Wonen in agrarisch gebied

filiberken
Topic Starter
Berichten: 1

Wonen in agrarisch gebied

#1 , 8 jaar 2 weken geleden (26 jan 2012 10:42)

Momenteel hebben wij een grote hangar ( vergund voor paardenstallen ) staan op agrarisch gebied met ongeveer 3 Ha weide, nu zouden we daar paardenstallen in maken. Tot daartoe is nog alles mogelijk maar indien we er ook willen wonen begint het moeilijk te worden.

Ik heb navraag gedaan bij de gemeente Evergem wat er nodig is om daar te wonen, het antwoord is dat we in hoofdberoep landbouwer dienen te zijn.
Nu had ik graag daar een privé stal gemaakt waar onze eigen paarden en paarden van derden kunnen gestald worden. Ik zou dan ook in bijberoep paardenhouderij doen om deze te kunnen verhuren.

Wat zijn de mogelijkheden om daar toch te kunnen wonen? kan dit niet in bijberoep? paardenhouderij is toch ook een landbouw activiteit?

Indien we daar niet kunnen wonen vind ik het niet veilig om de paarden alleen te laten staan.

Kan iemand me raad verschaffen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Jan S
Berichten: 397

#2 , 8 jaar 2 weken geleden (26 jan 2012 13:23)

"De woning van de exploitanten van een landbouwbedrijf is, naast de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, toegelaten in agrarisch gebied. De woning moet een integrerend geheel deel uitmaken van het gebouwencomplex van het bedrijf of fysisch geïntegreerd zijn in het bedrijf."
[...]
"Net zoals, nog steeds volgens LUST, art. 11.4.1 van het KB van 28.12.1972 niet vereist dat de exploitant fulltime tewerkgesteld is op het (landbouw)bedrijf of dat de landbouwactiviteit zijn hoofdberoep moet zijn."

"De beoordeling van de inplantingsplaats van de bedrijfswoning behoort tot de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de administratieve overheid."
ART. 11.
4.1. De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.
Ook volgende omzendbrief zal van belang zijn: Omzendbrief RO/2002/01: Richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen om een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen of oprichten van stallingen voor weidedieren, geen betrekking hebbend op effectieve beroepslandbouwbedrijven http://www.ruimtelijkeordening.be/Defau ... abid=13884

Evenwel is het zo dat, vooraleer dergelijke stalling als para-agrarisch (en dus nooit als zuivere agrarische activiteit) wordt beschouwd, ze dient te voldoen aan enkele voorwaarden. Zie infra:
II. ANDERE PARA-AGRARISCHE BEDRIJVEN, DIE MINDER AFGESTEMD ZIJN OP DE GRONDGEBONDEN LANDBOUW
Enkele voorbeelden van dergelijke bedrijven ter verduidelijking :
[1. Stallen voor paardenhouderijen met minstens 10 paarden, waarbij de hoofdactiviteit is gericht op het fokken en/of houden van paarden en eventueel bijkomend op het africhten, opleiden en/of verhandelen ervan, en, afhankelijk van de omvang van de paardenhouderij als activiteit, inclusief de aanhorigheden, zoals bergingen voor voeder, materieel en onderhoud, de gebeurlijke manège, binnen- of buitenpiste, een tredmolen, een groom, verhardingen en afsluitingen, enz.

Stallen en andere constructies zijn maar toegelaten voor zover de paardenhouderij over een in verhouding tot het aantal paarden staande voldoende oppervlakte aan loopweiden in eigendom of in pacht heeft.
Behoudens andersluidende stedenbouwkundige voorschriften (bv. BPA/RUP) is het m.i. dus niet verplicht om landbouwer te zijn in hoofdberoep. Het lijkt mij dus een haalbare kaart, mits u voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Bovenstaand bericht omvat enkel mijn persoonlijk visie en geen sluitend juridisch advies.
Raadpleeg ook steeds de bevoegde overheid.

Vaoke
Berichten: 400

#3 , 8 jaar 2 weken geleden (26 jan 2012 23:45)

Het wil mij voorkomen dat het verbouwen van een stal tot een woonstgelegenheid.. het begrip "instandhoudingswerken" zeer aanzienlijk komt te overschrijden.. en dat je daar GEEN bouwvergunning voor zult verkrijgen!

Reclame

Jan S
Berichten: 397

#4 , 8 jaar 2 weken geleden (30 jan 2012 08:44)

Vanwaar 'instandhoudingswerken'? Bovendien gaat het toch om het onderbrengen van een woning in, naar ik vermoed, slechts een deel van de loods?
Bovenstaand bericht omvat enkel mijn persoonlijk visie en geen sluitend juridisch advies.
Raadpleeg ook steeds de bevoegde overheid.

Vaoke
Berichten: 400

#5 , 8 jaar 2 weken geleden (30 jan 2012 10:12)

"Instandhoudingswerken" dat is het geheel van de werken die bedoeld zijn om de "loods" .. gegeven de huidige toestand .. om deze niet verder te laten verkommeren; als die werken dus verder gaan als de "instandhouding" van de loods voor het gebruik zoals oorspronkelijk voorzien..... dan geef je zelf aan dat U andere bedoelingen hebt en dan zal je wellicht GEEN bouwvergunning verkrijgen!

Franciscus
Berichten: 33752

#6 , 8 jaar 2 weken geleden (30 jan 2012 19:19)

Maar men zal je daar wel moeten inschrijven mocht je daar je adres zetten.
Het feit dat je daar niet MAG/KAN wonen heeft daar niets mee te maken.

Jan S
Berichten: 397

#7 , 8 jaar 2 weken geleden (31 jan 2012 16:03)

"Instandhoudingswerken" dat is het geheel van de werken die bedoeld zijn om de "loods" .. gegeven de huidige toestand .. om deze niet verder te laten verkommeren; als die werken dus verder gaan als de "instandhouding" van de loods voor het gebruik zoals oorspronkelijk voorzien..... dan geef je zelf aan dat U andere bedoelingen hebt en dan zal je wellicht GEEN bouwvergunning verkrijgen!
Indien voldaan aan bovenvermelde voorwaarden kan TS als para-agrarisch worden beschouwd en kan m.i. dus evengoed een stedenbouwkundige vergunning worden verleend voor het (in)bouwen van een exploitantenwoning. Daar hebben 'instandhoudingswerken' (die als begrip m.i. zelfs niet gebruikt wordt in de VCRO (wel het begrip 'onderhoudswerken')) toch niets mee te zien? Bovendien, als de loods hoofdzakelijk vergund is, kunnen onderhoudswerken cfr. art. 4.4.1 VCRO altijd vergund worden. Dergelijke werken worden immers nooit beschouwd als strijdig met voorschriften van het gewestplan, gewestelijke of provinciale RUP's.
Bovenstaand bericht omvat enkel mijn persoonlijk visie en geen sluitend juridisch advies.
Raadpleeg ook steeds de bevoegde overheid.

oneerlijk behandeld
Berichten: 2

#8 , 8 jaar 1 week geleden (05 feb 2012 01:29)

wie kan mij antwoorden hoe ik de willekeur van de ambtenaren kan stoppen . 7 jaar geleden ben ik begonnen met een aanvraag voor een nieuw landbouwbedrijf . De ing van de provincie die mijn dossier onderzoekt komt tot de bevestiging dat ik god voldoe aan alle voorwaarden voor een landbouwbedrijf op die locatie te bouwen . De Bestendige deputatie keurt mijn beroep goed maar ik krijg nooit de vergunning toegestuurd , nu zoveel jaar later sta ik na diverse aanpassingen aan de grillen van de ambtenaren nog steeds even ver .

torenvalk
Berichten: 13

#9 , 8 jaar 3 dagen geleden (12 feb 2012 19:45)

Ik woon reeds 16 jaar in een loods in landbouwzone.
Over het laatst vroeg ik aan stedenbouw wat de procedure is om het niet-geîsolleerd dak te vervangen door isolatieplaten.
Als reactie kreeg ik het bericht dat er niet in een loods gewoond mag worden.
Verleden jaar heeft het stad wel een individueel zuiveringsstation geplaatst dus zijn ze wel op de hoogte dat de loods bewoond is!
Nooit is er een probleem gemaakt van onze domicilie.
Ik heb wel steeds dieren gehouden op het perceel errond maar nooit in bijberoep.
Ik heb een afspraak gevraagd met de persoon van stedenbouw om dit alles te bespreken.(nog geen antwoord ontvangen)
Wat is de wetgeving rond het wonen in agrarisch gebied in een loods?

gilops
Berichten: 156

#10 , 8 jaar 3 dagen geleden (12 feb 2012 22:45)

Ik ken iemand die in de Kempen een woning en aansluitende koestal geërfd heeft van zijn ouders. En hij is er gaan wonen. Hij heeft de stal "onvergund" verbouwd en hierdoor is zijn woning vergroot.
Hij werd jaren later aangevallen door een inspecteur, en hij is nu 10 jaar na de bouw nog altijd een advocaat aan het betalen om de verbouwing van de stal er door te krijgen.
Een ander iemand is een architect en die heeft in Vlaams-Brabant in agrarisch gebied een smalle 2-verdiepingen woning gekocht. Die heeft houten schapenstallen aan weerszijden van deze woning gebouwd voor de schapen die hij niet heeft. Aan de zuidkant heeft hij ook een groot terras aangelegd. De nieuwe schapenschuren zijn 2x groter in oppervlakte als zijn woning. Opmerkelijk is dat die schapenschuur 2 verdiepingen telt. Op dit ogenblik zijn de raamopeningen op het 1e verdiep nog niet ingevuld met echte beglazing .. maar dat komt later .. denk ik.
Om te wonen waar er geen woning was is praktisch onhaalbaar in agrarisch gebied, tenzij in hoofd- of bijberoep ...en het hangt ervan af wat de stedenboukundig ambtenaar zegt.

Jan S
Berichten: 397

#11 , 8 jaar 2 dagen geleden (13 feb 2012 13:38)

Los van de vraag van TS kan er ook een 'zonevreemde functiewijziging' worden aangevraagd. Hiermee wordt de functie van de agrarische gebouwen gewijzigd naar wonen, indien voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.
ART. 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
2° gebouwengroep: minstens drie gebouwen of gebouwencomplexen, al dan niet aan dezelfde kant van de straat gelegen, die samen geen functioneel, maar wel een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen;

ART. 5. Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex, niet gebruikt of bedoeld voor de "landbouw" in de ruime zin, in maximaal één eengezinswoning per gebouwencomplex, voorzover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:
1° het gebouw of gebouwencomplex maakt deel uit van een gebouwengroep;
2° in de ruimere omgeving van het gebouw of het gebouwencomplex komen nog gebouwen voor met de vergunde functie wonen.

ART. 2. §1. De functiewijzigingen, vermeld in dit besluit, kunnen enkel worden toegestaan als voldaan is aan de generieke voorwaarden, vermeld in artikel 4.4.23, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
§2. De functiewijzigingen, vermeld in artikel 4 tot en met 9, kunnen enkel worden toegestaan als het gebouw of het gebouwencomplex gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat. Het begrip “voldoende uitgeruste weg” wordt gelezen in de zin die artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening daaraan geeft.
De voorwaarde, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op de private toegangsweg tot het commerciële, ambachtelijke of industriële gebouw of gebouwencomplex of tot de woning voor zover deze private toegangsweg aansluit op een voldoende uitgeruste weg.
§3. De functiewijzigingen, vermeld in artikel 4 tot en met artikel 10, kunnen enkel worden toegestaan als het gebouw of gebouwencomplex bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe functie.
Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt voor een nieuwe functie als aan het gebouw of gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt geen ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te worden voor de nieuwe functie. Daarmee wordt bedoeld dat de functie gerealiseerd kan worden als de bestaande structuur van het gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, waarbij het gebouw aangepast kan worden aan hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen.
Bovenstaand bericht omvat enkel mijn persoonlijk visie en geen sluitend juridisch advies.
Raadpleeg ook steeds de bevoegde overheid.

torenvalk
Berichten: 13

#12 , 8 jaar 1 dag geleden (14 feb 2012 21:18)

Kan ik dit artikel niet aanwenden voor een vergunning in de loods te wonen?
Ik heb deze loods gekocht van een tuider en ik heb veel kleinvee nu.

ART. 11. Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een eventueel leegstaand landbouwbedrijf, met als nieuw gebruik uitsluitend wonen, op voorwaarde dat al de volgende voorschriften nageleefd worden:
1° de bedrijfswoning en de fysiek aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij de bedrijfswoning, krijgen als nieuw gebruik wonen, met uitsluiting van meergezinswoningen maar met inbegrip van tijdelijke verblijfsgelegenheden op voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft;
2° de bedrijfsgebouwen van het landbouwbedrijf mogen niet afgesplitst worden van de bedrijfswoning en kunnen alleen een nieuw gebruik krijgen als woningbijgebouwen, of als accommodatie voor tijdelijke verblijfsgelegenheden op voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft.

Jan S
Berichten: 397

#13 , 7 jaar 11 maand geleden (16 feb 2012 16:33)

Inderdaad. Had ik niet zien staan!
Bovenstaand bericht omvat enkel mijn persoonlijk visie en geen sluitend juridisch advies.
Raadpleeg ook steeds de bevoegde overheid.

Terug naar “Landbouw recht”