Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
mjers
Topic Starter
Berichten: 1792

kosten tandarts terugvorderen?

#1 , 3 jaar 1 week geleden (09 okt 2015 09:23)

Er is bij mij een tand afgebroken, na bezoek aan de tandarts moet die tand getrokken worden en een implantaat erin.... kostprijs ==> 2.500€, verzekering komt er niet in tussen...

Het probleem is dat de gebroken tand het rechtstreeks gevolg is van een tandopvulling die niet correct gebeurd is. Dit is op de foto heel duidelijk te zien. Aan de oppervlakte van de tand is niets te zien, echter onder de opvulling zie je duidelijk dat er een opening is die de tand dus onherstelbaar beschadigd heeft. Volgens de tandarts is het "gaatje" in de tand niet voldoende weggeboort.

Deze opvulling is zo'n 6 jaar geleden gedaan door een andere tandarts... Kan ik de kosten op hem terugvorderen? Misschien personen met ervaringen hieromtrent?

Bart 01
Berichten: 153

#2 , 3 jaar 1 week geleden (09 okt 2015 10:35)

Ik ben ook een tand verloren door een inferieure tandvulling uit het verleden. Nadien heeft mijn huidige tandarts nog vier andere vullingen van die tandarts vervangen waar hetzelfde mee aan het gebeuren was.

Mijn verzekering kwam wel tussen. Ik heb de fout aan hen gemeld, maar zij hebben hier niets meer mee gedaan. Mijn tandarts nu zei ook dat het sop de kolen niet waard was om hiermee verder te gaan.

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#3 , 3 jaar 1 week geleden (09 okt 2015 11:55)

Tenzij die tandarts dat zonder morren gaat vergoeden is het sop de kool niet waard.
Voor 2500 EUR een geding gaan voeren met een grote kans dat men verliest is geen optie, tenzij men het doet wegens principiële redenen.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 3 jaar 5 dagen geleden (11 okt 2015 09:47)

Misdrijf :
“Art.418. Schuldig aan…onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.”(Strafwetboek).
“Art.64.De klachten die aan de procureur des Konings zijn gericht,kunnen door hem samen met zijn vordering aan de onderzoeksrechter worden doorgegeven...“(17 november 1808 Wetboek van Strafvordering=Sv.).
”Art.28’5(vgl.art.57).§1.Behoudens de wettelijke uitzonderingen is het opsporingsonderzoek geheim...§2...delen de procureur des Konings en elke politiedienst die een persoon ondervragen,deze persoon mee dat hij kosteloos een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor kan krijgen(vraag dan zulke kopie met P.V.nummer)......Art.47’2...4.Aan het einde van zijn verhoor geeft men de ondervraagde persoon het proces-verbaal van zijn verhoor te lezen(lees dan zorgvuldig en doe zonodig verbeteren)...”(Sv.)

Verjaring misdrijf:
“Art.1… Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een correctionele straf, is een wanbedrijf…Art.25. De duur van de correctionele gevangenisstraf is…ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.”(Strafwetboek=Sw.)
“Art.420. Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.”(Sw.)
Het misdrijf uit art.420 Sw. is dus een wanbedrijf.
“Art.21. Behoudens…verjaart de strafvordering door verloop van tien jaren,vijf jaren of zes maanden, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, naar gelang dit misdrijf een misdaad, een wanbedrijf of een overtreding is.”(17 april 1878 Voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering).
Het wanbedrijf uit art.420 Sw. verjaart dus door verloop van vijf jaren.

Deze opvulling is zo'n 6 jaar geleden gedaan door een andere tandarts.

Het misdrijf zou dus verjaard zijn.

Burgerrechtelijk:
“Art.1383.Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).

“Art.2262bis. § 1. Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar. In afwijking van het eerste lid verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.”(B.W.).

12 JANUARI 1984. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven = ‘familiale verzekering‘).
Onderzoek zelf art.6 van voornoemd Koninklijk Besluit en de tekst van uw polis.

Ziekenfonds :
“Art.39. § 1. De ziekenfondsen en de landsbonden kunnen met de instemming van de betrokken leden of de personen te hunnen laste, in rechte optreden ter verdediging van de belangen van deze personen ten opzichte van derden in het kader van de diensten bedoeld in de artikelen 3, b) en c), en 7, §§ 2 en 4.  De ziekenfondsen en de landsbonden kunnen in rechte optreden ter verdediging van de individuele rechten van hun leden mits het uitdrukkelijk akkoord van het betrokken lid of van de personen te zijnen laste of van de collectieve rechten van hun leden en de personen te hunnen laste, welke voortvloeien uit de overeenkomsten en akkoorden bedoeld in titel III, hoofdstuk V, van voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994, en uit artikel 52 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel. § 2. Het optreden van de ziekenfondsen en van de landsbonden doet geen afbreuk aan de rechten van de leden en de personen te hunnen laste om zelf de zaak aanhangig te maken of in het geding tussen te komen.”(6 AUGUSTUS 1990. - Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Medische Fouten”