ontslag wegens medische reden

write
Topic Starter
Berichten: 12

ontslag wegens medische reden

#1 , 3 jaar 10 maand geleden (30 mar 2015 12:51)

Hallo,

Ik ben 52 jaar en ben na 2 burn-outs op invaliditeit terecht gekomen.
Na vele onderzoeken heeft men chronische klierkoorts vastgesteld,ben ik geopereerd voorstadium kanker en ben ik in behandeling in UZ Gent.
Ik voel mij met mijn mentale (dit ziek zijn vergt veel moed) en mijn fysieke toestand (in uz Gent gebruikt men de term cvs maar dat gebruik ik liever niet) niet meer in staat om mijn vroegere job uit te oefenen.

Ik was begeleider en consulent maar kan jammer genoeg geen energie meer opbrengen om anderen te helpen terwijl ik zelf niet 100 procent ben (zelfs geen 40 procent).
Mijn man heeft verder een job aangenomen in Wallonië waardoor wij straks naar ginder gaan verhuizen.
Nu komt de vraag : Kan ik mijn ontslag indienen wegens medische reden terwijl ik nog aan het riziv ben?
Ik heb nog een goedkeuring tot juni 2016 gekregen.
Kan de verhuis naar Wallonië ook als bijkomende reden gebruikt worden?
De afstand zou van mijn werk naar huis 250 kilometer bedragen.
Kan iemand mij raad geven hoe dit aan te pakken?
Dank, vele groeten en sterkte aan iedereen die wat op te lossen heeft.......

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 3 jaar 10 maand geleden (30 mar 2015 13:41)

U kan zeker ontslag indienen wegens medische reden, maar indien u denkt dat u nooit meer die job zal uitoefenen, maar niet direct een andere optie hebt én zeker bent dat je nog tot juni 2016 aan de invaliditeit blijft, zou ik voorlopig nog je ontslag NIET indienen.

Het kan immers zijn dat je op die manier voordelen zou verliezen, afhankelijk van je werkgever, de sector en andere zaken.

write
Topic Starter
Berichten: 12

#3 , 3 jaar 10 maand geleden (30 mar 2015 14:00)

Beste heer,
dank voor het snelle antwoord. Ik ben zeker dat ik de job niet meer kan uitoefenen op fysisch en psychisch vlak maar ook door de afstand door het feit dat we straks naar Wallonië verhuizen.
Ik heb een brief gekregen van het riziv dat de invaliditeit erkend word tot en met 30/6/2016. Men kan mij waarschijnlijk altijd uitnodigen en beslissen om dit te herzien.
Verder weet ik niet hoe dit in Wallonië zal verder gaan,telt die erkenning daar ook?
Ik wilde ook eigenlijk deze beroepsperiode afgesloten zien,eerlijk zijn naar de werkgever toe ivb met mijn verhuis voor het werk van mijn man en het feit dat ik deze job niet meer zal aankunnen.
Op psychisch vlak zou dit waarschijnlijk ook beter zijn.
Ik werkte voor de Vlaamse overheid maar voordelen waren er niet want ik ben contractueel en de werkdruk lag hoger dan toen ik vroeger in de privésector werkte.
bij voorbaat dank voor uw reactie,

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 3 jaar 10 maand geleden (01 apr 2015 11:47)

“Art.32.Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen te niet gaan, nemen de verbintenissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten een einde :...5° door overmacht...Art.34.§ 1. De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, maakt niet uit zichzelf een einde aan de overeenkomst wegens overmacht. § 2. De in § 1 bedoelde definitieve arbeidsongeschiktheid moet worden vastgesteld hetzij door de behandelende geneesheer van de werknemer, hetzij door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Indien de vaststelling uitgaat van de behandelende geneesheer van de werknemer, dient dit te worden bevestigd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Bij gebreke hieraan kan de door de behandelende geneesheer vastgestelde definitieve arbeidsongeschiktheid niet worden gebruikt om het einde van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht vast te stellen. De Koning is bevoegd om, bij een in Ministerraad overlegd besluit, nadere procedureregels te bepalen aangaande de in het vorige lid bedoelde vaststelling van definitieve ongeschiktheid van de werknemer om het overeengekomen werk te verrichten. § 3. Wanneer een werknemer, overeenkomstig de § 2 bedoelde procedure, definitief ongeschikt wordt verklaard om het overeengekomen werk te verrichten, is de werkgever ertoe gehouden die werknemer aan het werk te houden overeenkomstig de aanbevelingen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, door zijn arbeid aan te passen, of als dat niet kan door hem ander werk te geven, tenzij wanneer dat noch technisch noch objectief mogelijk is of wanneer dat om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist. § 4. Wanneer een aanpassing van de arbeidsomstandigheden technisch of objectief onmogelijk is of wanneer dat om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist of indien de werkgever geen ander werk kan aanbieden dat overeenstemt met de mogelijkheden van de werknemer of de werknemer een aanbod van ander werk dat overeenstemt met zijn mogelijkheden weigert, mag het einde van de overeenkomst wegens overmacht slechts worden vastgesteld na attestatie van de in § 1 bedoelde definitieve arbeidsongeschiktheid door de bevoegde geneesheer-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, binnen de termijn en volgens de nadere regels bepaald door de Koning. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan het recht van de werkgever de arbeidsovereenkomst te beëindigen mits naleving van een opzeggingstermijn of betaling van een vergoeding overeenkomstig de bepalingen van deze wet. § 5. Ter uitvoering van de Hem door dit artikel toegekende bevoegdheden, wint de Koning het advies in van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk.”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten)
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”