Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
koekoek
Topic Starter
Berichten: 8

Erfenis uitvoering.

#1 , 4 jaar 7 maand geleden (10 feb 2014 17:38)

Erfenis uitvoering.

Erfgenamen zijn aangeduid, documenten van erfopvolging zijn uitgereikt door belastingen dienst successie Hasselt. Tussen de erfgenamen zijn er personen met nog fiscale schulden. Volgens de voor 1 januari 2013 gelden regel kan geen enkele erfgenaam zijn deel krijgen alvorens alle betrokken erfgenamen belasting schulden vrij zijn.

De belasting ontvanger, welke de documenten van erfopvolging heeft uitgereikt, beweert dat sinds 1 januari 2013 de wet aangepaste en van kracht is waardoor iedere erfgenaam in bezit van document van erfopvolging zijn deel kan krijgen wanneer hij/zij belastingschuld vrij is, ongeacht de belastingschuld situatie van de andere erfgenamen.

Is dit juist?

Waar kan ik betreffend KB, MB of eventuele officiële tekst vinden welke deze bewering bewijst.

Want de Belfius bank weigert te betalen de reden formuleert zij als volgt:

"""""
Wat de vereffening van de nalatenschap van Mevr. betreft zitten we met 2 precaire obstakels die de onmiddellijke vereffening tegenhouden:

1. Het Attest van Erfopvolging vermeldt niet alleen de wettelijke erfgenamen maar maakt ook melding van de zogenaamde ‘Fiscale en Sociale Schulden’. Van de 12 erfgenamen zijn er 9 met een melding van ‘Fiscale en/of Sociale Schulden’. De bank kan pas overgaan tot een uitbetaling van kapitaal wanneer alle ‘schulden’ vereffend zijn. De vereffening van de ‘schulden’ alleen volstaat niet. Elke erfgenaam dient ook een bewijs van betaling van de schulden voor te leggen vooraleer er aan een vereffening en uitbetaling van de nalatenschap kan gedacht worden.
2. De volmachten die wij per email ontvangen hebben, werden verworpen. De volmachten dienen via een notaris of de gemeente gewettigd te worden. Na wettiging dienen de volmachtgevers de originele documenten in fysieke vorm over te dragen aan de bank. Email- of faxberichten mogen niet meer aanvaard worden.
""""""

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 4 jaar 7 maand geleden (10 feb 2014 18:32)

Ik denk dat best met de Registratie/fiscus onderhandeld wordt over de schulden van de erfgenamen. Bvb. met de belofte dat de schulden betaald worden met de gelden van de erfenis , als dat anders niet lukt.
Dat Belfius weigert om een erfenis gedeeltelijk uit te betalen is normaal. Andere banken doen dat ook zo. Eigenlijk zijn zij op dat moment dossierhouder van de fiscus. Voor de bank geldt : alles of niets.
Voor volmachten tgv een nalatenschap , moeten idd de handtekeningen gewettigd worden. De meest voor dehanden liggende werkwijze is dat elke erfgenaam zich ter plaatse aandient , eventueel in een ander kantoor van dezelfde bank. De handtekening wordt dan gewettigd door de bank zelf.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

koekoek
Topic Starter
Berichten: 8

#3 , 4 jaar 7 maand geleden (11 feb 2014 13:31)

Het "gedeeltelijk uitbetalen" dat is nu juist de vraag. Volgens de registratie/fiscus is dit sinds 1januari 2013 wel mogelijk.

Wat de volmachten betreft deze zijn van personen in het buitenland. Dat maakt het voor de betrokkenen onaantrekkelijk. De netto erfenis - wat overschiet na betalen van succesierechten - is al niet zo groot.

Het bedragen van de betaalde successierechten zijn dan weer te groot (tot +/-€2000) om ze te verliezen.

Reclame

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 4 jaar 7 maand geleden (11 feb 2014 14:55)

Erfgenamen in het buitenland = bijkomende problemen! De Registratie geeft geen akkoord voor vrijgave van de gelden zolang niet alle successierechten zijn betaald. Ga toch maar eens spreken met de Ontvanger van Registratie.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10362

#5 , 4 jaar 7 maand geleden (12 feb 2014 08:20)

“Art. 159. In het attest van erfopvolging of aan de voet van de uitgifte van de akte van erfopvolging wordt vermeld hetzij dat er geen kennisgeving van schulden bij toepassing van artikel 158 werd gedaan en dit zowel in hoofde van de overledene als in hoofde van één of meerdere personen die vermeld zijn in het bericht en die bestemmeling zijn van het attest of de uitgifte, hetzij dat de schulden waarvan bij toepassing van artikel 158 kennis werd gegeven zijn betaald of, in voorkomend geval zullen worden betaald met de tegoeden gehouden door de schuldenaar...Art. 160. § 1. Op straffe van persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de betaling van de belastingen en hun bijbehoren waarvan kennis werd gegeven bij toepassing van artikel 158, kan iemand die tegoeden van een overledene vrijgeeft overeenkomstig artikel 1240bisvan het Burgerlijk Wetboek, dat maar op een bevrijdende wijze doen indien duidelijk uit het attest van erfopvolging of uit de uitgifte van de akte van erfopvolging blijkt dat geen enkele kennisgeving als bedoeld in artikel 158 werd gedaan. § 2. In afwijking van § 1 kan het vrijgeven van de tegoeden van de overledene overeenkomstig artikel 1240bis toch op een bevrijdende wijze gedaan worden aan een erfgenaam, een legataris of een begunstigde van een contractuele erfstelling, indien deze een attest van erfopvolging of een uitgifte van de akte van erfopvolging voorlegt waarin wordt vermeld : a) dat alle op naam van de overledene en alle op naam van de erfgenaam, de legataris of de begunstigde van een contractuele erfstelling bestaande schulden waarvan bij toepassing van artikel 158 in voorkomend geval kennis werd gegeven, werden betaald of; b) dat de tegoeden kunnen worden vrijgegeven aan de erfgenaam, de legataris of de begunstigde van een contractuele erfstelling na betaling, door middel van de door de schuldenaar gehouden fondsen, van zijn schulden en van zijn deel in de schulden van de overledene waarvan werd kennisgegeven...”[29.03.2012 - Programmawet van 29 maart 2012 (I)]
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

koekoek
Topic Starter
Berichten: 8

#6 , 4 jaar 7 maand geleden (16 feb 2014 17:54)

Het zal wel aan mij liggen, maar na aanloggen http://justitie.belgium.be/nl/. ,vind ik geen balk met "juridische aard" en ook geen "wetboeken"... wat doe ik verkeerd?

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 4 jaar 7 maand geleden (16 feb 2014 19:58)

Koekoek, ik geloof ook niet dat je daar een oplossing voor uw probleem gaat vinden!

Er zijn in uw dossier te veel 'variabelen' om iets éénduidig te kunnen verklaren. Dus nogmaals : wend u voor een gesprek tot de verantwoordelijke Ontvanger van Registratie. Als ik dit nu zeg , is dat ook een manier om tot een oplossing te komen.
Waar woont u ergens , welke postcode?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

koekoek
Topic Starter
Berichten: 8

#8 , 4 jaar 6 maand geleden (20 feb 2014 17:02)

Bedankt voor het antwoord.
Wettiging van de handtekens van erfgenamen in het buitenland met een adres in België is opgelost. Blijft een over zonder Belgisch adres. daar zou dus een wettiging in het buiteland met een beëdigde vertaling aan te pas komen --> kassa.
Ik heb ook met de verificateur van het registratiekantoor gesproken zij beweert niet bevoegd te zijn om de toekenning van de erfenissen, met belofte van achteraf betaling van de successierechten, toe te staan. Ze heeft wel beloofd het MB betreffende de versoepeling van de wet op te zoeken en me te bezorgen.
Wat mij nachtmerries bezorgd is dat een van de ouwe rakkers , want dat zijn de erfgenamen wel, bij Sinte Pieter gaat aankloppen. Dan kan ik, wanneer ik niet het geluk heb die ouwe rakker te zijn, opnieuw beginnen.
Dat is waarschijnlijk wel waar het in de Belfius strategie om gaat. Deze bank heeft volgens de ontvanger van de registratie een slechte reputatie dienaangaande

j.demoor
Berichten: 10362

#9 , 4 jaar 6 maand geleden (22 feb 2014 09:10)

Ga volledigheidshalve naar Belgische wetgeving in http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

koekoek
Topic Starter
Berichten: 8

#10 , 4 jaar 6 maand geleden (23 feb 2014 17:44)

Dank U voor Uw tijd en Uw antwoord.

Op de voorgestelde sites zoeken ga ik nog eens proberen. Vorige keer was ik niet zo succesvol.....

koekoek
Topic Starter
Berichten: 8

#11 , 4 jaar 6 maand geleden (06 mar 2014 17:54)

sites gevonden!
internet site van federale overheidsdienst van financiën >home>Experten & partners> kies "banken" of "notarissen" Deblokkeren van bankrekeningen bij overlijden
en ..........................................................................>home>particulieren>gezin> overlijden> "notarissen" Deblokkeren van bankrekeningen bij overlijden
en...........................................................................>home (snel naar) publicaties>(verfijn op thema) gezin< brochure wegwijs in schenkingen en nalatenschappen
enz

koekoek
Topic Starter
Berichten: 8

#12 , 4 jaar 6 maand geleden (10 mar 2014 16:30)

Nog een vraag kunnen erfgenamen, na het ontvangen van hun document van erfopvolging, de betreffende erfenis alsnog afwijzen? Wat te doen als er erfgenamen zijn die gewoon alles negeren passief en actief zoals telefoon neergooien, deur niet openen enz.
't Jongen ik ben hier nog niet mee klaar. zou ik niet beter het hele zooitje aan een notaris geven? Heeft hij meer macht. Ik ben echter bang dat op dat type van mensen niemand vat heeft en we wel eens in een pad stelling zouden kunnen blijven.....

koekoek
Topic Starter
Berichten: 8

#13 , 4 jaar 1 maand geleden (13 aug 2014 12:07)

Belfius vraagt ondertekening van het document om hun toe te laten volgende stap, in uitvoering te zetten. Drie van de twaalf erfgenamen hebben (willen) nog niet tekenen. Is het voor hen nog mogelijk de erfenis te verwerpen. Help ons dit eigenlijk dan wel verder? Waar gaat hun deel naartoe. Voor zover ik heb begrepen zou dit naar hun (de verwerpers) ergenamen gaan. In dat geval blijven we in de zelfde padstelling.
Wie kan me verder helpen....

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#14 , 4 jaar 1 maand geleden (13 aug 2014 12:27)

Als bepaalde erfgenamen de erfenis weigeren , wordt ervan uit gegaan dat zij nooit erfgenaam geweest zijn. Hun deel wordt dan verdeeld tussen de andere erfgenamen, niet naar hun nakomelingen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10362

#15 , 4 jaar 1 maand geleden (15 aug 2014 13:00)

“Art.786.Het aandeel van hem die de nalatenschap verwerpt, komt ten goede aan zijn afstammelingen, indien plaatsvervulling plaatsvindt; zo niet, komt zijn aandeel door aanwas ten goede aan de andere erfgerechtigden in dezelfde graad; indien de verwerper alleen is in zijn graad, vervalt het aan de volgende graad, of aan de volgende orde, naar gelang van het geval.”(Burgerlijk Wetboek).(1)W 2012-12-10/14, art. 26, 017; Inwerkingtreding : 21-01-2013
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”