Pagina 1 van 1

Wat wordt verstaan onder intrafamiliaal geweld?

Geplaatst: 29 mar 2013 21:25
door Vandebos
INTRAFAMILIAAL GEWELD

2.PROBLEEMOMSCHRIJVING

2.1 Begripsomschrijving

Intrafamiliaal geweld (IFG)
- iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld
- tussen leden van een zelfde familie
- ongeacht de leeftijd

Extrafamiliale kindermishandeling
- iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld
- op een minderjarig kind
-door iemand die niet tot zijn/haar familie behoort


Bij intrafamiliaal geweld verstaat men onder leden van eenzelfde familie:
a) verwanten
in opgaande en in nederdalende lijn
in de zijlijn in de tweede graad
sommige feitelijke verbanden(biologisch, duurzaam of affectief)

b) de echtgenoten of personen
die samenwonen of samengewoond hebben en
die een duurzame affectieve en seksuele relatie onderhouden of onderhouden hebben
de bloedverwanten in de nederdalende en opgaande lijn van de partners of van één van hen
die bij hen wonen of gewoond hebben


met geweld wordt bedoeld:

a) alle strafbare gedragingen die door een daad of een verzuim schade berokkenen aan de benadeelde persoon (fysiek, seksueel, psychisch, economisch)

b) niet-strafbare gedragingen, onder gelijk welke vorm
de relatie verdachte/slachtoffer is bepalend om een misdrijf te definiëren als intra-familiaal geweld.

De blikvanger IFG wordt goed ingevuld zodat een realistisch beeld van het aandeel van intrafamiliaal geweld in de geregistreerde geweldscriminaliteit kan gegeven worden.

Met dank aan Franciscus.