Voor de bollebozen: Beëdigd Rijksambtenaar

SpeedyDries
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

Voor de bollebozen: Beëdigd Rijksambtenaar

#1 , 27 okt 2023 20:03

Als gepensioneerd (sinds oktober 2010) beroepsmilitair/beëdigd rijksambtenaar heb ik een tweetal jaren geleden meegemaakt dat een rechter van eerste aanleg zich baseerde op dat statuut om een getuigenverklmaring die ik schriftelijk had opgemaakt te aanvaarden als "de waarheid en niets dan de waarheid".
Voor zover ik heb kunnen opsnorren wordt er inderdaad van uitgegaan dat een verklaring van een beëdigd rijksambtenaar gelijk staat aan een getuigenis onder ede voor een rechter en dus de volledige waarheid is, tenzij/totdat iemand met onweerlegbare bewijzen kan aantonen dat het niet de waarheid is.
Ik ben dan nog verder gaan zoeken omdat ik wel eens wil weten of dit door één of ander wetsartikel wordt gesteund.
Dat werd een beetje het zoeken naar een speld in een hooiberg dus heb ik via e-mail de vraag gesteld aan de minister van justitie.
Die heeft mij doorverwezen naar Binnenlandse Zaken en die heeft mij doorverwezen naar Defensie aangezien mijn laatste functie daar werd uitgevoerd.
Het enige concrete antwoord dat ik toen kreeg was: "het is niet omdat u met pensioen bent dat u niet meer zou moeten de wetten respecteren en naleven".
Mijn vraag werd dus duidelijk verkeerd geïnterpreteerd, natuurlijk ben ik niet op zoek naar een excuus om wetten te overtreden.
Ik wil gewoon weten of een beëdigd ambtenaar dat statuut blijft behouden, ook nadat die op rust werd geplaatst.
Ik kan hierbij vermelden dat ik bij mijn op pensioenstelling van het ministerie van defensie, ondersectie notariaat, een document heb ontvangen met de vermelding dat ik beroepsmilitair op rust ben.
Dit wijst al in de richting van een verderzetting van het statuut maar echt onvatbaar voor misverstanden is het niet.

Ergo de vraag: kent één van de hier actieve juristen hier meer over, of kan die mij wegwijs maken hoe/waar ik de betreffende informatie kan vinden?

Met dank bij voorbaat ..... ik ben benieuwd. :D

basejumper
Berichten: 4585
Locatie: Diest

#2 , 27 okt 2023 21:35

Beste

Rijksambtenaar verwijst naar Nederland? Dit is een Belgisch forum. In België wordt juridisch geen bijzonder statuut toegekend aan militairen (in rust). Wel aan politieagenten in functie, gerechtsdeurwaarders, notarissen….
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

LeenW
Berichten: 12715

#3 , 27 okt 2023 23:05

Ik heb het meegemaakt in een rechtszaak dat een ambtenaar FOD Financiën op pensioen de normale eed van getuige moest afleggen over een controledossier van hem, terwijl dat normaal niet nodig is. Blijkbaar vervalt de ambtseed met het pensioen.

Reclame

SpeedyDries
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#4 , 27 okt 2023 23:25

Rijksambtenaar verwijst naar Nederland?

Het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel heeft het voortdurend over de "rijksambtenaar", bijvoorbeeld
Deel IV
INDIENSTTREDING ALS RIJKSAMBTENAAR
Art 45.-
De stagiairs die aan dit besluit zijn onderworpen leggen de eed af wanneer zij tot rijksambtenaar worden benoemd.
Zij worden geacht als rijksambtenaar in dienst te zijn getreden zodra zij de eed hebben afgelegd.


Zuiver Belgische koek, hoor.

Maar indien het statuut van beëdigd rijksambtenaar geen bijzondere betekenis zou hebben, waarom

1) vond de rechter het toch doorslaggevend genoeg om het te hanteren bij het onderuithalen van de argumenten van één der partijen;
2) reikt het ministerie van defensie attesten van hoedanigheid uit die stipuleren dat iemand beëdigd rijksambtenaar op rust is?

De kern hiervan is: eens je beëdigd bent, dan blijf je dat ook voor de rest van je leven, behalve wanneer je op officiële wijze van je eed wordt ontheven.

P.S. ik ben zelf ook 100% Belg, hoor, en 32 jaar actief Belgisch militair geweest

SpeedyDries
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#5 , 27 okt 2023 23:32

Ik heb het meegemaakt in een rechtszaak dat een ambtenaar FOD Financiën op pensioen de normale eed van getuige moest afleggen over een controledossier van hem, terwijl dat normaal niet nodig is. Blijkbaar vervalt de ambtseed met het pensioen.
Interessant, maar dat was dus het allereerste waarnaar ik op zoek ben gegaan: vervalt de ambtseed automatisch bij de op ruststelling?
Daarover heb ik niks weten terug te vinden.
Je kan natuurlijk stellen "blijkbaar is dat zo", maar dan heb ik opnieuw de vraag: waarom heeft die rechter in eerste aanleg het statuut van beëdigd ambtenaar op rust gebruikt om te stellen "de verklaring van deze persoon is de waarheid"?
Trouwens, ook de advocaat van de verdedigende partij had dit argument aangevoerd.

Marcus Aurelius
Berichten: 3761
Juridisch actief: Nee

#6 , 27 okt 2023 23:38

Rijksambtenaar is inderdaad een term die in Nederland wordt gebruikt. In België spreken we van statutaire en contractuele ambtenaren. Het woord rijksambtenaar wordt in België niet meer gebruikt, we spreken nu van federale, gewestelijke en ambtenaren lokale besturen. Wanneer een ambtenaar met pensioen gaat moet hij eerst zelf ontslag nemen. Zijn ambtsverplichtingen eindigen dan ook bij pensionering. Hij wordt dan terug een gewone burger. Zoals iedere burger moet een gepensioneerde ambtenaar zich ook aan de wetten houden en legt hij voor de rechtbank de eed af als gewone burger indien hij hiertoe verzocht wordt door de rechtbank. Hij wordt opgeroep als burgerlijke getuige. Er wordt wel "gefluisterd" dat je als gewezen ambtenaar toch nog een "zogenaamde voorbeeldfunctie" hebt. Dit is een persoonlijke perceptie als gepensioneerd ambtenaar.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

LeenW
Berichten: 12715

#7 , 27 okt 2023 23:48

Ik heb hier geen wettelijke bron voor, maar dit was bij HvB Antwerpen, waar men toch mag verwachten dat de de rechters weten waar ze mee bezig zijn. Ik kan hier niet anders concluderen dat de ambtenaar tijdens zijn loopbaan is gebonden door de ambtseed maar daarna moet hij zoals hierboven gezegd de normale eed als getuige als elke normale burger afleggen, om over zaken van tijdens zijn loopbaan te getuigen.

Over uw zaak kan ik niet met een verklaring afkomen.

lukasi
Berichten: 1111

#8 , 28 okt 2023 09:04

Als ambtenaar legt u een eed af, als ik me niet vergis staat in de eed vermeld dat u de wetten zult naleven in eer en geweten en dat u de waarheid zult spreken en niets dan de waarheid.
Te lang geleden en eerlijk gezegd, ik moest die niet afleggen maar was er wel bij bij de eedaflegging voor buitenlandse zaken.
Kijk dus eens uw eedaflegging na, want volgens mij staat het daarin.

Misschien zouden onze politiekers hun eed ook eens beter nalezen.

LeenW
Berichten: 12715

#9 , 28 okt 2023 09:48

Als ambtenaar legt u een eed af, als ik me niet vergis staat in de eed vermeld dat u de wetten zult naleven in eer en geweten en dat u de waarheid zult spreken en niets dan de waarheid.
Te lang geleden en eerlijk gezegd, ik moest die niet afleggen maar was er wel bij bij de eedaflegging voor buitenlandse zaken.
Kijk dus eens uw eedaflegging na, want volgens mij staat het daarin.

Misschien zouden onze politiekers hun eed ook eens beter nalezen.
Dat is een combinatie van de twee eden reeds vermeld. De ambtenaar zweert "getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk", de getuige zweert "de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen".

Inazuma
Berichten: 9695
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#10 , 28 okt 2023 10:24

Rijksambtenaar verwijst naar Nederland?
Niet noodzakelijk, zoals Vraagsteller al aanhaalt

Ook de Rijkswacht bestaat in de wetteksten trouwens nog ...

Franciscus
Berichten: 38415

#11 , 28 okt 2023 19:28

Als statutair ambtenaar - contractueel ambtenaar en zelfs als men tot het poetspersoneel van een privé firma behoorde werd gevraagd de eed af te leggen .
Dit laatste wegens het specifiek beroepsgeheim.
Voor specifieke zaken moest dan ook een eed worden afgelegd bij als getuige / deskundige in die zaak voor de rechtbank. Ook al had men de eerste eed al jaren ervoor afgelegd.
Was men 'op rust' dan was en is men niet meer bevoegd om op te treden in de functie of bevoegdheid die men specifiek had als 'rijksambtenaar'.
Dus neen u hebt geen enkele bevoegdheid meer en kan er geen beroep meer of doen.

KB van 1937. ... ondertussen is de staatsvorm wel wat veranderd.
Rijkswacht is ondertussen gedemilitariseerd ...en opgenomen in de geïntegreerde politie op twee niveaus . Waar men gewoon van het federale naar het lokale kan wisselen. Zo zijn de meeste leden van brigades naar de lokale gegaan - en aardig wat personeel van de gemeentepolitie naar de federale.
Evenzo de ganse GPP ...los van lokale die gedetacheerd werden naar federale en visa versa.

SpeedyDries
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#12 , 28 okt 2023 23:27

Dus neen u hebt geen enkele bevoegdheid meer en kan er geen beroep meer of doen.
Dat was ook niet de insteek van de vraag, alhoewel uit het gedrag van de rechter in kwestie zou kunnen afgeleid worden dat het feit van ooit beëdigd te zijn geweest als rijksambtenaar wel degelijk van blijvende duur zou kunnen zijn, mèt inbegrip van de daaraan verbonden consequenties.

Maar dit is dan weer wèl de insteek van mijn vraag: aangezien een éénmalige eedaflegging volstaat om de volledige duur van een carrière tot aan de op ruststelling (pakweg 35 à 40 jaar) te overkoepelen op welke wijze wordt de persoon in kwestie dan ontheven van die langdurige verbintenis?

Want, laten we wel wezen, het feit dat iemand beëdigd is en een misdrijf pleegt kan de ernst van het misdrijf behoorlijk verzwaren.

KB van 1937. ... ondertussen is de staatsvorm wel wat veranderd.
Inderdaad, maar wat is uw punt?
De Grondwet is zelfs nog honderd en ietwat jaren ouder maar nog even bindend als bij de aanvang.

Voor alle duidelijkheid, de volledige geconsolideerde tekst (laatste wijziging 28/11/2022) kan ingekeken worden op deze webpagina: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/be ... 201/justel

Marcus Aurelius
Berichten: 3761
Juridisch actief: Nee

#13 , 29 okt 2023 10:47

Ook al wordt het woord rijksambtenaar nog gebruikt in een geconsolideerde tekst, betekent dit niet dat de term nog gebruikt wordt in de praktische toepassing reglementen inwendige orde en statuten. Zoals nog zoveel niet meer gebruikte woorden en termen in onze wetgeving vermeld staan. De verplichtingen verbonden aan een ambt, eindigen bij de neerlegging van dit ambt. Zoals ik al aanhaalde legt de persoon de eed af als gewone burger in de zin dat hij zweert de waarheid te spreken. Ik meen te mogen concluderen dat u hiermee een volledig antwoord heeft ontvangen op uw initiële vraag.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Staatsrecht”