decreet of artikel IVM de vernietiging van een besluit van een burgemeester door een provinciegouverneur

Janjaap
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

decreet of artikel IVM de vernietiging van een besluit van een burgemeester door een provinciegouverneur

#1 , 05 nov 2019 15:19

Ik ben al enkele dagen opzoek naar een decreet of een wetsartikel waarin staat dat een provinciegouverneur besluiten die genomen zijn door een burgemeester mag vernietigen. Ik zoek dergelijke norm ivm een opdracht.
Alvast bedankt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Ghentian
Berichten: 741
Juridisch actief: Ja

#2 , 05 nov 2019 16:20

Heb je daar nu écht enkele dagen naar gezocht?

Ik kan me dat moeilijk inbeelden. Zoeken doe je best gericht, waar ga je zoiets vinden? Welk decreet? En wat wil je eigenlijk vinden? Je wil nagaan of een gouverneur een besluit genomen door een burgemeester kan vernietigen: dat kadert dus in bestuurlijk toezicht. Als je enkele relevante decreten erbij neemt (en dat zijn er eigenlijk maar 2) en je zoekt op bestuurlijk toezicht, heb je het in twee seconden gevonden.
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

Inazuma
Berichten: 6407
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#3 , 06 nov 2019 00:10

Kan ook de gewestelijke minister voor binnenlands bestuur zijn
In Vlaanderen nu Bart Somers

Hangt af van de aard van het besluit

Staat dacht ik in "Nieuw" Gemeentedecreet

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1645
Juridisch actief: Nee

#4 , 06 nov 2019 08:04

Een burgemeester kan enkel een maatregel treffen in noodsituaties. Ik vermoed dat u het hier heeft over een klacht tegen een besluit van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. Het is altijd zeer belangrijk om duidelijk te zijn in uw vraagstelling.

Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht
De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen.

Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale en provinciale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Op deze pagina kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.

Wie kan klacht indienen?
Iedereen. Je moet geen belang aantonen.

Tegen welke beslissingen kan je een klacht indienen?
Je kan klacht indienen tegen de beslissingen van de organen en de personeelsleden die een beslissing kunnen nemen van:

een gemeente;
een district;
een autonoom gemeentebedrijf;
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
een politiezone;
een hulpverleningszone;
een provincie;
een autonoom provinciebedrijf;
een welzijnsvereniging
autonome verzorgingsinstelling;
een intergemeentelijke samenwerkingsverband.
Tegen welke beslissingen kan je geen klacht indienen?
De toezichthoudende overheid is niet altijd bevoegd om op te treden. Zo is zij bijvoorbeeld niet bevoegd voor een klacht tegen:

een goedkeuring van een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (G)RUP;
een omgevingsvergunning of weigering van een omgevingsvergunning;
bouwovertredingen;
geluidshinder;
onderhoud wegen.
Binnen welke termijn moet je een klacht indienen?
Het is belangrijk dat je je klacht tijdig indient. Anders is je klacht onontvankelijk. Dat wil zeggen dat de toezichthoudende overheid je klacht niet in behandeling neemt omdat er geen toezichtmaatregel meer kan genomen worden.

Afhankelijk van de beslissing waartegen je klacht indient, moet je rekening houden met de volgende termijnen:

1. Binnen 30 dagen
Je moet binnen 30 dagen klacht indienen tegen de beslissingen van:​

de gemeenteraad;
de raad voor maatschappelijk welzijn;
de districtsraad;
de provincieraad;
de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf;
de algemene vergadering en de raad van bestuur van de welzijnsvereniging.
De 30 dagen gaan in vanaf de dag na de bekendmaking van de lijst van deze beslissingen op de website of andere webtoepassing van het betrokken bestuur.

Het gaat hier bijvoorbeeld over:​

besluiten tot verkoop, verhuur, verpachting, in opstal geven van een onroerend goed;
besluiten tot bepaling van de voorwaarden en de gunningwijze van een overheidsopdracht;
besluiten over kosten voor dwingende en onvoorziene omstandigheden;
...
​Een aantal beslissingen moet integraal gepubliceerd worden op de webtoepassing van het betrokken bestuur. Tegen deze beslissingen moet je binnen 30 dagen klacht indienen vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit.

Het gaat hier bijvoorbeeld over:

een reglement van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester;
de rechtspositieregeling van de gemeente;
het beleidsrapport van de gemeente en het OCMW en van de autonome gemeentebedrijven;
de oprichtingsakte van een autonoom gemeentebedrijf (AGB) of een extern verzelfstandigd agentschap (EVA);
de statuten van een AGB of EVA.
Bekijk het volledige overzicht2. Tot de goedkeuring van de jaarrekening
Tegen alle andere beslissingen dan vermeld onder (1) kan je klacht indienen en is een toezichtmaatregel mogelijk tot aan de goedkeuring van de jaarrekening waarop de beslissing betrekking heeft.

Het gaat hier bijvoorbeeld over de beslissingen van:

het college van burgemeester en schepenen (m.u.v. de reglementen);
de burgemeester (m.u.v. de reglementen);
het vast bureau;
de voorzitter van het vast bureau;
de algemeen directeur;
...
Hoe dien je een klacht in?
Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier. Binnenkort kan dit ook via aangetekende e-mail op volgend e-mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Wat doet de toezichthoudende overheid met je klacht?
Als je je klacht tijdig indiende en de toezichthoudende overheid bevoegd is, vraagt de provinciegouverneur of de minister de beslissing en het standpunt van het lokaal bestuur op.

Het onderzoek van het dossier gebeurt verder van zodra het lokaal bestuur het besluit bezorgt.

Als de beslissing strijdig is met het recht of het algemeen belang, kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen en het bestuur daarvan op de hoogte brengen.

Binnen de drie maanden ontvang je een definitief antwoord op je klacht.

Beroep bij de Raad van State
Als tegen de beslissing ook een beroep mogelijk is bij de Raad van State, stuit de klacht bij de toezichthoudende overheid de termijn om beroep in te dienen bij de Raad van State.

De voorwaarde is dat je de klacht tijdig indient bij de toezichthoudende overheid.

De stuiting duurt tot de toezichthoudende overheid je op de hoogte brengt van het resultaat van het onderzoek. Dit wil zeggen dat vanaf dat moment een nieuwe termijn begint te lopen om beroep in te dienen bij de Raad van State.

Meer info: website Raad van State

Relevante regelgeving
Decreet over het lokaal bestuur: deel II, titel 7 en deel 3, titel 3, hoofdstuk 4. Bekijk dit decreet in de Vlaamse Codex
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 houdende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, over de manier waarop reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register, en over de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones. Bekijk dit besluit in de Vlaamse Codex
Het Provinciedecreet van 9 december 2005, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 6 juli 2018. Bekijk dit decreet in de Vlaamse Codex
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen de provincieoverheid, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op de provincieoverheid. Bekijk dit BVR in de Vlaamse Codex
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 houdende de vaststelling van de wijze van communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur. Bekijk dit besluit in de Vlaamse Codex
Omzendbrief betreffende de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de invoering van de publicatieplicht in het decreet over het lokaal bestuur. Bekijk de omzendbrief
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Administratief recht”