verblijfplaats(door onvoorziene omstandigheden)/domicilie adres

bartc2272
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

verblijfplaats(door onvoorziene omstandigheden)/domicilie adres

#1 , 15 okt 2020 23:43

Ander bericht verwijderd - JurecaBE - moderator


Beste ,
mijn vriendin verblijft sinds eind mei 2020 op mijn adres(niet haar domicilie adres) na een ongeval met gebroken rugwervels!!tijdens de strenge coronamaatregelen!
zij is vandaag 14/10/2020 nog steeds herstellend /ligt nog op ziekenhuisbed(in mijn living)/krijgt thuisverpleging(elke dag) en moet 2x per week naar het ziekenhuis( op 20km van bij mijn woonplaats)! Mag dat?
Persoonlijk dachten wij van wel!!?? tot op heden!!
Maar vandaag 14/10/2020 is er verschillende keren de wijkagend van haar woonplaats op haar domicilie adres komen controleren of zij effectief ook daar verblijft in opdracht van mijn plaatselijke politie afdeling die dit doet zonder enige kennisgeving naar ons toe!!En zonder enige aanleiding hiertoe!?
Er word zelfs geopperd dat; indien zij tijdens deze controlle op haar adres niet aanwezig zou zijn; ze haar per direkt zouden schrappen op haar domicilie adres(NB woning is haar eigendom) !
1 Kan en mag dit zomaar?(domicilie schrappen)
2 Wat kan of moet zij doen om toch in regel te blijven?
mvg een verbaasde Belg

1

freelance
Berichten: 1704

#2 , 16 okt 2020 01:31

1/ Gemeente is bevoegd om iemand " ambtshalve " te schrappen uit het bevolkingsregister , wanneer blijkt dat de persoon minstens 6 maanden afwezig is op betreffend adres .
Zelfs zonder dit kenbaar te maken aan die persoon .

2/ Uw vriendin kan dit rechtzetten door naar haar gemeentebestuur te gaan , en daar bij de bevolkingsdienst een formulier aan te vragen aangaande " tijdelijke afwezigheid op domicilie adres " .
Neem dit niet licht op ; en doe dit onverwijld ; aangezien de gevolgen desastreus kunnen uitdraaien ( voor uw vriendin ) .

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolkin ... registers/

Enkele citaten ( zie bijna op het einde van de webpagina )
Tijdelijke afwezigheid

** Behoudt een tijdelijk afwezige zijn of haar inschrijving in de bevolkingsregisters ?

Personen die zich tijdelijk of kortstondig buiten de gemeente van hun hoofdverblijfplaats ophouden, blijven ingeschreven in de registers van die gemeente. De beoordeling van en het onderzoek naar de tijdelijke afwezigheid komen aan het betrokken gemeentebestuur toe, onder voorbehoud van de bijzondere regels bepaald in hoofdstuk VI van Deel I van de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, alsook van de regels betreffende het recht op terugkeer voor vreemde onderdanen.

** Wat is de definitie van een tijdelijke afwezigheid en aan welke kenmerken moet een tijdelijke afwezigheid voldoen?

Een tijdelijke afwezigheid wordt gedefinieerd als “het feit van niet effectief te verblijven op zijn hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen dat de reïntegratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is”.


*** Elke tijdelijke afwezigheid kan worden aangegeven aan de dienst bevolking van de gemeente van de hoofdverblijfplaats door het daartoe voorziene formulier in te vullen en te bezorgen.
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

freelance
Berichten: 1704

#3 , 16 okt 2020 01:37

Kleine aanvulling .
Quote : " Mag dat?
Persoonlijk dachten wij van wel!!?? "

Dit mag ZEKER , mits aan de voorwaarde in mijn vorige post voldaan .
Veel moed en spoedig herstel toegewenst .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

Reclame


JurecaBE
Berichten: 249
Juridisch actief: Ja

#5 , 16 okt 2020 12:49

Doe snel wat hierboven al is aangegeven.
er zullen wel de nodige doktersattesten zijn.
JurecaBE moderator

Marcus Aurelius
Berichten: 1962
Juridisch actief: Nee

#6 , 16 okt 2020 14:29

KB 09.03.2017, art. 8 is van toepassing:

Artikel 8 van het ontworpen koninklijk besluit wijzigt grondig artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 met betrekking tot de voorwaarden voor de inschrijving van een tijdelijke afwezigheid.
In de dagelijkse praktijk van de gemeentebesturen werd immers vastgesteld dat de huidige formulering van het voormelde artikel 18 het niet mogelijk maakte om de voorwaarden inzake de toepassing van de inschrijving in de bevolkingsregisters als zijnde tijdelijk afwezig, perfect vast te leggen; dit artikel wordt door de gemeenten derhalve op verschillende wijzen geïnterpreteerd en toegepast.
Eerst en vooral moet eraan herinnerd worden dat de tijdelijke afwezigheid een, weliswaar wettelijk voorziene, uitzondering vormt op het algemene principe van de inschrijving op het adres van de hoofdverblijfplaats, waar men daadwerkelijk verblijft. De voorwaarden voor de inschrijving van een tijdelijke afwezigheid moeten dus strikt en restrictief toegepast worden.

De tijdelijke afwezigheid moet derhalve de volgende kenmerken vertonen:
- beschikken over een hoofdverblijfplaats waarnaar op elk ogenblik teruggekeerd kan worden;
- beschikken over een hoofdverblijfplaats waarin men voldoende belangen behoudt, namelijk hetzij een onbewoonde woning, maar voldoende uitgerust en bemeubeld om er effectief te kunnen leven, hetzij een woning bewoond door gezinsleden. Het moet natuurlijk gaan om één of meerdere gezinsleden die reeds in die woning verblijven bij de aanvang van de tijdelijke afwezigheid;
- de afwezigheid mag niet voor onbepaalde tijd zijn maar moet noodzakelijkerwijs tijdelijk zijn; anders zal de persoon geschrapt worden uit de bevolkingsregisters.

Of de tijdelijk afwezige persoon nu eigenaar is van zijn hoofdverblijfplaats, of dat hij er huurder van is of er gewoon over mag beschikken, heeft weinig belang: het feit dat de onmiddellijke reïntegratie mogelijk is, is voldoende.
De gemeentebesturen moeten dus op de hoogte gebracht worden van het feit dat burgers tijdelijk afwezig zijn van hun hoofdverblijfplaats.

Daarnaast mag een tijdelijke afwezigheid niet langer dan één jaar duren.
Zij mag evenwel eenmaal verlengd worden, waardoor men uiteindelijk gedurende twee jaar tijdelijk afwezig mag zijn.

De gemeente moet evenwel eerst en vooral, zelfs alvorens de pertinentie van de voormelde objectieve en feitelijke elementen (met name het behoud van een hoofdverblijfplaats en een tijdelijke afwezigheid) beoordeeld kan worden, geïnformeerd worden over de wens van de burger om als tijdelijk afwezig beschouwd te worden. Het is immers niet aan de gemeenten om te bepalen welke van de burgers tijdelijk vertrokken zijn naar hun tweede verblijfplaats, welke voor meer dan drie maanden vertrokken zijn om persoonlijke en/of familiale redenen of welke definitief vertrokken zijn om zich in het buitenland te vestigen: enkel de betrokkene zelf kan zijn gemeente op de hoogte brengen van de tijdelijke aard van zijn afwezigheid.
Daarom voorziet het ontwerp van koninklijk besluit dat de burger over de mogelijkheid zal beschikken om bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden. Als de burger aldus beslist om een dergelijke aangifte te doen, zal hem eveneens gevraagd worden om een ad hoc formulier in te vullen. Op dit formulier, waarvan het model en de vermeldingen bepaald zullen worden door de Minister van Binnenlandse Zaken, zal de burger onder meer het adres van zijn hoofdverblijfplaats en indien nodig (zie hieronder), de reden van zijn afwezigheid vermelden.
Deze aangifte zal in de praktijk zeer belangrijk blijken. Bij gebrek aan deze aangifte zal artikel 7 van het voormelde koninklijk besluit van 16 juli 1992 immers toegepast kunnen worden en zal de gemeente, zonder verdere informatie, kunnen overgaan tot de afvoering van ambtswege van de afwezige persoon van bij de vaststelling, na zes maanden, van zijn afwezigheid. Ter herinnering, het nieuwe artikel 7, zoals voorzien in dit ontwerp van koninklijk besluit, schrijft de afvoering van ambtswege voor wanneer vastgesteld werd dat een persoon sinds minstens diezelfde periode niet meer op het adres verblijft waar hij nochtans in de bevolkingsregisters ingeschreven is (daartoe wordt verwezen naar de bovenstaande commentaar betreffende artikel 2).
----------------------------------------------

Art. 8. Artikel 18 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 november 2008, wordt vervangen als volgt :
"Art. 18. § 1. Met "tijdelijke afwezigheid" in de zin van artikel 17 bedoelt men het feit van niet effectief te verblijven op zijn hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen dat de reïntegratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is.
Met "voldoende belangen" in de zin van het vorige lid bedoelt men het feit van over een huisvesting te kunnen beschikken, hetzij onbewoond, hetzij die bewoond blijft door minstens één gezinslid.
§ 2. Elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden kan aangegeven worden aan het gemeentebestuur van de gemeente van de hoofdverblijfplaats, aan de hand van het ad hoc formulier. De minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken bepaalt het model van het aangifteformulier van tijdelijke afwezigheid, evenals de vermeldingen die erop moeten staan. Het in paragraaf 1 bedoelde adres van de hoofdverblijfplaats moet bij die informatiegegevens opgenomen worden.
Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan een jaar duren, te rekenen vanaf de datum van het begin van de afwezigheid.
Een tijdelijke afwezigheid kan éénmaal verlengd worden op voorwaarde dat deze aangegeven werd overeenkomstig het eerste lid; de betrokkene moet de verlenging aangeven bij zijn gemeentebestuur, aan de hand van een formulier waarvan het model bepaald zal worden door de minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken. Indien de verlenging van de tijdelijke afwezigheid niet aangegeven wordt, gaat de gemeente over tot de afvoering van ambtswege.
Elke persoon die tijdelijk afwezig is, kan op elk moment zijn inschrijving vragen in de gemeente waar hij effectief verblijft of vragen om afgevoerd te worden voor het buitenland.
§ 3. In afwijking van de in paragraaf 2, tweede en derde lid, opgesomde voorwaarden betreffende de duur en de verlenging van de tijdelijke afwezigheid, worden eveneens als tijdelijk afwezig beschouwd als zij daarvan aangifte doen bij hun gemeentebestuur overeenkomstig § 2:
1° de personen die op het Belgisch grondgebied verblijven in verpleeginrichtingen en andere openbare en private instellingen die zieken opvangen, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen of gedeelten van ziekenhuizen gelijkgesteld met rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische instellingen, evenals de personen die geplaatst werden bij particulieren, voor de duur van hun verblijf met therapeutische en/of medische hulpverleningsdoeleinden;

De redenen van de tijdelijke afwezigheid die de toepassing van deze paragraaf rechtvaardigen, maken het voorwerp uit van een specifieke vermelding op het in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde formulier en moeten voldoende gestaafd worden met bewijsstukken.

Dus dringend de nodige stappen naar de gemeente zetten.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Administratief recht”