteld tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar kan deze laatste of zijn afgevaardigde de gemeente vertegenwoordigen in het kader van de procedure voor de politierechtbank of de jeugdrechtbank.

Art. 32. In afwijking van de in de artikelen 30 en 31 bedoelde termijnen kan de beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een administratieve geldboete op te leggen in geval van in artikel 3, 3°, bedoelde inbreuken gedwongen worden uitgevoerd, indien deze administratieve geldboete niet binnen de termijn bedoeld in artikel 29, § 3, werd betaald, tenzij de overtreder binnen deze termijn een beroep instelt.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Andere”