Niet betaalde pacht en het voorkooprecht.

Vaoke
Topic Starter
Berichten: 400

Niet betaalde pacht en het voorkooprecht.

#1 , 9 jaar 2 maand geleden (16 dec 2010 11:03)

De instrumenterende notaris heeft een authentieke akte opgesteld waarbij de pachter vrijwillig, op een vastgelegde datum, overgaat tot de beëindiging van de pacht.
In de periode NA de opmaak en ondertekening van genoemde akte.. wordt vastgesteld dat hij de door hem uitgeoefende pacht NIET heeft betaald of vergoed (op welke wijze dan ook) en dat vgedurende méér dan 12 maanden!
Kan in de gegeven omstandigheid het voorkooprecht desondanks nog altijd worden uitgeoefend ?!
Graag een gemotiveerd antwoord a.u.b. ?!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
neogoa
Berichten: 130

#2 , 9 jaar 2 maand geleden (16 dec 2010 14:14)

Zou het mogelijk zijn uw vraag opnieuw te kunnen formuleren want ik kan de feiten niet volledig volgen.

Hoe ik het versta:
Er werd een authentieke akte afgesloten tussen 2 partijen = de pachtovereenkomst.
De pachter betaalde na het ondertekenen van de autentieke akte zijn pacht niet en dit gedurende 12 maanden.
Hij wil nu aanspraak maken op zijn voorkooprecht dat vervat zit in de authentieke akte.

Waar het deel over de vrijwillige beëinding van de pacht door de pachter hoort is mij niet geheel duidelijk.

Nog een bijkomende opmerking die ik wil maken is of dat de pachtovereenkomst heden al beëindingd is of niet?

Mocht u hierin meer klaarheid brengen kan er een antwoord op uw vraag geboden worden.

Vaoke
Topic Starter
Berichten: 400

#3 , 9 jaar 1 maand geleden (18 dec 2010 14:40)

Bedoelde authentieke akte (houdende de beëindiging van de pacht op een datum in 2011) is een initiatief van de pachter; overigens het meest voor de hand liggend (om de problemen met dit overbeschermd volk maximaal te beperken).. naast die andere mogelijkheid met en via de vrederechter!
Dat afgezien van het feit dat er nooit enig gegeven op schrift werd vastgelegd.. dat bij de aanvang van de pacht en al evenmin tussentijds bij de pachtvernieuwing van vader op zoon pachter.
Voor alle duidelijkheid, de erfgenamen werden (met z'n allen) mede-eigenaars in onverdeeldheid (v.a. 01/2010) en de pacht werd vrijwillig beëindigd (nu enkele weken geleden) door de pachter via diene akte voornoemd (v.a. 01.04.2011); een akte die alleen de handtekeningen bevat van de notaris en van diegene die hem bij de notaris (voor dat doel) vertegenwoordigde.
Kennende de te verwaarlozen banale vergoeding (voor het overlijden van de enige ouder) en vermoedende dat de pachter sindsdien geen enkele effectieve betaling heeft doen toekomen op deze of gene rekening van de overledene (zijnde de erflater) en mogelijk ook geen enkele banale materïële vergoeding heeft overgelaten aan één van de erfgenamen.. stel ik mij de vraag of hij (als pachter) het voorkooprecht kan blijven vorderen t.o.v. derden andere dan de erfgenamen.. wens of eis als dusdanig opgenomen in zijn akte?!
Anders gezegd, is de tussenkomende notaris zijn boekje ook niet te buiten gegaan?
Heb ik dit verhelderend genoeg uitgelegd?

Reclame

neogoa
Berichten: 130

#4 , 9 jaar 1 maand geleden (21 dec 2010 14:55)

Het spijt me ten zeerste maar ik volg nog steeds niet volledig uw verhaal.

U zegt dat de pacht overging van vader op zoon (huidige pachter tot datum in 2011) toen de vader (oorspronkelijke pachter) stierf.
de erfgenamen van de eigenaar (deze stief dus ookvolgens uw verhaal) van de grond worden idd mede-eigenaars in onverdeeldheid. Maar het zijn niet de erfgenamen die een einde stelden aan de pachtoverenkomst maar de zoon van de overleden pachter i.e. de huidige pachter.

Is de authentieke akte in kwestie een beëindiging van een recht van erfpacht bij akte van afstand? Dan hoeft er idd geen handtekening van u op te staan enkel die van de zoon en van de notaris om vaste datum te kunnen geven aan de akte.

Waarom werd er nooit een vordering ingesteld tegen de pachter voor het laattijdig/niet betalen van de pacht?
Volgens mij kan mits er geen ander beding in de authentieke akte die toelaat het pachtovereenkomst op te zeggen de rechten van voorkoop niet tegengehouden worden, daar het niet betalen van de pacht geen reden is dat dat recht van voorkoop niet zou kunnen worden uitgeoefend.
Wat wel mogelijk is, is dat de pachtovereenkomst zou vroegtijdig ontbonden worden en een schadevergoeding geëist zou worden voor de schade die geleden is door de wanprestatie door de niet betaling van de pacht en pas daarna eenmaal de pachtovereenkomst ontbonden is het onroerend goed opnieuw te verkopen waardoor er geen voorkooprecht meer zou gelden.

Terug naar “Landbouw recht”