Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
veraK
Topic Starter
Berichten: 3

Als je geen erfgenamen hebt

#1 , 4 jaar 10 maand geleden (28 feb 2013 21:10)

Een hypothetische vraag houdt mij al enige tijd bezig.
Het is misschien nog wat vroeg om met zo'n zaken bezig te zijn, maar beter te vroeg dan te laat.

Feit: ik ben enig kind, de erfenis van mijn ouders zal dus later integraal naar mij gaan. (veronderstel ik, men weet nooit wat er voor verrassingen uit de bus kunnen komen). Mijn vader is een 'arme hardwerkende zelfstandige', als u mij begrijpt.

Ik woon samen met mijn vriend, die een zoontje (minderjarig) heeft uit zijn vorig huwelijk.
Wij zijn niet van plan om samen kinderen te krijgen.

Als ik sterf, heb ik dus geen broers, zussen, kinderen, kleinkinderen, neefjes of nichtjes, niemand, die van mij kan erven of het zou verre, onbekende familie moeten zijn die gigantisch veel successierechten zouden moeten betalen.

Als mijn vriend overlijdt vòòr mij, hoe kan ik er voor zorgen dat mijn persoonlijk vermogen later naar de zoon van mijn vriend gaat zonder dat hij zich blauw betaalt aan successierechten (hij is geen bloedverwant van mij)? Zijn er maatregelen die ik (of wij) nu al kunnen nemen.

Ik kan hem niet adopteren. Zijn mama zou dat niet leuk vinden :D


Franciscus
Berichten: 29554

#2 , 4 jaar 10 maand geleden (28 feb 2013 23:13)

http://www.notaris.be/erven-schenken/er ... aanvaarden
http://diplomatie.belgium.be/nl/Dienste ... verlijden/

en adoptie een ganse tekst maar krijg hem niet in een link. Vooral B kan mogelijk helpen zonder dat de moeder in het gedrang komt.
Punt 2 erkening is niet van toepassing
A) Volle adoptie:
De adoptie door de echtgeno(o)t(e) van verschillend geslacht van de ouder noemt men een stiefouderadoptie. Men kan hier kiezen voor een volle of “gewone” stiefouderadoptie. Deze twee vormen van adoptie verschillen o.a. hierin dat bij de gewone adoptie de banden met de oorspronkelijke familie niet worden doorgeknipt, terwijl dit bij de volle adoptie wel het geval is. De geadopteerde (uw kind) zal bij beide soorten adoptie gelijkgesteld worden met kinderen die een gewone (oorspronkelijke) afstammingsband hebben met hun ouder. Bij de volle adoptie zal men echter bovendien volwaardige verwantschapsbanden verkrijgen met de verwanten van de adoptant (Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat de ouders van uw vriend, de grootouders worden van uw kind.). Kort samengevat is de volle adoptie dus een verdergaande vorm van adoptie in vergelijking met de “gewone” adoptie.

In de eerste plaats is er dus de volle stiefouderadoptie. Deze volle adoptie heeft dus tot gevolg dat het geadopteerde kind alle banden verliest met zijn oorspronkelijke familie. Bij stiefouderadoptie (Hiervoor zou u moeten wachten met adoptie totdat u met uw vriend getrouwd bent.) is er weliswaar discussie of die afstammingsband enkel tenietgaat t.o.v. de ouder van hetzelfde geslacht als de adoptant (de verwekker van uw kind) of t.o.v. beide ouders. Sommigen stellen dat bij een volle stiefouderadoptie beide ouders hun band met het kind verliezen, zodat ook de ouder – echtgeno(o)t(e) van de adoptant (u dus) – zijn/haar kind moet adopteren opdat deze het ouderlijk gezag zou kunnen behouden. Het verlies van het gezag over uw kind kan verregaande gevolgen met zich meebrengen indien jullie (u en uw vriend) ooit uit elkaar zouden gaan (Er zou u dan bijvoorbeeld omgangrecht met uw kind kunnen worden ontnomen.). Andere rechtspraak en rechtsleer is van oordeel dat deze (bijkomende) adoptie door de oorspronkelijke ouder niet noodzakelijk is opdat deze ouder het ouderlijk gezag zou blijven behouden na de adoptie. Hoewel het Grondwettelijk Hof in een arrest van 6 november 1997 (nr. 67/97) stelde dat de eerste toepassing een schending inhoudt van artikel 10 en 11 van de Grondwet en niet dient te worden toegepast als artikel 370 §1, lid 2 B.W. op deze wijze wordt geïnterpreteerd blijft er grote onduidelijkheid bestaan hieromtrent.

Indien u nog niet getrouwd bent met uw vriend op het ogenblik van de adoptie spreekt men over “adoptie door de ongehuwde partner van de ouder”. Ook in dit geval is er discussie of de volle adoptie het verlies van het ouderlijk gezag van de oorspronkelijke ouder betekent. Sommige rechtsleer is van oordeel dat de oorspronkelijke ouder het ouderlijk gezag behoudt, terwijl anderen stellen dat men dit verliest bij volle adoptie door de partner van de ouder. Op 3 mei 2000 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat ook in dit geval een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aanwezig is. Bijgevolg moet ook in het geval de adoptant (uw partner) en de ouder nog niet getrouwd zijn artikel 370 §1, lid 2 B.W. buiten spel worden gelaten, zodat de oorspronkelijke ouder (u) het ouderlijk gezag samen zal uitoefenen met de adoptant en niet tot adoptie dient over te gaan.

Hoewel men sinds de arresten van het Grondwettelijk Hof van oordeel is dat de ouder zijn/haar kind niet mee moet adopteren bij de volle adoptie van de stiefouder, is er toch sprake van onzekerheid hieromtrent.

Bovendien wordt volle adoptie vaak niet gehomologeerd omdat ze strijdig is met het belang van het kind. Het doorsnijden van alle oorspronkelijke familiale banden is immers zeer verregaand. In uw geval is dit echter mogelijk niet van toepassing omdat er gewoonweg geen afstammingsbanden aanwezig zijn langs vaderszijde. Toch raad ik u deze volle adoptie niet aan wegens te veel onzekerheid omtrent de gevolgen.

B) “Gewone” adoptie:
Een tweede mogelijkheid is de “gewone” adoptie van uw kind door uw partner. Wanneer de volle stiefouderadoptie geweigerd wordt, biedt deze vorm van adoptie vaak wel een uitweg. Zoals hierboven reeds vermeld heeft de “gewone” adoptie gelijkaardige gevolgen als de volle adoptie, maar zijn deze minder verregaand. Een “gewone” adoptie is voordeliger wanneer u reeds getrouwd bent. In dat geval behoudt u immers het ouderlijk gezag volgens artikel 361 §2 B.W. Indien u niet getrouwd bent zal net zoals bij de volle adoptie de kans bestaan dat u uw ouderlijk gezag kwijtraakt aan uw partner. Echter ook hier heeft het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 28 november 2001 (nr.154/2001) gesteld dat er een schending is van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Bijgevolg dient volgens het Hof ook wettelijk samenwonende ouder het ouderlijk gezag te kunnen behouden samen met de adoptant (op voorwaarde dat deze van een verschillend geslacht zijn).

Hoewel de voorwaarden van adoptie in uw geval vervuld lijken op het eerste zicht raad ik u aan om eerst te trouwen en bovendien voor een “gewone” adoptie te kiezen indien u absoluut voor adoptie wil gaan. Het is immers duidelijk dat er in de andere gevallen veel onzekerheid bestaat over het lot van uw ouderlijk gezag.

2. Erkenning

De beste oplossing is volgens mij echter te vinden in de erkenning. Aangezien uw kind niet werd erkend door de biologische vader, bestaat deze mogelijkheid nog voor uw partner. Deze procedure verloopt een stuk eenvoudiger en brengt bovendien niet zoveel onzekerheid met zich mee als de adoptiemogelijkheden die ik hierboven reeds heb besproken.

De erkenning brengt een oorspronkelijke afstammingsband tot stand tussen uw partner en uw kind. Bovendien heeft de erkenning terugwerkende kracht, zodat juridisch gezien uw partner altijd de vader van uw kind is geweest. Uw partner moet hiervoor niet bewijzen dat hij de biologische vader is van het kind (wat ook niet het geval is). Hij dient enkel uw instemming hiervoor te krijgen. Deze erkenning gebeurt in een authentieke akte. U kan kiezen om dit ofwel bij de burgerlijke stand te doen ofwel bij de notaris.

De erkenning die uw partner zal doen wordt een “leugenachtige erkenning” genoemd aangezien hij niet de biologische vader is. Deze “leugenachtige erkenningen” worden beschermd wanneer er een overeenstemmend bezit van staat. Bezit van staat blijkt onder andere uit het feit dat uw partner uw kind steeds heeft behandeld als zijn kind, dat hij steeds mee heeft voorzien in het onderhoud en opvoeding van uw kind, dat uw kind uw partner steeds heeft behandeld als zijn vader en uw omgeving en familie ook steeds uw partner heeft beschouwd als vader van uw kind. Als dit het geval is (wat zo lijkt te zijn in uw omstandigheden) wordt deze erkenning beschermd, wat betekent dat nooit iemand deze erkenning kan betwisten, ook de biologische vader niet.

veraK
Topic Starter
Berichten: 3

#3 , 4 jaar 10 maand geleden (01 mar 2013 09:04)

Zoals ik al zei in mijn originele post, adoptie is echt geen optie. Ik mag van de moeder nog zijn kleren niet klaarleggen of hem naar school brengen.
Ik weet zelfs niet als ik iemand KAN adopteren als er nog een echte mama in het spel is?

Vriend is ook niet van plan om met mij te trouwen. één keer heeft hem genoeg miserie gebracht :-D

eylis
Berichten: 6310

#4 , 4 jaar 10 maand geleden (01 mar 2013 09:58)

verak, de gewone= kleine adoptie mag en kan u wel. (Enkel de groete adoptie moet ze haar toestemming geven) Kleine adoptie is iets wat u en uw partner samen beslissen. De moeder kan zich niet verzetten omdat haar rechten niet veranderen of wijzigen. Zij blijft in haar rechten, maar kan zich niet verzetten tegen het feit dat jij wenst dat je stiefkind ook van jou gaat erven.

veraK
Topic Starter
Berichten: 3

#5 , 4 jaar 10 maand geleden (01 mar 2013 11:56)

Bedankt alvast. Ik las bij de gewone adoptie dat er dan ouderlijk gezag van mijn vriend kan overgaan op mij? Dat snap ik niet zo goed. Krijgt de adopterende stiefouder dan ouderlijk gezag bij deze kleine / gewone adoptie? Me dunkt dat er dan toch wel aan de rechten van de echte mama wordt beknot.

moet adoptie gebeuren vòòr het kind meerderjarig wordt?
Als ik ouderlijk gezag krijg, wil dit dan ook zeggen dat ik aansprakelijk ben / verantwoordelijk ben indien dit kind vb op minderjarige leeftijd iets zou mispeuteren?


Ik heb even een andere site geraadpleegd en dit vond ik over 'adoptie: Adoptie is het verbreken van de familieband tussen biologische ouders en geadopteerde en het tegelijkertijd vaststellen van een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en een geadopteerde, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone en volle adoptie.

--> Dit lijkt mij echt zo drastisch. Zijn er echt geen andere mogelijkheden dan adoptie?

Franciscus
Berichten: 29554

#6 , 4 jaar 10 maand geleden (01 mar 2013 12:53)

De moeder zal wel gehoord worden maar het is de rechter die beslist. Dus zelfs als zij neen zegt kan de rechter toestemming geven.
Er komt een band bij.
Een gewone adoptie waar de banden met de echter ouders NIET verbroken worden kan perfect.
Er wordt geen wettelijke band gevormd met de familie van adoptante.
Er is ook mogelijkheid om de familienaam aan te passen. Zo kan men een dubbele naam krijgen.
U kan schenken of in testament een regeling voorzien zie ook mijn opgegeven links.
Ga eens langs uw notaris die kan de zaken ten gronde uitleggen.

eylis
Berichten: 6310

#7 , 4 jaar 10 maand geleden (01 mar 2013 12:55)

kleine adoptie is in feite een soort van administratieve adoptie waardoor je je band met het kind ook officieel krachtigd.
Dat wil zeggen: kunnen erven aan voordelige successietarieven. Door deze kleine adoptie wordt je ook iets meer in je opvoedende rol erkend. Daarmee neem je niets af van het ouderlijk gezag van de moeder. Maar kan je wel in (tijdelijke) afwezigheid van de vader als het kind bij jou is belangrijke beslissingen nemen (bij ziekte bijvoorbeeld) . En dat is eigenlijk een voordeel. Als het kind iets mispeuterd wanneer het onder je hoede is (bijvoorbeeld de papa gaan werken en jij thuis met het kind) ben je technisch gesproken altijd verantwoordelijk. Ook zonder kleine adoptie. Want de vader heeft jou op zo'n moment de opdracht gegeven over het kind (en zijn veiligheid en de veiligheid naar derden toe) te bewaken.
Als het kind zou stelen, ongevallen veroorzaken, etc (niet persé op een moment dat jij er verantwoordelijk bent: bijvoorbeeld op weg naar school, op vakantie etc)
Dan is het betalen/afregelen van zo'n calamiteiten in de eerste plaats een zaak voor de echte ouders die nog steeds het ouderlijk gezag delen.

Kleine adoptie kan inderdaad ook na meerderjarigheid: dan moet je kunnen aantonen dat er reeds x aantal jaren samengewoond is met het kind én er een band bestaat tussen jullie beiden. Is ook een optie.

wanton
Berichten: 8217
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#8 , 4 jaar 10 maand geleden (01 mar 2013 20:34)

Als u trouwt met uw vriend , maakt u een testament ten gunste van het kind van uw echtgenoot. Die erft dan aan het tarief 'rechte lijn' , zijnde 3-9-27 %. Niet de hoge tarieven van vreemde.
Dat is , naast kleine adoptie, de simpelste weg!
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”