Pagina 1 van 1

Relatieve nietigheid bevestigen

Geplaatst: 7 jaar 9 maand geleden (08 jan 2012 20:30)
door Kcsr19
Hallo,

Ik heb een vraag over de relatieve nietigheid.
Stel, je bent de beschermde partij in een contract. In dat contract staan een aantal bepalingen die strijdig zijn met dwingend recht. Je ontdekt dit en toch ga je voort met de uitvoering van het contract. Heb je dat contract dan bevestigd en is het dus niet meer vatbaar voor vernietiging? Maar dan doe je toch iets in strijd met het dwingend recht, kan dit wel?

Dank u.

Re: Relatieve nietigheid bevestigen

Geplaatst: 7 jaar 9 maand geleden (10 jan 2012 10:51)
door j.demoor
“Art.1338...Bij gebrek van een akte van bevestiging of bekrachtiging, is het voldoende dat de verbintenis vrijwillig is uitgevoerd NA de tijd, waarop zij op geldige wijze bevestigd of bekrachtigd kon worden. Uit de bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering in de vorm en op het tijdstip door de wet bepaald, volgt de afstand van de middelen en excepties die men tegen die akte kon inroepen, onverminderd nochtans de rechten van derden.” (Burgerlijk Wetboek)

‘Uit de artikelen 1728ter,§2,en 1728quater,§2 blijkt dat deze bepalingen van dwingend recht zijn ten voordele van de huurder en dat deze laatste daarvan bijgevolg niet rechtsgeldig afstand kan doen TIJDENS de lopende huur. Hieruit volgt dat niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die de vordering van de huurder tot terugbetaling van de bedragen voor zijn waterverbruik die hij in strijd met art.1728ter,§1 heeft betaald,ongegrond verklaard om reden dat het volgens art.1315 aan de huurder staat om aan te tonen dat hij de door hem zonder enig voorbehoud betaalde bedragen niet verschuldigd was‘[Cass. 28 april 2005(T.D./L.),R.W.2007-08,1320].

Re: Relatieve nietigheid bevestigen

Geplaatst: 7 jaar 7 maand geleden (20 mar 2012 09:47)
door pukje
Als huurder heb ik een 3 jarig contract met bedingen die niet passen binnen dwingend recht
Ik kan dus relatieve nietigheid over verplichtingen die niet binnen de wet passen uitroepen

Voor het einde van de 3 jaar wordt een nieuw huurcontract afgesloten identiek aan het eerste alleen
met aangepaste begin en einddatum.

Kan dat tweede huurcontract gezien worden als bevestiging van het eerste waardoor geen
relatieve nietigheid uitgeroepen kan worden.

Is het tweede 3 jarig contract op zich al nietig ?