Termijn in beraad nemen door Vrederechter

Priska
Topic Starter
Berichten: 4

Termijn in beraad nemen door Vrederechter

#1 , 19 feb 2016 00:35

In april 2014 heb ik mijn huis verkocht met een aanpalende weide van 1 hectare. In augustus 2014 beweert een boer (waarmee ik al heel lang bevriend was) dat hij pachter was van de weide (niet van het woonhuis) en dus zijn recht van voorkoop heb miskend. Ondertussen hadden de kopers het woonhuis voor een groot deel afgebroken.
De boer start een gerechtelijke procedure: eerst minnelijke schikking (geen resultaat), dan een periode voor het formuleren van besluiten door de drie partijen (koper, verkoper en boer), en dan een openbare terechtzitting bij het vredegerecht in september 2015. Ik wens niet in detail in te gaan op de standpunten van de verschillende partijen. Ik denk dat ik mijn standpunt zal winnen: de boer is geen pachter geweest. Het gaat over een bezetting ter bede. Maar ja een boer kan bewijzen dat hij pachter was met alle middelen .... inclusief VERMOEDENS. In zijn besluiten staan veel leugens om de vrederechter aan te zetten tot het vermoeden van pacht.
Op het proces heeft de vrederechter gezegd dat hij de zaak in beraad zou nemen en dan een uitspraak zou doen.
We zijn nu 5 maand verder en ik heb nog altijd geen enkel nieuws van het vredegerecht. Mijn vrouw en ik leven sinds augustus 2014 met veel stress en angst. De koper heeft ons inderdaad laten weten dat, als hij de weide zou verliezen, hij de hele koop zal willen vernietigen en daarbij ook nog zware gemaakte kosten zou aanrekenen. Ik zou gewoon op straat staan.
Mijn vaag is: bestaan er geen regels voor de periode van het in beraad nemen van een rechter. Volgens mijn advocaat kan het nog veel langer duren. Ik vind het heel spijtig dat ik (70 jaar oud) en mijn vrouw dit gedurende ons pensioen nog moeten meemaken.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Mercurion
Berichten: 4

#2 , 10 nov 2016 16:23

Info Vlaanderen
Een pachtcontract wordt schriftelijk opgesteld door een notaris
augustus 2014 beweert een boer (waarmee ik al heel lang bevriend was) dat hij pachter was van de weide
Tenzij die boer 'plots' een pachtcontract kan voorleggen, zie ik eigenlijk geen probleem waarom het zo lang moet aanslepen. Geen contract, geen pacht, toch? Trouwens, bij de verkoop zou de notaris dat toch medegedeeld hebben dat er een pachtrecht bestond?

KimSe
Berichten: 693

#3 , 10 nov 2016 16:38

Er zijn vier voorwaarden nodig om van een pachtovereenkomst te kunnen spreken:
•er is een huurovereenkomst
•het gaat om onroerende goederen
•het onroerend goed maakt deel uit van een landbouwbedrijf
•de verpachter moet toestemming geven

Er is een huurovereenkomst

Een pachter kan slechts de bescherming van de pachtwet inroepen indien er sprake is van een huurovereenkomst en er een redelijke vergoeding betaald wordt als tegenprestatie voor het gebruik van het onroerend goed. Wie een landeigendom kosteloos gebruikt, kan dus geen bescherming van de pachtwet inroepen. Deze voorwaarde geeft in de praktijk zeer vaak aanleiding tot bewijsproblemen.

Het gaat om onroerende goederen

Het burgerlijk wetboek beschrijft de pacht als een ‘huur van landeigendommen’ – dus van onroerende goederen en niet hoevebekleding of bedrijfsmateriaal. Een woonhuis, schuur of loods kunnen zonder bijbehorende gronden het voorwerp uitmaken van een pachtovereenkomst, indien blijkt dat ze bestemd zijn voor een landbouwbedrijf.

Voor het bewijs van deze voorwaarde kan je in de praktijk de zogenaamde perceelsregistratie gebruiken, bijvoorbeeld om aan te tonen op welke percelen grond de aanvraag betrekking heeft.

Het onroerend goed maakt deel uit van een landbouwbedrijf

Het gebruik van het onroerend goed moet verband houden met de landbouwbedrijvigheid van de pachter, een bedrijfsmatig uitgeoefende landbouwactiviteit met een economisch oogmerk. Het beroepsmatig karakter veronderstelt het voortbrengen van landbouwproducten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop. Het is van ondergeschikt belang of de landbouwbedrijvigheid betrekking heeft op een hoofdberoep of een nevenberoep.

Niet alleen traditionele teelten zoals akkerbouw en veeteelt vallen onder de toepassing van de pachtwet, maar ook gespecialiseerde exploitaties zoals tuinbouw, groenteteelt, laagstammige fruitboomteelt, bloementeelt, sierplantenteelt, boomkwekerijen, champignonteelt en zelfs de productie van kerstbomen.

De aard en omvang van de landbouwbedrijvigheid kan je bewijzen aan de hand van administratieve aangiftes, zoals de perceelsregistratie bij het ALV of de Mestbank, btw-lijsten, een stalinventaris of de aangifte voor de personenbelasting.

De verpachter moet toestemming geven

De toepassing van de pachtwet vereist dat de eigenaar toestemt met de landbouwbestemming van het goed. In het geval van een mondelinge overeenkomst wordt vermoed dat de verhuurder instemt met de landbouwkundige bestemming indien die landbouwkundige bestemming van in het begin aanwezig was.

http://www.pachtloket.be
Was er een huurovereenkomst?
Betaalde de boer een vergoeding voor deze weide? (in geld of natura?)

Reclame

scorpioen
Berichten: 8684
Juridisch actief: Nee

#4 , 10 nov 2016 17:07

De vraagsteller zal ondertussen zijn vonnis wel ontvangen hebben.
Een pachtovereenkomst kan ook mondeling worden afgesloten. Dat is trouwens vaak zo. Een geschrift is dus niet vereist.

giserke
Berichten: 2434

#5 , 10 nov 2016 17:24

De vraagsteller zal ondertussen zijn vonnis wel ontvangen hebben.
Een pachtovereenkomst kan ook mondeling worden afgesloten. Dat is trouwens vaak zo. Een geschrift is dus niet vereist.
Maar dat kan die landbouwer dan wel niet bewijzen.

scorpioen
Berichten: 8684
Juridisch actief: Nee

#6 , 10 nov 2016 17:47

Meestal wordt een pachtovereenkomst bewezen door:
- de betaling van de pacht
én
- het feit van de exploitatie van een landbouwbedrijf, waarin het gepachte perceel gebruikt wordt.

Ik heb het al meegemaakt dat de betaling van de pacht bewezen werd omdat er getuigen waren.

Terug naar “Weetjes”