Ontslag - minnelijke schikking

Loewieman
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Ontslag - minnelijke schikking

#1 , 03 jul 2020 17:14

Beste,

Hieronder vindt u een document opgesteld door de werkgever om, na mondeling overleg, de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer (ikzelf) per onmiddellijk stop te kunnen zetten.

Kort de situatie geschetst: De werkgever waarbij ik 12 jaar anciënniteit heb opgebouwd heeft me eind april (tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid door overmacht) in kennis gesteld van mijn ontslag omwille van herstructurering. Hierbij werd gevraagd de resterende opzegtermijn te presteren. Ca. 1 jaar aldus. Sindsdien hebben ze mij ook tijdelijk werkloos gelaten. De opzegtermijn is dus pas opgeschort vanaf het in voege treden van de nieuwe wet gepubliceerd op 15 juni waardoor tijdelijke werkloosheid door corona/overmacht ook een reden is de opzegtermijn op te schorten.

Aangezien noch de werkgever noch ikzelf baat hebben bij het afwachten van de hervatting van de momenteel opgeschorte opzegtermijn om die volledig te presteren heb ik geopperd een minnelijke schikking te proberen treffen om de overeenkomst onmiddellijk stop te kunnen zetten.

Mijn vraag: is document in bijlage correct? Het akkoord bedroeg 3 maanden loon als 'verbrekingsvergoeding/minnelijke schikking' het bedrag klopt, maar ik vraag me af of het niet moet worden vermeld bij artikel 1 ipv bij artikel 2, dit aangezien zij als werkgever oorspronkelijk wel het ontslag gegeven hebben en nu dus eigenlijk het ontslag ombouwen naar een akkoord tussen beide partijen om die arbeidsovereenkomst stop te zetten.

Alsook, heeft de vermelding in artikel 1 of 2 een invloed op hoe ik zal belast worden op de verkregen vergoeding?

Ik ben op de hoogte dat indien ik inga op dit voorstel ik afzie van de mogelijkheid om werkloosheidsuitkering te genieten tot na een wachttijd.

"
Overeenkomst van beëindiging in onderling overleg
Tussen WERKGEVER, met maatschappelijke zetel te XXX, vertegenwoordigd door XXX, hierna de werkgever genoemd;

En WERKNEMER GEDOMICILIEERD XXX, hierna de werknemer genoemd;

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de arbeidsovereenkomst gesloten tussen ondergetekenden, in onderling overleg beëindigd op
10 JULI 2020.
Deze beëindiging van de arbeidsrelatie gaat dus niet gepaard met de kennisgeving van een opzegging, noch met de betaling van om het even welke compenserende opzeggingsvergoeding.
Artikel 2 – (facultatief) De werkgever verbindt zich ertoe om bij het vertrek van de werknemer een brutovergoeding te storten ten bedrage van € XXX (voluit: XXX) waarop sociale en fiscale afhoudingen zullen gebeuren.
Artikel 3 – (facultatief) Bovendien werd het volgende overeengekomen:
- AFGIFTE BEDRIJFSWAGEN OP 10/07/2020
- OPHEFFING RECHT OP OUTPLACEMENT
-
-
-
Artikel 4 – Mits deze overeenkomst wordt uitgevoerd, zien beide partijen ervan af jegens elkaar aanspraak te maken op enig recht ontstaan uit of te ontstaan uit de arbeidsrelatie die tussen hen bestaan heeft.
Bovendien zien beide partijen ervan af zich te beroepen op enige dwaling in feite of in rechte en op enige nalatigheid betreffende het bestaan of de omvang van hun rechten.
Artikel 5 – Elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben van deze overeenkomst.
Opgemaakt in twee exemplaren ondertekend door de partijen te XXX, op 03/07/2020
Handtekening van de werkgever
of zijn afgevaardigde Handtekening van de werknemer
(voorafgegaan door de handgeschreven vermelding
‘gelezen en goedgekeurd’)

Elk exemplaar moet door beide partijen ondertekend zijn.

EIN 16 – Overeenkomst beëindiging in onderling overleg Bijwerking van 1.1.2018"

Alvast bedankt voor uw advies.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
de reden
Berichten: 2916
Juridisch actief: Nee

#2 , 03 jul 2020 18:08

(voorafgegaan door de handgeschreven vermelding
‘gelezen en goedgekeurd’)

ik afzie van de mogelijkheid om werkloosheidsuitkering te genieten tot na een wachttijd.
en zonder enige nadelige erkentenis
artikel toevoegen behoud van eindejaarspremie pro rata

volgens welke wettelijke basis denk je recht te hebben op een werkloosheidsuitkering na die wachttijd?

kb 25/11/1991
Afdeling 1. - Onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon zijn.

Art. 44. Om uitkeringen te kunnen genieten moet de werkloze wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

Loewieman
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 03 jul 2020 18:33

(voorafgegaan door de handgeschreven vermelding
‘gelezen en goedgekeurd’)

ik afzie van de mogelijkheid om werkloosheidsuitkering te genieten tot na een wachttijd.
en zonder enige nadelige erkentenis
artikel toevoegen behoud van eindejaarspremie pro rata

volgens welke wettelijke basis denk je recht te hebben op een werkloosheidsuitkering na die wachttijd?

kb 25/11/1991
Afdeling 1. - Onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon zijn.

Art. 44. Om uitkeringen te kunnen genieten moet de werkloze wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.
Bedankt voor uw reactie.

Dus tekenen met 'gelezen en goedgekeurd en zonder enige nadelige erkentenis' of anders formuleren?
Artikel toevoegen eindejaarspremie pro rata check.

Recht op werkloosheidsuitkering na wachttijd na nieuwe betrekking desnoods bedoel ik. Dat is geen issue.

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”