strafwetboek niet tonen van identiteitskaart

Maxi
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

strafwetboek niet tonen van identiteitskaart

#1 , 5 maand 5 dagen geleden (14 apr 2019 23:56)

Kan iemand me helpen richting: strafwetboek niet tonen van identiteitskaart? ivm correctionele zaak

Dank bij voorbaat

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Maxi
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#2 , 5 maand 5 dagen geleden (14 apr 2019 23:58)

meer specifiek: over welke artikels in het strafwetboek gaat het hier.

Met dank

Inazuma
Berichten: 4806
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#3 , 5 maand 4 dagen geleden (15 apr 2019 13:35)

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_l ... e_name=wet

Art. 7.De overtredingen van de voorgaande artikelen, van de besluiten tot uitvoering ervan en van de in artikel 5 bedoelde gemeentelijke verordeningen worden gestraft met een geldboete en zesentwintig tot vijfhonderd [1 euro]1.
De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn op die overtredingen van toepassing.


Boetebedragen x 8 (opdeciemen) geeft 208 tot 4000€ boete ...
Merk op dat een veroordeling hiervoor dus een correctionele straf is: + verplichte bijdfrage "Slachtofferfonds" van 200 €
+ Gerechtskosten
+ Vermelding op strafblad

Het uitvoeringsbesluit KB hierbij:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... e_name=wet

Artikel 1. Iedere Belg die volle vijftien jaar oud is, moet houder zijn van een identiteitskaart die als bewijs van inschrijving in het bevolkingregister geldt of, in geval van verlies, diefstal of vernieling van die kaart, van een overeenkomstig artikel 6 afgegeven attest. Dit attest dat in geen geval als identiteitskaart kan gelden, is geldig gedurende één maand en de geldigheidsduur kan worden verlengd door het bestuur van de gemeente waar de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats heeft.
Een van deze beide documenten moet worden overgelegd bij elke vordering van de politie, evenals bij elke aangifte, bij elke aanvraag van getuigschriften en, in het algemeen, telkens als de houder het bewijs van zijn identiteit dient te leveren.

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 5 maand 4 dagen geleden (15 apr 2019 13:49)

Beste,

Aan welke overheid (-heden) is men verplicht zijn identiteitskaart te tonen?
Krachtens artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, bepaalt de Koning welke de openbare overheden en ambtenaren zijn op wier vordering de identiteitskaart moet worden getoond.

De bepalingen in artikel 1, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten bepalen aan wie de kaart moet worden getoond.

Dit is het geval bij elke vordering van de politie, in het kader van haar wettelijke en reglementaire opdrachten, alsmede bij elke aanvraag van getuigschriften en uittreksels door gemeentelijke diensten of door andere openbare diensten.

De andere overheden dan die welke gemachtigd zijn om te eisen dat de identiteitskaart getoond wordt, mogen de burger slechts vragen om zijn identiteitskaart te tonen: zij kunnen hem geenszins verplichten het te doen.

Hoe gebeurt de identiteitscontrole van een persoon door de politie? Kan de identiteitskaart van de betrokkenen ingehouden worden door de politie of de gemeente?
De identificatie en de identiteitscontrole van een persoon worden uitgevoerd volgens artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en artikel 34 van de wet op het politieambt.

Artikel 34, §4 van de wet op het politieambt bepaalt de modaliteiten van de identiteitscontrole. Deze modaliteiten zijn dezelfde ongeacht het motief dat de identiteitscontrole rechtvaardigt (arrestatie, poging tot inbreuk of inbreuk, poging tot het verstoren of het verstoren van de openbare orde, vreemdelingenwetgeving, enz.).

Dit artikel 34, §4 schrijft voor dat de identiteitsstukken aan de politieambtenaar overhandigd worden en door deze laatste slechts ingehouden mogen worden gedurende de voor de verificatie van de identiteit noodzakelijke tijd. Ze moeten onmiddellijk teruggegeven worden na de controle. De duur van de identiteitscontrole, en dus van de inhouding van de identiteitsstukken, hangt af van de omstandigheden, met name van de aard van de voorgelegde documenten die mogelijk bijkomende controle vereisen. De identiteitscontrole maakt het niet mogelijk om de betrokken persoon langer dan 12 uur op te houden. De politiediensten kunnen een vreemdeling die geen houder is van de bij de wet vereiste identiteitsstukken of documenten vatten en hem onderwerpen aan een maatregel van bestuurlijke aanhouding, in afwachting van een beslissing van de Minister of zijn gemachtigde. De vrijheidsbeneming mag niet langer dan vierentwintig uur duren (artikel 74/7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

De identiteitscontrole van een persoon impliceert eveneens de controle van de authenticiteit van de door de persoon voorgelegde documenten. De niet-authentieke valse of vervalste documenten zijn het voorwerp van een gerechtelijk beslag.

Voornoemde principes en modaliteiten zijn vermeld in de richtlijnen die opgesteld worden door de verschillende politiekorpsen en in de handboeken van de basisopleiding van de politieagenten.

Een persoon die nagelaten heeft om zijn identiteitskaart te vernieuwen en om het vervallen document aan het gemeentebestuur te bezorgen, overtreedt de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en kan daardoor een boete krijgen van 26 tot 500 euro. De politieagenten stellen het proces-verbaal van de begane inbreuk op en raden de betrokkene aan om dit in orde te brengen.

Behalve de hypothese van een gerechtelijk beslag, verbiedt artikel 34, §4, van de wet op het politieambt de politiediensten om identiteitsdocumenten in te houden van de houder.

De gemeentebeambte kan, op basis van artikel 5, §1, 1° van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, de vervallen identiteitskaart inhouden van een persoon die zich aan het loket aanbiedt om een uittreksel uit het bevolkingsregister of een certificaat op basis van deze registers te krijgen. De gemeentebeambte kan de identiteitskaart eveneens inhouden van een persoon die van ambtswege afgevoerd is van het bevolkingsregister, dit op basis van artikel 5, §3 van voormeld koninklijk besluit van 25 maart 2003.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Maxi
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#5 , 5 maand 4 dagen geleden (15 apr 2019 20:34)

Dank voor uw input.

MR schreef:

"Dit artikel 34, §4 schrijft voor dat de identiteitsstukken aan de politieambtenaar overhandigd worden en door deze laatste slechts ingehouden mogen worden gedurende de voor de verificatie van de identiteit noodzakelijke tijd. Ze moeten onmiddellijk teruggegeven worden na de controle."

Mag ik dit interpreteren dat, indien de agent mijn identiteit wel degelijk kent, er geen noodzaak is om mijn ID kaart te vragen?

Franciscus
Berichten: 33075

#6 , 5 maand 4 dagen geleden (15 apr 2019 20:55)

Toch wel daar kunnen redenen voor zijn. En daar beslist u niet over.
Trouwens bij een gerechtelijke of bestuurlijke arrestatie wordt uw I.K. zo wie zo bijgehouden gezien die in de procedure verder dient gebruikt te worden. Politie gaat niet elke keer uw identiteitskaart terugvragen als u moet ingeschreven worden in amigoboek - dan nog eens in cellencomplex - terug in gerechtsgebouw - in cellencomplex en dan weer bij parketmagistraat en dan bij onderzoeksrechter en dan eventueel nog eens bij gevangenis.
Zolang u in 'verzekerde bewaring bent - van uw vrijheid beroofd - zorgt de politie als een goede huisvader voor uw I.K en uw andere bezittingen.

Maxi
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#7 , 5 maand 4 dagen geleden (15 apr 2019 22:56)

Met dank.

Wat is een 'amigoboek'?

Issued
Berichten: 684

#8 , 5 maand 4 dagen geleden (15 apr 2019 23:37)

Opsluitingsregister. Kort door de bocht: Boek waarin wordt opgeschreven wie er in den bak vliegt en waarom, kennisgevingen aan de bazen en uw bezittingen.

Maxi
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#9 , 5 maand 4 dagen geleden (16 apr 2019 00:02)

Mag ik dit interpreteren als:
Elke keer ik in de toekomst in contact kom met de politie deze info als eerst verschijnt op hun scherm?
Maw ik altijd als halve/hele crimineel zal beoogd/behandeld worden?

Maxi
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#10 , 5 maand 4 dagen geleden (16 apr 2019 00:08)

Her-frasering: de politie met meer argwanende ogen zal bekijken?

Terug naar “Misdrijven tegen personen of goederen”