Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
sanem
Topic Starter
Berichten: 6

minderjarigen die erfenis weigeren

#1 , 3 jaar 1 maand geleden (18 aug 2015 10:39)

Situatie:

Een ouder (O) schenkt aan diens twee kinderen (persoon A en persoon B) in onverdeeldheid (dus zij erven gratis van elkaar).
Persoon A heeft zelf ook twee minderjarige kinderen (kind C en kind D), persoon B niet.
Moest persoon A komen te overlijden (en ouder O is er niet meer), is het dan mogelijk voor minderjarige kinderen C en D om de erfenis te weigeren?

Want als zij aanvaarden betalen ze laten we zeggen 27% belastingen.
En als ze weigeren zal de erfenis van persoon A gaan naar persoon B die daar geen belastingen op moet betalen (geschonken in onverdeeldheid).
Persoon B zou het dan via Nederland schenken aan kinderen C en D, dus zij betalen dan geen belastingen.
(Zij zijn ook de erfgenamen van persoon B, op voorwaarde dat die zelf geen kinderen heeft bij diens overlijden.)

Ik heb begrepen dat een voogd de erfenis kan weigeren voor een vrederechter, op voorwaarde dat het aanvaarden kostelijker zal uitkomen dan het weigeren.
Als ze weigeren en persoon B schenkt via Nederland zal het inderdaad goedkoper uitkomen.
Maar zal de rechter daar rekening mee houden? Ook wanneer persoon A dit expliciet in diens testament als wens uitdrukt.


Daarmee verbonden nog een andere vraag:

Is het mogelijk om persoon B de financiële voogd te maken van de kinderen C en D, ook als die nog een overlevende ouder hebben (die buiten de financiën wel de voogd is).
Dus dan zou persoon B alle erfenis regelen en voor de vrederechter een vraag tot weigering aanbrengen, zonder dat de overlevende ouder van de kinderen daar de details van moet weten (of daar zeggenschap in heeft).

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 3 jaar 1 maand geleden (18 aug 2015 11:59)

Beste,
uw eerste lijn bevat al een onjuistheid. En uw ganse verder verhaal is daarop gebaseerd.
U zegt : 'in onverdeeldheid' = dus zij erven gratis van mekaar. Dat is dus niet waar. Indien B overlijdt en de ouders zijn er niet , erft de broer van hem en betaalt de nodige successierechten in categorie 'broers'. Tarieven : 30 / 55 / 65 %
U zegt dat de kinderen 27 % betalen, dat is het tarief voor bedragen hoger dan 250.000 € voor elk.
Sorry, uw heel verhaal klinkt utopisch en onrealistisch. Alsof schenkingen via Nederland altijd onbekend zouden zijn.

Praat eens met een specialist of een notaris.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#3 , 3 jaar 1 maand geleden (18 aug 2015 14:20)

Er zouden nogal wat verkeersfiles richting NL ontstaan als verhaal van T zou kloppen....neen dus!
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Reclame

Sirkii
Berichten: 2755

#4 , 3 jaar 1 maand geleden (18 aug 2015 16:19)

Wat uw andere vraag betreft : sinds het afschaffen van de familieraad zo'n 15 jaar geleden neemt de overlevende ouder het ouderschap waar (incluis beheer van wat de kinderen erfden - dit kan dus de gescheiden partner zijn waarmee je in onmin leeft). Het enige wat je kan (proberen) doen is de door de kinderen te erven dingen zodanig opzetten dat ze minimaal geblokkeerd blijven tot de kinderen meerderjarig (of nog ouder) zijn. Zo zal de ouder naar de vrederechter moeten om bv een door het kind (deels) geerfde huis te kunnen verkopen.

j.demoor
Berichten: 10362

#5 , 3 jaar 1 maand geleden (19 aug 2015 11:31)

‘Een ouder (O) schenkt aan diens twee kinderen (persoon A en persoon B) in onverdeeldheid (dus zij erven gratis van elkaar)’ waaruit ik afleid dat O hen een onverdeeldheid (bvb een huis) schenkt bij testament.

‘Moest persoon A komen te overlijden (en ouder O is er niet meer), is het dan mogelijk voor minderjarige kinderen C en D om de erfenis te weigeren?’
“Art.410.§ 1. De vrederechter moet de voogd bijzondere machtiging verlenen om :...5° een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel te verwerpen of te aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden...Art.784.De verwerping van een nalatenschap wordt niet vermoed : zij kan alleen gedaan worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen, in een bijzonder daartoe gehouden register, of ten overstaan van een notaris.”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).

“Art.786.Het aandeel van hem die de nalatenschap verwerpt, komt ten goede aan zijn afstammelingen, indien plaatsvervulling plaatsvindt; zo niet, komt zijn aandeel door aanwas ten goede aan de andere erfgerechtigden in dezelfde graad; indien de verwerper alleen is in zijn graad, vervalt het aan de volgende graad, of aan de volgende orde, naar gelang van het geval.”(B.W.).

“Art.389.De voogdij over minderjarigen ontstaat indien beide ouders overleden zijn, wettelijk onbekend zijn, in de voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen of wilsonbekwaam zijn. Tenzij deze onmogelijkheid voortvloeit uit een uitdrukkelijke beslissing genomen overeenkomstig artikel 492/1, uit een vermoeden van afwezigheid of uit een verklaring van afwezigheid, wordt ze vastgesteld door de familierechtbank overeenkomstig artikel 1236bis van het Gerechtelijk Wetboek.”(B.W.).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

sanem
Topic Starter
Berichten: 6

#6 , 3 jaar 3 weken geleden (27 aug 2015 18:08)

Ik heb de fout in mijn vraag gevonden: in de oorspronkelijke schenking betreft het geen schenking in onverdeeldheid, maar een restschenking (fidei commis de residuo) via Nederlandse notaris.

En dan erven personen A en B dus effectief zonder verdere fiscale belasting van elkaar voor wat deze schenking betreft (op voorwaarde dat de oorspronkelijke schenker nog 3 jaar leeft).
http://www.taxworld.be/taxworld/doorgeefschenking-via-fidei-commis-de-residuo-een-tweetrapsraket.html?LangType=2067
Opteert men daarentegen voor het niet-registreren in België van een voor een buitenlandse notaris verleden akte, dan kan volgende zich voordoen. Ofwel overleeft de schenker de zogenaamde driejarige overlevingsperiode en dan zijn geen schenkingsrechten noch successierechten verschuldigd noch op de eerste noch op de tweede schenking.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”