Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Jabbe
Topic Starter
Berichten: 583

Voorstel Ryanair aan haar piloten om verlof op te geven.

#1 , 1 jaar 1 maand geleden (21 sep 2017 13:11)

De directie van Ryanair bood de piloten een bonus van 6.000 tot 12.000 euro indien ze zouden afzien van tien dagen vakantie en zeker nog een jaar bij de maatschappij zouden blijven.

Om de bonus van 12.000 pond of 13.500 euro te krij­gen moe­ten pi­lo­ten aan wie al een va­kan­tie is toe­ge­kend een aan­tal dagen als­nog komen wer­ken. Ze krij­gen het ex­traatje ove­ri­gens pas in no­vem­ber vol­gend jaar uit­be­taald, en al­leen als ze ook dan nog vlie­gen voor Ry­a­nair. De maat­schap­pij ver­liest naar ver­luidt mas­saal pi­lo­ten aan con­cur­rent Nor­we­gi­an.

De nood­ge­dwon­gen an­nu­le­rin­gen tref­fen hon­derd­dui­zen­den pas­sa­giers. Con­su­men­ten­or­ga­ni­sa­ties vin­den dat die men­sen recht heb­ben op meer dan al­leen het geld van hun tic­ket en be­rei­den ju­ri­di­sche stap­pen voor tegen de Ierse prijs­vech­ter.

Pi­lo­ten­or­ga­ni­sa­ties stel­len dat Ry­a­nair veel el­len­de had kun­nen voor­ko­men door al­ler­eerst zijn per­so­neel fat­soen­lijk te be­han­de­len. Dan waren er wel­licht niet zo veel pi­lo­ten over­ge­stapt naar con­cur­ren­ten in het Mid­den-Oos­ten of el­ders in Eu­ro­pa.

Een groot deel van de pi­lo­ten werkt als zelf­stan­dig on­der­ne­mer in dienst van Ry­a­nair, vol­gens vak­bon­den vaak tegen slech­te ar­beids­voor­waar­den. En wie wel een vast con­tract heeft, en dus een pen­si­oen op­bouwt, is nog stuk­ken slech­ter af dan col­le­ga's bij bij­voor­beeld EasyJet, Air Fran­ce-KLM of Lufthan­sa, luidt het.

[De Tijd.be]

Stel dat de piloten op dat voorstel van Ryanair zouden zijn op ingegaan, kan dat juridisch eigenlijk wel en zonder dat dat repercussies aan hangen (belastingen, pensioenen, ...)?

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 1 maand geleden (21 sep 2017 14:13)

Volgens BE recht is het jaar blijven nogal dubieus. Ik denk niet dat dat standhoudt. De contractvrijheid moet immers toelaten dat je kan vertrekken. En omdat het over situaties uit het verleden gaat (je laat je verlofrechten schieten) kan je daar m.i. ook geen toekomstige voorwaarden aan koppelen.
Brutobedragen zijn onderhevig aan bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen.
Verlofdagen moeten daarenboven ook nog uitbetaald worden. Anders kan je bezwaarlijk van een "bonus" spreken.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Actuele Thema's”