Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Bematix
Topic Starter
Berichten: 19

Gezinswoning of niet?

#1 , 4 jaar 5 maand geleden (23 apr 2014 10:01)

Beste,

Volgende situatie doet zich voor:

Echtgenoot komt te overlijden en laat na als enige erfgenamen zijn echtgenote voor het vruchtgebruik en de kinderen voor de naakte eigendom (gewone erfopvolging).

De 2 echtgenoten bezitten in de huwelijksgemeenschap, ieder voor de helft, een woning met 2 huisnummers en op de kadastrale legger zijn dit ook 2 aparte kadastrale nummers, doch er is slechts 1 inkomdeur in deze woning.

De echtgenoten hebben deze woning wel als 2 aparte woningen aangekocht.

Mijn vraag is dan ook of slechts één van beide huisnummers in aanmerking komt als gezinswoning, en derhalve vrijgesteld is ten belope van het gedeelte dat toekomt aan de langstlevende, of dat de volledige woning (dus met beide huisnummers) in aanmerking komt onder het begrip gezinswoning.

Alvast dank bij voorbaat voor uw antwoord.

Sammael
Berichten: 11

#2 , 4 jaar 5 maand geleden (23 apr 2014 22:32)

Artikel 48 § 2 van het Wetboek van Successierechten (Vlaams Gewest) bepaalt o.m.:

"Onder gezinswoning wordt voor de toepassing van deze bepaling verstaan de gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn overlevende echtgenoot of samenwonende. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van de samenwoning."

Wat nu eigenlijk als 'gezinswoning' wordt gekwalificeerd is een feitenkwestie. Zo zal men naar een pand dat deels als gezinswoning dient en deels voor bijvoorbeeld het bedrijf van één van de echtgenoten, kijken naar de feitelijke situatie. Heb je bijvoorbeeld één kadastraal perceel, met een huis en een daar een volledig van losstaande garage of loods, dan zal de administratie waarschijnlijk vragen het bedrijfsmatige deel en de woning apart aan te geven en te waarderen en zal de vrijstelling enkel op het deel gezinswoning worden toegepast.

Uit uw post meen ik te kunnen afleiden dat de "twee woningen" de facto slechts één woning is en ik denk dan ook dat er in uw concreet geval weinig discussie kan over bestaan dat het gaat om de gezinswoning. Ik zou in uw aangifte of in een begeleidende brief bij de aangifte wel een extra woordje uitleg geven over de bijzondere omstandigheid dat wat op het kadaster als twee woningen gekend is, de facto één woning is die als gezinswoning wordt gebruikt.

Franciscus
Berichten: 31695

#3 , 4 jaar 4 maand geleden (25 apr 2014 19:34)

Toch opletten bij een case inzake uitdrijving van een zoon ( na vonnis) en DW ter plaatse bleek dat zoon woonde in pand 27 ( zo geregistreerd bij gemeente)
Rest van familie woonde officieel in pand 25.
Waren twee huizen die gedeeltelijk doorgeslagen waren en als één geheel werden gebruikt. Zoon woonde in kelderwoning van 27 ..
Politie stelde ter plaatse correct vast dat het vonnis gold voor 25 en niet voor 27 dus DW moest onverrichter zake terug naar huis en familie terug naar rechtbank.

Mogelijk dus ook (hier) een stedenbouwkundige overtreding is gebeurd.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”