ontruiming garage via vrederechter: via verzoekschrift? of via dagvaarding?

Philippe68
Topic Starter
Berichten: 87
Juridisch actief: Nee

ontruiming garage via vrederechter: via verzoekschrift? of via dagvaarding?

#1 , 07 okt 2021 14:00

Onderwerpen samengevoegd - JurecaBe - moderator

Na het overlijden van mijn ouders neem ik de ouderlijke woning over mits het betalen van een oplegsom aan mijn broer. Mijn broer weigert echter de garages, die achterin de tuin staan en waarin hij 6 oldtimers stalt, te ontruimen. Hij gaf geen gevolg aan mijn ingebrekestelling. Ook de verzoeningsprocedure bij de vrederechter was zonder succes. Ik kan nu niet anders (denk ik) dan de ontruiming vragen via de vrederechter (gerechtelijke procedure starten)?
Maar hoe doe ik dat concreet? Kan dat via een verzoekschrift, neer te leggen bij de griffie? Of moet dat door middel van een dagvaarding, via een deurwaarder?
(Ik heb geen idee wanneer er een verzoekschrift, en wanneer er een dagvaarding moet gebruikt worden).
Kan iemand van de leden mij hier verduidelijking in brengen aub? Alvast dank!

scorpioen
Berichten: 9347
Juridisch actief: Nee

#2 , 07 okt 2021 16:45

Het betreft m.i. een bezetting zonder titel noch recht.
Zaak kan m.i. ingeleid worden bij verzoekschrift op tegenspraak (art. 1344octies Ger. W.)
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Philippe68
Topic Starter
Berichten: 87
Juridisch actief: Nee

#3 , 12 okt 2021 11:51

Hartelijk dank, Scorpioen! Maar mag ik nog even enige verduidelijking vragen aub?

Ik lees dat art 1344 octies Ger W valt onder 'rechtspleging inzake huur van goederen en inzake uithuiszetting'.
Nadat in casu de mede-eigendom tussen partijen geëindigd is door de 'staat vereffening en verdeling' dd. 1/4/2018 is er m.i. een verdere bezettingsvergoeding verschuldigd totdat de garages zijn ontruimd.
De bezettingsvergoeding en de ontruiming zijn dd. 1/4/2018 m.i. inderdaad gegrond op een bezetting zonder recht of titel. Maar gezien de toestand voordien een exclusief gebruik van 'mede-eigendom' betrof en geen 'huur', vraag ik mij af of art. 1344 octies dan van toepassing is en een verzoekschrift op tegenspraak hier mag gebruikt worden om de zaak bij de vrederechter in te leiden om de garages eindelijk ontruimd te krijgen en een bezettingsvergoeding te vragen voor de periode na de beëindiging van de mede-eigendom (dus voor de periode van bezetting zonder recht noch titel)...
Is het mogelijk mij hier nog enige verduidelijking te brengen aub? Alvast hartelijk dank!

Reclame

scorpioen
Berichten: 9347
Juridisch actief: Nee

#4 , 12 okt 2021 13:06

Art. 1344 octies spreekt in algemene termen over bezetting zonder titel noch recht en beperkt de toepassing niet tot huur.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Philippe68
Topic Starter
Berichten: 87
Juridisch actief: Nee

#5 , 13 okt 2021 13:59

Hartelijk dank, scorpioen!

Philippe68
Topic Starter
Berichten: 87
Juridisch actief: Nee

#6 , 13 okt 2021 14:29

Onderwerpen samengevoegd - JurecaBE - moderator


Ik wil via een 'verzoekschrift op tegenspraak' de vrederechter vragen garages, die bezet worden zonder recht of titel, te (laten) ontruimen en een bezettingsvergoeding op te leggen voor de periode dat de garages werden bezet zonder recht of titel.

Ik vond een voorbeeld voor dgl. verzoekschrift op internet ('verzoekschrift uithuiszetting – vredegerechten arrondissement Limburg'). Daarin wordt o.a. vermeld: "Verzoeker vraagt de zaak te behandelen op de inleidingszitting overeenkomstig artikel 735 Ger W.".
Bij art. 735, §1 Ger W lees ik echter, als ik het goed begrijp tenminste, dat om een zaak op de inleidende zitting, in korte debatten, te behandelen, er een met redenen omkleed verzoek moet gedaan worden in de akte van rechtsingang (dus in het verzoekschrift, neem ik aan?),( ... ofwel dient gevraagd te worden door de verwerende partij, of mits akkoord van alle partijen)? Ik meen ook ergens gelezen te hebben dat het dan om 'ernstige redenen' moet gaan ...?

Vandaar dat ik mij nu afvraag of ik in het verzoekschrift kan vragen de zaak te behandelen op de inleidende zitting?
Of hoe gaat dit concreet in zijn werk?
Alvast dank voor mogelijke informatie!

scorpioen
Berichten: 9347
Juridisch actief: Nee

#7 , 13 okt 2021 16:02

Onderwerpen samengevoegd antwoord op eerste vraag - JurecaBE - moderator


Een zaak kan in korte debatten behandeld worden als ze vrij eenvoudig is, partijen niet veel uitleg moeten geven en de rechter er niet lang over moet nadenken.
Vaak wordt dit gewoon gemotiveerd met "dat de vordering niet voor ernstige betwisting vatbaar is en gedaagde nooit gereageerd heeft op de ingebrekestellingen".
Uiteindelijk beslist de rechter of hij de zaak in korte debatten behandelt.
In een procedure voor de vrederechter heeft dit minder belang omdat zaken er meestal op korte termijn kunnen worden uitgesteld en behandeld.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Philippe68
Topic Starter
Berichten: 87
Juridisch actief: Nee

#8 , 13 okt 2021 17:40

Thx Scorpioen!!
Dus als ik het goed begrijp kan ik eigenlijk niets verkeerd doen door in het verzoekschrift de korte debatten/behandeling op de inleidende zitting te vragen? De vrederechter of tegenpartij zal dan wel reageren indien niet akkoord en hoor ik op de inleidende zitting dat er uitstel naar een bepaalde datum zal zijn of een kalender voor uitwisselen van conclusies?

Mag ik misschien ook nog vragen: dien ik dan, samen met het verzoekschrift, op de griffie ineens ook alle stukken in die ik wens voor te leggen aan de vrederechter, alsook een conclusie, waar ik alles duidelijker kan in verwoorden dan mogelijk in het korte debat op de inleidende zitting?

En ik dien uiteraard die conclusie dan ook vóór die zitting aan tegenpartij te bezorgen.
Maar wat de stukken betreft, het zijn allemaal stukken die tegenpartij reeds in zijn bezit heeft, cf. PV staat Vereffening & verdeling waarin het einde van de mede-eigendom wordt vermeld, arrest hof van beroep ivm grootte bezettingsvergoeding garages, ingebrekestelling mbt ontruiming garages, (talrijke) briefwisseling tussen partijen mbt ontruiming garages en bezettingsvergoeding, verzoeningsprocedure (zonder resultaat) voor vrederechter, ... Volstaat het al die stukken te vermelden in de inventaris, gevoegd bij de conclusie? Of moeten die stukken ook allemaal effectief opnieuw bezorgd worden aan tegenpartij?

scorpioen
Berichten: 9347
Juridisch actief: Nee

#9 , 13 okt 2021 22:13

Een conclusie dient als antwoord op de conclusie van de tegenpartij. U zet dus in uw verzoekschrift alles uiteen wat u in een eerste conclusie zou schrijven en dan is het aan de tegenpartij om te antwoorden. Als deze geen conclusie neerlegt moet uw verzoekschrift volstaan om de rechter te laten oordelen.
Let wel op: als u daarna zelf een conclusie neerlegt moet u alles wat nodig is hernemen. Alles moet dus in uw laatste conclusie staan, de rechter moet enkel die laatste conclusie lezen en er rekening mee houden.
Al de stukken die u ter zitting aan de vrederechter overhandigt, of vooraf ter griffie neerlegt, moet u vooraf aan de advocaat van de tegenpartij overmaken, ook al zou die deze stukken volgens u kennen.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Terug naar “Erfrecht & Schenkingen”