Registratiebelasting bij ingrijpende energetische renovatie 2018

Alfons_
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Registratiebelasting bij ingrijpende energetische renovatie 2018

#1 , 10 feb 2024 17:37

Graag advies over het volgende:

Eind 2018 heb ik mijn (enige) woning aangekocht. Dit onder een verlaagd tarief van de registratierechten van 6%, daar ik een ingrijpende energetische renovatie ging uitvoeren. In 2019 werd hiervoor een bouwaanvraag goedgekeurd, en sindsdien zijn de werkend lopend. Daar ik zo goed als alle werken zelf doe vraagt dit immers enige tijd. Sinds 2022 heb ik er ook mijn domicilie geplaatst.

In 2018 waren de voorwaarden hierbij de volgende volgens het decreet van 18/05/2018:
2° de verkrijger moet binnen een termijn van vijf jaar vanaf de datum van de authentieke aankoopakte een energieprestatiecertificaat bouw als vermeld in artikel 9.2.11 van het Energiebesluit van 19 november 2010, bekomen waaruit blijkt dat de renovatiewerken die aan de aangekochte woning uitgevoerd zijn, betrekking hebben op werken als vermeld in punt 1° ;
4° de verkrijger verbindt zich ertoe zijn inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister te nemen op het adres van de aangekochte woning binnen vijf jaar na de datum van de authentieke aankoopakte;


Op 19/11/2021 werd dit decreet als volgt aangepast :
In artikel 2.9.4.2.12 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2018 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018, 20 december 2019, 26 juni 2020 en 2 april 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
"2° de verkrijger heeft binnen een termijn van zes jaar vanaf de datum van de authentieke aankoopakte een EPB-aangifte als vermeld in artikel 1.1.3, 47°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, laten indienen waaruit blijkt dat de werken die aan de aangekochte woning uitgevoerd zijn, betrekking hebben op werken als vermeld in punt 1° en dat is voldaan aan alle EPB-eisen, vermeld in titel IX, hoofdstuk I, van het Energiebesluit van 19 november 2010, die op de omgevingsvergunning(en) voor stedenbouwkundige handelingen van het specifieke bouwproject van toepassing zijn;";
2° in paragraaf 1, eerste lid, 4°, worden de woorden "binnen vijf jaar" vervangen door de woorden "binnen zes jaar";


Rekening houdend hiermee had ik dacht ik tot eind 2024 (6 jaar na aankoop) tijd om het epb dossier in te dienen. Echter kreeg ik nu (5 jaar na aankoop) een aanslagbiljet met een verschuldigde waarde boven de 15.000 euro, met andere woorden past de vlaamse belastingsdienst het oudere decreet toe (het decreet van op het moment van aankoop).

De werken zijn immers nog volop lopend en het was me niet mogelijk om het epb dossier sneller in te dienen, daar hiervoor alle isolatie- en ventilatiewerken afgerond moesten zijn.
Het probleem is niet enkel dat de 6% registratierechten verworpen worden, maar ook de 7% regel voor enige woning. Waarbij er een regel was van maximale domiciliering na 3 jaar (terwijl dat dit bij de IER 5jaar (decreet 2018) of 6 jaar (decreet 2021) zou zijn. Waardoor ik zou terugvallen naar het basistarief van 10%.

Graag advies. Volgens mij heeft een decreet van 2021 voorrang op een decreet van 2018? Of is het decreet op moment van aankoop van belang? Of is er een andere manier om hiervoor een bezwaar in te dienen?

Alvast bedankt voor jullie advies.

Reclame