emails als bewijs?

stievy
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

emails als bewijs?

#1 , 22 mei 2019 15:20

berichten samengevoegd JurecaBE moderator

- HOE kunnen we bewijzen dat E geen onderhoudsgeld kreeg van O1/04/2O13 tot 30/04/2014?
- 21 november 2013 vonnis echtscheiding G moet vanaf april 2013 een uitkering tot levensonderhoud te betalen aan E van 400,00 euro/maand gedurende een termijn van 8 jaar
Maar hij betaald niet.
- Op 1 mei 2014 wordt E geschort van OCMW doordat haar werkloze zoon op 1 februari 2014 bij haar kwam wonen
- E wordt 20-11-2018 door OCMW aangemaand om 4800€ terug te betalen aan het OCMW, dat is omdat ze (zogezegd) 1 jaar onderhoudsgeld (van O1/04/2O13 tot 30/04/2014) kreeg van haar ex-man G
- ECHTER heeft ze GEEN geld gekregen van G in deze periode
- In mei 2014 vraagt E haar ex-man dringend onderhoudsgeld te betalen
- Hij weigert eerst maar doet dan een voorstel 1 malig 10000€ te betalen, op 15 juni 2014 schrijft hij 10.000 € over.

- Omdat we geen 4800 € ineens kunnen terugbetalen trekt het OCMW het voor de arbeidsrechtbank dat zal voorkomen op 4 okober 2019
- Nu willen we bewijzen dat E GEEN onderhoudsgeld kreeg van O1/04/2O13 tot 30/04/2014
- Het enige bewijs dat we hebben zijn EMAILS tussen E en ex-man G van na haar OCMW schorsing, waarin E G smeekt om onderhoudsgeld te betalen, omdat ze geen OCMW meer krijgt.
- Wat zijn onze kansen?


Namen verwijderd en vervangen door initialen [Inazuma]

bosprocureur
Berichten: 5007

#2 , 22 mei 2019 15:35

We kunnen misschien beginnen met al die namen uit uw bericht te halen?

Inazuma
Berichten: 6561
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#3 , 22 mei 2019 15:48

Die e-mails bewijzen niets.

Bankrekeninguittreksels van die periode (en voorgaande eventueel) van alle rekeningen die E heeft :?:


Heeft E ooit iets ondernomen om de alimentatie op te eisen van G :?:
10.000€ in één keer is amper 2 van de 8 jaar die verschuldigd zijn ...

OCMW hierover gecontacteerd :?:
DAVO :?:
http://www.secal.belgium.be/index.php?page=2

Reclame

LennieK
Berichten: 1376
Juridisch actief: Nee

#4 , 22 mei 2019 15:53

Het OCMW heeft hier volgens mij gelijk. Volgens het vonnis moet zij die gelden krijgen, dus ze moeten worden meegeteld in het budgetplan van het OCMW. Of ze deze sommen al dan niet ontvangen heeft doet er eigenlijk niet toe. Als ze ze niet krijgt dan moet ze maar zorgen dat ze haar rechten uitoefent en de gelden gaat opeisen (desnoods via de rechtbank) waar ze recht op heeft.

Dat is hetzelfde als iemand die eigenlijk recht heeft op pensioen, maar toch leefloon gaat vragen bij het ocmw omdat hij het pensioen niet ontvangt om een of andere reden. Hij/zij moet maar zorgen dat zijn pensioendossier in orde komt...

LennieK
Berichten: 1376
Juridisch actief: Nee

#5 , 23 mei 2019 11:24

welke gelden heeft E trouwens ontvangen van het OCMW? Leefloon? Voorschotten? Dringende steun?

Franciscus
Berichten: 34461

#6 , 23 mei 2019 13:34

Bij niet betalen alimentatie dienen er twee procedures gevolgd te worden.
De strafrechtelijke voor de correctionele rechtbank nl net niet voldoen aan het vonnis. Na twee niet betalingen wordt niet betalen strafbaar. art 391 bis strafwetboek
HOOFDSTUK IX. - VERLATING VAN FAMILIE.

Art. 391bis.<W 05-07-1963, art. 1> Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen, onverminderd de toepassing van strengere straffen, indien daartoe grond bestaat, wordt gestraft hij die, na door een rechterlijke beslissing waartegen geen verzet of hoger beroep meer openstaat, te zijn veroordeeld om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de termijnen ervan te kwijten. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
(Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in de omstandigheden omschreven in het eerste lid, niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in de artikelen 203bis, 206, 207, 301, 303, (...) 336 (en 353-14 van het Burgerlijk Wetboek) en in de artikelen 1288, 3° en 4°, (...) van het Gerechtelijk Wetboek.) <W 31-03-1987, art. 93> <W 2003-04-24/32, art. 6, 045; Inwerkingtreding : 01-09-2005> <W 2007-04-27/00, art. 40, 1°, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
Dezelfde straffen zijn van toepassing op de echtgenoot die zich vrijwillig geheel of ten dele onttrekt aan de gevolgen van de machtiging door de rechter verleend krachtens (de artikelen 203ter, 221 en (301, § 11) van het Burgerlijk Wetboek en [3 1253ter/5 en 6]3, (...) van het Gerechtelijk Wetboek) wanneer tegen die machtiging geen verzet of hoger beroep meer openstaat. <W 31-03-1987, art. 93> <W 2007-04-27/00, art. 40, 2° en 3°, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
Hetzelfde geldt voor de echtgenoot die, na te zijn veroordeeld, hetzij tot een van de verplichtingen op de niet-nakoming waarvan door de eerste twee leden van dit artikel straf is gesteld, hetzij ingevolge (de artikelen 203ter, 221 en (301, § 11) van het Burgerlijk Wetboek en [3 1253ter/5 en 6]3, (...) van het Gerechtelijk Wetboek) zich vrijwillig ervan onthoudt de door de sociale wetgeving voorgeschreven formaliteiten te vervullen en zijn echtgenoot of zijn kinderen aldus berooft van de voordelen waarop zij aanspraak konden maken. <W 31-03-1987, art. 93> <W 2007-04-27/00, art. 40, 2 en 3°, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
[1 Dezelfde straffen zijn van toepassing op elke bloedverwant in de rechte nederdalende lijn die veroordeeld is tot onderhoudsplicht, en die vrijwillig nalaat de door de sociale wetgeving voorgeschreven formaliteiten te vervullen en aldus een bloedverwant in de opgaande lijn berooft van de voordelen waarop deze aanspraak kon maken.]1
(Dezelfde straffen gelden voor eenieder die het toezicht op de gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen vrijwillig belemmert, door na te laten de nodige documenten te bezorgen aan de instellingen belast met de vereffening van die uitkeringen, door valse of onvolledige aangiften te doen, of door de bestemming te wijzigen die de persoon of de overheid, aangewezen overeenkomstig artikel 29 van (de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade), eraan gegeven heeft.) <L 2005-08-10/62, art. 2, 054 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005> <W 2006-05-15/35, art. 21; 056; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
In geval van een tweede veroordeling wegens een van de in dit artikel omschreven misdrijven, gepleegd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste, kunnen de straffen worden verdubbeld.
[2 In geval van een veroordeling wegens een van de in dit artikel omschreven misdrijven, kan de rechter eveneens het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig uitspreken overeenkomstig de artikelen 38 tot 41 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.]2
----------
(1)<W 2011-11-26/19, art. 9, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012>
(2)<W 2014-05-12/07, art. 12, 107; Inwerkingtreding : 01-08-2014>
(3)<W 2013-07-30/23, art. 239, 108; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 391ter. <W 05-07-1963, art. 2> Wanneer een persoon meer dan twee maanden in gebreke is gebleven te voldoen aan een van de verplichtingen op de niet-nakoming waarvan door artikel 391bis straf is gesteld, kan hij voor de vrederechter worden opgeroepen op verzoek van belanghebbenden of van het openbaar ministerie. De oproeping geschiedt door middel van een aangetekende brief, door de griffier getekend en verzonden met een bericht van ontvangst.
De vrederechter neemt de verklaringen van de partijen af en maakt van een en ander een proces-verbaal op, dat hij aan de procureur des Konings doet toekomen.

De procedure voor de burgerlijke familierechtbank jeugdkamer voor wijziging van het vonnis.


http://www.davo.belgium.be/


https://www.familierecht.vlaanderen/Fam ... tatie-kind

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#7 , 23 mei 2019 14:52

Geachte,

Als ik uw topic correct lees, ontving u voorschotten op achterstallig onderhoudsgeld vanwege het OCMW van uw gemeente vanaf 01.04.2013 tot 01.04.2014. Aan 400 euro per maand = 4800 euro, het bedrag dat uw OCMW terugvordert.

Uw ex heeft VOORLOPIG een bedrag van 10.000 euro gestort aan achterstallige onderhoudsgelden. Dit bedrag wordt aangewend voor het oudste verschuldigd onderhoudsgeld. Dit betekent achterstallen vanaf 01.04.2013 tot de 10.000 euro is opgebruikt. Dit betekent dat u de voorschotten van het OCMW van uw man heeft ontvangen en dus dient terug te betalen aan het O.C.M.W. Ik raad u dan ook aan om een redelijk afbetalingsplan op te maken met het O.C.M.W. Zij zullen hier alle begrip voor opbrengen gezien uw ex nog steeds niet alle achterstallen heeft betaald. Tegelijkertijd raad ik u aan om het OCMW te vragen u te helpen bij de recuperatie van de verschuldigde achterstallige onderhoudsgelden en het recht op DAVO te onderzoeken. Het OCMW kan immers haar recht op wettelijke in-de-plaats-stelling uitoefenen. Het is uiteraard belangrijk dat u alle, maar dan ook alle medewerking verleent en niet onder uw schuld probeert uit te komen, tenzij natuurlijk het OCMW de verjaringsregels niet zou geëerbiedigd hebben.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Thieu Rutten
(pensioen)deskundige
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

stievy
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#8 , 23 mei 2019 15:53

- Van juli 2013 tot en met april 2014 kreeg E. leefloon categorie 1 = samenwonende persoon (samen met haar schoolgaande zoon) = 422,17€ (zie https://www.ocmwgent.be/OCMW/OCMW-Gent/ ... floon.html)
- Huishuur was toen 450€ + EGW 150€ + internet 39€ + eten
- Bankrekeninguittreksels van die periode heeft ze NIET meer omdat ze haar bankrekening heeft opgezegd
- op 15 juni 2014 krijg E eenmalig 10.000€ van haar Ex na lang smeken, dit geld ging echter direct op naar afbetaling schulden (achterstand huur egw...)
- zomer 2014 leer ik haar kennen en in oktober 2014 komt ze bij mij wonen
- ik zelf ben werkloos sinds feb. 2011 tot op heden en kreeg toen 1000€/maand van VDAB-RVA
- op 9 januari trouw ik met haar zodat ik nu 1250€/maand krijg van VDAB-RVA
- E. heeft niets geen geld, geen bezittingen, dus kan een gerechtsdeurwaarder haar niets afpakken, na veroordeling tot terugbetaling van 12x 400€ aan OCMW
- ik heb huis auto meubels... dus ik heb schrik dat OCMW die 4800€ bij bij zal komen halen, niet waar?
- ik zal een BRIEF SCHRIJVEN en naar E haar ex-man (=G.) sturen en hem vragen die 4800€ aan het OCMW te betalen, maar ik heb schrik dat hij zal verwijzen naar die EMAIL waarin E AKKOORD ging met die 1 malige 10000€ van mei 2014. En is er niet zo iets als 5 jarige verjaring? Want we zijn nu al 5 jaar later.
- ik lees ook wat DAVO kan doen
- ik heb nooit aan HVW VDAB-RVA aangegeven dat mijn vrouw 400€/maand onderhoudsgeld had moeten krijgen (wist het niet, maar we zijn nu wel 52 maanden getrouwd x 400€ = 20800) Dus dit moet ik nog uitzoeken, of ik dat had moeten aangeven ???
- Mijn moeder had mij altijd aangeraden te trouwen met een huwelijkscontract met scheiding van goederen, misschien had ze gelijk, misschien moet ik alsnog een contact laten opstellen voor de zaak met OCMW voor de rechtbank komt in oktober 2019. Kan dat nog?

stievy
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#9 , 23 mei 2019 16:09

VONNIS 21 november 2013
In openbare terechtzitting van donderdag 21 november 2013, in de gerechtszaal van het Vredegerecht Wetteren-Zele

INZAKE: E tegen G
...

Verklaart de vordering toelaatbaar en deels gegrond;
Veroordeelt verweerder om met ingang van april 2013 een uitkering tot levensonderhoud te betalen. aan eiseres van 400,00 euro/maand gedurende een termijn van acht jaar, telkens tegen de vijfde van de maand, jaarlijks aan te passen aan de index der consumptieprijzen op basis van de formule: basisbedrag vermenigvuldigd met de index van de maand maart van het jaar van aanpassing, gedeeld door de basisindex (index van de maand maart 2013);

Wijzen de partijen op de opdracht van de dienst alimentatievordering (DAVO) betreffende toekenning van voorschotten op onderhoudsbijdragen : North Galaxy, FOD Financiën, Dienst voor -alimentatievorderingen, Koning Albertlaan 33, 1030 Bruss"el, tel. 0800 12 302, e-mail davo.centraal@min.fed.be

Verwijst elk der partijen in de eigen gerechtskosten, daarin niet begrepen de eventuele kosten van registratie, uitgifte, betekening en uitvoering van dit vonnis;
Wijst het anders gevorderde afals ongegrond;
Verklaart huidig vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande enig rechtsmiddel;
De vrederechter en de griffier hebben getekend.

stievy
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#10 , 23 mei 2019 16:11

Hier zijn de E-MAILS (die dus toch geen rol van beduiding spelen??? is ook niet ondertekend???) :
----------------------------------------
Verzonden: Thu. 12 Jun 2014 2 1 : 14: 10 +0200

Dag E,

Ten titel van dading, na wederzijdse toegevingen en ter oplossing van ons geschil inzake onderhoudsgelden,
ben ik bereid u voor slot van alle rekeningen, een bedrag te betalen van 10000 euro.
Graag uw akkoord én uw huidig bankrekeningnummer.

Mvg.
G
----------------------------------------

Verzonden: vrijdag 13 juni 2014 22 :31
Onderwerp: Re[4J: een zaak)

Dag G

Ik ben akkoord. Mijn bankrekeningnummer is

Liefs
E
----------------------------------------
Verzonden: zondag 15 juni 2014 22:12
Onderwerp : RE: Ref4]: een zaak)

Dag E,

Overschrijving is vanavond uitgevoerd via pc banking op .
Besteed het verstandig!

Liefs,

G
----------------------------------------
(het was dom daarmee akkoord te gaan, maar ze zat diep in de schulden, en ze dacht beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht ;
En op 1 mei 2014 was ze geschorst van OCMW = zonder inkomen)

stievy
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#11 , 23 mei 2019 18:50

Dus het e-mailtje (hierboven) van E aan G van vrijdag 13 juni 2014
waarin staat:
"Ik ben akkoord"
heeft geen waarde ?

stievy
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#12 , 23 mei 2019 22:59

Of :
"Ik ben akkoord dat je begint te betalen. Mijn bankrekeningnummer is ....."

stievy
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#13 , 24 mei 2019 10:29

Bedankt allemaal

- De email heeft aldus geen waarde.
- We hebben dit formulier ingevuld http://www.davo.belgium.be/_pdf/2015-fo ... avo-nl.pdf en aanvraag gedaan bij Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)
Als G. zijn onderhoudsgeld betaald, zoals door de rechter vastgelegd, kunnen we het OCMW terug betalen
Bedankt voor de TIPS

Inazuma
Berichten: 6561
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#14 , 24 mei 2019 11:27

Er is een vonnis van de rechtbank ...
Daar kan u met een e-mailtje niet even van afwijken.

De afwijkende "overeenkomst" kan zelfs aanzien worden als gemaakt onder dwang (geldnood, net veroorzaakt door niet-naleving van het vonnis ... die 1 vogel in de hand)

stievy
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#15 , 27 mei 2019 11:59

Op 21 november 2013, werd B veroordeelt om met ingang van 5 april 2013 een uitkering tot levensonderhoud te betalen aan A van 400,00 euro/maand gedurende een termijn van ACHT jaar.

B heeft nooit hoger beroep aangetekend.

B blijft hardnekkig weigeren om onderhoudsgeld te betalen. Tot A met ingang van 1 mei 2014 geschorst wordt van het OCMW en geen uitkeringen meer krijgt. Kort daarop begint A per email B er om te smeken om onderhoudsgeld te beginnen betalen.

Op 17 juni 2014 betaald B éénmalig 10.000€. Daarna niets meer.

We proberen nu (via DAVO + gerechtelijke invordering) B er toe aanzetten verder onderhoudsgeld te betalen.

Op 17 juni 2019 zal het echter 5 jaar geleden zijn dat die éénmalig betaling 10.000€ gebeurde

KAN DIT VERJAREN na 5 jaar?

Terug naar “Praat café”