tijdskrediet + ontslagcompensatievergoeding

hoofdbreker
Topic Starter
Berichten: 2

tijdskrediet + ontslagcompensatievergoeding

#1 , 4 jaar 7 maand geleden (17 jul 2014 20:54)

Ik ben arbeider en werk halftijds + halftijds tijdskrediet. Mijn werkgever gaf mijn ontslag om op SWT (= vroegere brugpensioen) te gaan.
Na mijn opzegperiode zou ik nog 62 weken in OCV (= ontslagcompensatievergoeding) komen. De tegemoetkoming voor het tijdskrediet is niet
cumuleerbaar met OCV, daardoor zou de termijn OCV van 62 weken naar 31 weken worden gebracht.
Maar wordt de OCV-uitkering berekend op een voltijds of een halftijds loon?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
j.demoor
Berichten: 10362

#2 , 4 jaar 7 maand geleden (19 jul 2014 10:44)

“Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Werkloosheidsbesluit : het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. 2° Q : de factor Q bedoeld in artikel 99, 1° van het werkloosheidsbesluit;[=de contractueel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer verhoogd met de betaalde uren inhaalrust ingevolge een regeling tot vermindering van de arbeidsduur] 3° S : de factor S bedoeld in artikel 99, 2° van het werkloosheidsbesluit; 4° gemiddelde uurloon : het uurloon dat de componenten bevat bedoeld in artikel 2, tweede en vierde lid van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip "gemiddeld dagloon" wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht; 5° BML : het brutomaandloon, dit is het bedrag verkregen door het gemiddelde uurloon van de werknemer te vermenigvuldigen met Q en met 4,3333. Het derde cijfer na de komma wordt weggelaten en leidt tot een verhoging met één eenheid van het vorige cijfer indien het minstens 5 bereikt; 6° Voltijds brutomaandloon, dit is het bedrag verkregen door het gemiddelde uurloon van de werknemer te vermenigvuldigen met S en met 4,3333. Het derde cijfer na de komma wordt weggelaten en leidt tot een verhoging met één eenheid van het vorige cijfer indien het minstens 5 bereikt; 7° Bonus : het bedrag van de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid waarop de werknemer aanspraak kan maken in toepassing van artikel 1, § 2, 1° van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, berekend op het voltijds brutomaandloon, en vervolgens vermenigvuldigd met Q en gedeeld door S. Het derde cijfer na de komma wordt weggelaten en leidt tot een verhoging met één eenheid van het vorige cijfer indien het minstens 5 bereikt; 8° BV : de bedrijfsvoorheffing, dit is het bedrag verkregen door toepassing van schaal II voorzien in bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, indien de werknemer de hoedanigheid heeft van werknemer met gezinslast in de zin van artikel 110 van het werkloosheidsbesluit en door toepassing van schaal I voor de andere werknemers, zonder de verminderingen wegens gezinslast in rekening te brengen; 9° A : de duur die de opzeggingstermijn of de overeenstemmende opzeggingsvergoeding van de werknemer berekend op basis van zijn totale anciënniteit in de onderneming, zou hebben in geval van de uitsluitende toepassing van artikel 37/2, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, alsof de totale anciënniteit volledig zou zijn gelegen na 31 december 2013, uitgedrukt in kalenderdagen, en verkregen door het aantal weken met zeven te vermenigvuldigen; 10° B1 : de duur van de opzeggingstermijn of van de overeenstemmende opzeggingsvergoeding van de werknemer berekend op basis van zijn anciënniteit in de onderneming verworven op 31 december 2013, in toepassing van artikel 68 van de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag van werklieden en bedienden en de bijhorende begeleidende maatregelen, uitgedrukt in kalenderdagen; 11° B2 : de duur van de opzeggingstermijn of van de overeenstemmende opzeggingsvergoeding van de werknemer berekend op basis van zijn anciënniteit in de onderneming verworven sedert 1 januari 2014, in toepassing van artikel 69 van de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag van werklieden en bedienden en de bijhorende begeleidende maatregelen, uitgedrukt in kalenderdagen, en verkregen door het aantal weken met zeven te vermenigvuldigen. Art.2.Het bedrag van de ontslagcompensatievergoeding wordt verkregen door toepassing van de volgende formule : (A - B1 - B2) x [(BML x 0,8693) + Bonus - BV)] / 30 Het derde cijfer na de komma wordt weggelaten en leidt tot een verhoging met één eenheid van het vorige cijfer indien het minstens 5 bereikt.”(9 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de ontslagcompensatievergoeding).

Vervang in de formule : (A - B1 - B2) x [(BML x 0,8693) + Bonus - BV)] / 30 de symbolen door uw gegevens.

Zie bvb : http://www.rva.be/D_opdracht_ontslaguit ... tNL-03.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

hoofdbreker
Topic Starter
Berichten: 2

#3 , 4 jaar 7 maand geleden (20 jul 2014 08:21)

O.K. bedankt voor de info

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”