Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Jef 007
Topic Starter
Berichten: 738

bankrekeningen overleden vader

#1 , 4 jaar 2 maand geleden (13 jul 2014 12:31)

ik ben op zoek naar alle bankrekeningen van mijn recent overleden vader.
Moet ik alle banken aflopen of staan zijn bankrekeningen ergens vermeld in een centraal systeem?
dank bij voorbaar

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 4 jaar 2 maand geleden (13 jul 2014 13:57)

Jef, er is sinds kort een dienst van de overheid : www. slapenderekeningen.be

Neus daar eens rond.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

basejumper
Berichten: 2763
Locatie: Diest

#3 , 4 jaar 2 maand geleden (13 jul 2014 17:05)

Wanton,

Deze overheidsdienst bevat enkel de slapende rekeningen, dit zijn rekeningen waar sinds 5 jaar of langer geen verrichtingen meer op gebeurden en waar er geen contact meer was tussen bank en klant.

jef kan wel terecht bij febelfin

Sinds 1991 biedt Febelfin een specifieke dienst aan waarbij via één enkele aanvraag kan worden onderzocht of een persoon in relatie is/was bij één of meerdere financiêle instellingen die lid zijn van Febelfin.

Tijdens het najaar van 2012 werd deze dienstverlening –in overleg met onze leden- nog beter afgestemd op de behoeften van de aanvrager, door een verruiming van het toepassingsgebied, en door een verbetering op vlak van efficiëntie van de uitvoeringsprocedures.

Wat wordt door de financiële instellingen onderzocht ?

Was één of meerdere personen titularis van een rekening, van enigerlei tegoed (bijv. effect op naam) dan wel huurder van een kluis bij een bank ? :

in geval van overlijden: op de dag van overlijden en tijdens de 3 jaren die daaraan voorafgaan;
in geval van voorlopig bewindvoering: op datum van benoeming als voorlopig bewindvoerder en 3 jaar voor de aanvang van het voorlopig bewind;
in de overige gevallen: de dag van ontvangst van de vraag.
tenzij een ander tijdstip wordt vermeld in de vraag.

Voor welke situaties kan dit onderzoek aangevraagd worden ?

In geval van overlijden : aanvraag wordt gedaan door de notaris die met de vereffening van een nalatenschap is belast, door één of meer erfgenamen, door de curator bij een onbeheerde nalatenschap of door een advocaat.

In het kader van een ‘voorlopige bewindvoering’ : aanvraag wordt gedaan door de voorlopig bewindvoerder.

Verzoeken van het OCMW tot het voeren van een onderzoek (bejaarden, steunaanvragers,…) : aanvraag wordt gedaan door OCMW-secretaris.

Uitzonderlijk vanwege personen die beweren dat er op hun naam rekeningen werden geopend (meestal door familieleden) : aanvraag wordt gedaan door persoon zelf.

Er wordt geen gevolg gegeven aan een vraag tot onderzoeken in het kader van echtscheidingen, moraliteitsonderzoeken, faillissementen, fraudezaken.

Deze dienstverlening slaat niet op (levens)verzekeringscontracten.
Vereiste documenten

Vooraleer het onderzoek bij onze leden kan worden opgestart , dient de aanvrager ons –samen met de aanvraag- volgende documenten op te sturen per post (Aarlenstraat 82 – 1040 Brussel), per fax (02/888.68.11) , maar bij voorkeur via e-mail (ps@febelfin.be) :
Informatie betreffende de persoon die het verzoek indient:

In alle gevallen:
naam, voornaam en adresgegevens
eventueel e-mailadres waarnaar het antwoord kan worden verstuurd;
kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart ;
bewijs van de hoedanigheid van de persoon die de aanvraag indient :
akte van bekendheid of erfrechtverklaring (bij overlijden)
volmacht van de persoon naar wie het onderzoek wordt verricht waarmee de bank toelating krijgt om de informatie aan de aanvrager mee te delen (omdat de vraag wordt gesteld terwijl de betrokken persoon nog in leven is)
Bij aanvragen door een notaris:
akte van bekendheid of aangifte van nalatenschap
of bewijs van de hoedanigheid als notaris-vereffenaar
Bij aanvragen door voorlopig bewindvoerders:
kopie van de volledige beslissing van de rechtbank waarbij de voorlopig bewindvoerder is aangewezen
Bij aanvragen door OCMW’s :
Postgegevens van de OCMW-secretaris waaraan de informatie moet worden toegestuurd
Mandaat van de te onderzoeken persoon met gelegaliseerde handtekening

Informatie betreffende de te onderzoeken persoon:

naam en voornaam
adres
geboorteplaats en -datum en plaats en datum van overlijden
een kopie van de officiële overlijdensakte, in geval van overlijden
elke andere informatie die kan helpen om de zoekactie efficiënter te maken (naam echtgeno(o)t(e), gescheiden van …,)

De Febelfin-procedure

Febelfin ontvangt de aanvragen en controleert de begeleidende documenten. De aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging van de aanvraag, waarbij hij wordt verzocht om een bedrag van € 125 + BTW over te maken. Van zodra wij de betaling ontvangen hebben, wordt de aanvraag de eerstvolgende donderdag doorgestuurd naar de banken-leden.
Het onderzoek door de banken-leden

Na ontvangst en controle van de gegevens zullen de banken-leden de aanvraag verwerken binnen een termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de datum waarop Febelfin de vraag heeft doorgestuurd. Indien de aanvrager binnen de 15 werkdagen geen antwoord ontvangt, mag er worden verondersteld dat het antwoord negatief is.

Dat antwoord bevat uitsluitend:

een bevestiging van het bestaan van een duurzame relatie ‘bank X – cliënt’ de jongste 3 jaar of, al naargelang de aanvrager, gegevens overgenomen uit de oorspronkelijke vraag;
de contactgegevens van de persoon/dienst bij wie de aanvrager terecht kan.

Volgens de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten de antwoorden van de banken-leden rechtstreeks aan de aanvrager worden toegestuurd. Febelfin ontvangt geen informatie vanwege de banken-leden.

Voor verdere toelichting in verband met deze dienstverlening, kan men terecht bij ps@febelfin.be
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”