ambsthalve schrapping

RedAttack
Topic Starter
Berichten: 52

ambsthalve schrapping

#1 , 22 nov 2021 19:28

Beste forumleden,
graag jullie mening ivm verdere stappen die ik nog kan ondernemen.

op 15/09/21 wordt mijn woning betreden door de politie omwille van bijstand uitvoering vaststellingen deurwaarder.

Volgens de inspecteur van de politie staat de woning leeg en zou ik niet meer op het adres wonen, en wordt de procedure ambsthalve schrapping opgestart.

Op 21/09/21 krijg ik hiervan bericht (post) van de gemeente, waarop ik onmiddellijk reageer, en protest aanteken omdat ik nog wel degelijk op het opgegeven adres verblijf en vraag dat de wijkagent nieuwe vaststelling komt uitvoeren.
De woning is mijn eigendom en woon er al sedert 2007.
Omwille van verbouwingen is de keuken en badkamer momenteel verwijderd en verblijf ik in de mobilhome (koken/douchen) die op mijn oprit staat.
Slapen doe ik in de woning, volledige slaapkamer aanwezig.
Omwille van toegenomen werkzaamheden in mijn bedrijf, liggen de verbouwingswerken momenteel stil.
Nieuwe keuken en badkamer staan in de loods op mijn verblijfsplaats.

Wijkagent weigert om langs te komen en baseert zich volledig op de opgestelde pv door zijn collega.
Collega beweerd onterecht dat ik in een andere gemeente zou wonen (bij mijn ex)
Controle wordt aldaar uitgevoerd door andere wijkagent en die stellen vast dat ik daar niet verblijf.
Dit wordt me schriftelijk meegedeeld door desbetreffende gemeentebestuur.

Ik heb op mijn verblijfplaats bewijs van :
energie-verbruik
water-verbruik
Vuilnisbakken (betalend diftar-systeem)

Vorige week, na overleg met mijn geburen, opzettelijk radio loeihard gezet na 22u zodat politie ter plaatse zou komen om pv op te stellen. Gas-boete werd opgemaakt, dus extra bewijs van verblijf.

Heb reeds verschillende mails gestuurd naar politie om nieuwe controle uit te voeren, waar geen gevolg aangegeven.
Klachtenformulier ingevuld bij politie, maar nog geen antwoord op gekregen.
Gemeente bestuur aangeschreven en bewijs geleverd van water/energie-verbruik op mijn adres.

Ondertussen komt de zaak binnenkort voor het schepencollege, die geen verder onderzoek hebben gedaan en zich verschuilen achter de vaststelling van de politie.

Volgens gemeentebestuur kunnen zij niet tegen de vaststelling van de politie ingaan, en word er mij aangeraden om na ontvangst schrapping mij binnen de 30 dagen te wenden tot Binnenlandse zaken of een nieuwe aanvraag adreswijziging op hetzelfde adres aan te vragen. Dit is momenteel nog niet mogelijk omdat ik er voorlopig nog niet geschrapt ben.

Ik ben zelfstandig garagist (eenmanszaak) en vrees dat dit voor mij verregaande gevolgen kan hebben:
Id en rijbewijs intrekking ?
Mijn garageplaten spreken op dit adres, kunnen dus niet meer gebruikt worden/ verlengd worden.
Rekening kan worden geblokkeerd ?

Kan gemeentebestuur schrapping doorvoeren, zonder verder onderzoek uit te voeren ?
En welke stappen kan ik verder nog ondernemen?

freelance
Berichten: 2307

#2 , 23 nov 2021 15:37

Quote : " Volgens gemeentebestuur kunnen zij niet tegen de vaststelling van de politie ingaan, en word er mij aangeraden om na ontvangst schrapping mij binnen de 30 dagen te wenden tot Binnenlandse zaken of een nieuwe aanvraag adreswijziging op hetzelfde adres aan te vragen. Dit is momenteel nog niet mogelijk omdat ik er voorlopig nog niet geschrapt ben. "

U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan ( naar aanleiding van dit : " Dit wordt me schriftelijk meegedeeld door desbetreffende gemeentebestuur." - controle wijkagent die " vaststelt " dat u niet op uw domicilie verblijft )

FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Kolonienstraat 11
1000 Brussel

zie wetgeving terzake :

19 JULI 1991. - [Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten]

Art. 8.§ 1. [1 In geval van betwisting betreffende de plaats van de huidige hoofdverblijfplaats bepaalt de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, deze plaats na, indien nodig, een onderzoek ter plaatse te hebben laten uitvoeren.
De minister wordt binnen de dertig kalenderdagen volgend op de kennisgeving van de betwiste beslissing betreffende de huidige hoofdverblijfplaats gevat door middel van een schrijven of van een elektronisch verzonden schrijven.
In het verzoekschrift worden de volgende gegevens vermeld:
- de naam, de voornaam, het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters, de geboortedatum en eventueel het Rijksregisternummer van de persoon of personen van wie de huidige hoofdverblijfplaats wordt betwist;
- een duidelijke beschrijving van de redenen waarom de tussenkomst van de minister wordt gevraagd;
- een duidelijke beschrijving van het persoonlijke belang van de persoon in het geval dat de tussenkomst van de minister wordt gevraagd door een andere persoon dan diegene van wie de huidige hoofdverblijfplaats wordt betwist.
Het verzoekschrift moet worden gedagtekend en ondertekend op straffe van onontvankelijkheid.
De beschikbare relevante stukken worden bij het verzoekschrift gevoegd.
De minister kan de bevoegdheden die hem door het eerste lid worden toegekend, delegeren aan de leidinggevende ambtenaar van de Dienst Bevolking of aan zijn gemachtigde.
Indien de plaats waar hij woont bekend is, worden de persoon van wie de inschrijving in de bevolkingsregisters moet worden geregulariseerd en desgevallend zijn wettelijke vertegenwoordiger, alsook de betrokken gemeente of gemeenten hiervan op de hoogte gebracht bij een aangetekende zending, om hen de mogelijkheid te bieden om binnen de vijftien dagen na deze kennisgeving hun eventuele opmerkingen of verweermiddelen te laten gelden. Deze personen en de vertegenwoordiger van de betrokken gemeente of gemeenten worden, op hun vraag, gehoord door de minister of, indien deze van zijn delegatierecht gebruik gemaakt heeft, door de gemachtigde ambtenaar om de beslissing te nemen.
Wanneer deze termijn verstreken is, neemt de minister of zijn gemachtigde zijn beslissing.
Indien uit dit onderzoek blijkt dat de betrokken persoon zijn laatst bekende adres verlaten heeft zonder dit te hebben aangegeven en dat de plaats waar hij zich gevestigd heeft, niet ontdekt kan worden, wordt overgegaan tot zijn ambtshalve schrapping uit de bevolkingsregisters.]1
§ 2. De behoorlijk met redenen omklede beslissing van de Minister of zijn gemachtigde wordt bij een ter post aangetekende brief betekend aan de betrokken gemeentebesturen. Deze doen ambtshalve de inschrijvingen en afvoeringen die hun worden opgelegd zodra de beslissing hun bekend is. Zij geven onverwijld, bij een ter post aangetekende brief, aan de betrokken personen, aan de Minister of zijn gemachtigde, kennis van de uitvoering van de beslissing. De gemeente die de inschrijving verricht, laat in voorkomend geval de (identiteitskaart, de vreemdelingenkaart of het verblijfsdocument) vervangen of wijzigen van de betrokken persoon, die daartoe wordt verzocht zich bij de bevolkingsdienst van de gemeente aan te melden. <W 2007-05-15/42, art. 15, 013; Inwerkingtreding : 18-06-2007>
§ 3. Na twee opeenvolgende, uit de briefwisseling blijkende waarschuwingen kan de minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoort één of meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven op kosten van de gemeenteoverheden die verzuimd hebben aan de waarschuwingen gevolg te geven, ten einde de maatregelen te treffen die nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen aangaande het bepalen van het hoofdverblijf.
De invordering van de kosten geschiedt, zoals inzake directe belastingen, nadat de Minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoort, het bevelschrift uitvoerbaar heeft verklaard.
[1 § 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, komt echter niet tussen in geval van betwisting naar aanleiding van de weigering van een gemeente om een referentieadres aan een persoon toe te kennen.]1
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

RedAttack
Topic Starter
Berichten: 52

#3 , 23 nov 2021 16:23

Dit weet ik, is allemaal pas na schrapping, ik wil net die schrapping voorkomen.

Vanaf moment van schrapping is mijn id niet meer geldig, kan ik ook geen gebruik meer maken van garageplaten,...

Net nog bericht gestuurd naar gemeente dat ik wil gehoord worden op het college van schepenen voor de schrapping wordt behandeld

Reclame

freelance
Berichten: 2307

#4 , 24 nov 2021 14:32

De wetgever geeft inderdaad zéér weinig mogelijkheden aan de burger om dit proces formeel te beinvloeden . De enige "macht " is de wettelijke beroepsprocedure , zoals gepreciseerd in de wetgeving .
Indien resultaat van deze procedure onbevredigend is , rest er nog de Raad van State .

Maar vooraleer de schrapping een feit is , kan er dus nauwelijks iets aan gedaan worden .
U hebt wel een aantal pluspunten in uw voordeel ( tenminste zoals u hier uitlegt ) :
n.l. - het feit van een bruikbare slaapkamer te hebben ( die dan ook effectief moet gebruikt )
- keuken en douche in een mobilhome die op uw eigendom staat ( de wet preciseert niet dat dit IN de woning moet zijn , het mag net zo goed in een tentje zijn / wat telt is dat u er regelmatig gebruik van maakt ) .
- verbruiksfacturen energie enz..
- eventueel getuigenis buren
- gas boete wegens nachtlawaai OP uw domicilie ( wat uw aanwezigheid bevestigd )
- Schriftelijke mededeling door gemeentebestuur ( uw gemeente of andere gemeente ? ) dat
u NIET verblijft bij uw ex . ( is evenwel géén bewijs van WAAR u dan wel woont , maar toch een
aanwijzing dat degene die dit vermoedde het bij het verkeerde eind heeft )

U kunt deze elementen best schriftelijk mededelen aan de bevolkingsdienst ( niet de politie / ofwel politie in cc ) , die daar dan rekening kunnen mee houden . ( dossier zo volledig mogelijk opmaken , MET interventies van de politie ) .
In de praktijk kan een " schrappingsvoorstel " op het college toch enige tijd in beslag nemen , zeker als u duidelijk te kennen geeft dat het "politie onderzoek " mogelijks onzorgvuldig gebeurt is ; en u een aantal elementen heeft die dit onderzoek op losse schroeven kunnen zetten ( waar het schepencollege mogelijks mee in hun maag kunnen zitten , gezien ze dan een beroepsprocedure riskeren door de minister of een aangestelde ambtenaar .)
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

Franciscus
Berichten: 35733

#5 , 24 nov 2021 17:38

Normaal wordt er na een AA voorstel schrapping een termijn gebruikt of ofwel nog meerdere vaststellingen te doen of persoon er toch woont en dus meerdere bezoeken van politie op alle mogelijke momenten.
Pas dan zal het College van B & S een beslissing nemen.

RedAttack
Topic Starter
Berichten: 52

#6 , 24 nov 2021 22:06

@ Fransiscus;
Politie weigert nieuwe vaststelling te doen.(reeds meermaals gevraagd)
Wijkagent reeds gemaild/gebeld, is zelfs nog nooit ter plaatse geweest, baseert zich enkel op pv opgesteld door zijn collega die de deurwaarder vergezelde.
Gemeentediensten kaatsen de bal door naar politie, want die moet nieuwe vaststelling doen.
Burgemeester en schepenen gemaild en situatie uitgelegd.
Gevraagd om gehoord te worden in college (was gepland voor aanstaande vrijdag, maar voorlopig verdaagd)
Reeds alle mogelijke contactpersonen aangesproken.
Gemeente: burgemeester, dienst burgerzaken, schepenen.
Politie : wijkagent, insp die vaststelling heeft gedaan, overste team wijkagent, ...
allemaal zonder resultaat.
Blijven weigeren om nieuwe vaststelling te doen.
Ondertussen werd mijn vuilnisbak deze week niet geledigd, want volgens intercommunale woon ik niet meer op dit adres.(hoe zij dit zouden kunnen weten is mij een raadsel)
Na tussenkomst gemeente toch nog dezelfde dag geledigd

RedAttack
Topic Starter
Berichten: 52

#7 , 24 nov 2021 22:55

Mijn handelszaak is gevestigd op slechts een boogscheut van mijn woning. (via openbare weg 100m, in vogelvlucht 10m, want aanpalend aan mijn eigendom, maar in achterliggende straat).
Politie is daarvan op de hoogte, want verwijzen er zelfs naar in de opgestelde pv.
Maar hebben dus nooit de moeite gedaan om even tot daar te komen.

JohnD
Berichten: 3548

#8 , 25 nov 2021 06:24

Dat dit voor de volle 100% KAFKA is, lijd niet de minste twijfel, maar zou het enige privacy schenden als we van TS mochten weten over welke gemeente het hier gaat ?
Buiten de politiek correcte krijtlijnen durven denken is per definitie reactionair. Kortom, kritisch nadenken is rechts geworden. Dat is niet echt een compliment voor links" : Mia Doornaert in De Standaard

Franciscus
Berichten: 35733

#9 , 25 nov 2021 09:55

Eens een gezinssamenstelling vragen bij de gemeente. Kan mogelijk via elektronische weg zelf te doen.

Rare reactie ook van gemeente. Is de gemeente - ambtenaar bevolking die inderdaad aan politie opdracht geeft om verder onderzoek te doen.
Nog vreemder de reactie van de teamleider wijkteam ..
Al eens met de commissaris gaan spreken? Opletten want een schrapping heeft nog voor veel andere zaken gevolgen en normaal kan intercommunale pas niet meer ophalen als die gegevens in systeem gewijzigd zijn. Vraag daar ook eens na als daar dan wordt gezegd dat gemeente dat heeft doorgegeven of dat ze via RijksRegister die aanpassing hebben gedaan ......

RedAttack
Topic Starter
Berichten: 52

#10 , 25 nov 2021 14:42

Gemeente waar het over gaat : Zelzate
Gezinssamenstelling : momenteel alleenstaande, 1 zoon van 18jr die sinds onze relatiebreuk (3jr geleden - niet getrouwd) bij de moeder inwoont (Assenede)
Dit is ook waar ze de controle hebben uitgevoerd, waar ze dachten dat ik verbleef.
Ik ben omwille van mijn handelszaak bijna dagelijks reeds weg om 6u (keuringen voertuigen, meestal omstreeks 7u Bij SBAT Eeklo) tot minimaal 22u.
Korps-commandant reeds verschillende keren proberen te spreken, maar baliemedewerker wil die niet doorverbinden.
Via hulp van het parket copie van vaststelling ondertussen ontvangen.
Is welgeteld 3 lijnen lang.
Huis staat leeg, vermoeden van verblijfplaats ..... , Spinnenweb aan de voordeur.
Moet eerlijkheidshalve bevestigen dat er inderdaad spinnenweb aan de voordeur hangt.
Deze wordt nooit gebruikt, enkel de achterdeur, aangezien ik van mijn handelszaak rechtstreeks op mijn eigendom kan. Is in vogelvlucht 10m, via openbare weg moet ik blokje om 300m.
Pv ondertekend door Korpschef, geen verdere bijlage, geen foto's.

Vandaag telefonisch contact met advokaat gehad, maar ben ik niet veel wijzer van geworden.

Terug naar “Administratief recht”