Artikel 747 gerechtelijk wetboek.

denlowie
Berichten: 12999
Juridisch actief: Nee

Re: Artikel 747 gerechtelijk wetboek.

#16 , 1 jaar 2 maand geleden (19 feb 2018 10:33)

Als alles achter de rug is, wat ook het resultaat mag wezen raad ik u aan om eens te gaan praten met een gast schrijver want je heeft materiaal om een bestseller te schrijven.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
asperger
Berichten: 5796
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#17 , 1 jaar 2 maand geleden (19 feb 2018 11:35)

Als alles achter de rug is, wat ook het resultaat mag wezen raad ik u aan om eens te gaan praten met een gast schrijver want je heeft materiaal om een bestseller te schrijven.
:idea:

Titel: Mein Kampf
Ondertitel: -eine Geschichte ohne Ende-

Zolang de ondertitel niet moet aangepast naar "der Untergang" is er nog hoop.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

j.demoor
Berichten: 10362

#18 , 1 jaar 2 maand geleden (19 feb 2018 12:33)

Het huidige art.747 hieronder bevat de door u geciteerde tekst niet :
“Art.747.§ 1. De partijen kunnen op de inleidingszitting en op elke latere zitting onderling conclusietermijnen afspreken. De rechter licht de partijen die conclusietermijnen wensen af te spreken in over de vroegste datum waarop een rechtsdag zou kunnen worden bepaald. De rechter neemt akte van de conclusietermijnen, bekrachtigt ze en bepaalt de rechtsdag overeenkomstig § 2, derde lid. De beschikking wordt in het proces-verbaal van de zitting vermeld. De griffier geeft de partijen en hun advocaten kennis van deze beschikking overeenkomstig § 2, vierde lid. § 2. Onverminderd de toepassing van de regels inzake het verstek, kunnen de partijen, afzonderlijk of gezamenlijk, in voorkomend geval in de gedinginleidende akte, aan de rechter en aan de andere partijen hun opmerkingen over de instaatstelling van de zaak bezorgen, uiterlijk binnen de maand na de inleidingszitting. Deze termijn kan door de rechter worden verkort ingeval dat noodzakelijk is of de partijen daarover overeenstemming hebben bereikt. Zij kunnen eveneens in onderlinge overeenstemming afwijken van deze instaatstelling van de zaak en om de verwijzing ervan naar de rol verzoeken en, als de omstandigheden het toelaten, om verdaging tot een bepaalde datum. Uiterlijk zes weken na de inleidingszitting, bepaalt de rechter het tijdsverloop van de rechtspleging, in voorkomend geval het akkoord van de partijen bekrachtigend of rekening houdend met de opmerkingen van de partijen. Afhankelijk van de datum van de pleitzitting, die, ingeval de conclusietermijnen door de rechter worden bepaald, uiterlijk drie maanden na de toezending en de neerlegging van de laatste conclusies plaatsvindt, bepaalt de rechter het aantal conclusies en de uiterste datum waarop de conclusies ter griffie moeten worden neergelegd en toegezonden aan de andere partij, alsmede de datum en het uur van de pleitzitting en de duur ervan. Tegen de beschikking van in staat stellen en van bepaling van rechtsdag staat geen rechtsmiddel open. De rechter kan echter in geval van verzuim of verschrijving in de beschikking van in staat stellen en van bepaling van rechtsdag, deze beschikking ambtshalve dan wel op, zelfs mondeling, verzoek van een partij, verbeteren of aanvullen. De beschikking wordt in het proces-verbaal van de zitting vermeld. De griffier brengt de beschikking bij gewone brief ter kennis van de partijen en, in voorkomend geval, van hun advocaten, en bij gerechtsbrief van de niet verschenen partij. Wanneer de zaak naar de rol is verwezen, of werd verdaagd naar een latere datum, kan iedere partij, door middel van een gewoon schriftelijk verzoek neergelegd ter of gezonden aan de griffie, om de instaatstelling van de zaak verzoeken, overeenkomstig het eerste tot het vierde lid. Dit verzoek wordt door de griffier bij gerechtsbrief aan de andere partijen ter kennis gebracht en, in voorkomend geval, bij gewone brief aan hun advocaten. Deze kennisgeving doet de termijnen bepaald in het eerste en het derde lid ingaan. In geval van onsplitsbaarheid van het geschil en onverminderd de toepassing van artikel 735, § 5, moet deze paragraaf worden toegepast wanneer een of meer partijen verstek laten gaan, terwijl ten minste één partij verschijnt. § 3. Voor de rechter in kort geding, voor de voorzitter van de als in kort geding zetelende rechtbank , voor de familierechtbank in het kader van een spoedeisende procedure en voor de beslagrechter bedraagt, in afwijking van de vorige paragrafen, de termijn waarover de partijen beschikken om hun opmerkingen te doen gelden ten hoogste 5 dagen, en de termijn waarbinnen de rechter het tijdsverloop dan wel de instemming daarmee van de partijen aantekent ten hoogste 8 dagen. De rechter kan die termijnen inkorten of afschaffen indien de omstandigheden zulks verantwoorden. De griffier geeft uiterlijk de eerste werkdag volgend op die waarop de beschikking werd gewezen, bij gewone brief kennis van de beschikking aan de partijen en in voorkomend geval aan hun advocaat, alsmede bij gerechtsbrief aan de niet verschenen partij, tenzij de partijen hem van die kennisgeving vrijstellen.§ 4. Onverminderd de toepassing van de in artikel 748, §§ 1 en 2, bedoelde uitzonderingen of van de mogelijkheid van de partijen om in onderlinge overeenstemming van het overeengekomen of door de rechter bepaalde tijdsverloop af te wijken, worden de conclusies die na het verstrijken van de termijnen ter griffie worden neergelegd of aan de tegenpartij gezonden, ambtshalve uit de debatten geweerd. Op de rechtsdag kan de meest gerede partij een vonnis vorderen, dat in ieder geval op tegenspraak gewezen is“
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

voleursansavion
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#19 , 1 jaar 2 maand geleden (19 feb 2018 13:12)

TS wacht op Godot.
Zijn advocaat :?: heeft hem die raad gegeven.
Voor de rest klunzig doe-het-zelf gedoe op basis van middeleeuwse wetgeving.
TS zijn vliegtuigen stijgen nooit op maar maken veel lawaai aan de grond.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 842

#20 , 1 jaar 2 maand geleden (19 feb 2018 21:13)

Als alles achter de rug is, wat ook het resultaat mag wezen raad ik u aan om eens te gaan praten met een gast schrijver want je heeft materiaal om een bestseller te schrijven.
Met die man heb ik vanmorgen opnieuw enkele uren doorgebracht. Wees gerust, het wordt in ieder geval de moeite om lezen.
En ja, de forums komen ook ter sprake. Kan ook niet anders - enkele correcte leden die ik zeer dankbaar ben hebben een heel groot aandeel in het feit dat ik nu zwart op wit de waarheid aan de wereld kan tonen. Je hebt er ook anderen en die zijn evengoed de moeite om over te vertellen.

Wat zeggen ze over de drang die iemand heeft om een boek te schrijven? Dat het helpt om onrecht te verwerken?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 842

#21 , 1 jaar 2 maand geleden (19 feb 2018 21:23)

Het huidige art.747 hieronder bevat de door u geciteerde tekst niet
Waar slaan dan de vermelde 6 weken op in volgende teksten?

Afbeelding

Afbeelding

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 842

#22 , 1 jaar 2 maand geleden (19 feb 2018 21:25)


TS zijn vliegtuigen stijgen nooit op maar maken veel lawaai aan de grond.
Misschien stijgen ze ooit nog eens op. Nu, 8 jaar stilstand op de ontwikkeling van air-frame en motor .... ik twijfel of het er nog van komt.

Afbeelding

mava105
Berichten: 17203
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#23 , 1 jaar 2 maand geleden (20 feb 2018 08:30)

Het was toch carnaval :lol:

j.demoor
Berichten: 10362

#24 , 1 jaar 2 maand geleden (20 feb 2018 12:37)

“Art.747...§2.Uiterlijk zes weken na de inleidingszitting, bepaalt de rechter het tijdsverloop van de rechtspleging, in voorkomend geval het akkoord van de partijen bekrachtigend of rekening houdend met de opmerkingen van de partijen...”(Gerechtelijk Wetboek=Ger.W.).

In het actuele art.747 Ger.W. zie ik niet : " de rechter zal uiterlijk binnen de zes weken zelf de conclusietermijnen vastleggen -de beslissing van de rechter waarin de conclusietermijnen vaststelt is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel (bv. beroep, cassatie, verzet, derdenverzet). "
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 842

#25 , 1 jaar 2 maand geleden (20 feb 2018 13:41)

“Art.747...§2.Uiterlijk zes weken na de inleidingszitting, bepaalt de rechter het tijdsverloop van de rechtspleging, in voorkomend geval het akkoord van de partijen bekrachtigend of rekening houdend met de opmerkingen van de partijen...”(Gerechtelijk Wetboek=Ger.W.).
"Uiterlijk 6 weken na de inleidingzitting ..."

In dit dossier is die inleidingszitting enkele jaren geleden doorgegaan. Net voor de pleidooien voor het Hof van Beroep maakte de rechter ons duidelijk dat hij geen enkele van onze argumenten zou aanvaarden die ook maar van ver of dichtbij wat te maken hadden met de gegevens uit het onderzoek van Mechelen zonder deze te kunnen staven met stukken uit dat strafdossier.
Nu hebben we'die stukken wel en willen dat de zaak zo snel mogelijk opnieuw kan gepleit worden.

Wat kunnen we verwachten? Een nieuwe inleidende zitting waarna de periode van 6 weken ingaat?

In het actuele art.747 Ger.W. zie ik niet : " de rechter zal uiterlijk binnen de zes weken zelf de conclusietermijnen vastleggen -de beslissing van de rechter waarin de conclusietermijnen vaststelt is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel (bv. beroep, cassatie, verzet, derdenverzet). "[/quote]

Hoe vaak worden die wetten aan de 'actualiteit' aangepast?

meesje
Berichten: 434

#26 , 1 jaar 2 maand geleden (20 feb 2018 14:23)

Dagelijks worden er wetten aangepast. Telkens als het nodig is.
Zoniet bestond de brandstapel nu nog.
Wist uw advocaat dan niet dat hij de tegenpartij eerst terug moest dagvaarden om er nieuwe afspraken mee te maken?
Hebt u wel een advocaat? Ik twijfel, zo niet moet dat een driedubbele steenezel zijn.
Nu is de hele boel waarschijnlijk finaal verknoeid door procedurefouten.
Ik merk dat verschillende mensen u hiervoor reeds hadden gewaarschuwd.
Nu heeft de figuurlijke papierversnipperaar grotendeels zijn werk gedaan.
Waar een weg is is een wil.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 842

#27 , 1 jaar 2 maand geleden (20 feb 2018 17:01)


Wist uw advocaat dan niet dat hij de tegenpartij eerst terug moest dagvaarden om er nieuwe afspraken mee te maken?
Mogelijk heb jij het bij het verkeerde eind of mogelijk weet hij het niet.
Kan iemand hier bevestigen dat er eerst opnieuw afspraken dienen gemaakt te worden met de tegenpartij?

Hebt u wel een advocaat? Ik twijfel, zo niet moet dat een driedubbele steenezel zijn.
Ik zal hem vanwege 'meesje' de groeten doen.

Even terzijde, kom je dat vaak tegen - die driedubbele steenezels die advocatuur als broodwinning hebben gekozen?

scorpioen
Berichten: 8258
Juridisch actief: Nee

#28 , 1 jaar 2 maand geleden (20 feb 2018 19:20)

Artikel 747, § 2 Ger. W.
[...]
Wanneer de zaak naar de rol is verwezen, of werd verdaagd naar een latere datum, kan iedere partij, door middel van een gewoon schriftelijk verzoek neergelegd ter of gezonden aan de griffie, om de instaatstelling van de zaak verzoeken,
Een nieuwe dagvaarding of afspraken met de tegenpartij is niet nodig.

LeenW
Berichten: 8050

#29 , 1 jaar 2 maand geleden (20 feb 2018 19:38)

Volgens mij zijn er geen gevolgen voor het niet respecteren van de termijn. U zou een bijkomende klacht kunnen indienen wegens onbehoorlijk bestuur, maar dat gaat geen invloed hebben op de lopende zaak.

Het is ook geen geheim dat Justitie problematisch onderbemand is.

meesje
Berichten: 434

#30 , 1 jaar 2 maand geleden (20 feb 2018 22:36)

Maar die termijn van 6 weken speelt in dit geval toch niet?
Enkel indien de partijen niet tot een overeenkomst komen zal de rechter uiterlijk binnen de zes weken zelf de conclusietermijnen vastleggen.

Waarom tracht de advocaat van TS niet pro-actief, op basis van de revolutionaire nieuwe inlichtingen waarnaar TS verwijst, al overeen te komen met de tegenpartij dat de zaak klaar is om behandeld te worden? In dit geval vragen zij gewoon aan de rechtbank een rechtsdag.

Dat uiteraard in de hypothese dat de ontdekkingen die TS heeft gedaan werkelijk zo revolutionair zijn dat zijn gelijk als een paal boven water staat.
Waar een weg is is een wil.

Terug naar “Procedure, Spelers & Instellingen”