Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
humres
Topic Starter
Berichten: 21

Verschillende vragen ivm nalatenschap

#1 , 6 jaar 3 weken geleden (26 aug 2012 19:51)

Hallo iedereen,

Gezien ik zelf de nalatenschap ga afwikkelen , word ik geconfronteerd met enkele problemen.
Zal eerst even de situatie schetsen.

Gezinssituatie : Ouders – beiden niet meer in leven + 5 kinderen (waarvan 1 overleden , maar heeft 1 zoon welke tot de nalatenschap komt ingevolge plaatsvervulling)
Huwelijkskontrakt ouders : geen , dus wettelijke gemeenschap.
Onroerend : € 180.000,gebouwd tijdens huwelijk (persoonlijke schatting)
Roerend : € 120.000
Dus : nalatenschap verdelen in 5 gelijke delen
Historiek :
-16/11/1967 – schenking onder levenden van vader aan moeder van de “volle eigendom van alle roerende en onroerende goederen ,die hij op de dag van zijn overlijden zou nalaten, met recht van genot en beschikking vanaf die dag.Ingeval vermindering zou toegepast worden ten bate van erfgenamen in voordeel van wie de wet een voorbehouden deel heeft ingesteld,zal deze schenking alleszins begrijpen,de grootste delen zo in volle eigendom als in vruchtgebruik,waarover de wet toelaat te beschikken in voordeel van zijn echtgenoot” (cfr schenkingsakte notaris)
-05/08/1996 – overlijden vader.In de aangifte van de nalatenschap wordt door notaris A vermeld onder erfopvolging :
”Ingevolge akte van gift verleden voor notaris X op 16/11/1967 heeft de heer V.een schenking gedaan van het grootst mogelijk beschikbaar deel aan zijn echtgenote,mevr.VO.
Mevr VO verklaart echter te verzaken aan de voordelen van deze gift,zodat voormelde akte niet ter registratie werd aangeboden.”
Vraag : wat dien ik te verstaan onder deze laatste zin ?Persoonlijk denk ik dat men hier bedoelt : moeder zal gekozen hebben voor het vruchtgebruik van de volledige nalatenschap , ipv helft volledige eigendom en helft in vruchtgebruik.Gelieve mij te willen verbeteren indien mijn zienswijze niet korrekt is.
(vervolg aangifte nalatenschap) Bijgevolg komt toe aan :
Mevr VO : het vruchtgebruik
Aan de 5 kinderen , voornoemd,de naakte eigendom,ieder voor 1/5
-04/04/2007 – overlijden 1 kind (= mijn broer).Had zelf geen eigendom,behalve de 1/5 van de naakte eigendom van de woning van de ouders.Liet 1 minderjarige zoon na en was gescheiden.
In de aangifte van deze nalatenschap voor notaris Y staat volgens mij iets wat niet korrekt is.Ik citeer de exacte tekst :
”Onroerend actief : Een woning gelegen…in volle eigendom geschat op € 140.000,aan te geven voor 1/10 in blote eigendom ( vruchtgebruikster geboren op x/x/1920-coëfficiënt 2”.Vruchtgebruikster hier = moeder.
In tegenstelling tot wat vermeld staat in de vorige paragraaf : “Aan de 5 kinderen , voornoemd,de naakte eigendom,ieder voor 1/5” , blijkt nu dat het aandeel van mijn overleden broer herleid wordt naar 1/10”
-Vraag : is het mogelijk dat de registratie de aangifte van de nalatenschap in 1996 niet korrekt verwerkt heeft ?Wat hieraan te doen?Ik neem aan dat de notaris opzoekingen heeft verricht en dat de “1/10” afkomstig is van de inlichtingen die hem bezorgd werden door het kadaster.
-30/06/2012 – overlijden moeder.Als ik mij baseer op de aangifte van de nalatenschap in 1996 van vader zou ik zeggen : het vruchtgebruik op de ganse nalatenschap welke moeder had tot haar overlijden gaat nu automatisch over in volle eigendom naar de 4 kinderen + 1 zoon van een vooroverleden kind.
Aangezien er reeds door de kinderen in 1996 SR betaald werd voor de naakte eigendom (neem ik aan) en het toenmalig roerend vermogen dienen er volgens mij geen SR meer betaald worden op het onroerend , maar wel op het huidig roerend vermogen.
Vraag : is mijn zienswijze korrekt ?
-Eveneens vreemd vind ik nog het volgende wat vermeld staat op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing 2012 gericht aan moeder : ½ VE en ½ VG.
Vraag: kan iemand mij zijn zienswijze geven over wat hier eventueel kan verkeerd gelopen zijn of zie ik het verkeerd?
-Op 09/07/2012 heb ik bij de registratie een aanvraag ingediend om het attest van erfopvolging te bekomen.Tot op heden nog niets ontvangen.Een veronderstelling van mij : men heeft misschien de foutieve registratie ontdekt ?
Nu heb ik ondertussen wel via het internet gevonden dat er sedert 01/07/2012 eveneens een nazicht dient te gebeuren door de administratie in hoofde van de overledene omtrent het bestaan van eventuele fiskale of sociale schulden en dat de toegewezen termijn hiervoor 12 werkdagen bedraagt.

Graag iemand die licht kan brengen in de duisternis.Reeds van harte bedankt bij voorbaat.

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 6 jaar 3 weken geleden (26 aug 2012 20:44)

1. Indien moeder verzaakt aan de schenking , wordt de wettelijke regeling toegepast. De nalatenschap van vader ( die de helft van de aanwezige tegoeden omvat , gaat zo voor de blote eigendom naar de kinderen , ieder voor 1/5 en voor het vruchtgebruik naar moeder. De successierechten (SSR) die toen betaald zijn , zijn wel berekend alsof moeder een deel in volle eigendom kreeg. De Registratie aanvaardt niet dat zij door zo'n weigering minder SSR int. Voor onroerende goederen noteert de Registratie die verdeling; voor roerende goederen moet men dat zelf regelen. Dit is blijkbaar niet gebeurd , zodat alle tegoeden op naam van moeder nu (terug) in de erfenis vallen.

2. Uw overleden broer had 1/5 in de nalatenschap van vader , dewelke zelf de helft van het huis bevatte. Uw broer had dus wel degelijk 1/10 van de woning in blote eigendom. En die is integraal naar zijn zoon gegaan. Dit is dus in orde.

3. De blote eigendom , na het overlijden van vader , wordt nu volle eigendom , zonder SSR te betalen. De helft van moeder wordt ook in 5 verdeeld, zodat ieder kind nu 1/5 volle eigendom verwerft. Op dit deel van moeder moeten wel SSR betaald worden. Er moeten ook SSR betaald worden op het roerend tegoed.

4. Onroerende voorheffing : is juist. De vruchtgebruiker is belastingplichtig voor het onroerend goed en dient de OV te betalen.

Een akte van erfopvolging kan wel tot 3 weken duren , maar dit duurt lang. Vakantieperiode? Neem terug contact.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

humres
Topic Starter
Berichten: 21

#3 , 6 jaar 3 weken geleden (26 aug 2012 21:15)

Beste Wanton,

Hartelijk dank voor je deskundige uitleg.
Als ik het goed begrijp dienen nu SSR betaald te worden op de 1/2 van het onroerend (€ 90000)en op het geheel van het roerend vermogen(€120000) ?
Hoeveel SSR zijn er dan verschuldigd ?
Volgens mijn berekening : Onroerend : € 90000/5=€18000 x 3% = € 540
Roerend : € 120000/5=€24000 x3% = € 720
Per erfgenaam grosso modo € 1260.

Nogmaals hartelijk dank.

Reclame

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 6 jaar 3 weken geleden (26 aug 2012 21:40)

De SSR worden per hoofd berekend , roerend en onroerend apart. De kosten van oa. begrafenis worden eerst betaald en dat mag in mindering worden gebracht. De waarde van de inboedel is een miniem bedrag. Alles valt zo binnen de schijf van 3 %. Indien de erfenis per kind beneden 50.000 € valt , is er nog een vermindering.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

humres
Topic Starter
Berichten: 21

#5 , 6 jaar 3 weken geleden (27 aug 2012 08:27)

Hartelijk dank voor de info Wanton.

humres
Topic Starter
Berichten: 21

#6 , 6 jaar 3 weken geleden (27 aug 2012 21:12)

Vandaag telefonisch kontakt opgenomen met de Registratie.

Men heeft mij bevestigd dat de vereiste computerprogramma's slechts operationeel waren einde juli , niettegenstaande de wijzigingen inzake opzoekingen ivm fiskale en/of sociale schulden reeds in voege waren per 01/07/2012.

Eveneens werd bevestigd dat het attest van erfopvolging vandaag in orde gebracht werd en deze week zou verzonden worden.
Dit wil zeggen : totale wachttijd bedraagt 7 weken.

gebruiker
Berichten: 683
Locatie: Aalst

#7 , 6 jaar 3 weken geleden (29 aug 2012 20:59)

humres schreef:Beste Wanton,

Hartelijk dank voor je deskundige uitleg.
Als ik het goed begrijp dienen nu SSR betaald te worden op de 1/2 van het onroerend (€ 90000)en op het geheel van het roerend vermogen(€120000) ?
Hoeveel SSR zijn er dan verschuldigd ?
Volgens mijn berekening : Onroerend : € 90000/5=€18000 x 3% = € 540
Roerend : € 120000/5=€24000 x3% = € 720
Per erfgenaam grosso modo € 1260.

Nogmaals hartelijk dank.


Heb je de successieaangifte nog van de aangifte bij het overleden van je vader?

Zo ja, kan je van het roerend vermogen het bedrag aftrekken waar reeds successierechten op betaald werd bij die aangifte.

Van die 3% successierechten op het totaal kan je een belastingskrediet aftrekken. Die berekening is als volgt:

500 * ( 1 - (erfdeel /50000)).

Voorbeeld =

onroerend deel = 180.000, waarvan 50% hiervan onderhevig is aan successie (aandeel moeder) = 90.000 / 5 (erfgenamen) * 3% (tarief) = 540 euro
van het roerend deel was bijvoorbeeld 45.000 euro aanwezig bij de successieaangifte van de vader (waarvan 22.500 in volle eigendom van de moeder en 22.500 in successie).

roerend deel = 120.000 - 22.500 (reeds opgenomen in vorige successieaangifte) = 97.500 euro aan te geven.

berekening = (97.500 - 5.000 (begrafeniskosten) ) / 5 (erfgenamen) = 18.500 euro * 3% tarief = 555 euro

Daarvan mag in dit voorbeeld een belastingkrediet voor alle erfgenamen afgetrokken worden van 500 * (1 - ((18.500+18.000)/50000))
hetzij 145 euro.

Het te vereffenen bedrag aan successierechten, in dit voorbeeld, is 540 + 555 - 145 = 950 euro per erfgenaam (voorbehoud van geen minderjarige kinderen als erfgenaam).

je kan nu wel verder.

Tenzij er minderjarige kinderen waren want dan krijg je nog een bijkomende vermindering?

Dan mag er 75 euro afgetrokken worden voor elk ervend kind voor elk jaar tot de 21 jaar (voorbeeld is 19 jaar,dan wordt er 1 * 75 euro afgetrokken, te verminderen op de te betalen successierechten van elk minderjarig kind).
Al wat nodig is om het kwaad te laten triomferen, is dat goede mensen niets doen (Edmund Burke)

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#8 , 6 jaar 3 weken geleden (29 aug 2012 23:08)

gebruiker schreef:

Zo ja, kan je van het roerend vermogen het bedrag aftrekken waar reeds successierechten op betaald werd bij die aangifte.


Vergeet het! Elk tegoed dat op datum van overlijden op naam van de (langslevende) ouder staat , wordt verondersteld van de overledene te zijn. Er dienen dus successierechten op betaald te worden. DE Registratie vraagt niet waar het vandaan komt. Soms vragen ze wel waar iets naar toe is.

De Registratie gaat er van uit dat de wettelijke regeling is gevolgd : BE voor de kinderen , vruchtgebruik voor de LLE. Voor onroerend goed noteren ze dat zelf in hun boeken ; voor geld , effecten moet men dat zelf regelen. Maar dat gebeurt praktisch nooit , of toch te weinig. Gevolg : nogmaals successierechten betalen bij het overlijden van de tweede ouder.

Eén maal geweten : een rekening op naam van LLE én de kinderen bleef zo naar het eerste overlijden. Na lang aandringen werd hiervan de helft buiten de erfenis van de LLE gehouden. Maar zo iets is héééél uitzonderlijk.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

gebruiker
Berichten: 683
Locatie: Aalst

#9 , 6 jaar 2 weken geleden (31 aug 2012 19:24)

wanton schreef:
gebruiker schreef:

Zo ja, kan je van het roerend vermogen het bedrag aftrekken waar reeds successierechten op betaald werd bij die aangifte.


Vergeet het! Elk tegoed dat op datum van overlijden op naam van de (langslevende) ouder staat , wordt verondersteld van de overledene te zijn. Er dienen dus successierechten op betaald te worden. DE Registratie vraagt niet waar het vandaan komt. Soms vragen ze wel waar iets naar toe is.

De Registratie gaat er van uit dat de wettelijke regeling is gevolgd : BE voor de kinderen , vruchtgebruik voor de LLE. Voor onroerend goed noteren ze dat zelf in hun boeken ; voor geld , effecten moet men dat zelf regelen. Maar dat gebeurt praktisch nooit , of toch te weinig. Gevolg : nogmaals successierechten betalen bij het overlijden van de tweede ouder.

Eén maal geweten : een rekening op naam van LLE én de kinderen bleef zo naar het eerste overlijden. Na lang aandringen werd hiervan de helft buiten de erfenis van de LLE gehouden. Maar zo iets is héééél uitzonderlijk.


Ik heb dat laatst nog toegepast én aanvaard door de registratie. Doch om volledig te zijn waren de tegoeden bij het overlijden van man op een spaarrekening geplaatst. Die spaarrekening bestond nog op het moment van het overleden van de moeder en kon er dan ook geen twijfel over bestaan welk gedeelte in vruchtgebruik aan de moeder toekwam en welk deel aangroei door haar was.

En ten einde aan te geven dat het wel degelijk aanvaardbaar was voor de registratie is er een welkzeggend element in dit laatste geval aanwezig.

Eén der erfgenamen maakte problemen ten opzichte van de anderen. Als gevolg hiervan werd een aangifte in nalatenschap ingediend samen voor alle anderen. Die éne erfgenaam diende zelf een aangifte in. Zij begaf zich naar de betrokken registratie en deze gaven haar al de elementen om haar successieaangifte in te dienen. Zij betaalde identiek hetzelfde bedrag zoals de andere erfgenamen, maw de registratie gaf haar het principe door van enkel aangeslagen te worden op de aangroei...
Al wat nodig is om het kwaad te laten triomferen, is dat goede mensen niets doen (Edmund Burke)

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#10 , 6 jaar 2 weken geleden (31 aug 2012 20:09)

gebruiker schreef:
Doch om volledig te zijn waren de tegoeden bij het overlijden van man op een spaarrekening geplaatst. Die spaarrekening bestond nog op het moment van het overleden van de moeder en kon er dan ook geen twijfel over bestaan welk gedeelte in vruchtgebruik aan de moeder toekwam en welk deel aangroei door haar was.


Die situatie was duidelijk , maar zo iets wordt toch niet door alle kantoren aanvaard. Maar dit als principe hanteren , gaat niet. Als er diverse verrichtingen gebeurd zijn , of de tegoeden op naam van de langstlevende alleen staan , zal de Registratie de volledige som in de nalatenschap laten meetellen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

gebruiker
Berichten: 683
Locatie: Aalst

#11 , 6 jaar 2 weken geleden (31 aug 2012 23:29)

wanton schreef:
gebruiker schreef:
Doch om volledig te zijn waren de tegoeden bij het overlijden van man op een spaarrekening geplaatst. Die spaarrekening bestond nog op het moment van het overleden van de moeder en kon er dan ook geen twijfel over bestaan welk gedeelte in vruchtgebruik aan de moeder toekwam en welk deel aangroei door haar was.


Die situatie was duidelijk , maar zo iets wordt toch niet door alle kantoren aanvaard. Maar dit als principe hanteren , gaat niet. Als er diverse verrichtingen gebeurd zijn , of de tegoeden op naam van de langstlevende alleen staan , zal de Registratie de volledige som in de nalatenschap laten meetellen.


In principe moet er rekening gehouden worden met sommen waar voorheen successierechten betaald werden in het geval deze sommen afgescheiden gebleven zijn en niet vermengd zijn met andere bedragen.

Met het bewijs van de datum van de storting (juist na het overlijden van de vader, op mijn aanraden) op een spaarrekening en er kon vastgesteld worden dat er nooit één euro afgehaald werd van die spaarrekening doch juist bijgestort, kon er geen twijfel bestaan over deze voorheen aangegeven som in de successie. Dat waren een paar duizend euro in successierechten die daar uitgespaard werden.

In andere situaties is het niet zo duidelijk of het verdedigbaar is of niet.

Als bij het eerste overlijden effecten bestonden, die nog steeds bestaan of waar het bewijs van herbelegging kan geleverd worden met alle intekenbordelen kan er ook geen discussie bestaan (misschien zal dit wel geprobeerd worden maar het bewijs is overduidelijk dat de oorspronkelijke bedragen, toekomend in vruchtgebruik aan de moeder, nooit aangetast geweest zijn, wat juist het te bewijzen feit is).
Al wat nodig is om het kwaad te laten triomferen, is dat goede mensen niets doen (Edmund Burke)

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#12 , 6 jaar 2 weken geleden (31 aug 2012 23:46)

@gebruiker: mijn ervaring komt overeen met het standpunt van Wanton hoor!!!!

Ik heb in twee gevallen het sluitend bewijs kunnen leveren maar dat werd niet aanvaard.....
in één geval gaven ze als verklaring dat het werd beschouwd als een impliciete schenking van kind-erfgenaam aan langstlevende ouder.....waardoor ze dus tweede keer konden belasten bij overlijden van die tweede ouder...
Dus erfenis best verdelen alvorens de langslevende ouder ook overlijdt......

ps: misschien zijn er toegeeflijkere kantoren met een menselijk gelaat; kantoor waar ik in beide gevallen terecht kwam stond bekend als "moeilijk"; ook het lokale kadaster aldaar (dat waardeschatting onroerende goederen moest doen) was "duivels";
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

gebruiker
Berichten: 683
Locatie: Aalst

#13 , 6 jaar 2 weken geleden (01 sep 2012 17:17)

roharro schreef:@gebruiker: mijn ervaring komt overeen met het standpunt van Wanton hoor!!!!

Ik heb in twee gevallen het sluitend bewijs kunnen leveren maar dat werd niet aanvaard.....
in één geval gaven ze als verklaring dat het werd beschouwd als een impliciete schenking van kind-erfgenaam aan langstlevende ouder.....waardoor ze dus tweede keer konden belasten bij overlijden van die tweede ouder...
Dus erfenis best verdelen alvorens de langslevende ouder ook overlijdt......

ps: misschien zijn er toegeeflijkere kantoren met een menselijk gelaat; kantoor waar ik in beide gevallen terecht kwam stond bekend als "moeilijk"; ook het lokale kadaster aldaar (dat waardeschatting onroerende goederen moest doen) was "duivels";


Dat druist toch volledig in tegen het principe van vruchtgebruik/naakte eigendom?

Op het deel dat komt uit de nalatenschap van de vader daar krijgt de moeder toch 'slechts' het vruchtgebruik?

Als deze sommen nooit aangetast geweest (het kapitaalsgedeelte is nooit gedaald beneden de som die in vruchtgebruik gekomen is) dan is hier toch van toepassing dat het vruchtgebruik uitdooft maw de blote eigenaar (de kinderen) verwerven alles in volle eigendom, met nog één belangrijk element = er zijn geen successierechten verschuldigd?

Dat er ontvangkantoren zijn die hun eigen regels volgen dat maak ik genoeg mee, maar daar heb ik andere reacties voor (die er voor zorgen dat de Belgische Staat torenhoge dwangsommen zal mogen betalen aan Europa als hun ontvangkantoren dat nog durven toepassen, nadat 6 maand gepasseerd is na de opmaak van het verslag door het Europese Hof van Justitie na de eerste klacht).
Al wat nodig is om het kwaad te laten triomferen, is dat goede mensen niets doen (Edmund Burke)

gebruiker
Berichten: 683
Locatie: Aalst

#14 , 6 jaar 2 weken geleden (01 sep 2012 17:25)

roharro schreef:@gebruiker: mijn ervaring komt overeen met het standpunt van Wanton hoor!!!!

Ik heb in twee gevallen het sluitend bewijs kunnen leveren maar dat werd niet aanvaard.....
in één geval gaven ze als verklaring dat het werd beschouwd als een impliciete schenking van kind-erfgenaam aan langstlevende ouder.....waardoor ze dus tweede keer konden belasten bij overlijden van die tweede ouder...
Dus erfenis best verdelen alvorens de langslevende ouder ook overlijdt......


Er zijn eenvoudiger oplossingen.

Een groot deel van de hedendaagse gepensioneerden zitten 5 maal per jaar (of meer) voor een paar weken in het buitenland.

Wel als dergelijke gepensioneerden hun woonadres bijvoorbeeld in Italië zetten en 5 maal per jaar (of meer) naar België komen én ze plaatsen al hun geldbeleggingen in Italië (momenteel vlot meer dan 4.5 % op spaarrekeningen) dan betalen ze bij successie op de eerste 2 miljoen euro 0 euro aan successierechten (in Italië, wél natuurlijk - successie te vereffenen in België, waardoor zeker het belang van overdracht van Belgische woningen naar de kinderen - op in België gelegen onroerende goederen). Met nog een interessant gegeven: binnen Italië wordt voor personen met een oorspronkelijk niet-Italiaanse nationaliteit de wetgeving inzake successie toegespast van die oorspronkelijke nationaliteit. Maw bij openvallen van een successie dan gaat de volledige successie van de overleden echtgenoot in Italië over naar de overlevende in vruchtgebruik (in tegenstelling tot de successieregeling voor italianen van de helft (van het deel van de overleden ouder) in volle eigendom naar de overlevende ouder en de rest in volle eigendom naar de kinderen).

De ouders hebben dan toch een eigendom ter beschikking (of gehuurd) in Italië, met of zonder zwembad, wat interesante reiskansen biedt voor de kinderen.

Successieoptimalisatie met extra perssonlijke en financiële voordelen!

Dat ze hier met hun 'antimisbruikbepalingen' daar iets proberen tussen te steken! Met de vrijheid van personen en kapitalen? Dan zal het pas leuk worden (een héél pak minder leuk voor de Belgische Staat die de Europese dwangsommen zal mogen betalen!) :lol:
Al wat nodig is om het kwaad te laten triomferen, is dat goede mensen niets doen (Edmund Burke)

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#15 , 6 jaar 2 weken geleden (01 sep 2012 18:33)

Waarom niet gewoon dan de veronderstelde verichting te doen. Geld plaatsen en blokkeren op naam van de blote eigenaar , met vruchtgebruik of betaling van de rente aan de vruchtgebruiker. Dat is een speciale notitie bij de bank. De meeste banken kunnen dat toepassen. Indien de vruchtgebruiker echter titularis is van de rekening en die kan met eigen handtekening alleen beschikken over de tegoeden , dient het mi. volledig in de nalatenschap te vallen van de zgn. vruchtgebruiker.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”