Schoolreglement

Janvdbjan
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Schoolreglement

#1 , 04 dec 2017 19:17

In het schoolreglement van mijn school staat onder de orde- en tucht maatregelen dat er op geen enkele wijze beroep kan worden aangetekend tegen deze maatregelen. Maar soms heeft een leerkracht het fout en geeft hij een leerling een straf terwijl er niets fout werd gedaan.

Een andere opmerking is of het mogelijk is voor een school om zonder voorafgaande gesprekken of verwittiging van de ouders van een leerling al maatregelen te nemen. Het gebeurt wel eens dat een school een hele namiddag een leerling straft of afzondert etc.

Kan dit eigenlijk wel juridisch gezien?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
LeenW
Berichten: 9629

#2 , 04 dec 2017 19:41

Als u het reglement ondertekent, kan dit m.i. wel. U kiest e rimmers zelf voor om deze voorwaarden te aanvaarden of niet (en een andere school te zoeken).

denlowie
Berichten: 15276
Juridisch actief: Nee

#3 , 04 dec 2017 19:46

Als je daar niet mee akkoord bent wat je goed recht is waarom tekent je dit reglement ????????????

Dit begrijp ik niet je tekent voor akkoord maar je bent niet akkoord, waar gaat dit naar toe ??
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

Jabbe
Berichten: 586

#4 , 07 dec 2017 13:15

Een schoolreglement regelt de relaties tussen het schoolbestuur, ouders en leerlingen. Als u met bepaalde afspraken niet akkoord gaat, dan kunt u uw kind niet in die school inschrijven. Bij elke wijziging van het schoolreglement dient de school het schoolreglement opnieuw ter ondertekening aan de ouders voorleggen. Elke ouder heeft recht op een exemplaar van het schoolreglement om goed geïnformeerd te zijn over de rechten en plichten van ouder en kind op school.

Inhoud van het schoolreglement

De overheid heeft decretaal vastgelegd welke elementen minimaal in het schoolreglement dienen opgenomen te worden Verder kan het schoolbestuur zelf nog bepalingen toevoegen indien ze dit nodig achten.

Het orde- en tuchtreglement:

Als een leerling door zijn gedrag de goede werking binnen de school hindert of het lesverloop stoort, dan kan er een ordemaatregel genomen worden. Een ordemaatregel kan bijvoorbeeld zijn : een strafwerk, nablijven op school, een extra opdracht uitvoeren …

Schorsen-uitsluiten van leerlingen

Wanneer het gedrag daarentegen problematisch wordt dan kan men echter overgaan tot het schorsen en uitsluiten van de leerlingen. Met schorsen wordt bedoeld dat gesanctioneerde leerlingen tijdelijk (gedurende een welbepaalde periode) het recht op onderwijs worden ontnomen. Deze leerling mag dan de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen, maar moet wel op school aanwezig zijn. Wanneer het schoolbestuur of de directeur een leerling uitsluit, dan wordt die leerling voor de rest van het lopende schooljaar het recht op onderwijs in zijn school ontnomen. Deze leerling wordt dan definitief uit de school verwijderd op het ogenblik dat hij in een andere school is ingeschreven. Uiteraard is uitsluiting van een leerling alleen gerechtvaardigd in uitzonderlijke omstandigheden. Wanneer de leerling zich schuldig gemaakt heeft aan zware feiten en/of materiële of morele schade werd toegebracht dan kan zo een sanctie worden overwogen.
[Bron: Schoolportaal]

Ik vermoed dat TS onderworpen is aan het schoolreglement dat door zijn ouders bij het begin van het schooljaar werd ondertekend, en met welke bepalingen in het reglement hij zich niet akkoord verklaart na gebeurlijke voorvallen op school.
Als je als leerling niet akkoord bent met de opgelegde 'straf', kan je altijd vragen om een zinvolle invulling door een alternatieve straf op te leggen.
WETTELIJK KADER
Elke secundaire school moet sinds 1991 een schoolreglement hebben. Voor basisscholen is het schoolreglement pas sinds1 september 1998 verplicht geworden. De ziekenhuisscholen vormen een uitzondering op deze regel, zij moeten geen schoolreglement hebben.
In het schoolreglement staan de wederzijdse rechten en plichten van zowel de ouders, de leerlingen als het schoolbestuur beschreven.
Bij de inschrijving in een school zijn de ouders verplicht om het schoolreglement te ondertekenen. Ook bij elke wijziging van het schoolreglement moeten de ouders het ondertekenen.
In het secundair onderwijs wordt het schoolreglement bij de inschrijving en bij het begin van elk schooljaar ondertekend. Het schoolreglement kan hier niet gewijzigd worden in de loop van het schooljaar.
Aspecten van het schoolreglement kunnen ter discussie gesteld worden via de ouderraad.
Doch de schoolraad is het formele orgaan waar het overleg met het schoolbestuur plaatsvindt.
Als je als ouder (of leerling indien hij/zij meerderjarig is) het schoolreglement niet wil ondertekenen, kan de school de inschrijving weigeren.
Voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2010-2011 moet elk schoolreglement van een basis- of secundaire school een engagementsverklaring
bevatten. Het gaat om wederzijdse afspraken tussen school en ouders. Afspraken rond oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en een positief engagement t.o.v. de onderwijstaal zullen verplicht deel uitmaken van de engagementsverklaring
. De drie eerste engagementen worden verder uitgewerkt op het niveau van de scholengemeenschap, het vierde engagement kan verder uitgewerkt worden in samenwerking met het lokaal overlegplatform (LOP).

HET SCHOOLREGLEMENT IN DE SECUNDAIRE SCHOOL
Verplichte elementen voor de secundaire school:
- het studiereglement: het studieaanbod van de school, de inschrijvingsprocedures, het evaluatiesysteem, de verlofregeling, de werking van de delibererende klassenraad en de betwisting van de beslissing hiervan door de ouders.
- het ordereglement: aanwijzingen over het verwachte gedrag en houding van de leerlingen en maatregelen als de leerling niet aan de verwachtingen voldoet. De doelstelling van deze maatregelen is het gedrag van de leerling te verbeteren. Tegen ordemaatregelen kunnen ouders niet in beroep gaan.
- het tuchtreglement: maatregelen die de school kan nemen in situaties waar het verstrekken van het onderwijs of van het opvoedingsproject in het gedrang komt. Er wordt een tuchtdossier opgesteld, de ouders en de leerling worden vooraf gehoord en hebben inzage in het tuchtdossier. Elke genomen beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de leerling en de ouders. Bij een definitieve uitsluiting moet de school vooraf het advies van de klassenraad inwinnen. Enkel tegen een definitieve uitsluiting kan men beroep aantekenen. De leerling moet bij het zoeken
naar een andere school, geholpen worden door de school en het CLB. Er is geen mogelijkheid voorzien tot collectieve uitsluiting voor een groep leerlingen die foutief gehandeld heeft. Het tuchtrecht voorziet enkel in een individuele afhandeling van het dossier.

Een belangrijk deel van de formele klachten over onderwijs gaat over het sanctioneringsbeleid van de scholen.
Ouders vinden bepaalde straffen soms te ver gaan en vinden in het schoolreglement niet voldoende duidelijk de nodige informatie. Hierdoor
kennen ouders en leerlingen dan de juiste procedure niet bij eventuele tuchtmaatregelen.
Een tuchtreglement moet duidelijk de rechten en plichten weergegeven en de te volgen procedure.
De meeste scholen geven klassieke straffen: strafwerk, strafstudie, schorsing of een karwei opknappen. Maar er zijn ook alternatieve straffen
mogelijk die soms zinvoller zijn.
De oudergeleding kan hierin het voortouw nemen en voorstellen terzake doen naar de school: hergo en time-out behoren tot de mogelijkheden
[Bron: VCOV]

Terug naar “Onderwijsrecht”