Bedrijfswagen werd niet ingeleverd op de afgesproken datum - schadevergoeding?

ladygaga5
Topic Starter
Berichten: 8

Bedrijfswagen werd niet ingeleverd op de afgesproken datum - schadevergoeding?

#1 , 3 jaar 6 maand geleden (05 aug 2015 21:26)

Goeie dag iedereen !

Een intussen ex-werknemer van mij die ontslagen werd om dringende redenen leverde zijn bedrijfswagen niet in en stuurde doodleuk op de dag wanneer deze uiterst binnen moest zijn een e-mail dat ik er maar zelf moest achter komen.

Zo gezegd zo gedaan, ik had een hele boel afspraken met klanten staan in m'n agenda die dag die ik natuurlijk moest verplaatsen naar een andere dag, en het leek me opportuun om snel die wagen te halen zodat ik er zelf terug gebruik kon van maken of andere werknemers.
Daarnaast moest ik me verplaatsen met het openbaar vervoer gedurende ongeveer 1 uur + een kleine wandeling om mij te begeven tot waar de wagen stond, de sleutel in bezit te nemen en met de wagen 1u terug te rijden.

Kan ik bijgevolg een kleine schadevergoeding eisen van m'n ex-werknemer voor deze feiten? Aldus mijn werkuren (1 uur heen en 1 uur terug) + de kost van het openbaar vervoer?

Aangezien het loon van deze ex-werknemer geregulariseerd werd zou ik dit naast z'n verkeersboetes afhouden van het nog te betalen bedrag.

Graag hoor ik jullie feedback.

Alvast bedankt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 3 jaar 6 maand geleden (06 aug 2015 07:13)

moet er nog vertrekvakantiegeld betaald worden? Wat is het bedrag van het vakantiegeld en van de verkeersboetes?

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#3 , 3 jaar 6 maand geleden (06 aug 2015 15:31)

Aangezien het loon van deze ex-werknemer geregulariseerd werd zou ik dit naast z'n verkeersboetes afhouden van het nog te betalen bedrag.
Geen idee of je dit zomaar van zijn loon kan afhouden. Als ik het goed begrijp heb je de ex-werknemer nooit op voorhand laten weten wat je zou "aanrekenen" om zelf om de wagen te komen? Over dat bedrag heb je dus helemaal geen overeenkomst met je ex-werknemer. Hij kan dan opwerpen dat je niet op de snelste / goedkoopste manier om je wagen gekomen bent en dus zo de kosten betwisten.

Ik denk dat de tijd en kosten die je gaat steken in het recupereren van die kosten, je meer gaan kosten dan dat het opbrengt...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Reclame

ladygaga5
Topic Starter
Berichten: 8

#4 , 3 jaar 6 maand geleden (06 aug 2015 18:46)

Hallo JPV & TomVDJ

Bedankt voor jullie bericht. Er moest nog een totale som van ongeveer 1000 EUR uitbetaald worden.
Alles van vakantiegeld zou in dat bedrag moeten zitten, al wordt dat door het sociaal secretariaat niet op de fiche gezet.
Sociaal inspecteur meldde me wel dat deze correct zijn.

Wat er werd afgetrokken :
Min 100 EUR GAS boete foutparkeren.
Min 26 EUR parkeerboete.
Min 120 EUR Schadevergoeding wegens het niet inleveren van de wagen waardoor dit door mijzelf moest gebeuren.
Min 75 EUR Teveel betaald loon in 2014.
(bedragen zijn fictief maar stemmen ongeveer overeen met de werkelijkheid)

Daarnaast haalt deze persoon ook z'n ecocheques niet op. Heb hem in een AZ bovenstaande laten weten, en ook dat de ecocheques kunnen afgehaald worden gedurende 2 maanden vanaf heden (sinds mei 2015 al beschikbaar en wetende dat ze hier liggen !), zoniet zullen ze vernietigd worden en dienen ze op z'n eigen kosten opnieuw aangemaakt te worden indien ze nog wenst. Deze cheques stuur ik niet aangetekend op gezien de hoge waarde.
Geen idee of je dit zomaar van zijn loon kan afhouden. Als ik het goed begrijp heb je de ex-werknemer nooit op voorhand laten weten wat je zou "aanrekenen" om zelf om de wagen te komen? Over dat bedrag heb je dus helemaal geen overeenkomst met je ex-werknemer. Hij kan dan opwerpen dat je niet op de snelste / goedkoopste manier om je wagen gekomen bent en dus zo de kosten betwisten.

Ik denk dat de tijd en kosten die je gaat steken in het recupereren van die kosten, je meer gaan kosten dan dat het opbrengt...
Hij vroeg mij zelf de wagen te komen ophalen op de dag dat hij deze moest binnen brengen. De kosten zijn het uurloon die wij aanrekenen aan onze klanten die goed door hem gekend zijn gezien hij deze zelf heeft moeten calculeren voor het opmaken van prijsoffertes.

De vragen blijven dus voornamelijk :
1. Schadevergoeding terecht en wettelijk, of niet?
2. Ecocheques vernietigen ? Of mag ik er zelf mee doen wat ik wil indien hij ze niet ophaalt ?

j.demoor
Berichten: 10362

#5 , 3 jaar 6 maand geleden (07 aug 2015 11:04)

“Art.17.De werknemer is verplicht :...5° het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de werkgever terug te geven.”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.).

‘leverde zijn bedrijfswagen niet in en stuurde doodleuk op de dag wanneer deze uiterst binnen moest zijn een e-mail dat ik er maar zelf moest achter komen’

De schade die u leed door het niet teruggeven van de bedrijfswagen dient u door de ex-werknemer vergoed. Bij afwezigheid van minnelijke schikking tussen u beiden , zal u die schadevergoeding bij de arbeidsrechtbank moeten vorderen.
“Art.15.De rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen van deze overeenkomst...”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#6 , 3 jaar 6 maand geleden (09 aug 2015 08:52)

Hallo JPV & TomVDJ

Bedankt voor jullie bericht. Er moest nog een totale som van ongeveer 1000 EUR uitbetaald worden.
Alles van vakantiegeld zou in dat bedrag moeten zitten, al wordt dat door het sociaal secretariaat niet op de fiche gezet.
Sociaal inspecteur meldde me wel dat deze correct zijn.

Wat er werd afgetrokken :
Min 100 EUR GAS boete foutparkeren.
Min 26 EUR parkeerboete.
Min 120 EUR Schadevergoeding wegens het niet inleveren van de wagen waardoor dit door mijzelf moest gebeuren.
Min 75 EUR Teveel betaald loon in 2014.
(bedragen zijn fictief maar stemmen ongeveer overeen met de werkelijkheid)

Daarnaast haalt deze persoon ook z'n ecocheques niet op. Heb hem in een AZ bovenstaande laten weten, en ook dat de ecocheques kunnen afgehaald worden gedurende 2 maanden vanaf heden (sinds mei 2015 al beschikbaar en wetende dat ze hier liggen !), zoniet zullen ze vernietigd worden en dienen ze op z'n eigen kosten opnieuw aangemaakt te worden indien ze nog wenst. Deze cheques stuur ik niet aangetekend op gezien de hoge waarde.
De vragen blijven dus voornamelijk :
1. Schadevergoeding terecht en wettelijk, of niet?
2. Ecocheques vernietigen ? Of mag ik er zelf mee doen wat ik wil indien hij ze niet ophaalt ?
Ivm afhouding: afhouding van het loon is héél strikt bepaald. Van het LOON mag enkel de 75 euro afgetrokken worden. De andere zaken:
- GAS boete & parkeerboete: http://advocatenbureau-gevaco.be/juridi ... rkgever_e/
- schadevergoeding: kan enkel indien je dit in het arbeidsreglement geplaatst hebt én de opbrengst van de schadevergoeding naar een sociale kas voor werknemers gaat

Meer inhouden is strafrechterlijk sanctioneerbaar (een zwaardere fout dus dan ontslagen worden om dringende reden)

MAAR: vakantiegeld is geen loon. Dus van daar mag je wel alle bewezen/aanvaarde schade inhouden. Zeker die boetes, de schadevergoeding hangt af hoe je de schade kan bewijzen.

Ivm Ecocheques: ben jij in fout: JIJ moet het loon overhandigen aan de werknemer, de werknemer moet in principe geen moeite doen om zijn loon te krijgen. De ecocheques MOET je dus aangetekend opsturen (eenmaal). Komen ze niet terug, dan bewaar je ze. ALs je ze vernietigt, zal jij de cheques opnieuw moeten bestellen op jouw kosten. Als ze vervallen, hou ze dan nog 5 jaar na einde arbeidsovereenkomst bij en daarna mag je ze vernietigen (mits bewijs aangetekende zending etc).

ladygaga5
Topic Starter
Berichten: 8

#7 , 3 jaar 6 maand geleden (10 aug 2015 19:01)

Hallo JPV & co

Verbaal kreeg ik reeds akkoord van de werknemer dat de boetes mogen afgehouden worden.

Verder heb ik zelf eens opgezocht hoe het zit in de Wetboek.
- schadevergoeding: kan enkel indien je dit in het arbeidsreglement geplaatst hebt én de opbrengst van de schadevergoeding naar een sociale kas voor werknemers gaat
Voor zover ik kan lezen mag ik deze schadevergoeding wel inhouden. Een sociale kas voor werknemers heb ik nog nooit van gehoord en voor zover ik weet is geen enkele werknemer hier bij dergelijke kas aangesloten. Daarbij gaat het om schade geleden door het bedrijf en veronderstel ik dat dit integraal terug naar het bedrijf dient te gaan.

Hierbij citeer ik artikels uit de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 :
“ Art. 17. De werknemer is verplicht :
1° zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen;
2° te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden gegeven door de werkgever, zijn lasthebbers of zijn aangestelden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst;
3° zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen daarvan, zich ervan te onthouden :
a) fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken;
b) daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede te werken;
4° zich te onthouden van al wat schade kan berokkenen hetzij aan zijn eigen veiligheid, hetzij aan die van zijn medearbeiders, van zijn werkgever, of van derden;
5° het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de werkgever terug te geven.
Wat hier dus niet gebeurd is.
Art. 18. Ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
Op straffe van nietigheid mag niet worden afgeweken van de bij het eerste en het tweede lid vastgestelde aansprakelijkheid, tenzij, en alleen wat de aansprakelijkheid tegenover de werkgever betreft, bij een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.
De werkgever kan de vergoedingen en de schadeloosstellingen die hem krachtens dit artikel verschuldigd zijn en die na de feiten met de werknemer zijn overeengekomen of door de rechter vastgesteld, op het loon inhouden in de voorwaarden als bepaald bij artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.
Afwachten op akkoord van ex-werknemer dus, anders arbeidsrechtbank !

en Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers van 12 april 1965 :
“Art. 23. Op het loon van de werknemer mogen alleen in mindering worden gebracht:
1° de inhoudingen krachtens de belastingwetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens particuliere of collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake sociale zekerheid;
2° de krachtens het werkplaatsreglement opgelegde geldboeten;
(3° de vergoedingen en schadeloosstellingen, verschuldigd ter uitvoering van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en van artikel 24 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van artikel 5 van de wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen.) <W 2003-02-10/34, art. 7, 012; Inwerkingtreding : 09-03-2003> …”
Ivm Ecocheques: ben jij in fout: JIJ moet het loon overhandigen aan de werknemer, de werknemer moet in principe geen moeite doen om zijn loon te krijgen. De ecocheques MOET je dus aangetekend opsturen (eenmaal). Komen ze niet terug, dan bewaar je ze. ALs je ze vernietigt, zal jij de cheques opnieuw moeten bestellen op jouw kosten. Als ze vervallen, hou ze dan nog 5 jaar na einde arbeidsovereenkomst bij en daarna mag je ze vernietigen (mits bewijs aangetekende zending etc).
I.v.m. de ecocheques ben ik volgens de sociaal inspecteur niet in fout, dit staat nergens beschreven in de wet noch CAO's. Een aangetekende brief naar de ex werknemer om te laten weten dat hij deze ecocheques binnen de x aantal dagen moet ophalen, waarbij ze nadien anders vernietigd zullen worden is blijkbaar voldoende. Althans volgens die inspecteur die hierop geen bemerkingen had.

Bedankt voor jullie reacties !

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#8 , 3 jaar 6 maand geleden (10 aug 2015 23:11)

- schadevergoeding: kan enkel indien je dit in het arbeidsreglement geplaatst hebt én de opbrengst van de schadevergoeding naar een sociale kas voor werknemers gaat
Voor zover ik kan lezen mag ik deze schadevergoeding wel inhouden. Een sociale kas voor werknemers heb ik nog nooit van gehoord en voor zover ik weet is geen enkele werknemer hier bij dergelijke kas aangesloten. Daarbij gaat het om schade geleden door het bedrijf en veronderstel ik dat dit integraal terug naar het bedrijf dient te gaan.

Hierbij citeer ik artikels uit de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 :
“ Art. 17. De werknemer is verplicht :
1° zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen;
2° te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden gegeven door de werkgever, zijn lasthebbers of zijn aangestelden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst;
3° zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen daarvan, zich ervan te onthouden :
a) fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken;
b) daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede te werken;
4° zich te onthouden van al wat schade kan berokkenen hetzij aan zijn eigen veiligheid, hetzij aan die van zijn medearbeiders, van zijn werkgever, of van derden;
5° het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de werkgever terug te geven.
Wat hier dus niet gebeurd is.
niet gebeurd, maar daarom mag je nog niet zomaar een bedrag daarvoor aanrekenen. Art. 17 kan je gebruiken om iemand te ontslaan of een zware fout te bewijzen. Een boete op zich is geen zware fout.
Art. 18. Ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
Op straffe van nietigheid mag niet worden afgeweken van de bij het eerste en het tweede lid vastgestelde aansprakelijkheid, tenzij, en alleen wat de aansprakelijkheid tegenover de werkgever betreft, bij een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.
De werkgever kan de vergoedingen en de schadeloosstellingen die hem krachtens dit artikel verschuldigd zijn en die na de feiten met de werknemer zijn overeengekomen of door de rechter vastgesteld, op het loon inhouden in de voorwaarden als bepaald bij artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.
Afwachten op akkoord van ex-werknemer dus, anders arbeidsrechtbank !
in principe (puur in theorie) magje zelfs niet wachten.
en Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers van 12 april 1965 :
“Art. 23. Op het loon van de werknemer mogen alleen in mindering worden gebracht:
1° de inhoudingen krachtens de belastingwetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens particuliere of collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake sociale zekerheid;
2° de krachtens het werkplaatsreglement opgelegde geldboeten;
(3° de vergoedingen en schadeloosstellingen, verschuldigd ter uitvoering van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en van artikel 24 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van artikel 5 van de wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen.) <W 2003-02-10/34, art. 7, 012; Inwerkingtreding : 09-03-2003> …”
maw: je mag geen inhoudingen dien voor punt 3°, gezien een verkeersovertreding niet noodzakelijk een zware fout is. De herhaaldelijkheid van een lichte out moet meer dan enkele keren gebeurd zijn.
Ivm Ecocheques: ben jij in fout: JIJ moet het loon overhandigen aan de werknemer, de werknemer moet in principe geen moeite doen om zijn loon te krijgen. De ecocheques MOET je dus aangetekend opsturen (eenmaal). Komen ze niet terug, dan bewaar je ze. ALs je ze vernietigt, zal jij de cheques opnieuw moeten bestellen op jouw kosten. Als ze vervallen, hou ze dan nog 5 jaar na einde arbeidsovereenkomst bij en daarna mag je ze vernietigen (mits bewijs aangetekende zending etc).
I.v.m. de ecocheques ben ik volgens de sociaal inspecteur niet in fout, dit staat nergens beschreven in de wet noch CAO's. Een aangetekende brief naar de ex werknemer om te laten weten dat hij deze ecocheques binnen de x aantal dagen moet ophalen, waarbij ze nadien anders vernietigd zullen worden is blijkbaar voldoende. Althans volgens die inspecteur die hierop geen bemerkingen had.
inspecteurs volgen de wet niet altijd, zeggen vaak enkel wanneer ze zelf zouden tussenkomen en wanneer niet. Een rechter zal dit niet volgen. Zie het "vakblad" van de ondernemers: http://ondernemingsdatabank.indicator.b ... 07/related
Gebaseerd op advies 1758 van de NAR, die wel degelijk art. 5bis in een CAO heeft gegoten. Het is de werkgever die de ecocheques AAN de werknemer moet afleveren, het is niet de werknemer die de cheques moet halen.
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1758.pdf

ladygaga5
Topic Starter
Berichten: 8

#9 , 3 jaar 6 maand geleden (11 aug 2015 19:54)

niet gebeurd, maar daarom mag je nog niet zomaar een bedrag daarvoor aanrekenen. Art. 17 kan je gebruiken om iemand te ontslaan of een zware fout te bewijzen. Een boete op zich is geen zware fout.
Het gaat niet om de boete hoor. Het gaat om het feit dat de wagen niet werd teruggebracht en dat ik hiervoor schadevergoeding vraag.


in principe (puur in theorie) magje zelfs niet wachten.
Dat weet ik, maar naar aanleiding van het ontslag om dringende redenen gaan wij schadevergoeding eisen bij de arbeidsrechtbank, de werknemer voerde concurrerende activiteiten uit tijdens zijn arbeidsovereenkomst met ons. Doch zullen we de kans geven aan de werknemer een minnelijke schikking te aanvaarden om via een dadingsovereenkomst vervolging te voorkomen.

maw: je mag geen inhoudingen dien voor punt 3°, gezien een verkeersovertreding niet noodzakelijk een zware fout is. De herhaaldelijkheid van een lichte out moet meer dan enkele keren gebeurd zijn.
Het gaat om het niet terugbrengen van de wagen, wat op zich volgens mij, en volgens ik van onze advocaat vandaag te horen kreeg toch wel een zware fout zou zijn.
inspecteurs volgen de wet niet altijd, zeggen vaak enkel wanneer ze zelf zouden tussenkomen en wanneer niet. Een rechter zal dit niet volgen. Zie het "vakblad" van de ondernemers: http://ondernemingsdatabank.indicator.b ... 07/related
Gebaseerd op advies 1758 van de NAR, die wel degelijk art. 5bis in een CAO heeft gegoten. Het is de werkgever die de ecocheques AAN de werknemer moet afleveren, het is niet de werknemer die de cheques moet halen.
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1758.pdf
Bij dergelijk geval volg ik wel de inspecteur die er geen bezwaren op lijkt te leggen. Werknemer behoorde tot het PC 201. http://www.werk.belgie.be/CAO/201/201-2014-001777.pdf

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#10 , 3 jaar 6 maand geleden (11 aug 2015 20:43)

Het gaat niet om de boete hoor. Het gaat om het feit dat de wagen niet werd teruggebracht en dat ik hiervoor schadevergoeding vraag.
een afhouding kan maar indien het bedrag vaststaat, wat nu nog niet zo is. Nu, je kan alles vragen
maw: je mag geen inhoudingen dien voor punt 3°, gezien een verkeersovertreding niet noodzakelijk een zware fout is. De herhaaldelijkheid van een lichte out moet meer dan enkele keren gebeurd zijn.
Het gaat om het niet terugbrengen van de wagen, wat op zich volgens mij, en volgens ik van onze advocaat vandaag te horen kreeg toch wel een zware fout zou zijn.
imho geeft je advocaat hier slecht advies: het loon is immers onmiddellijk te betalen bij ontslag, een zware fout die erna gebeurt kan geen aanleiding geven tot een inhouding. Om 2 redenen:
- het loon dient direct uit te betalen worden, door er iets van af te houden dat erna gebeurt verdraai je een volgorde.
- de zware fout gebeurt NA de arbeidsovereenkomst. Art. 18 is dan ook niet meer van toepassing.
inspecteurs volgen de wet niet altijd, zeggen vaak enkel wanneer ze zelf zouden tussenkomen en wanneer niet. Een rechter zal dit niet volgen. Zie het "vakblad" van de ondernemers: http://ondernemingsdatabank.indicator.b ... 07/related
Gebaseerd op advies 1758 van de NAR, die wel degelijk art. 5bis in een CAO heeft gegoten. Het is de werkgever die de ecocheques AAN de werknemer moet afleveren, het is niet de werknemer die de cheques moet halen.
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1758.pdf
Bij dergelijk geval volg ik wel de inspecteur die er geen bezwaren op lijkt te leggen. Werknemer behoorde tot het PC 201. http://www.werk.belgie.be/CAO/201/201-2014-001777.pdf
Een CAO van PC 201 is ondergeschikt aan CAO 98bis/ter en zegt niks over de manier van afleveren.

ladygaga5
Topic Starter
Berichten: 8

#11 , 2 jaar 8 maand geleden (13 jun 2016 18:43)

Intussen komt dit in september voor de arbeidsrechtbank.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”