Motivatie niet aanstelling tijdelijke leerkracht

Chanthelma
Topic Starter
Berichten: 76

Motivatie niet aanstelling tijdelijke leerkracht

#1 , 2 jaar 5 maand geleden (05 sep 2016 14:10)

Wat zijn de rechten van een tijdelijke, niet vast benoemde leerkracht met uitstekende feedbacks, een uitstekend inspectieverslag, voorgedragen door de inspecteurs van het bisdom maar waarbij de directeur weigert, zonder enige uitleg, om persoonlijke redenen, haar lesuren te geven?

Mijn vraag gaat hier om een leerkracht godsdienst. Ze geeft reeds 2 jaar les in dezelfde scholengemeenschap. Dit jaar heeft zij in dezelfde scholengemeenschap enkel 2 uur te kort om aanspraak te kunnen maken op TADD.

Sedert vorig jaar had zij het gevoel dat de ondertussen afgetreden directeur haar negeerde. Hij gelastte een inspectie voor haar lessen godsdienst, wat hoog uitzonderlijk is. Op haar vraag waarom de directeur een inspectie had gevraagd kreeg zij geen antwoord. De inspectie geschiedde en er volgde een uitstekend inspectieverslag waarbij de inspecteur de leerkacht voordroeg.

Dit is samengevat haar verhaal in een schrijven naar de inspectie :

Geachte inspectie


Na een aantal mails, telefoons en persoonlijke gesprekken, had ik u nog graag aangeschreven.
Ik schrijf als CC ook de heer ..., de heer ..., de heer ...., de heer ..... en mevrouw ..... aan.

Twee schooljaren geleden mocht ik beginnen in de Autonome Middenschool .... onder toenmalig directeur ...... Ik heb het eerste jaar 6u toegewezen gekregen en vorig schooljaar 8u. Omwille van persoonlijke redenen heeft de ex-directeur begin vorig schooljaar jullie opgebeld met een 'bezorgdheid' rond mij. Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet om welke redenen hij precies wou hebben dat er iemand van de inspectie langskwam.

Ik heb de inspecteur mogen ontvangen tijdens de lessen godsdienst en achteraf heb ik van haar een positief inspectieverslag gekregen. Deze heb ik dan met directeur .... (directeur van een andere school waar ik les gaf) overlopen. De directeur van de middenschool, die hier toch vragende partij was, heeft dit verslag nooit overlopen met mij, zelfs niet aangekaart.

Eind vorig schooljaar waren er rekruteringen. De nieuwe eerstejaars schreven zich in en telkens er iemand ingeschreven was voor godsdienst werd dat aan mij gemeld. In mijn ogen om me wat zekerheid te bieden dat ik volgend jaar toch zeker een klasje zou hebben en dus ook uren. Ik heb op 13 juni en 16 augustus de inspecteur een mail geschreven om te solliciteren zowel in het ....Instituut als in de Autonome Middenschool .....

Toen ik dus deze week vernam dat ik geen uren meer mocht presteren in de Middenschool was het alsof er een bom op mijn hoofd viel. Dat de ondertussen ex-directeur niet tuk is op mij, had ik in het schooljaar aan den lijve wel ondervonden.
Maar dat hij een nieuwe persoon heeft aangeworven, doet me met verstomming slaan. Na twee jaar de uren in de Middenschool te hebben opgenomen, na een goed inspectieverslag en geen enkel negatief functioneringsgesprek, doet me dit veel pijn aan het hart.

Iemand zo aan de kant schuiven omwille van persoonlijke redenen, is voor mij niet te begrijpen. En zeker niet als u weet dat de heer .... geen directeur meer is in de Autonome Middenschool .... sinds eind juni en nu dit schooljaar terug als leerkracht aan de slag gaat in een andere school waardoor hij geen enkel contact meer zal hebben met mij.

Daarbij wil ik u ook melden dat ik vorig jaar een gesprek gehad heb met de vertrouwenspersoon .... over de situatie tussen de directeur en ik.

Ik mag dit schooljaar 10u godsdienst geven in het .....Instituut en kom nog 2u godsdienst te kort om eind dit schooljaar aanspraak te maken op TADD.

Ik vraag u, als het mogelijk is, om dit nog eens te herbekijken.

Met dank
Vriendelijke groeten

Hierop schreef de inspecteur een antwoord naar betrokkene :

Beste,

Bedankt voor je mail.
Ik begrijp heel goed dat je je helemaal niet goed voelt met deze situatie. Voor ik echt antwoord geef op je mail wil ik je toch twee dingen verduidelijken:
Wat is de opdracht van de inspecteur-adviseur? Die is tweevoudig:
- gemandateerde om leerkrachten voor te dragen aan een directeur. Dit wil zeggen dat de inspecteur-adviseur namens de bevoegde instantie zegt dat de voorgedragen kandidaat een goede kandidaat is die zijn kans mag krijgen. De directeur beslist op die kandidaat ook een contract krijgt en past binnen de school.
- verantwoordelijk voor de inspectie en de begeleiding van de leerkracht m.b.t. de vakinhoud en het pedagogisch didactische. De directeur is verantwoordelijk voor de leerkracht zonder meer.
Wat is de opdrachtverdeling tussen mevrouw Vanhoutte en mezelf
- mevrouw Vanhoutte volgt de leerkrachten op en doet alles wat tot de taak van inspecteur-adviseur behoort gedurende het jaar
- ik volg alleen in de maanden juni tot september de tbs/ob en reaffectaties op en doe vandaar ook de verdelingen van de leerkrachten die TADD zijn of tijdelijk. Dus het administratieve werk voor de start van een schooljaar.

Wat is er gebeurd?
Zoals elk jaar stuurde ik eind juni naar de scholen een 'stand van zaken' ivm uren en een voorstel van de leerkrachten die de opdrachten kunnen opnemen. Dus heb ik dit ook gedaan naar Middenschool .... en er aangegeven dat jij de 8 u zou opnemen, zoals je dit ook de voorbije twee jaar hebt gedaan. Dit is 'onze' opdracht: wij geven aan de directeur aan dat jij volgens ons een 'goede kandidaat' bent om het vak te geven.
Ik kreeg daarop van de directeur een telefoon dat hij jou als leerkracht binnen de school niet meer wenst. Dat hij een andere leerkracht rooms-katholieke godsdienst wenst. Hij ziet jou niet meer functioneren in de school. Als buitenstaander kan ik daar niet over oordelen en het is ook niet mij bevoegdheid om daar over te oordelen.
Ik heb toen direct contact genomen met mijn collega mevrouw .... die zei dat ze bij jou op klasbezoek was geweest en met jou had gesproken en dat ze vond dat jij een goede leerkracht bent. Er is dus geen enkele twijfel aan jouw kunnen en aan jouw functioneren als 'godsdienstleerkracht'. Van ons krijg je alle kansen om verder te gaan.
Ik heb de zaak laten rusten tot na 15 augustus van ...... de vraag kreeg naar een leerkracht r.-k. godsdienst. Met heel veel moeite heb ik iemand gevonden op 30 augustus die bereid was die uren op te nemen.

Als ik jouw verhaal goed lees, dan is er een niet besproken probleem tussen jou en tussen de vorige directeur de heer ...... Ik kan het alleen ten stelligste betreuren dat hij met jou niet heeft besproken wat er in zijn ogen aan jouw functioneren kon geoptimaliseerd worden. Het moet een akelig jaar geweest zijn les te moeten geven in een school waar de directeur je mijdt en zijn opdracht in het coachen van jou als leerkracht niet opneemt. Die niet aan jou zegt waarom hij jouw contract op 30 juni niet wenst te verlengen. En blijkbaar zijn opvolger ook in het ongewisse laat over jouw persoon. Indien ik op de hoogte was van de nieuwe directie, dan had ik jou onmiddellijk voorgesteld om de 8u in .....op te nemen!

Voor mij is het - na overleg met collega ...... die je vorig jaar opvolgde - dat je over voldoende groeipotentieel beschikt om verder een gedegen leerkracht te zijn die zijn opdrachten naar behoren vervult.

Ik kan dan ook alleen maar de directeurs oproepen te zoeken naar een mogelijkheid om jou 2u rkg meer te laten presteren zodat je eind van het schooljaar ook effectief TADD kunt worden in de scholengemeenschap-.....! Ik vermoed dat het mogelijk moet zijn om jou op z'n minst 2 u te geven in de middenschool en dat dit bespreekbaar moet zijn met mevrouw ..... die er nu die uren opneemt. Indien nodig wil ik gerust bemiddelen.

Hartelijke groet,

.....

Na deze mails, verstuurd naar de huidige directeur van de school pleegde de leerkracht een telefoontje met de vraag of ze nu kon, op vraag van de inspectie, 2 u rkg les geven waarop de huidige directeur blijft bij het standpunt van de ex-directeur.

Met andere woorden speelt iedereen onder één hoedje zonder alle partijen aan het woord te laten en een beslissing te nemen op 'feiten' en niet op persoonlijke voorkeuren.

Wat zijn de rechten van deze leerkracht en hoe kan zij handelen? Moet een directeur geen motivering geven waarom een leerkracht al dan niet wordt aangesteld.

Haar toekomst wordt gehypothekeerd zodat zij geen aanspraak kan maken op TADD, haar reputatie is geschaad.

Dit is puur pestgedrag van een ex-directeur tov een beginnende leerkracht.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
LeenW
Berichten: 7829

#2 , 2 jaar 5 maand geleden (05 sep 2016 14:17)

Ik zie niet in waarom een directeur verplicht zou zijn elke beslissing te motiveren t.o.v. zijn ondergeschikten. Dat gezegd zijnde, het onderwijs kan een vuil wereldje zijn en ik denk dat de leerkracht in kwestie best haar conclusies trekt.

Chanthelma
Topic Starter
Berichten: 76

#3 , 2 jaar 5 maand geleden (05 sep 2016 15:59)

Beste leenW,

Hartleijk dank voor uw duidelijk antwoord.
Voor zover was ik ook al mee dat 'het onderwijs' een 'vuil' wereldje is. De conclusies zijn hieruit getrokken maar ik had toch graag willen weten of er een mogelijkheid bestaat om dit 'vuil' wereldje op juridisch vlak te bestrijden? Misschien is dit een idealistische vraag, maar ik geloof nog altijd in een rechtssysteem waar recht kan geschieden.
Het meest ergerlijke is dat er een machtsmisbruik is van een overste die, op dit moment, een pedagogische functie uitoefent, namelijk leraar zijn daar hij, op eigen wil, directeur af is. Indien deze persoon zijn macht misbruikt tov een volwassene, hoe staat hij dan tov een leerling die hem niet aanstaat?

Reclame

basejumper
Berichten: 2924
Locatie: Diest

#4 , 2 jaar 5 maand geleden (05 sep 2016 16:55)

beste,

Een tijdelijke aanstelling is wat ze is. U wordt aangesteld voor een bepaalde periode en wanneer die is afgelopen stopt uw contract. Er is dus geen motivatie nodig. u heeft een contract van bepaalde duur waarmee u initieel akkoord ging. Het feit dat uw contract na twee jaar niet hernieuwd werd is waarschijnlijk net omdat de directie wil vermijden dat u TADD wordt waarna een benoeming nog moeilijk kan vermeden worden. De reden daarvoor ken ik niet. u alludeert op "persoonlijke redenen" dus kent u die blijkbaar wel. Het is in vele scholen een goed gebruik om leerkrachten twee jaar te evalueren en dan te beslissen met wie men verder gaat. en dat is een belangrijke keuze want eens een leerkracht TADD en nadien vastbenoemd wordt is er quasi geen flexibiliteit meer om afscheid te nemen. De vaste benoeming is dikwijls een vloek. Als je na 2 jaar geen keuze maakt als schoolbestuur, hang je vast. Soms heb je meer tijd nodig dan de twee jaar om echt te zien hoe iemand groeit. maar die tijd is er niet. Het gevolg is dat je matige en zelfs goed leerkrachten niet toelaat om TADD te worden, omdat je enkel de schitterende leerkrachten mee wil nemen in je uitbouw van je schoolteam. Ik heb er alle begrip voor dat jij resoluut jouw belangen verdedigt. De school dient de belangen van de leerlingen en het team als eerste criterium te nemen.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Chanthelma
Topic Starter
Berichten: 76

#5 , 2 jaar 5 maand geleden (05 sep 2016 17:03)

Beste,
Hartelijk dank voor uw antwoord.
Ik begrijp de gang van zaken en het traject dat moet/kan worden gevolgd. Het is alleen jammer dat dit op zo'n manier moet gebeuren waarbij er geen communicatie en verduidelijking gebeurt tov de leerkracht. Zodoende blijven deze verweesd en gefrustreerd achter. Dit komt niet ten goede van leerlingen, wel integendeel.
Het is wat het is....we moeten ons hier maar bij neer leggen veronderstel ik.
Nog eens hartelijk dank voor uw uiteenzetting.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”