Feitelijke pachtvernieuwing "zonder schrift" maar wat dan..

Vaoke
Topic Starter
Berichten: 400

Feitelijke pachtvernieuwing "zonder schrift" maar wat dan..

#1 , 18 nov 2010 17:48

met het voorkooprecht ?!
Ik weet wel in bepaalde omstandigheden kan er geen sprake zijn van het voorkooprecht.. maar wat gezegd van het volgende?!
Vader/boer (die ook al pachtte zonder geschrift) laat z'n bedrijf over aan z'n zoon/boer; zij pachten meerdere landbouwgronden en één daarvan bij een gewone particulier (niet-landbouwer) waarvan, de oorspronkelijke eigenaars inmiddels zijn overleden en waarbij de eigendommen derhalve overgingen naar de rechtverkrijgenden.. die nog altijd in "onverdeeldheid" zijn.
Er heeft dus een "feitelijke pachtvernieuwing" plaatsgevonden doch (nogmaals) ZONDER geschrift... datum onbekend.
De laatste ouder is overleden in 01/2010 en na veel vijven en zessen heeft de instrumenterende notaris eindelijk een "akte van pachtbeeindiging" opgemaakt (aldus ondertekend op 27.09.2010) met als einddatum van de pacht 01.04.2011 (datum aldus vermeld zonder enige voorkennis van mijnentwege).. en met o.a. de vermelding dat zoon/boer (als pachter) NIET afziet van z'n "voorkooprecht".
Diene datum van 01.04.2011, op grond waarvan kan die enige (lees: enige waarde) rechtsgeldigheid bezitten; ik vermoed hier achter immers een misleidende constructie omdat één van de vele (toeziende)voogden toevallig ook de schoonzus is van de zoon/boer als pachter?!
En wat voor waarde heeft diene passus ".. NIET afziet van z'n voorkooprecht" in het licht van wat hierna volgt?!

29
Gevallen waarin de pachter GEEN voorkooprecht heeft

❏ Bij gebrek aan persoonlijke exploitatie (of door
echtgenoot, afstammelingen of schoonkinderen),
bijvoorbeeld bij onderpacht.
❏ Bij verkoop aan de echtgenoot, afstammelingen,
schoonkinderen van de verkoper of die van zijn
echtgeno(o)t(e) of van een mede-eigenaar.
❏ Bij verkoop aan een mede-eigenaar voor zover de
mede-eigendom ontstaan is door erfenis of testament.
❏ Bij verkoop van bouwgrond (al of niet bouwrijp).
❏ Mits machtiging door de vrederechter om ernstige
redenen.
❏ Bij verkoop aan de overheid om redenen van algemeen
belang.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.