terugvordering uitkering tijdens ongewilde werkloosheid

Thobias
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

terugvordering uitkering tijdens ongewilde werkloosheid

#1 , 13 okt 2021 09:53

Beste
Tijdens mijn corona-werkloosheid heb ik interim gewerkt op deeltijdse basis. Mijn stempelkaarten waren telkens in orde. Qua inkomen (loon + uitkering) was mijn loon globaal gelijk aan de maanden dat ik niet ging werken en enkel van een uitkering genoot. Vorige maand in september is mij een terugvordering toegestuurd van de RVA voor de maanden februari, maart & april. Feit is nu dat ik door te gaan werken minder zal verdiend hebben dan als ik thuis was gebleven en niets had gedaan. Er moet mij minder uitkering worden betaald, ik verricht arbeid, ik betaal belastingen en 6 maanden later moet ik nog geld terugbetalen? Had ik begin maart gezien hoe weinig mijn uitkering bedroeg, dan was ik gewoon gestopt met werken. Ik begrijp de oorspronkelijke berekening die gebeurd is in de maanden februari, maart & april, de herberekening is me nog steeds een beetje vaag. Mijn uitkering wordt drie maanden foutief berekend? Zes maanden later wordt ineens een andere berekeningsformule toegepast? Volgens mijn vakbond is het correct en heeft aanvechten geen zin. De Vlaamse Overheid stimuleert dus om thuis te zitten en niets te doen?

LeenW
Berichten: 10909

#2 , 13 okt 2021 10:17

Bekijkt u het bruto of netto? Op uitkeringen wordt meestal zeer weinig afgehouden.

Inazuma
Berichten: 7816
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#3 , 13 okt 2021 11:38

Bekijkt u het bruto of netto? Op uitkeringen wordt meestal zeer weinig afgehouden.
Afhoudingen (of gebrek daaraan) voor personenbelasting hebben niets van doen met terugvorderingen van RvA voor wat volgens hen onterechte uitkeringen waren.


Er werd voor deze situatie trouwens al van bij begin vd Corona chaos in 2020 gewaarschuwd ...

Traditioneel zijn de berekeningen & regeltjes complex en amper te doorgronden.

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 2652
Juridisch actief: Nee

#4 , 13 okt 2021 12:15

Zie o.a. https://www.vlaio.be/nl/subsidies-finan ... oronavirus

Iedereen kan de richtlijnen van de RVA lezen via RVA-tech.

Zo lezen wij o.a.
1. Mag u voor een andere werkgever werken in een periode van tijdelijke werkloosheid?
7.1. Algemene regeling
U mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan degene door wie u tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber. De inkomsten van die tewerkstelling kunnen echter niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering.
Dit betekent concreet dat het in de periode van de tewerkstelling gelegen aantal uren waarop u door uw werkgever tijdelijk werkloos werd gesteld, niet zal worden meegeteld voor de berekening van het aantal uitkeringen dat u voor die maand kunt ontvangen.
Voorbeeld
U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) en werd gedurende de maand april 2020 op voor totaal 152 uren tijdelijk werkloos gesteld. Het aantal van uw uitkeringen voor de maand april 2020 bedraagt dan (152 x 6) / 38 = 24.
Op 14.04 en 15.04 hebt u gewerkt voor een andere werkgever. Voor die dagen heeft de werkgever die u tijdelijk werkloos stelt 16 uur (8 x 2) tijdelijke werkloosheid aangegeven.
Door deze tewerkstelling zal u voor de maand april 2020 nog slechts [(152-16) x 6] / 38 = 21,5 uitkeringen ontvangen.
1.2. Specifieke regeling voor tewerkstelling in bepaalde sectoren
Vitale sectoren
Indien u als tijdelijk werkloze in de periode van april 2020 tot en met september 2021 werkt bij een andere werkgever in een “vitale sector”, kan u voor de periode van de tewerkstelling 75% van uw uitkeringen als tijdelijk werkloze behouden.
Deze regeling geldt voor tewerkstellingen als werknemer of uitzendarbeider in de volgende sectoren:
 de tuinbouw, met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen (paritair comité 144);
 de landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever (paritair comité 145);
 de bosbouw (paritair comité 146);
Bijvoorbeeld:
U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) en werd gedurende de maand april 2020 op in totaal 152 uren tijdelijk werkloos gesteld. Het aantal van uw uitkeringen voor de maand april 2020 bedraagt dan (152 x 6) / 38 = 24.
In de week van 20.04.2020 werkt u tijdens uw tijdelijke werkloosheid van maandag tot en met vrijdag in een landbouwbedrijf. Voor die periode wordt uw totaal aantal uitkeringen voor de maand april 2020 verminderd met 5 x 25% = 1,25, afgerond 1,5 uitkeringen (het resultaat wordt afgerond naar 0,5 of naar de hogere eenheid indien het cijfer na de komma resp. minstens 25 of 75 is).
Door deze tewerkstelling zal u voor de maand april 2020 dus slechts 24 – 1,5 = 22,5 uitkeringen ontvangen.
Zorgsector, onderwijs en contacttracing
Voor de periode van oktober 2020 tot en met september 2021 geldt deze regeling ook voor tewerkstellingen bij een andere werkgever (rechtstreeks of als uitzendkracht) in:
 de zorgsector.
Het gaat om de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld.
Voor de private sector gaat het om de volgende sectoren:
 de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (paritair comité 318);
 de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten (paritair comité 319);
 de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (paritair comité 330);
 de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector (paritair comité 331);
 de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités (paritair comité 322);
 het onderwijs;
 instellingen en centra die contactopsporing verrichten met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Voor de periode van 15.02.2021 tot en met 30.09.2021 worden de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra eveneens beschouwd als behorend tot de zorgsector en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.
Cruciale sectoren
Voor de periode van maart 2021 tot en met juni 2021 geldt deze regeling ook voor een tewerkstelling bij een andere werkgever (rechtstreeks of als uitzendkracht) in een cruciale sector, maar enkel indien u tijdelijk werkloos omwille van (niet-medische) overmacht of economische redenen bent.
De cruciale sectoren zijn de handelszaken, bedrijven en diensten die gedurende de coronacrisis noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van het land en de behoeften van de bevolking, en de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.
Het gaat om activiteiten, diensten en ondernemingen die omschreven zijn in de bijlage 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (bijvoorbeeld alle bedrijven en winkels die tussenkomen in de voedselketen, taxibedrijven, garages voor herstellingen, schoonmaakbedrijven voor de activiteiten in ondernemingen uit de cruciale sectoren … .
Neem hierover zo nodig contact op met uw uitbetalingsinstelling.

1.3. Formaliteiten
Indien u niet tewerkgesteld bent in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming en u dus voor de maand september 2020 in geval van tijdelijke werkloosheid opnieuw in het bezit van een controlekaart moet zijn, moet u de tewerkstelling daarop aanduiden. Lees daarvoor de richtlijnen op de controlekaart. Indien dat het geval is, vermeldt u bijkomend dat het gaat om een tewerkstelling in een vitale sector.
Indien u niet in het bezit van een controlekaart moet zijn, moet u tewerkstellingen bij een andere werkgever meedelen aan uw uitbetalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. U kunt dit doen met het formulier CORONA-TW-AANGIFTE WERK of op om het even welke andere wijze (brief, mail, telefoon …).
Indien u deze mededeling niet doet of indien uw uitbetalingsinstelling daarmee geen rekening zou houden, zal een terugvordering gebeuren van de te veel ontvangen uitkeringen.
De tewerkstelling moet geldig aangegeven zijn door de werkgever.

Opgelet! Indien u het werk bij de werkgever die u tijdelijk werkloos stelt zou kunnen hervatten, maar u dit niet doet omdat u verkiest om bij een andere werkgever tewerkgesteld te blijven, kunt u door uw werkgever niet meer tijdelijk werkloos gesteld worden en hebt u dus voor die dagen geen recht meer op uitkeringen.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Werkloosheid”