Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
walter123
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

erfbelasting die niet tijdig kunnen betaald worden door discussie tussen bank en notaris (uitvoerder testament)

#1 , 1 jaar 10 maand geleden (02 nov 2016 17:24)

Doordat de notaris bij stamboomonderzoek voor het opstellen van een attest of akte van erfopvolging, er meer dan 5 maanden over doet ,kom ik in de problemen om de erfbelasting tijdig te betalen. Omdat ik geen algemene legataris ben dient er een legaatafstand bekomen te worden bij alle wettige erfgenamen (13) .Erflater schenkt zijn vermogen via handgeschreven testament. Daarvoor Moet je naar de notaris om het uit te voeren.
De notaris verzoekt om de banken waar tegoeden geblokkeerd staan om de erfbelasting op die tegoeden , met goedkeuring van de bijzondere legataris van deze tegoeden, rechtstreeks over te schrijven aan Vlabel zodat ik tijdig de erfbelasting kan betalen .
De meeste banken voldoen aan dit verzoek toch is er één grootbank die weigert omdat de legaatakte van afstand nog niet is gebeurd. (na 7 maanden zijn de wettige erfgenamen nog niet uitgenodigd- reden notaris: stamboomonderzoek ? ) .
gevolg is 7% nalatigheidsintresten op de tegoeden van de bank die weigert. (één dag te laat wordt 1 maand aangerekend)

Mijn vraag: kan een bank het verzoek van de notaris weigeren (de rekeningen blijven geblokkeerd) enkel de erfbelasting wordt geregeld met Vlabel.
en waarom gaan de andere banken wel in op het verzoek. Is er een wettige grond die de notaris wettigt om deze belasting te laten overschrijven en MOET de bank hier op ingaan ?. Kan ik de nalatigheidsintresten terug vorderen van de weigerende bank als zij de verplichting heeft.
Je zou toch denken dat Vlabel hier rekening zou houden met deze overmacht . (tot heden niet dus - nog geen antwoord op vraag kwijtschelding)

Tweede vraag: Moet een notaris geen rekening houden met verplichte betaal en aangifte termijnen . De wet bepaald dat ik aangifte moet doen van nalatenschap binnen de vier maanden (anders boete 5% meer erfbelasting) en je krijgt het aanslagbiljet vrij vlug , dat binnen de twee maanden moet betaald worden.
Waarom begint een notaris niet onmiddellijk met de legaatafstand en eerst na 7 maanden, dat kan toch vlugger. (dan waren er geen problemen geweest en konden de rekeningen gedeblokkeerd worden en de belasting betaald)
Als de notaris al 7 maanden nodig heeft om de erfgenamen via het rijksregister op te zoeken ,vermoed ik toch wel onwil ? Kan het zijn omdat ik mijn aangifte van nalatenschap zelf heb ingevuld dat ik daarvan de gevolgen heb moeten dragen.
- Ben uiteindelijk naar een andere notaris gegaan om de zaak verder te zetten en de legaatafstand is bijna op 2 weken rond.
Spijtig genoeg kan ik niet aan de nieuwe notaris vragen of de eerste notaris fouten heeft gemaakt, de deontologische code laat dit niet toe.
Zou een klacht bij de orde van notarissen (provinciale kamer) iets uithalen , er zijn nog andere fouten gemaakt met financieel verlies.
Men zegt toch altijd dat een partij, geen rechter en beklaagde tegelijk kan zijn? Dit is hier wel het geval.
Weet niet of er nog leden zijn die hetzelfde hebben meegemaakt.
alle info welkom

Poene
Berichten: 457
Juridisch actief: Ja
Locatie: Kandidaat-notaris in West-Vlaanderen

#2 , 1 jaar 10 maand geleden (04 nov 2016 23:23)

Dit zijn heel veel vragen. Ik zal ze niet allemaal beantwoorden.
Moet de notaris rekening houden met de aangiftetermijn? Ja, hij moet zorgen dat de aangifte op tijd is ingediend. Zoniet, uitstel vragen bij Vlabel. Dan moet er niet 5% belastingverhoging betaald worden, maar slechts 1%. Hopelijk heeft uw notaris het uitstel op tijd aangevraagd. Dit kan zelfs per fax op de allerlaatste dag. Sowieso krijg je akkoord van Vlabel voor 2 maanden uitstel. Langer moet gemotiveerd worden. Aangezien er stamboomonderzoek nodig is, zal je dit akkoord normaal krijgen.

De notaris kan niet beginnen met de 'legaatafstand'. (Ik vermoed dat je legaatafgifte bedoelt.) Deze akte moet getekend worden door de wettelijke erfgenamen en die geven het aan jou gelegateerde goed af. In de juridische zin, niet fysiek. Zolang zij niet gekend zijn, kan de notaris deze akte niet verlijden.

Wat wel eventueel kon gebeurd zijn, is het aanstellen van een curator over de onbeheerde nalatenschap (art. 811 Burgerlijk Wetboek). Als de termijn voor boedelbeschrijving en beraad voorbij is en niemand eist de erfenis op kan zo'n curator (advocaat) aangesteld worden. Deze heeft de bevoegdheid om de legaatafgifte te doen en dan was je probleem opgelost.
Alternatief voor de curator: gerechtelijk bewindvoerder (art. 584 Gerechtelijk Wetboek).
Het kan natuurlijk zijn dat de voorwaarden om een curator of bewindvoerder te benoemen in jouw dossier niet vervuld waren.

Het opsporen van erfgenamen kan zeker langer dan 7 maanden duren. Dit duidt niet noodzakelijk op onwil! Ik denk dat de notaris brieven stuurt naar de gemeenten om te weten te komen waar bepaalde mensen, die al lang dood zijn, vroeger gewoond hebben. Dit is een lang proces. Het rijksregister houdt maar de gegevens bij van circa 1976. Niettemin moet de dossierbeheerder soms onderzoeken waar iemand in 1924 heeft gewoond en of die persoon daar kinderen heeft gehad.
Het rijksregister is soms niet compleet. Ik heb al mensen gezien die drie kinderen hadden volgens het rijksregister, maar mondeling zeggen de kinderen dat er nog een vierde kind bestaat. Dit ben ik geregeld tegengekomen. Spijtig dat er geen officiële databank van stambomen in België bestaat.

Wat de aangifte betreft: de wettelijke erfgenamen moeten een aangifte indienen. Jij hebt die verplichting niet. Evenwel kan Vlabel, als de wettelijke erfgenamen stilzitten en Vlabel weet dat er een bijzondere legataris is, deze bijzondere legataris aanschrijven en vragen om een aangifte in te dienen. In jouw geval zou ik spontaan gevraagd hebben aan Vlabel of je, gezien het moeilijke geval waarin je verkeert, een aangifte voor jouw deel mag indienen. Misschien staan ze daar voor open.

De bezige bij
Berichten: 116
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 10 maand geleden (05 nov 2016 12:54)

Knap antwoord van Poene !

De vraag stelt zich of er in zo'n moeilijke gevallen aan VLABEL een geraamd voorschot op de erfbelasting kan betaald worden, om zodoende belastingverhogingen en nalatigheidsinteresten te vermijden en de goede wil of verzachtende omstandigheden aan te tonen ?

Reclame

Poene
Berichten: 457
Juridisch actief: Ja
Locatie: Kandidaat-notaris in West-Vlaanderen

#4 , 1 jaar 10 maand geleden (06 nov 2016 18:44)

Neen, dat is niet meer mogelijk sinds Vlabel de successierechten overgenomen heeft van de FOD Financiën. Met de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit werd ervoor gekozen om dit niet langer toe te laten. Dit werd door de praktijkwereld met spijt onthaald. Een voorschot storten gebeurde regelmatig.
Het zal er ook mee te maken hebben dat het systeem van de sancties niet compatibel is met die voorschotten. Men kiest nu voor een belastingverhoging in een vast percentage als de aangifte te laat is ingediend.

walter123
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 9 maand geleden (22 nov 2016 22:30)

Bedank Poene voor je reactie. Ik begrijp dat je niet op alle antwoorden een mening mag geven. Maar je hebt wel een goede ingesteldheid om te antwoorden. mijn respect daarvoor.
-Ik had zoveel problemen met de eerste notaris (dossierhoudster-master notariaat) dat het vertrouwen totaal zoek was ,de huidige notaris en zijn dossierhoudster kandidaat notaris is dag en nacht verschil met de eerste.
Je zegt dat de notaris MOET zorgen dat mijn aangifte binnen de vier maanden kan worden ingediend.
Als je weet dat een nalatenschapdossier bij een bepaalde bank na drie maanden en een week nog niet bij de notaris was toegekomen ,ondanks hij al na één week wist dat op deze bank tegoeden stonden (zelfs de rekeningnummers had ik overgemaakt) dan scheelt er iets . Als U dit voor hebt dan denk ik dat U de telefoon zou nemen na een week. Ik heb zelf de telefoon genomen ondanks de bank niet verplicht is mij informatie te geven als bijzonder legataris . De bank had nog geen verzoek ontvangen, de dossierhoudster had het naar een oud adres van de bank gezonden.????????
De dossierhoudster wist nog niet dat er een boetetarief was op een late indiening bij Vlabel . Zelfs nadat ik Vlabel telefonisch had gecontacteerd en haar dit melde bleef zij bij haar besluit , ik vraag uitstel en daar staat GEEN boete op was haar antwoord op mijn vraag dat alles wel lang duurde . Zij heeft mij s'anderdaags een mail gestuurd met excuses, ik vermoed dat zij moeite had gedaan om het uit te zoeken. Driemaal had ik gevraagd om een rekening bij een bepaalde bank na te zien of er tegoeden aanwezig waren ( geen antwoord na 7 maanden ) Kan dit allemaal zomaar .
Ik ben dan maar zelf aan mijn aangifte begonnen en heb ze de laatste dag af gekregen met heel veel problemen . Gezien er toch verschillende banken waren moest iedere vraag aan een bank via deze notaris gaan. Ik heb drie weken niets anders gedaan dan gemaild ,slotkoersen opvragen, ik kreeg van de dossierhoudster het antwoord dat zij niets van aandelen kende, dus ik veronderstel dat zij de sterfdatum zou genomen hebben alhoewel de beurzen de daaropvolgende maanden in sterk dalende lijn gingen.
Na de aangifte: aanslagbiljet ontvangen Wettige erfgenamen hebben geen aangifte gedaan.
Na vijf maanden werden de banken ondanks verschillende verzoeken in het bezit gesteld van een attest van erfopvolging, echter zonder fiscale vermeldingen, dus ongeldig. Dit was wel van belang (overschrijding uiterste datum) omdat ik gevraagd had om de erfbelasting rechtstreeks over te schrijven aan Vlabel ,gezien de rekeningen geblokkeerd waren omdat de legaatafstand nog niet was aangevat, ondanks de erfopvolging gekend was. De erflater had zelf zijn stamboom uitgetekend met namen en geboortedata en sterfdatums . Dit moet dan wel via het rijksregister nagezien worden. Er was ook hier een wettige erfgenaam vergeten op het attest van erfopvolging , gemeld door familie ,aan de nieuwe notaris ( bedankt dat U zegt dat bij het rijksregister fouten voorkomen of zou het toch een fout kunnen zijn) . Door het foutief attest werd de erfbelasting te laat betaald en heb ik nalatigheidsintresten moeten betalen. (ondanks de notaris bij VLabel om kwijtschelding had gevraagd - kosten 181 euro) Er werden mij ook 85 brieven en mails aan 15 euro per stuk aangerekend. Dus hoe meer fouten je maakt hoe meer je kunt aanrekenen.
Er is nog veel meer gebeurd maar de druppel was dat zij naar een wettige erfgenaam al drie weken aan het bellen was om deze uit te nodigen (reageerde niet op haar schrijven) . Wanneer wij haar attent maakten dat deze persoon mogelijk overdag aan het werk was (kantooruren notaris) moest zij eerst raad vragen aan de notaris .
Gelukkig heeft de nieuwe notaris het daar overgenomen.
De eerste notaris heeft buiten het sturen van de afrekening niets meer van zich laten horen.
Een gepeperde rekening en we hadden nog niets geërft.
Om op uw antwoord nog in te gaan, ik diende wel zelf een aangifte in te dienen gezien ik als begunstigde van een levensverzekering werd uitbetaald. Op dit bedrag diende ik 65% erfbelasting te betalen. Of de wettige erfgenamen verplicht zijn een aangifte in te dienen, verschillende wettige erfgenamen werden eerst na 5 maanden door de notaris van het testament in kennis gesteld , alhoewel deze reeds na een maand gekend waren zoals ik reeds hoger heb gemeld. Het enige dat niet in het testament was vermeld was een auto van meer dan 15 jaar, dus daar hadden de erfgenamen recht op ,ik heb er de erfbelasting op aangerekend gekregen van Vlabel gezien ik dit gemeld had in zijn vermogen.

-Sorry ik kan een boek schrijven maar vind deze beknopte uitleg al een hele brok om te lezen.
-Al deze miserie had voorkomen kunnen worden als de erflater in zijn bewoordingen algemeen legataris had geschreven in plaats van ik legateer ....... en alles opsommen. Daardoor moet er een legaatafgifte plaats vinden van de wettige erfgenamen. En erflaters informeer ook bij een notaris die uw vertrouwen geniet .

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”