Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
laureyli
Topic Starter
Berichten: 9

akte van erfopvolging

#1 , 4 jaar 3 weken geleden (02 sep 2014 21:45)

Mijn vader is recent overleden en ik heb de aangifte van nalatenschap ingediend.
Mijn ouders waren getrouwd met algemene gemeenschap van goederen en met keuzebeding.
De notaris heeft een attest van erfopvolging gemaakt en daarin wordt beschreven dat voor een bepaalde bankrekening er een bedrag in naakte eigendom gaat naar de 2 kinderen gaat en vruchtgebruik voor de langstlevende echtgenote.
Nu is dat bedrag dat vermeld wordt in de akte van erfopvolging praktisch gelijk aan het saldo dat er bij overlijden van mijn vader was op die rekeningen.
Bv. er stond 100 000 Euro op één van die rekeningen, waarvan 95000 Euro naar de 2 kinderen zou gaan in naakte eigendom (dus 47500 Euro per kind).
Volgens het registratiekantoor wordt de opsplitsing per bankrekening gemaakt, dus in dit geval kan er maar max 50000 Euro totaal naar de 2 kinderen gaan (25000 Euro voor elk kind), alhoewel dat de totale erfenis roerende goederen op de verschillende bankrekeningen veel meer bedraagt.


Klopt dit ?

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 4 jaar 3 weken geleden (02 sep 2014 22:06)

Is 'algemene gemeenschap' weel correct? Ik heb eerder een vermoeden van gemeenschap van aanwinsten. Het zou dus kunnen dat dit bedrag afkomstig is van zijn ouders en buiten de gemeenschap is gebleven. De intresten zijn wel gemeenschappelijk. Was er een gift met clausule ' buiten de gemeenschap houden.'?
Misschien toch eens eerst uitleg gevraagd aan de notaris?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

laureyli
Topic Starter
Berichten: 9

#3 , 4 jaar 3 weken geleden (03 sep 2014 09:08)

Ik was niet helemaal duidelijk, ik begin opnieuw :
Het huwelijkscontract was : algehele gemeenschap van goederen, daarna toegevoegd langst leeft al heeft en daarna nog eens een keuzebeding toegevoegd.
Dus in principe erfde moeder alles, maar heeft in keuzebeding de wens uitgesproken om sommige roerende en/of onroerende goederen toch aan de kinderen te bedelen.
Nu is het probleem dat volgens de registratie in de akte van erfopvolging een fout is gemaakt omdat de erfenis per bankrekening wordt uitgesplitst.
In ons geval kan dus de 45000 Euro die in de akte van erfopvolging per kind (X 2 kinderen) voorzien was van een bepaalde bankrekening, niet verdeeld worden omdat het saldo op die rekening bij overlijden van vader 100000 Euro bedroeg er slechts max 50 000 Euro naar de kinderen mag gaan (dus slechts 25000 Euro per kind ipv de voorziene 45000), omdat de helft van iedere bankrek sowieso al volgens het erfrecht naar moeder gaat.

Klopt dit ?
Klopt dit ?

Reclame

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 4 jaar 3 weken geleden (03 sep 2014 14:59)

Toch maar eens uitleg vragen aan de notaris. Waarom heeft hij dat zo opgemaakt?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#5 , 4 jaar 3 weken geleden (03 sep 2014 19:16)

Ik heb nog nooit een akte van erfopvolging gezien waarin specifiek bepaalde rekeningen worden vermeld.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

laureyli
Topic Starter
Berichten: 9

#6 , 4 jaar 2 weken geleden (03 sep 2014 20:55)

Goeie vraag, waarom het zo opgemaakt is.
En nu zitten we met de problemen, waar de erfgenamen niets meer kunnen aan doen.
Het is niet de eerste keer dat ik notarissen betrap op fouten. Bij mijn zoon had notaris 2 x fout gemaakt in de registratierechten bij aankoop woning, 1ste fout is ontdekt voor de ondertekening van de authentiek akte, de 2de fout hebben we pas opgemerkt na de ondertekening en hebben we gelukkig nog tijdig kunnen rechtzetten.
Probleem was ook dat de fouten in eerste instantie niet werden toegegeven en dat we na lang aandringen toch gelijk kregen.

j.demoor
Berichten: 10362

#7 , 4 jaar 2 weken geleden (05 sep 2014 09:13)

‘Het keuzebeding komt hier op neer dat de beide echtgenoten overeenkomen in een huwelijkscontract dat de langstlevende van hen bij het overlijden van de eerststervende kan kiezen wat hij zal doen met het gemeenschappelijk vermogen, m.a.w hoeveel de langstlevende echtgenoot zelf wenst te behouden en hoeveel hij al laat overgaan naar de volgende generatie. Het keuzebeding laat dus op dat vlak alle mogelijkheden open tot aan het overlijden van de eerststervende echtgenoot. Pas dan zal de langstlevende echtgenoot dienen te beslissen hoe het gemeenschappelijk vermogen wordt vererfd.’(http://www.notaris.be/faq/algemeen/wat- ... ng/12/35/1).

‘Mijn ouders waren getrouwd met algemene gemeenschap van goederen en met keuzebeding...Dus in principe erfde moeder alles, maar heeft in keuzebeding de wens uitgesproken om sommige roerende en/of onroerende goederen toch aan de kinderen te bedelen.’

Die verdeling valt onder toepassing van “Artikel 5 De overlevende echtgenoot, wie een huwelijksovereenkomst, die niet aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen is, op voorwaarde van overleving meer dan de helft der gemeenschap toekent, wordt voor de heffing der rechten van successie en van overgang bij overlijden, gelijkgesteld met de overlevende echtgenoot die, wanneer niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling der gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.”(31 maart 1936 Wetboek Successierechten)

“Art.1240bis.§ 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geeft een schuldenaar(=de bank) te goeder trouw bevrijdend tegoeden van een overledene vrij, indien dit gebeurt aan of op instructie van de personen aangewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap van de overledene, of in een attest of in een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris. Het attest of de akte van erfopvolging wordt op verzoek van een belanghebbende afgeleverd met het oog op de in het eerste lid bedoelde vrijgave van tegoeden...§ 3...In de gevallen waarin de erfenis van de overledene niet uitsluitend wordt vererfd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 718 tot 755...of een huwelijkscontract in hoofde van de overledene is alleen de notaris bevoegd om een akte of een attest van erfopvolging af te leveren.”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).

‘De notaris heeft een attest van erfopvolging gemaakt en daarin wordt beschreven dat voor een bepaalde bankrekening er een bedrag in naakte eigendom gaat naar de 2 kinderen gaat en vruchtgebruik voor de langstlevende echtgenote.’
Hieruit volgt dat die kinderen mede de successieaangifte zullen moeten ondertekenen. Alleen daarin zullen zij kennis krijgen van de volledige beslissing van de langstlevende echtgenoot inzake vererving van het gemeenschappelijk vermogen.

Echter : “Art.1464.Het beding van ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijke vermogen worden niet beschouwd als schenkingen, maar als huwelijksvoorwaarden. Zij worden echter wel als schenkingen beschouwd voor het aandeel boven de helft dat aan de langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de waarde, op de dag der verdeling, van de tegenwoordige of toekomstige goederen die de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract.”(B.W.).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”