Overuren bij opzeg zonder toeslag uitbetaald

invd
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

Overuren bij opzeg zonder toeslag uitbetaald

#1 , 1 jaar 1 maand geleden (11 feb 2018 21:02)

Beste,

tot vorig jaar had ik een contract onbepaalde duur. Door omstandigheden heeft de werkgever beslist om (het hele team en) mij in opzeg te zetten met einddatum 31/12/2017. Vanaf 01/01/2018 loopt nu een contract van bepaalde duur bij dezelfde werkgever.
Zonder verwittigen heeft de werkgever beslist om alle resterende verloven + meerprestaties (gepresteerd buiten het uurrooster) uit te betalen ipv over te dragen naar het nieuwe contract. Al deze uren zijn gewoon betaald aan 100 % zonder enige vorm van toeslag.

Extra info: ik werk in een regime van 35 u per week waarvan wekelijks 3 u ADV-uren opgebouwd worden (dus eigenlijk een 32-uren week). Ik heb voltijds gewerkt maar in periodes heb ik ook ouderschapsverlof opgenomen (in een 1/5de stelsel). Ik ben nog aan 't uitzoeken of de arbeidsduurvermindering geregeld is in een CAO of in het arbeidsreglement. Blijkbaar is dat niet zo simpel om terug te vinden.

Mijn vragen:
  1. Kunnen meerprestaties uitbetaald worden zonder een toeslag? In mijn situatie gaat het over ongeveer 40 uur.
  2. Begrijp ik goed dat, indien de arbeidsduurvermindering geregeld is in een CAO, er een toeslag hoort te zijn vanaf het 36ste uur en vanaf een overschrijding van 9u / dag? Is dat echt vanaf het 36ste uur of gewoon alles wat boven 35 uur gaat? En stel dat ik in een week 35,9 uur gewerkt heb, is dat dan zonder toeslag? En indien ik in een week 36,6 uur gewerkt heb, telt dan een toeslag voor 0,6 uur of is dat enkel voor gehele uren?
  3. De maanden dat ik 4/5de werkte, geldt de toeslag dan vanaf het 29ste uur? Of ook slechts vanaf het 36ste uur?
  4. Die uren zijn opgebouwd over verschillende jaren omdat de teller meerprestaties telkens pas als laatste mocht 'gebruikt' worden voor verlof. Hoeveel jaar mag ik teruggaan om te rekenen of er recht is op toeslag?
  5. Het verlof wordt trouwens ook zonder 'toeslag' toegekend. Een uur meerprestaties buiten het uurrooster geeft gewoon recht op een uur recuperatie in verlof. Klopt dat eigenlijk?
Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 12656
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 1 maand geleden (11 feb 2018 21:09)

Ik ben nog aan 't uitzoeken of de arbeidsduurvermindering geregeld is in een CAO of in het arbeidsreglement. Blijkbaar is dat niet zo simpel om terug te vinden.
In welke PC ben je tewerkgesteld, dit is de eerste vereiste om te zien of je daar recht op heeft !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

invd
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 1 maand geleden (11 feb 2018 23:01)

Ik werk in PC 329.01 SOC-CULT.SEC.VL.GEMEENSCHAP...

Reclame

denlowie
Berichten: 12656
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 1 maand geleden (12 feb 2018 10:12)

dit heb ik gevonden een KB die deze uren regelen !!

Bijlage
Paritair Comité voor de socio-culturele sector
Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002
Loontoeslag voor onregelmatige prestaties
(Overeenkomst geregistreerd op 11 juli 2003 onder het nummer 66830/CO/329)
Gelet op het « akkoord van de non-profit » van 29 juni 2000, tussen de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het college van de Franse Gemeenschapscommissie, het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vertegenwoordigers van de werknemers en van de inrichtende machten;
Gelet op titel III van het besluit 2001/549 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling;
Gelet op titel III, hoofdstuk XI, artikel 74 en bijlage V ANM;
Gelet op het protocol gesloten tussen het college van de Franse Gemeenschapscommissie en de sociale onderhandelaars, in uitvoering van het akkoord van de non-profit van 29 juni 2000;
Gelet op het protocol gesloten tussen de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale onderhandelaars, in uitvoering van het akkoord van de non-profit van 29 juni 2000;
Wordt het volgende overeengekomen :
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de socio-professionele invoegorganismen :
- zoals bepaald en erkend door de Franse Gemeenschapscommissie via het decreet van 27 april 1995 (decreet betreffende de erkenning van organismen voor socio-professionele inschakeling en de subsidiëring van hun beroepsopleidingsactiviteiten voor werklozen en laag geschoolde werkzoekenden gericht op het vergroten van hun kans op het vinden of terugvinden van werk in het raam van gecoördineerde voorzieningen voor socio-professionele inschakeling) en;
- die een partnershipovereenkomst hebben met de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling zoals bepaald door de besluiten van de executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 juni 1991 (besluit houdende machtiging voor de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling tot het sluiten van partnershipovereenkomsten teneinde de kansen van bepaalde werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden, te vergroten in het kader van gecoördineerde beschikkingen voor socio-professionele inschakeling).
De betrokken werknemers zijn zij die ingedeeld zijn bij de socio-professionele inschakelingsprojecten zoals bepaald door het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 1995.
In de « missions locales » zijn, behalve het hierboven opgesomde personeel, eveneens betrokken het omkaderingspersoneel van de beroepsoverstapprogramma's en het personeel van de jobwerkbanken.
Art. 2. § 1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1999 betreffende de bepaling van de modaliteiten van de arbeidsduur en de tewerkstelling 's nachts en op zon- en feestdagen (geregistreerd onder het nummer 55991/CO/329) en in afwijking van §§ 1, 2 en 5 van artikel 10 van deze overeenkomst wordt aan de werknemers, met ingang van 1 januari 2001 het volgende toegekend :
- een overloon van 26 pct. op het reële loon in verhouding tot de arbeidsduur die effectief werd gepresteerd op zaterdag van 0 u tot 24 u, op uitdrukkelijk verzoek van de werkgever;
- een overloon van 56 pct. op het reële loon in verhouding tot de arbeidsduur die effectief werd gepresteerd op een zondag of een feestdag van 0 u tot 24 u op uitdrukkelijk verzoek van de werkgever;
- met ingang van 1 januari 2005, een overloon van 35 pct. op het reële loon in verhouding tot de arbeidsduur die effectief werd gepresteerd 's nachts tussen 20 u en 6 u op uitdrukkelijk verzoek van de werkgever; dit percentage zal 27 pct. bedragen in 2001, 29 pct. in 2002, 31 pct. in 2003 en 33 pct. in 2004.
Deze overlonen zijn niet onderling cumuleerbaar.
§ 2. Voor de toeslagen die worden toegekend krachtens dit artikel is geen maximum bepaald, in afwijking op het maximum vastgesteld in § 5 van artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1999 betreffende de bepaling van de modaliteiten van de arbeidsduur en de tewerkstelling 's nachts en op zon- en feestdagen die niet van toepassing is op de werkgevers en de werknemers omschreven in artikel 2 van deze overeenkomst.
Art. 3. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen die worden toegekend door deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts effectief zullen worden toegekend aan de werknemers voor zover de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het College van de Franse Gemeenschapscommissie, elk voor wat hen betreft, punt 5, 1e lid van het akkoord van 29 juni 2000 integraal uitvoeren.
Zij komen eveneens overeen om diezelfde overheden op de hoogte te houden van de goede uitvoering van deze overeenkomst.
Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001.
Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan door elke partij worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2004.
De Minister van Werk,
F. VANDENBROUCKE
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

de reden
Berichten: 2459
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 1 maand geleden (12 feb 2018 11:41)

Al deze uren zijn gewoon betaald aan 100 % zonder enige vorm van toeslag.

Extra info: ik werk in een regime van 35 u per week waarvan wekelijks 3 u ADV-uren opgebouwd worden (dus eigenlijk een 32-uren week).
in dit geval is er geen recht op toeslag, als je niet voltijds werkt kan je gemiddeld 3uur per week meer werken dan het aantal uren waarvoor je bent aangenomen, zonder dat er sprake is van overuren

als er geen inhaalrust meer kan worden opgenomen binnen de vastgelegde termijn, verlies je het recht op inhaalrust en is de werkgever verplicht om het loon van de betaalde inhaalrustdagen te verlonen.
Laatst gewijzigd door de reden op 12 feb 2018 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

invd
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 1 maand geleden (12 feb 2018 11:48)

Al deze uren zijn gewoon betaald aan 100 % zonder enige vorm van toeslag.

Extra info: ik werk in een regime van 35 u per week waarvan wekelijks 3 u ADV-uren opgebouwd worden (dus eigenlijk een 32-uren week).
in dit geval is er geen recht op toeslag, als je niet voltijds werkt kan je gemiddeld 3uur per week meer werken dan het aantal uren waarvoor je bent aangenomen, zonder dat er sprake is van overuren

Bedankt voor je feedback.
Maar wat dan met de periode die wel voltijds was? Eind 2017 heb ik in de maanden oktober tem december voltijds gewerkt en ook uren extra gepresteerd? En wat voor de periodes die 4/5de gepresteerd werden en waar er meer dan 3 uur per week extra gewerkt werd? (Want die zijn er ook.)

invd
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 1 maand geleden (12 feb 2018 11:51)

dit heb ik gevonden een KB die deze uren regelen !!

...
Bedankt voor je opzoekingswerk! Als ik dit goed interpreteer, is er geen toeslag voor de uren die gepresteerd zijn voor 20u op een weekdag, ook al vallen die uren buiten je uurrooster? Ik ben niet helemaal mee of dit ook geldt voor de Vlaanderen... Dit is wel zeer technisch/juridische taal voor een leek op dat vlak. :-)

Franciscus
Berichten: 32098

#8 , 1 jaar 1 maand geleden (12 feb 2018 12:07)

Staat toch in de tekst
het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

invd
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#9 , 1 jaar 1 maand geleden (12 feb 2018 14:09)

dit heb ik gevonden een KB die deze uren regelen !!

Bijlage
Paritair Comité voor de socio-culturele sector
Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002
Loontoeslag voor onregelmatige prestaties
(Overeenkomst geregistreerd op 11 juli 2003 onder het nummer 66830/CO/329)
Gelet op het « akkoord van de non-profit » van 29 juni 2000, tussen de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het college van de Franse Gemeenschapscommissie, het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vertegenwoordigers van de werknemers en van de inrichtende machten;
Gelet op titel III van het besluit 2001/549 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling;
Gelet op titel III, hoofdstuk XI, artikel 74 en bijlage V ANM;
Gelet op het protocol gesloten tussen het college van de Franse Gemeenschapscommissie en de sociale onderhandelaars, in uitvoering van het akkoord van de non-profit van 29 juni 2000;
Gelet op het protocol gesloten tussen de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale onderhandelaars, in uitvoering van het akkoord van de non-profit van 29 juni 2000;
Wordt het volgende overeengekomen :
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de socio-professionele invoegorganismen :
- zoals bepaald en erkend door de Franse Gemeenschapscommissie via het decreet van 27 april 1995 (decreet betreffende de erkenning van organismen voor socio-professionele inschakeling en de subsidiëring van hun beroepsopleidingsactiviteiten voor werklozen en laag geschoolde werkzoekenden gericht op het vergroten van hun kans op het vinden of terugvinden van werk in het raam van gecoördineerde voorzieningen voor socio-professionele inschakeling) en;
- die een partnershipovereenkomst hebben met de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling zoals bepaald door de besluiten van de executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 juni 1991 (besluit houdende machtiging voor de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling tot het sluiten van partnershipovereenkomsten teneinde de kansen van bepaalde werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden, te vergroten in het kader van gecoördineerde beschikkingen voor socio-professionele inschakeling).
De betrokken werknemers zijn zij die ingedeeld zijn bij de socio-professionele inschakelingsprojecten zoals bepaald door het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 1995.
In de « missions locales » zijn, behalve het hierboven opgesomde personeel, eveneens betrokken het omkaderingspersoneel van de beroepsoverstapprogramma's en het personeel van de jobwerkbanken.
...
Er wordt verwezen naar de Vlaamse gemeenschapscommissie in het kader van een eerder akkoord, maar bij de effectieve toepassing onder "wordt het volgende overeengekomen" zie ik enkel verwijzingen naar de Franse gemeenschapscommissie en de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling... en dus niet naar de Vlaamse gemeenschapscommissie. Vandaar mijn bedenking of het ook geldig is voor Vlaanderen.

denlowie
Berichten: 12656
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 1 maand geleden (12 feb 2018 14:37)

Ik vind geen andere
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

de reden
Berichten: 2459
Juridisch actief: Nee

#11 , 1 jaar 1 maand geleden (13 feb 2018 10:28)

en waar er meer dan 3 uur per week extra gewerkt werd? (Want die zijn er ook.)
kan ook op basis van flexibiliteit
art 26bis 16/3/1971 [1 § 1bis. [2 In de loop van de in paragraaf 1 bedoelde referteperiode mag op geen enkel ogenblik de totale duur van de verrichte arbeid de toegelaten gemiddelde arbeidsduur over dezelfde referteperiode, vermenigvuldigd met het aantal weken of delen van een week die reeds in deze referteperiode verlopen zijn, overschrijden met meer dan 143 uren.
Een collectieve arbeidsovereenkomst die door de Koning algemeen verbindend verklaard is, kan die grens van 143 uren verhogen.

je kan hier de sectoriele cao's vinden http://www.meta.fgov.be/searchCAO.aspx?id=4708
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”