ongeldig ontslag

Koen9876
Topic Starter
Berichten: 2

ongeldig ontslag

#1 , 3 jaar 8 maand geleden (04 jun 2015 21:11)

Beste Leden,

Ik ben begin van de maand mei ontslagen( in een periode van technische werkloosheid) maar mijn werkgever heeft dit niet via een aangetekend schrijven gedaan, enkel via de normale post. Mijn opzegging is dus van start gegaan de 1st juni omdat ik dan een week verplicht ben om te komen werken na een periode van 4 weken technisch werkloos te zijn.
In principe kan ik mijn ontslag dan nietig laten verklaren en moet ik geen opzegtermijn doen en moet mijn werkgever mij een verbrekingsvergoeding betalen,alleen ik ben hier blijkbaar te laat achter gekomen want toen ik dit bij mijn vakbond ging melden zeiden ze me dat ik hier te lang mee gewacht had, als ik mijn ontslag nietig had willen laten verklaren had ik dit onmiddellijk meten doen .Klopt dit of is er toch een bepaalde periode voorzien om dit te doen ?
Volgens de vakbond zou ik na afloop van de te presteren opzeg een bijkomende verbrekingsvergoeding kunnen eisen omdat mijn opzeg ongeldig was, klopt dit ??

Alvast bedankt voor de reacties.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
j.demoor
Berichten: 10362

#2 , 3 jaar 8 maand geleden (06 jun 2015 10:59)

“Art.37.§1...Indien de opzegging uitgaat van de werkgever, kan de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid enkel geschieden hetzij bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot, met dien verstande dat de werknemer die nietigheid niet kan dekken en dat ze door de rechter van ambtswege wordt vastgesteld...”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#3 , 3 jaar 8 maand geleden (06 jun 2015 13:25)


Volgens de vakbond zou ik na afloop van de te presteren opzeg een bijkomende verbrekingsvergoeding kunnen eisen omdat mijn opzeg ongeldig was, klopt dit ??
de kennisgave is nietig, niet het ontslag zelf. maar je bent blijven verder werken

ze zullen je opnieuw moeten ontslagen want er is momenteel een nieuwe arbeidsovereenkomst,
mijne inziens moet jij blijven verder werken tot er opnieuw een ontslag volgt. als jij gewoon thuisblijft en een verbrekingsvergoeding eist, ben jij degene die de arbeidsovereenkomst heeft verbroken en verbrekingsvergoeding mag betalen
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Reclame

Koen9876
Topic Starter
Berichten: 2

#4 , 3 jaar 8 maand geleden (09 jun 2015 11:25)

[/quote]

de kennisgave is nietig, niet het ontslag zelf. maar je bent blijven verder werken

ze zullen je opnieuw moeten ontslagen want er is momenteel een nieuwe arbeidsovereenkomst,
mijne inziens moet jij blijven verder werken tot er opnieuw een ontslag volgt. als jij gewoon thuisblijft en een verbrekingsvergoeding eist, ben jij degene die de arbeidsovereenkomst heeft verbroken en verbrekingsvergoeding mag betalen[/quote]

in verband met deze puote :

Nietige opzegging: geldig ontslag ( zie Cass. 28 januari 2008):
tekst van het arrest:
1. Krachtens artikel 37, §1, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, heeft ieder der partijen
in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur het recht die overeenkomst te beëindigen
door opzegging aan de andere. Krachtens artikel 37, §1, vierde lid, kan de kennisgeving van de
opzegging, indien de opzegging uitgaat van de werkgever, op straffe van nietigheid enkel
geschieden bij aangetekende brief die uitwerking heeft de derde dag na de datum van
verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot, met dien verstande dat de werknemer die
nietigheid niet kan dekken en dat ze door de rechter van ambtswege wordt vastgesteld.

2. De nietigheid van de opzegging tast evenwel de geldigheid van het ontslag niet aan. Geen
enkele wetsbepaling maakt de geldigheid van het ontslag afhankelijk van bepaalde vormen.


3. Wanneer de opzegging nietig is, bevat het ontslag geen geldige tijdsbepaling, zodat de
arbeidsovereenkomst in beginsel onmiddellijk is beëindigd, ook al vermeldt de ontslagbrief een
latere datum.
In geval evenwel zowel de werkgever als de werknemer zich na de krachtens artikel 37, §1,
vierde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet ongeldige kennisgeving van de daardoor nietig
zijnde opzegging verder hebben gedragen alsof er geen onmiddellijk ontslag heeft
plaatsgevonden, kunnen de partijen door de rechter na een redelijke termijn beschouwd worden
als afstand te hebben gedaan van het recht het onmiddellijk ontslag in te roepen.
De arbeidsovereenkomst blijft dan voortduren totdat ze op een andere wijze wordt beëindigd.
Het staat de partij die door een dergelijke nietige opzegging onmiddellijk ontslag heeft gekregen,
vrij zich al dan niet op de onmiddellijke beëindiging van de
overeenkomst te beroepen.
Het afzien van het inroepen van het onmiddellijk ontslag houdt geen afstand in van de in voormeld
artikel 37, §1, vierde lid, bepaalde absolute nietigheid van de opzegging of van het recht die in te
roepen.
Wanneer de rechtbank vaststelt dat de verweerster de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd in
strijd met voormeld artikel 37, §1, vierde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet. kan zij zonder
schending van de regel van artikel 37 paragraaf een vierde lid (dat absolute nietigheid voorziet)
perfect oordelen dat uit de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zowel het bestaan,
de inhoud van de overeenkomst alsook de wil van de partijen om de uitvoering van de bestaande
arbeidsovereenkomst na te streven , blijkt de rechtbank kan dan op grond daarvan naar recht te
beslissen dat de eiseres zich niet op het onmiddellijk ontslag door de verweerster heeft beroepen
en dat de partijen de arbeidsovereenkomst hebben verder gezet.
commentaar zie ook TPR 2007-4, p. 2004 ev.
Opmerking: sinds 1 januari 2014 is de regeling voor arbeiders en bedienden identiek geworden

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”