Modelcontract verhuur weide aan particulier

calendomatic
Topic Starter
Berichten: 78

Modelcontract verhuur weide aan particulier

#1 , 8 jaar 8 maand geleden (24 mei 2011 07:59)

Heeft er iemand opmerkingen of tips bij deze overeenkomst voor de verhuur van een weide aan een particulier die er paarden wil opzetten?

Huurcontract weide

De ondergetekenden:

1. De heer/mevrouw….., gevestigd te ….., in deze vertegenwoordigd door:, ……,hierna verder te noemen verhuurder, overwegende; dat verhuurder van het perceel ….. aan de …..straat … te …… in eigendom heeft verworven en zo optimaal mogelijk wenst te exploiteren primair ten dienste van …..weidegang van maximaal … paarden; dat verhuurder het doelmatig acht het gehele perceel -met uitzondering van ----- ter beschikking te stellen aan eigenaar van paarden onder 2.

2. de heer …… mevrouw ……., beiden wonend: ……….te ……..; en beiden gezamenlijk zowel als afzonderlijk handelend als pariculier, hierna verder te noemen huurder; verklaren te hebben gehuurd, perceel weideland gelegende aan …… onder de volgende bepalingen en bedingen.

Artikel 1 Huurtijd

1.1 De huurovereenkomst wordt geacht te zijn overeengekomen volgens boek
1.2 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van ….. jaar; derhalve eindigend op ** ** 200*. Indien opzegging niet conform artikel 5.2 en 5.3 van deze overeenkomst heeft plaatsgevonden wordt geacht de overeenkomst telkens te zijn voortgezet met een periode van *** maand.


Artikel 2 Aanvullende taken en verplichtingen van de huurder

2.1 De huurder zal de navolgende beheerstaken en of verplichte taken uitvoeren:
a. schoonmaken weide
b. verwijderen van St Jacobskruid met wortel en tak, vrijhouden van onkruid
c. onderhoud omheining
d. jaarlijks doorzaaien en of inzaaien met graszaad geschikt voor paarden van kale plekken
e. mestophopingen/vaalten/opslag niet hoger laten oplopen dan wettelijk is toegestaan
f haar/zijn paarden BA te verzekeren voor schade aan derden ingeval van uitbraak van paarden
g haar/zijn paarden bij te voederen in geval van onvoldoende gras
h haar/zijn paarden in goede staat te houden en te behouden, voldoende bij te voeren en van water te voorzien
i haar/zijn paarden regelmatig te ontwormen of jaarlijks mest te controleren op wormcysten teneinde contaminatie van het perceel met wormcysten te voorkomen
j bouwwerken te plaatsen mits wettelijk toegelaten en mits akkoord van de verhuurder
k. schuilstal mag pas geplaatst worden na schriftelijke toestemming gemeente i.v.m. mogelijke vergunningplicht en of meldingplicht

Artikel 3 Huursom

3.1 De pachtsom inclusief de progressiviteit voor de duur van de huurperiode is vastgelegd op een bedrag van ….. euro per jaar telkens bij vooruitbetaling te voldoen op 31 december 20… voorafgaand aan het nieuwe pachtjaar. Mutatie op deze pachtsommen kan alleen geschieden voor ingang van een volgende periode van vijf jaar.
3.2 Pachter is gehouden alle lasten van het perceel voor haar rekening te nemen met uitzondering van de volgende lasten: ……………
3.3 Betaling van de pachtsom zal de pachter doen zonder kosten, korting, inhouding of schuldvergelijking door bijschrijving op bankrekening ….. ten name van verhuurder bij de ….. bank te …... Bij niet tijdige betaling is verhuurder gerechtigd om 2% rente in rekening te brengen voor elke maand of gedeelte daarvan dat huurderr in gebreke blijft. -’

Artikel 4 Algemene bepalingen

4.1 Huurder aanvaardt het gehuurde door het betrekken daarvan en ziet af van acties of vorderingen wegens slijtage en/of meerjarig gebruik.
4.2 Het is huurder verboden het gehuurde, geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of in gebruik af te staan.
4.3 Huurder is gehouden het gehuurde ordelijk en zindelijk te bewaren.
4.4 Huurder wordt opgedragen het gehuurde met de nodige zorg en overeenkomstig de doelstelling weidegang van maximaal …. stuks paarden te gebruiken en onderhouden.
4.5 Huurder is gehouden tot naleving van de aanwijzingen van de verhuurder voor zover dat het gebruik van het gehuurde betreft.
4.6 Huurder draagt er zorg voor dat de percelen en omheining en sloten en poorten en hekwerken steeds in goede staat worden gehouden en onderhouden naar genoegen van de verhuurder.
4.7 Het is de huurder niet toegestaan zonder overleg met en toestemming van de verpachter om veranderingen aan het perceel en of percelen aan te brengen.
4.8 Huurder is verplicht weidegang van haar/zijn paarden respectievelijk het houden van paarden zodanig uit te oefenen:
a. dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, verordening of ander overheidsvoorschrift;
b. dat niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning, subsidie of dergelijke zal of kan worden ingetrokken.
Artikel 5 Beëindiging

5.1 Zowel huurder als verhuurder zijn gerechtigd tot bet beëindigen van deze overeen- komst als genoemd in artikel 1
5.2 Opzegging dient steeds schriftelijk, per aangetekend schrijven, te geschieden onder opgave van reden van beëindiging.
5.3 Bij opzegging dienen beider partijen een opzegtermijn in acht te nemen van 12 maanden vanaf op de eerste dag van de nieuwe kalendermaand volgende op de dag dat de schriftelijke opzegging is ontvangen.
5.4 De huurovereenkomst kan te allen tijde bij de vrederechter ontbonden worden:
a. bij niet tijdige betaling, waarna één maal schriftelijke aanmaning, van de pachtsom;
b. bij overlijden of faillissement van de huurder;
c. bij in beslagname van eigendommen van de huurder door derden;
d. wanneer de huurder het beheer over zijn vermogen -ook tijdelijk- verliest;
e. bij de aanvragen van surseance van betaling voor huurder;
f. bij niet-nakoming van enige op de huurder krachtens deze overeenkomst of
de wet rustende verplichting.

Artikel 6 Slotbepalingen

6.1 De kosten van deze overeenkomst komen voor rekening van de verpachter.
6.2 Halfjaarlijks, te weten in de eerste week van mei en oktober, zal tussen huurder en verhuurder een evaluatie plaatsvinden om zaken weergegeven in deze overeenkomst te toetsen en indien door beider partijen wenselijk, bij te stellen.
6.3 Er zal regelmatig tussentijds overleg plaatsvinden tussen huurder en verhuurder. Daarin kunnen alle zaken, die met in deze overeenkomst zijn voorzien aan de orde komen en indien noodzakelijk, aan deze overeenkomst worden toegevoegd zonder dat dit gevolgen heeft op de looptijd van deze overeenkomst.


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te ….. op ........... (datum)

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.