Vrij gebruik van bouwgrond als weide

Marva
Topic Starter
Berichten: 6
Locatie: Mechelen

Vrij gebruik van bouwgrond als weide

#1 , 27 dec 2010 09:52

Wij hebben mondeling toegestaan dat een boer zijn paard op onze weide mag laten lopen en grazen. De grond is bouwgrond, maar was nog niet helemaal bouwrijp.
Nu denken wij toch wel om te gaan bouwen op die grond.
Kennissen van ons hebben ons nu wat bang gemaakt door te zeggen dat wij die boer daar niet zomaar kunnen laten afhalen, dat die recht heeft om dat stuk grond verder te blijven gebruiken voor zijn paard. Dit kan toch niet helemaal kloppen, hopelijk?
Heb al wat aan het opzoeken geweest, maar niet direct iets hierover kunnen vinden.
Kan iemand ons wat advies geven aub?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Veebee
Berichten: 565

#2 , 27 dec 2010 10:13

Heb je al eens een ballonnetje opgelaten bij die landbouwer? Misschien zit je je zorgen te maken om niks ...

Vaoke
Berichten: 400

#3 , 27 dec 2010 10:26

Opzegging door de verpachter (eigenaar)
De wet voorziet eigenlijk drie verschillende tijdstippen waarop opzegging door de verpachter kan gebeuren, en dit naargelang het motief of de aard van het goed:

I. Op ieder ogenblik:
gronden die, wegens hun ligging ten tijde van het aangaan van de pachtovereenkomst, zonder dat er wegeniswerken dienen te worden uitgevoerd, beschouwd worden als bouw- of industriegrond;
gronden die, op het ogenblik van de opzegging, zonder dat er vooraf wegeniswerken uitgevoerd dienen te worden, als bouwgrond moeten worden beschouwd;
grond die aan het woonhuis van de verpachter aansluit en niet groter is dan 20 are en die zal worden aangewend voor gezinsdoeleinden.
II. bij het verstrijken van elke pachtperiode:
eigen gebruik, dit is persoonlijke en werkelijke exploitatie gedurende minimum 9 jaar (vooropzeggingstermijn = 2 tot 4 jaar)
waardevermindering van het goed door slecht onderhoud of ernstige nalatigheid vanwege de pachter.
III. gedurende elk van de opeenvolgende pachtperiodes,
met uitsluiting van de eerste en tweede pachtperiode:

eigen gebruik (vooropzeg = 3 tot 4 jaar)
De opzegging bij aangetekend schrijven moet, op straffe van nietigheid, de juiste redenen opgeven.
Ook moet daarin worden vermeld dat de verpachter, de geldigverklaring van de opzegging voor de vrederechter zal vorderen, indien de pachter hem binnen de 30 dagen na verzending van de opzeg, geen schriftelijke instemming heeft betekend.
Andere redenen van opzegging zijn:

samenvoeging van percelen,
ruil van percelen,
verdeling van een verpacht bedrijf,
grondige wijzigingen in de samenstelling van het gezin van de pachter,
zware beledigingen en veroordelingen.
Speciaal te vermelden is ook de opzegging aan een gepensioneerde pachter zonder opvolgers, voor eigen gebruik of om het goed te verpachten of te vervreemden aan een leefbaar bedrijf of een bedrijf dat het voorwerp uitmaakt van een ontwikkelingsplan.

Reclame

eylis
Berichten: 7677

#4 , 27 dec 2010 10:54

maar enfin, dit gaat toch niet over verpachting? Er is gewoon mondeling afgesproken dat het paard daar GRATIS mag grazen: dat is eigenlijk een mondeling commodaatscontract: een gebruiksneming OM NIET.
Dat kan ten allen tijde opgezegd worden op de manier waarop het ook aangegaan is:
mondeling.
Netjes is wel dat je de boer de tijd geeft een andere weide te zoeken.Zegge: 1 maand. Dat is al héél netjes.
Trouwens de boer kan niet proberen dit onder de pachtwet te laten vallen, want hij is wel boer: maar uw grond is bouwgrond en geen landbouwgrond...

Vaoke
Berichten: 400

#5 , 27 dec 2010 23:44

Gewoon ter info en om duidelijk te maken dat het niet zo simpel is.. dan men soms wel eens denkt; anders gezegd.. in dit soort zaken is het opletten geblazen!!!
De pachtwet is van zeer strikte toepassing, zodat het wenselijk is om bij alle moeilijkheden, betekeningen en procedures een juridisch geschoold raadsman te raadplegen.
De notaris staat hiervoor ten uwe dienst.
Soms is zijn tussenkomst zelfs wettelijk opgelegd.
De toepassing van de landpacht staat onder de belangrijke controle van de vrederechter.
Alle verzoeningspogingen en procedures verlopen t.o.v. deze magistraat.
Toepassingsgebied
Bedoeld wordt de huur van onroerende goederen die, hetzij vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst van partijen in de loop van de pachttijd, door de pachter hoofdzakelijk worden gebruikt in zijn landbouwbedrijf, met uitsluiting van de bosbouw.
Onder "landbouwbedrijf" wordt verstaan de bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van landbouwprodukten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop.
Dit betekent evenwel niet dat pachters exclusief landbouwers zijn, ook niet dat het om een hoofdberoep zou moeten gaan.
Iemand die toevallig een perceeltje grond bewerkt en de produkten hiervan voor persoonlijk gebruik oogst, valt niet onder de pachtwet.
Bedrijf duidt op een economische uitbating, veronderstelt een "geregelde" aktiviteit en de aanwezigheid van een minimum aan geëigend exploitatiematerieel.
Tevens worden een aantal andere specifieke gebruiksmogelijkheden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld

de pacht voor industriële vetmesterij onafhankelijk van een landbouwbedrijf;
de cultuurcontracten;
overeenkomsten met landbouwvennootschappen enz...
Onder cultuurcontract wordt verstaan het contract waarvan het voorwerp een gebruiksduur van minder dan één jaar in zich sluit en waardoor de exploitant van gronden en weiden, na de voorbereidings- en bemestingswerken te hebben uitgevoerd, het genot daarvan voor een bepaalde landbouwteelt aan een derde afstaat tegen betaling.

Bewijs van de pacht
Principe:
de pacht moet schriftelijk worden vastgesteld.
Bij onstentenis aan geschrift mag de exploitatie bewezen worden door alle middelen, inbegrepen getuigen en vermoedens.
Het geschrift kan onderhands of bij notariële akte worden opgemaakt.
In sommige gevallen is een notariële akte verplicht, bijvoorbeeld bij een eerste pachtperiode van meer dan negen jaar.
Daarenboven kan het bewijs door de pachter worden geleverd door voorlegging van een "bewijs van betaling".

Duur
Deze wordt vastgesteld door de partijen zonder dat deze duur korter mag zijn dan 9 jaar.
Bij gebrek aan geldige opzegging wordt de pacht van rechtswege verlengd voor opeenvolgende perioden van telkens negen jaar, zelfs indien de duur van de eerste gebruiksperiode langer is geweest dan 9 jaar.

eylis
Berichten: 7677

#6 , 28 dec 2010 09:40

vaoke, je uitleg is zeer duidelijk én volledig...; alleen niet van toepassing... in dit geval gaat het NIET om de pachtwet omdat de grond een BOUWGROND is.
De functie van de grond prévaleert op de pachtwet om de eenvoudige reden dat de grond bedoeld is om te bouwen.
Ander voorbeeld: als ik een boer de modelinge toelating geef om zijn geiten op mijn gazon te laten grazen, is dit een commodaatscontract om NIET en GééN pachtovereenkomst. Mijn tuin is geen landbouwgrond.

Dus gewoon de boer netjes een maandje (of zelfs meer) melden dat de bouwgrond niet meer gebruikt kan worden om te begrazen, dat de bouwwerken gaan starten.
Als de boer dan zijn paardje niet komt halen: 2e verwittging per AS dat de ompalingen op X datum weg genomen worden omdat de graafwerker komt.
Boer zal dan zijn paard wel komen halen...want anders gaat het zelf op stap.

Terug naar “Landbouw recht”