Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Bematix
Topic Starter
Berichten: 19

Graag advies i.v.m. onroerend goed in Spanje

#1 , 5 jaar 9 maand geleden (23 dec 2012 20:41)

Dag allemaal,

Graag had ik even jullie advies gehad i.v.m. volgende situatie:

Een persoon komt te overlijden en laat als enige erfgenamen zijn 2 kinderen na, die de hele nalatenschap samen erven voor de volle eigendom, dus ieder voor de onverdeelde helft.
In zijn vermogen zit o.a. een huis in Spanje.

Die 2 personen hebben een notaris onder de arm genomen om de volledige nalatenschap af te handelen, doch volgens hen heeft die notaris hen nooit meegedeeld dat het huis in Spanje belast zou worden en heeft de notaris ook nooit actie ondernomen om de nodige formaliteiten hiervoor te af te handelen.

Volgens hetgeen mij bekend is dienen onroerende goederen in Spanje (!) aangegeven te worden in de Belgische aangifte van nalatenschap, en zullen hierop in België successierechten verschuldigd zijn. Daarna zal ook in Spanje (die termijnen zijn mij onbekend) het huis aangegeven moeten worden, en zullen hierop ook Spaanse successierechten verschuldigd zijn. Na betaling van deze Spaanse successierechten kan met met het bewijs van deze betaling (kwitantie) in België de teruggave vragen van de successierechten die in Spanje betaald zijn (ik geloof binnen de 2 jaar na de betaling van de successierechten in België). Dit is de uitvoering van artikel 17 van het Wetboek Successierechten.

Nu heeft die notaris dus niets ondernomen, en zijn de termijnen in Spanje blijkbaar verstreken waardoor dus boetes verschuldigd zijn.

Mijn vragen zijn dan ook de volgende:
1) is de manier van aangifte van het huis in Spanje die ik hierboven omschreven heb de juiste manier?
2) kan de notaris aangesproken worden voor de boetes door een onjuiste en onvolledige raadgeving, of is dit moeilijk?

Alvast dank voor uw antwoord.

j.demoor
Berichten: 10362

#2 , 5 jaar 8 maand geleden (25 dec 2012 10:20)

“Art.78...§ 2. De vererving van onroerende goederen wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied het onroerend goed is gelegen...”(16 JULI 2004. - Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht).

‘In zijn vermogen zit o.a. een huis in Spanje‘

Uw notaris wordt geacht voornoemd art.78 alsmede art.17 Wetboek Successierechten te kennen. Voornoemd art.78 hield voor uw notaris de verplichting in zich daarover bij de Spaanse overheid of confraters verder te informeren.

‘De notaris die verzuimt zich ervan te vergewissen dat het bodemattest waaruit hij citeert in de door hem verleden akte,rechtsgeldig is,komt tekort aan een beroepsplicht en begaat een buitencontractuele fout ten aanzien van alle bij het verlijden van de akte belanghebbende partijen‘[Brussel 25 november 2003(De B./C.),R.W.2006-07,59-62].

‘Wanneer de verkoop van andermans zaak nietig is verklaard en een dergelijke koop mede is tot stand gekomen door de fout van de instrumenterende notaris,is deze notaris mede aansprakelijk voor de schade die de koper heeft geleden ten gevolge van de nietigverklaring van de koop‘[Cass. 24 september 2009(M. en P./D.),R.W.2009-10,1352].

‘Zelfs wanneer reeds een onderhandse overeenkomst is gesloten met tussenkomst van deskundigen,moet de notaris deze overeenkomst onderzoeken en zo nodig partijen inlichten over mogelijke problemen. In casu was in de titel van eigendom van de verkopers een bijzondere clausule inzake pacht opgenomen.De notaris wordt voor een deel aansprakelijk gesteld voor de geleden schade‘(Cass. 29 januari 1988,Rev.Not.B. 1990,208).

VAN den BOSSCHE,A.,Onderzoeks- en informatieplicht van de notaris,een te nuanceren opdracht‘(R.W.2007-08,627-630).

U kan dus de notaris aansprakelijk stellen voor de boetes veroorzaakt door een onjuiste en onvolledige raadgeving.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”