Dubieus ontslag met dringende reden.

doeranga1880
Topic Starter
Berichten: 20

Dubieus ontslag met dringende reden.

#1 , 4 jaar 5 maand geleden (18 sep 2014 15:54)

Beste,

Ik heb enkele vragen i.v.m. het bezwaar aantekenen tegen ontslag wegens dringende reden.
Ik tracht hier even de situatie te schetsen, mijn excuses bij voorbaat voor de lange uiteenzetting.
Tot op vandaag werkte ik 1 jaar en 7 maanden bij een grote firma in de logistieke sector.
Hoewel ik binnen mijn takenpakket ook ondermeer met vrachtwagens diende te rijden,silospoelingen d.m.v. 400 bar waterdruk diende uit te voeren en met geautomatiseerde bulkbeladingsystemen diende te werken bleef men in mijn contract steeds de vrij vage omschrijving magazijnmedewerker type 7 gebruiken,met het absolute minimumloon zoals bepaald in partitair comite 140.Gezien ikzelf onder die voorwaarden heb getekend tot dusver geen probleem.Nu is de situatie daar zo dat er een gigantisch verloop van (interim) medewerkers is. Nu was de situatie zo dat 1 van de laatste (en ondertussen ook reeds vertrokken) collega's er wel wat in zag om mij valselijk te beschuldigen bij 2 directe leidinggevenden. (ik zou roken op de werkplek,gsm gebruiken tijdens het werk etc) de loodsbaas met wie ik tot op de dag van vandaag een goede verstandhouding denk te hebben was toen met vakantie, waardoor de andere 2 hun kans schoon zagen mij trachten weg te pesten met het geven van 'kutjobkes' welke ik aanvankelijk zonder morren uitvoerde, omdat ik ervan uitging dat het aan de vermindering van werk lag tijdens de zomerperiode. Echter na een gesprek hieromtrent met de vervangende loodsbaas zei hij vlakaf in mijn gezicht : 'dit is u strafkamp'...dag uitgedaan, volgende dag werkzaamheden aangevangen maar had om elf uur afspraak met dokter, wat ik reeds gemeld had. om 10.00 door de vervangende loodsbaas meegenomen naar de site manager, gesprek gehad over het "waarom" van mijn doktersbezoek etc.Ik beroepte mij op mijn recht op pryvacy en wenste hier niet over uit te wijden, manager respecteerde dit en ik mocht terug naar mijn werkplek tot ik naar mijn afspraak moest.bij mijn vertrek maakteloodsbaas mij duidelijk dat ik met mijn job aan het spelen was. ook tegenover collega's zei hij tijdens mijn afwezigheid dat "ik eruit moest". bij terugkeer was er een nieuwe site manager aangesteld, waarbij ik op de eerste dag na mijn gewettigde afweziigheid direct op gesprek moest komen, de 2 ploegbazen verweten mij een gebrek aan motivatie en trokken de ziekte in twijfel, terwijl controlearts akkoord was met de afwezigheid en deze enkel met 3 dagen inkorte.
2 dagen later werd er door mij vastgesteld dat er een spoelbewijs ontbrak bij een bulk waarvan een team waar ik deel van uitmaakte die dag al met belading gestart was.Ik heb direct bevolen de belading te staken en uit te zoeken of de bulk daadwerkelijk gespoed was, wat niet het geval was. Gans team op gesprek bij de nieuwe manager, 1 van de teamleden die er sedert 3 jaar werkt en het starten van de belading had bevolen alsook de documenten ondertekent wou zijn verantwoordelijkheid hierin nemen, maar gezien het een interim-medewerker ging oordeelde de manager dat ik de enige verantwoordelijke was, gevolg aangetekend schrijven en opname van de brief in tuchtdosier. Ik heb hier bezwaar tegen aangetekend conform de procedure die is opgenomen in het arbeidsreglement, dmv een aangetekend schrijven, welke ze nooit hebben aangenomen/opgehaald.
Nu woensdag jongstleden kom ik op het werk en loodsbaas deelt me mee dat ik bij de sitemanager word verwacht, daar aangekomen te horen gekregen dat 1 van die 2 ploegbazen hem verteld heeft dat ik mijn pbm's niet gedragen zou hebben. (valharnas) en geeft mij een dag schorsing.
Vanmorgend terug op het werk aangekomen moest ik direct terug naar de manager, welke mij na een uur te laten wachten droogjes meedeelt dat ik ontslag krijg wegens dringende reden. hij vroeg of ik wou ondertekenen of ik het ontslag liever aangetekend toegestuurd kreeg dus ik heb voor het laatste geopteerd.Volgens hem was de reden een opeenvolging van kleinere problemen, welke ik hiervoor heb toegelicht. Nu weet ik van de echte loodsbaas dat er op het ontslag bij reden iets over negeren van veiligheidsinstructies zou staan.

Kan ik hiertegen stappen ondernemen, met reeële kans op slagen? Nu heb ik geen recht op werkloosheidsuitkering en eindejaarspremie, maar wat nog erger is dat ik met die ontslag reden op mijn c4 ook naar toekomstige werkgevers overkom alsof ik geen verantwoordelijkheidsgevoel heb.


Heb ondertussen ook reeds van mijn ex-collega's gehoord dat de ploegbaas die hiervoor verantwoordelijk is tegenover hen uitlatingen in de trend van "dieje wou toch gewoon gaan doppen" en dergelijke doet, kan ik hier stappen tegen onderrnemen? en welke?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
giserke
Berichten: 2434

#2 , 4 jaar 5 maand geleden (18 sep 2014 16:05)

Uw ex werkgever moet alles kunnen bewijzen.
Wij kunnen niet weten wat daar gebeurt is, maar je zal langs moeten gaan bij de vakbond om een gerechtelijke procedure in te zetten.

En als de aantijgingen vals zijn, zult U in het gelijk worden gesteld. je zal daarmee wel uw werk niet terug hebben natuurlijk.
Maar je zal een normale C4 krijgen, en je kunt nagaan voor hoever er lasterlijke aantijgingen zijn gebeurt die juridisch strafbaar zijn.

Skoldt
Berichten: 159

#3 , 4 jaar 5 maand geleden (18 sep 2014 16:25)

Een "opeenvolging van kleinere problemen" is geen gegronde motivatie voor ontslag om dringende reden. Al u uw verhaal naar waarheid heeft geschetst, dan denk ik persoonlijk dat u deze zaak voor de rechtbank moet brengen.

U zou evenwel eerst eventjes uw arbeidsreglement moeten raadplegen :

U kreeg een dag schorsing, staat deze straf in het arbeidsreglement vermeld ? Enkel de straffen die voorzien zijn in het arbeidsreglement kunnen worden toegepast !

Staat er iets in het arbeidsreglement over ontslag dringende reden ? Welke tekortkomingen men als dringende reden aanziet ?

Hebt u, buiten het aangetekend schrijven met het ontslag, en de brief inzake niet spoelen, nog andere aangetekende brieven gekregen met de vaststelling van de tekortkomingen ?

Ontslag om dringende reden moet ook aan bepaalde vormvereisten voldoen. Kreeg u reeds de aangetekende brief met kennisgeving van de redenen waarom u uw ontslag hebt gekregen ?

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 4 jaar 5 maand geleden (18 sep 2014 17:06)

Een "opeenvolging van kleinere problemen" is geen gegronde motivatie voor ontslag om dringende reden.
toch wel hoor. Allez, wat je onder "kleinere problemen" beschouwt is natuurlijk individueel, maar bvb veiligheidsmaatregelen herhaaldelijk niet correct uitvoeren, kan een ontslag om dringende reden uitmaken.

giserke
Berichten: 2434

#5 , 4 jaar 5 maand geleden (18 sep 2014 17:53)

Een "opeenvolging van kleinere problemen" is geen gegronde motivatie voor ontslag om dringende reden.
toch wel hoor. Allez, wat je onder "kleinere problemen" beschouwt is natuurlijk individueel, maar bvb veiligheidsmaatregelen herhaaldelijk niet correct uitvoeren, kan een ontslag om dringende reden uitmaken.
Het spreekt voor zich dat dit een aantijging is die moet worden bewezen door de werkgever.
Bovendien als ik de teks zo lees, als het klopt, ZOU die aantijging wel eens als een boemerang in zijn gezicht van de werkgever kunnen terugkeren.
Meer bepaald: welke inspanningen heeft dat bedrijf gedaan ivm veiligheid? Zeker als bepaalde zakendoor het bedrijf zelf genegeerd werden.

Wat U aanhaalt is een zaak wanneer een werknemer systematisch de veiligheidsvoorschriften opgenomen in het arbeidsreglement (als die er al zijn) naast zich neer legt, en de werkgever hiervoor bewijzen heeft.

doeranga1880
Topic Starter
Berichten: 20

#6 , 4 jaar 5 maand geleden (18 sep 2014 18:18)

Schorsing met behoud van loon en schorsing met derving van loon staan beide in Het arbeidsregelement, Er Is mij niet meegedeeld welke vorm ik heb gekregen.

Ik heb van de gesprekken over motivatie, niet naleven van de procedures (het ontetechte en betwiste contaminatiegeval)brieven gekregen.
Het niet naleven van die veiligheidsvoorschriften heb ik nog nooit een brief of gesprek over gehad,
Nog even aan toevoegen dat er voor 2 personen op die plek maar 1 harnas en 1beveiligingslijn is, terwijl het dagelijks voorkomt dat het wenselijk of noodzakelijk is om met 2 personen op de bulk te staan, bv bij een "spill" of andere problemen.tevens werd er vorig jaar van ons gevraagd om zonder valharnas op een laddertje op de bulk te kruipen, dit voor een viertal weken omdat de 'trap' waarmee men op de bulk kan stappen beschadigd was en niet sneller vervangen kon worden. Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is, anders tracht ik met foto's een beter beeld te schetsen.

Bedankt voor jullie reacties alvast

doeranga1880
Topic Starter
Berichten: 20

#7 , 4 jaar 5 maand geleden (18 sep 2014 18:20)

Veiligheidsvoorschriften moet ik eens nazien in het reglement.op de werkpost hangt er alvast geen pictogram en in de werkinstructies staat ook niets in. Nog even aan toe voegen dat ik aangetekend verzoekt heb om mij alle procedures te bezorgen of toe te lichten, in die aangetekende brief die werkgever nooit heeft opgehaald.

Inazuma
Berichten: 3819
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#8 , 4 jaar 5 maand geleden (18 sep 2014 19:14)

Voer voor de juridische dienst van je vakbond - hopelijk was je aangesloten ?

Nieuwe werkgever krijgt C4 niet te zien.
Zoek ander werk, hier wil je niet terug naar toe, en wat de vakbond uit de brand sleept is meegenomen .

doeranga1880
Topic Starter
Berichten: 20

#9 , 4 jaar 5 maand geleden (18 sep 2014 19:45)

Ja ik ben aangesloten, vroeg me altijd het nut ervan af, maar kan nu toch wel van pas komen.
Morgen al een eerste gesprek elders dus dat komt hopelijk wel snel in orde, zal wel moeten want het grootste probleem is dat ik pas verhuisd ben en daarvoor mijn spaarboek serieus heb aangesproken, de timing is ook weer geweldig.

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#10 , 4 jaar 5 maand geleden (19 sep 2014 08:29)

altijd belangrijk om weten is de datum van de feiten, en de datum van ontslagarbeidsovereenkomstenwet 3/7/1978
Art. 35. Elke partij kan de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen.
Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
Ontslag om een dringende reden mag niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept.
(Alleen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn.
Op straffe van nietigheid, geschiedt de kennisgeving van de dringende reden hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot.
Deze kennisgeving kan ook geschieden door afgifte van een geschrift aan de andere partij.
De handtekening van deze partij op het duplicaat van dit geschrift geldt enkel als bericht van ontvangst van de kennisgeving.
De partij die een dringende reden inroept, dient hiervan het bewijs te leveren; bovendien moet zij bewijzen dat zij de termijnen voorzien in het derde en vierde lid geëerbiedigd heeft
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#11 , 4 jaar 5 maand geleden (19 sep 2014 08:49)

Dus niet datum van de feiten, maar datum van kennisname door de werkgever van de feiten.

doeranga1880
Topic Starter
Berichten: 20

#12 , 4 jaar 5 maand geleden (19 sep 2014 10:34)

De kennisname van de 'feiten' zou geloof ik van maandag dateren, gezien ik dinsdagmorgend bij mijn aankomst onmiddellijk op gesprek moest bij de site manager? Heb tot nog toe geen schriftelijke bevestiging van mijn ontslag of de ontslagreden ontvangen.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#13 , 4 jaar 5 maand geleden (19 sep 2014 10:46)

Ontslagbrief zou dan wel dringend moeten toekomen, anders kan er geen sprake zijn van een ontslag om dringende reden. Heb je een bevestiging dat je niet op het werk meer moet komen?

doeranga1880
Topic Starter
Berichten: 20

#14 , 4 jaar 5 maand geleden (19 sep 2014 11:31)

Nee ik heb hier geen bevestiging van, heb wel mijn badge en dergelijke moeten inleveren gisteren. Ze hadden een brief klaar voor me, ik heb er echter voor gekozen om deze niet te ondertekenen omdat ik dacht dat ik daarmee automatisch akkoord ging met het ontslag en de dwingende reden ervan.

giserke
Berichten: 2434

#15 , 4 jaar 5 maand geleden (19 sep 2014 11:38)

Zolang U die brief niet hebt gekregen moet U zich wel aanmelden aan dat bedrijf, om te verhinderen dat ze U onwettige afwezigheid kunnen aanwrijven.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”